intTypePromotion=3

Luận văn: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
84
lượt xem
23
download

Luận văn: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty cổ phần là một loại hình tiên tiến, là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển lực lượng sản xuất xã hội phù hợp với cơ chế thị trường kinh tế thị trường. Có thể nói công ty cổ phần là hình thức phát triển cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. VÕ DUY KHƯƠNG NGUY N TH PHƯƠNG H O Ph n bi n 1: PGS.TS. NGUY N M NH TOÀN GI I PHÁP HOÀN THI N HO T Đ NG Ph n bi n 2: PGS.TS. NGUY N NG C VŨ QU N TR TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã s : 60.34.20 Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày tháng năm TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng- Năm 2011 - Thư vi n trư ng Đ i h c .........., Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U Qu ng Ngãi” ñ làm lu n văn t t nghi p cao h c. 1. Tính c p thi t c a ñ tài 2. M c ñích nghiên c u Công ty c ph n là m t lo i hình doanh nghi p tiên ti n, là s n M c ñích nghiên c u c a ñ tài nh m: ph m t t y u c a quá trình phát tri n l c lư ng s n xu t xã h i, phù h p • Nghiên c u các lý thuy t, quan ñi m v qu n tr tài chính v i cơ ch kinh t th trư ng. Có th nói công ty c ph n là hình th c phát trong công ty c ph n. tri n cao nh t trong các lo i hình doanh nghi p và tình hình tài chính • Ph n ánh th c tr ng ho t ñ ng qu n tr tài chính c a Công trong công ty c ph n là phong phú và ph c t p nh t. M t doanh nghi p ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi phát tri n và thành công trong kinh doanh bao gi cũng ph i ñi kèm v i • Đưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n ho t ñ ng qu n tình hình tài chính v ng m nh và hi u qu , b i l ñ ho t ñ ng kinh tr tài chính, nâng cao hi u qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a Công doanh c a doanh nghi p ñ t hi u qu thì nhà qu n lý c n nhanh chóng ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi trong giai ño n hi n nay và s p t i. n m b t nh ng tín hi u c a th trư ng, xác ñ nh ñúng nhu c u v v n, tìm 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u ki m và huy ñ ng ngu n v n ñáp ng k p th i nhu c u, và s d ng v n Vi c ñ i m i doanh nghi p trong ñó có ho t ñ ng qu n tr tài h p lý ñ t hi u qu cao nh t. Và nh ng ñi u thi t y u ñó ch có ñư c chính cho phù h p v i n n kinh t th trư ng là quá trình lâu dài và trong công tác qu n lý tài chính doanh nghi p. Trong khi ñó t i Vi t ph c t p, ph i gi i quy t b ng nhi u v n ñ như nh n th c, t ch c b Nam, "kho ng tr ng v qu n tr tài chính" l i là m t v n ñ ñáng báo máy, quy trình ho t ñ ng....Trong ph m vi c a ñ tài, ñ tài ch t p ñ ng khi mà ngo i tr m t s doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p có trung nghiên c u các v n ñ liên quan tài chính doanh nghi p, qu n tr 100% v n nư c ngoài còn l i ñ i ña s doanh nghi p ñ u chưa hình thành tài chính c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi giai ño n t 2005 b ph n qu n tr tài chính. Do ñó, ch c năng qu n lý tài chính ñư c kiêm ñ n năm 2009. Qua ñó, tác gi ñ xu t nh ng gi i pháp cơ b n ñ hoàn nhi m và không th c s phát huy ñư c vai trò quan tr ng c a nó. thi n ho t ñ ng qu n tr tài chính t i Công ty như: Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi ti n thân là Nhà máy • Hoàn thi n t ch c ho t ñ ng qu n tr tài chính t i Công ty Đư ng Nam Qu ng Ngãi. Sau 30 năm xây d ng và phát tri n, ngày nay C ph n Đư ng Qu ng Ngãi theo hư ng nâng cao vai trò c a ch c năng Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi tr thành m t trong nh ng trung qu n tr tài chính trong b máy qu n lý tâm ch bi n ñư ng và các s n ph m sau ñư ng l n trong c nư c và là • Nâng cao hi u qu quy t ñ nh ñ u tư c a Công ty C ph n ñơn v chi m g n 2/3 giá tr s n xu t công nghi p trên ñ a bàn t nh Đư ng Qu ng Ngãi Qu ng Ngãi. Năm 2009, Công ty chuy n sang ho t ñ ng theo lo i hình • Xây d ng c u trúc v n h p lý cho Công ty C ph n Đư ng công ty c ph n không còn v n Nhà nư c. Đây là s ki n ñánh d u Qu ng Ngãi bư c ngo t m i c a Công ty, ñ có th n ñ nh và phát tri n m t cách • L a ch n chính sách c t c thích h p cho Công ty C ph n v ng ch c trong n n kinh t c nh tranh gay g t thì tài chính doanh Đư ng Qu ng Ngãi nghi p là m t trong nh ng lĩnh v c r t quan tr ng và c n ñư c doanh Qu n tr tài chính là m t v n ñ ph c t p, và còn khá m i m nghi p quan tâm. Đòi h i các quy t ñ nh qu n tr doanh nghi p ph i d a Vi t Nam. Do ñó, trong ph m vi ñ tài này khó chuy n t i h t n i dung, trên các nguyên lý và tín hi u th trư ng. Vi c v n d ng các lý thuy t vì v y ñ tài v n còn nh ng h n ch nghiên c u như: qu n tr hi n ñ i, ñ c bi t là các lý thuy t v qu n tr tài chính vào th c • Chưa xem xét ñ n ho t ñ ng qu n tr r i ro ti n ho t ñ ng c a doanh nghi p là ñi u b c thi t. • Chưa khái quát thành mô hình hoá nh m nâng cao hi u q a Xu t phát t nh n ñ nh trên, tác gi ñã ch n ñ tài “Gi i pháp công tác l p k ho ch tài chính hoàn thi n ho t ñ ng qu n tr tài chính t i Công ty C ph n Đư ng
 3. 5 6 • Ch t ng h p, quan sát, phân tích d a trên các s li u ñã CHƯƠNG 1: T NG QUAN V QU N TR TÀI CHÍNH TRONG công b mà không l p b ng câu h i ñ kh o sát tình hình th c hi n CÔNG TY C PH N ch c năng qu n tr tài chính t i Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi 1.1 Khái ni m v tài chính doanh nghi p 4. Nh ng ñóng góp c a lu n văn Tài chính doanh nghi p là khâu cơ s c a h th ng tài chính trong Tuy còn nhi u h n ch nhưng ñ tài cũng có nh ng ñi m m i sau: n n kinh t , chính là qúa trình t o l p và s d ng các qu ti n t phát sinh Th nh t, t t ng h p lý thuy t qu n tr tài chính doanh nghi p trong quá trình ho t ñ ng c a doanh nghi p hi n ñ i, ñ tài ñã khái quát ñư c cơ s lý lu n v qu n tr tài chính 1.2 Khái ni m v qu n tr tài chính trong công ty c ph n trong công ty c ph n Hi n nay có khá nhi u quan ñi m khác nhau v qu n tr tài Th hai, ph n ánh th c tr ng ho t ñ ng qu n tr tài chính c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi, m t ch c năng qu n lý tr ng y u chính do cách ti p c n khác nhau, dư i ñây là m t s quan ñi m v trong lo i hình công ty c ph n ho t ñ ng trong cơ ch th trư ng. Vi c qu n tr tài chính: nghiên c u là cơ s ñ kh c ph c nh ng t n t i, nh m hoàn thi n hơn Qu n tr tài chính là các ho t ñ ng nh m ph i trí các dòng ti n công tác qu n tr tài chính t i Công ty t trong doanh nghi p nh m ñ t ñư c m c tiêu c a doanh nghi p. Qu n Th ba, ñ tài ñ xu t nh ng gi i pháp nh m kh c ph c nh ng tr tài chính là m t trong các ch c năng cơ b n c a qu n tr doanh như c ñi m cơ b n c a ho t ñ ng qu n tr tài chính t i Công ty C ph n nghi p. Ch c năng qu n tr tài chính có m i liên h m t thi t v i các Đư ng Qu ng Ngãi, qua ñó c ng c và tăng cư ng hi u qu ho t ñ ng ch c năng khác c a qu n tr doanh nghi p như: Ch c năng qu n tr s n s n xu t kinh doanh c a Công ty m t cách căn b n và lâu dài ñ t i ña xu t, ch c năng qu n tr marketing, ch c năng qu n tr ngu n nhân l c hoá giá tr tài s n c a c ñông Có m t khái ni m khác l i ñ nh nghĩa: Qu n tr tài chính trong 5. Phương pháp nghiên c u công ty c ph n (CTCP) là m t quá trình qu n lý trong ñó nhà qu n tr tài * Lu n văn ñư c nghiên c u d a trên lý lu n chung v tài chính chính x lí các thông tin liên quan ñ n môi trư ng tài chính và môi doanh nghi p, qu n tr tài chính trư ng n i b c a công ty, gi i quy t m t cách ñúng ñ n các m i quan h * Phương pháp th ng kê, mô t nh m t p h p các s li u và ñánh tài chính phát sinh trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh, ñưa ra các quy t giá th c tr ng tình hình qu n tr tài chính nh m ñưa ra cái nhìn t ng quan v ñ nh tài chính nh m t i ña hoá giá tr công ty công tác qu n tr tài chính t i Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi * Phương pháp l ch s nh m ñ i chi u, so sánh các s li u, Và có quan ni m l i cho r ng: Qu n tr tài chính trong công ty thông tin trong quá kh ñ tìm hi u nguyên nhân và có các ñ nh hư ng là ho t ñ ng liên quan ñ n vi c ñ u tư, mua s m, tài tr và qu n lý tài phù h p. s n doanh nghi p nh m ñ t m c tiêu ñ ra. Qua ñ nh nghĩa này có th 6. K t c u c a lu n văn th y qu n tr tài chính liên quan ñ n ba lo i quy t ñ nh chính: quy t Lu n văn ngoài ph n m ñ u, k t lu n và danh m c các tài li u ñ nh ñ u tư, quy t ñ nh ngu n v n, và quy t ñ nh phân ph i l i nhu n tham kh o, n i dung ñu c chia thành 3 chương như sau: làm ra sao cho có l i nh t cho c ñông Chương 1: T ng quan v qu n tr tài chính trong công ty c ph n Các khái ni m v qu n tr tài chính trình bày trên có nh ng Chương 2: Th c tr ng ho t ñ ng qu n tr tài chính t i Công ty quan ñi m khác nhau nhưng t nh ng khái ni m trên ta có th rút ra: C ph n Đư ng Qu ng Ngãi - Qu n tr tài chính là m t b ph n c a qu n tr doanh nghi p Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng qu n tr tài chính ñư c hình thành ñ nghiên c u, phân tích và x lý các m i quan h tài t i Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi
 4. 7 8 chính trong doanh nghi p 1.5.1 Ho ch ñ nh tài chính - N i dung ch y u c a ho t ñ ng qu n tr tài chính trong công ty Ho ch ñ nh tài chính là quá trình phát tri n các k ho ch tài c ph n là l a ch n và ñưa ra các quy t ñ nh tài chính, t ch c th c hi n chính ng n h n cũng như dài h n nh m ñ t ñư c các m c tiêu c a các quy t ñ nh ñó nh m ñ t ñư c m c tiêu c a doanh nghi p. doanh nghi p. Các k ho ch tài chính có ñ c trưng cơ b n là ñư c trình 1.3 M c tiêu và ñ c ñi m c a qu n tr tài chính trong công ty c ph n bày b ng ñơn v ño lư ng chung là ti n t . Vì v y, h th ng k ho ch tài 1.3.1 M c tiêu c a qu n tr tài chính trong công ty c ph n chính ñóng vai trò quan tr ng, then ch t trong vi c l p k ho ch và Trong lý thuy t qu n tr tài chính hi n ñ i, quy t ñ nh c a nhà ki m soát c a các doanh nghi p. Các k ho ch c a doanh nghi p xác qu n tr tài chính ph i nh m ñ n m c tiêu t i ña hoá giá tr tài s n c a ñ nh m c tiêu và nh ng hành ñ ng c n th c hi n ñ ñ t ñư c m c tiêu ch s h u. Giá tr c a c ñông ñư c tăng t i ña b ng cách tăng t i ña 1.5.1.1 M c tiêu c a ho ch ñ nh tài chính kho n chênh l ch gi a giá tr th trư ng c a toàn b c phi u và lư ng 1.5.1.2 Các lo i k ho ch tài chính v n ch do c ñông cung c p. Kho n chênh l ch này chính là giá tr th - K ho ch dài h n bi u hi n dư i d ng k ho ch ñ u tư và tài tr trư ng tăng thêm (Market Value Added – MVA) - Ngân sách hàng năm: Có th chia thành b n lo i ngân sách MVA = Giá tr th trư ng c phi u - V n ch do c ñông cung c p h ng năm bao g m: ngân sách ñ u tư, ngân sách tài chính, ngân sách = (S c phi u lưu hành x Giá tr th trư ng) - T ng v n c ph n thư ng kinh doanh, ngân sách ngân qu . Cu i cùng, t các ngân sách trên, các 1.3.2 Đ c ñi m c a qu n tr tài chính trong công ty c ph n nhà l p k ho ch s l p d toán báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh - T n t i s mâu thu n gi a c ñông và nhà qu n lý trong ho t và d toán b ng cân ñ i k toán ñ ng qu n tr tài chính CTCP 1.5.1.3 Các phương pháp l p k ho ch tài chính - Công khai hóa thông tin tài chính - k toán là m t nguyên t c Phương pháp quy n p qu n lý b t bu c trong ho t ñ ng qu n tr tài chính c a CTCP, ñ c bi t Phương pháp di n gi i là các CTCP ñ i chúng niêm y t 1.5.2 Các quy t ñ nh tài chính ch y u 1.4 N i dung qu n tr tài chính trong công ty c ph n 1.5.2.1 Quy t ñ nh ñ u tư Th nh t: Tham gia xây d ng, ñánh giá và l a ch n các d án Quy t ñ nh ñ u tư là nh ng quy t ñ nh liên quan ñ n: (1) t ng ñ u tư và k ho ch kinh doanh. giá tr tài s n và giá tr t ng b ph n tài s n (tài s n lưu ñ ng và tài s n Th hai: Xác ñ nh nhu c u v n, t ch c huy ñ ng các ngu n c ñ nh) c n có và (2) m i quan h cân ñ i gi a các b ph n tài s n v n ñ ñáp ng cho ho t ñ ng SXKD trong doanh nghi p Th ba: T ch c s d ng t t s v n hi n có, qu n lý ch t ch 1.5.2.2 Quy t ñ nh tài tr các kho n thu, chi, ñ m b o kh năng thanh toán Quy t ñ nh tài tr g n li n v i vi c quy t ñ nh nên l a ch n lo i ngu n v n nào cung c p cho vi c mua s m tài s n, nên s d ng v n ch Th tư: Th c hi n t t vi c phân ph i l i nhu n, trích l p và s s h u hay v n vay, nên dùng v n ng n h n hay v n dài h n. Ngoài ra, d ng các qu c a doanh nghi p. quy t ñ nh ngu n v n còn xem xét m i quan h gi a l i nhu n ñ l i tái Th năm: Đ m b o ki m tra, ki m soát thư ng xuyên ñ i v i ñ u tư và l i nhu n ñư c phân chia dư i hình th c c t c. Ti p theo nhà tình hình ho t ñ ng và th c hi n t t ho t ñ ng phân tích tài chính qu n tr còn ph i quy t ñ nh làm th nào ñ huy ñ ng ñư c các ngu n 1.5 Ch c năng c a qu n tr tài chính trong công ty c ph n tài tr ñó.
 5. 9 10 1.5.2.3 Quy t ñ nh phân ph i tài chính c a doanh nghi p g m: Quy t ñ nh v phân chia l i nhu n hay còn g i là chính sách c a. T s thanh toán t c c a công ty. Trong lo i quy t ñ nh này giám ñ c tài chính s ph i b. T s ñòn b y tài chính l a ch n gi a vi c s d ng l i nhu n sau thu ñ chia c t c hay là gi c. T s hi u qu ho t ñ ng l i ñ tái ñ u tư. Ngoài ra, giám ñ c tài chính c n ph i quy t ñ nh xem d. T s kh năng sinh l i doanh nghi p nên theo chính sách c t c nào và li u chính sách c t c e. T s giá tr th trư ng có tác ñ ng gì ñ n giá tr c a doanh nghi p hay giá c phi u trên th trư ng c a doanh nghi p hay không. CHƯƠNG 2: TH C TR NG HO T Đ NG QU N TR TÀI 1.5.2.4 Các quy t ñ nh khác CHÍNH T I CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI Ngoài ba lo i quy t ñ nh ch y u v a nêu trên, còn có nhi u 2.1 Khái quát v Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi lo i quy t ñ nh khác liên quan ñ n ho t ñ ng kinh doanh c a công ty, 2.1.1 Các thông tin chung v Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi có th li t kê ra như là quy t ñ nh hình th c chuy n ti n, quy t ñ nh Ti n thân c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi là Nhà máy phòng ng a r i ro t giá trong ho t ñ ng kinh doanh ñ i ngo i, quy t Đư ng Nam Ngãi, thu c Công ty Đư ng Vi t Nam C ng hòa, do Công ñ nh ti n lương hi u qu , quy t ñ nh ti n thư ng b ng quy n ch n... ty Đư ng Mi n Nam thu c chính quy n Sài Gòn cũ kh i công xây d ng 1.5.3 Ki m soát tài chính t tháng 4 năm 1967 và hoàn thành ñưa vào s d ng tháng 5 năm 1973 1.5.3.1 N i dung ki m soát tài chính v i công su t thi t k 1.500 t n mía/ngày Ho t ñ ng ki m soát tài chính nh m ñ m b o tính chính xác c a Đ n ngày 28/12/2005, Công ty ñã chuy n ñ i hình th c s h u các s li u k toán tài chính và tính minh b ch c a ho t ñ ng qu n tr theo Quy t ñ nh s 2610/QĐ/BNN-ĐMDN ngày 30/9/2005 c a B tài chính. Ho t ñ ng ki m soát tài chính giúp công ty k p th i ñi u trư ng B NN&PTNT v vi c chuy n ñ i doanh nghi p nhà nư c thành ch nh các ho t ñ ng b ch ch hư ng, góp ph n gi m thi u r i ro cho công ty c ph n. Công ty Đư ng Qu ng Ngãi thành Công ty C ph n doanh nghi p cũng như cho các nhà ñ u tư trên th trư ng v n và phát Đư ng Qu ng Ngãi và chính th c ho t ñ ng t năm 2006. tri n th trư ng tài chính cho n n kinh t T khi chuy n ñ i hình th c s h u ñ n nay, Công ty ñã 07 l n Có nhi u cơ ch ki m soát tài chính, chúng ta ch t p trung vào thay ñ i Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh và l n ñi u ch nh g n ba cơ ch cơ b n: phân tích tình hình tài chính, k ho ch tài chính và nh t vào ngày 26/02/2010. ki m soát chi phí ho t ñ ng Tên doanh nghi p: CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI. 1.5.3.2 H th ng ch tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghi p Tên giao d ch ñ i ngo i: QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK Ki m soát tài chính có th th c hi n thông qua tình hình thu chi COMPANY ti n t hàng ngày, tình hình th c hi n các ch tiêu tài chính hay vi c Tr s chính: S 02 Nguy n Chí Thanh, Thành ph Qu ng Ngãi, T nh phân tích tình hình tài chính ñ nh kỳ. Trong ñó phân tích tình hình tài Qu ng Ngãi. chính là công c h tr ch y u cho ki m soát tài chính cũng như ho ch ñ nh tài chính và quá trình t ch c th c hi n các quy t ñ nh tài chính. V n ñi u l theo Gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh Các t s tài chính quan tr ng trong vi c th hi n và ñánh giá tình hình thay ñ i g n ñây nh t vào ngày 26/02/2010: 96.133.460.000 ñ ng.
 6. 11 12 Công ty có 11 ñơn v tr c thu c h ch toán ph thu c, có t - Vi c ñi u hành các chính sách tài chính chưa theo k p các ch c k toán riêng, và 4 chi nhánh, văn phòng ñ i di n chi n lư c kinh doanh. 2.1.2 Nh ng thay ñ i v v n c ñông/v n góp. 2.2.4 Tình hình th c hi n m t s quy t ñ nh tài chính ch y u t i 2.1.3 T ch c b máy qu n lý c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi 2.2 Th c tr ng ho t ñ ng qu n tr tài chính t i Công ty C ph n 2.2.4.1 Quy t ñ nh ñ u tư c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi Đư ng Qu ng Ngãi B ng 2.1: Tình hình ñ u tư c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi 2.2.1 Quy ch tài chính c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi Đơn v tính: Tri u ñ ng Năm 2005 2.2.2 Vi c t ch c th c hi n ch c năng qu n tr tài chính t i Công Năm Năm Năm Năm CH TIÊU (Trư c c 2006 2007 2008 2009 ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi ph n hóa) 1. Ti n và các kho n tương ñương ti n 157.573 139.417 159.602 50.609 78.978 Đ n năm 2009 ñã là năm th tư Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi ho t ñ ng theo hình th c CTCP, tuy nhiên cơ ch ho t ñ ng và qu n 2. Các kho n ñ u tư tài chính ng n h n 0 0 0 9.500 206.521 tr t i Công ty v n không m y thay ñ i. Do công tác qu n lý và ñi u hành 3. Các kho n ph i thu 99.961 101.040 98.044 116.236 126.220 chung c a Công ty ít thay ñ i nên tư duy qu n lý doanh nghi p c a các 4. Hàng t n kho 81.576 94.360 152.019 153.168 195.466 Giám ñ c ñi u hành v n còn mang ñ c trưng c a DNNN. Tư duy qu n lý 5. Giá tr còn l i TSCĐ 254.367 174.850 122.979 246.623 269.268 luôn có nh hư ng quy t ñ nh ñ n quá trình t ch c th c hi n m c tiêu. Do 6. Các kho n ñ u tư tài chính dài h n 330 330 1.597 11.975 11.975 ñó, Công ty chưa phân ñ nh s khác nhau v ch c năng và vai trò c a 7. Tài s n ng n h n 339.877 335.897 411.884 332.526 611.031 phòng tài chính và phòng k toán 8. Tài s n dài h n 264.710 180.369 124.647 259.104 328.144 2.2.3 Th c tr ng công tác l p k ho ch tài chính t i Công ty C 9. T ng tài s n 604.587 516.267 536.532 591.630 939.175 ph n Đư ng Qu ng Ngãi 10.T tr ng ti n và các kho n tương Qua xem xét th c tr ng công tác l p k ho ch tài chính t i Công ty ñương ti n ((10)=(1):(9)) 26,06% 27,00% 29,75% 8,55% 8,41% C ph n Đư ng Qu ng Ngãi, tác gi có m t vài nh n xét sau: 11. T tr ng các kho n ñ u tư tài chính 0% 0% 0% 1,61% 21,99% ng n h n ((11)=(2):(9)) - Công ty dùng nhân s c a phòng Tài chính - K toán ñ kiêm 12.T tr ng các kho n ph i thu 16,53% 19,57% 18,27% 19,65% 13,44% ((11)=(3):(9)) nhi m công tác phân tích và l p k ho ch tài chính. S kiêm nhi m này 13. T tr ng hàng t n kho((12)=(4):(9)) 13,49% 18,28% 28,33% 25,89% 20,81% d n ñ n ch t lư ng c a các k ho ch tài chính không cao - Công ty ch m i d ng vi c l p k ho ch SXKD, k ho ch 14.T tr ng TSCĐ ((14)=(5):(9)) 42,07% 33,87% 22,92% 41,69% 28,67% 15. T tr ng các kho n ñ u tư k t qu kinh doanh. Trong khi ñó, m t k ho ch ñư c xem là huy t tài chính dài h n ((15)=(6):(9)) 0,05% 0,06% 0,30% 2,02% 1,28% m ch c a doanh nghi p là ngân sách ngân qu chưa ñư c xem xét. 16. T tr ng tài s n ng n 56,22% 65,06% 76,77% 56,21% 65,06% h n((16)=(7):(9)) - Đ có căn c , tiêu chu n l p k ho ch và ki m tra, ñánh giá k t 17.T tr ng tài s n dài h n ((17)=(8):(9)) 43,78% 34,94% 23,23% 43,79% 34,94% qu th c hi n SXKD, các nhà máy ph i xây d ng ñ nh m c chi phí. Qua ( Ngu n: Báo cáo tài chính Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi ) kh o sát, hi n nay các nhà máy ñã xây d ng các ñ nh m c chi phí, nhưng Tóm l i, qua xem xét quy t ñ nh ñ u tư t i Công ty C ph n ch t p trung vào ñ nh m c nguyên li u, v t li u. Đ i v i các ñ nh m c v Đư ng Qu ng Ngãi ta th y: ñi n, ñi n tho i, văn phòng ph m…h u như chưa ñư c xây d ng.
 7. 13 14 - Ban lãnh ñ o Công ty ñã tìm ki m nh ng lĩnh v c ñ u tư m i, • Ngu n v n vay ngân hàng và các t ch c tín d ng tuy nhiên v n dành ph n l n ngu n l c cho ñ u tư ng n h n. Hi n nay, ngu n v n tín d ng chi m t tr ng không nh trong cơ - Quá trình ra quy t ñ nh và th c hi n quy t ñ nh ñ u tư dài h n c u v n c a Công ty. Các kho n vay và n ng n h n có xu hư ng ngày chưa th t s hi u qu . Khi l p d án Công ty chưa chú tr ng xem xét càng tăng v m t giá tr l n t tr ng. Trong khi ñó các kho n vay và n quy trình xây d ng d án, t khâu thu th p thông tin, x lý thông tin k t dài h n có xu hư ng ngư c l i. h p v i các phương pháp ñánh giá d án phù h p như: phương pháp Theo m t nghiên c u v “ Đ u tư vào doanh nghi p chưa niêm hi n giá thu n (NPV), phương pháp t su t sinh l i n i b (IRR), y t Vi t Nam” do Grant Thornton Vi t Nam kh o sát vào tháng 11 năm phương pháp ch s sinh l i (PI), th i gian hoàn v n (PP)....Khi các d 2009 cho th y các doanh nghi p chưa niêm y t t i Vi t Nam v n khó ti p án ñ u tư ñư c phê duy t, quá trình tri n khai th c hi n d án thư ng c n ngu n v n vay không ñư c báo cáo ti n ñ như trong báo cáo lu n ch ng kinh t k Thi t nghĩ Công ty c n thay ñ i quan ñi m khi thi u v n là nghĩ thu t t i các cu c h p c a HĐQT. ngay ñ n ngân hàng và các cách ti p c n v n khác nên ñư c h ach ñ nh - Ngoài ra, Công ty còn ti n hành ñ u tư ra bên ngoài thông qua ñây như là thuê mua tài chính ho c phát hành trái phi u doanh nghi p.... các hình th c ñ u tư vào công ty con, liên k t,... Tuy nhiên, hi u qu c a • Các kho n v n tài tr t m th i khác nh ng kho n ñ u tư này chưa ñư c ñánh giá m t cách rõ ràng. Ngu n v n Công ty chi m d ng ngày càng tăng, v m t t 2.2.4.2 Quy t ñ nh tài tr c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi tr ng thì các kho n này có nhi u bi n ñ ng Ngu n v n tài tr ch y u c a Công ty hi n t i ch bao g m Qua vi c xem xét quy t ñ nh tài tr c a Công ty C ph n Đư ng ngu n v n ch s h u, v n vay dài h n, các kho n n ng n h n ngân Qu ng Ngãi có th nh n th y: Quy mô v n ch s h u còn th p so v i hàng và các t ch c tín d ng khác, các kho n v n tài tr t m th i khác các doanh nghi p trong cùng ngành. Công ty ñang gi m t l n trong • Ngu n v n ch s h u c u trúc v n nhưng l i gia tăng s d ng n ng n h n, chưa khai thác t t So sánh quy mô v n ch s h u c a Công ty v i m t s doanh ngu n n dài h n cho ho t ñ ng SXKD. Bên c nh ñó, ho t ñ ng tài tr nghi p ñ u ngành thì v n ch s h u c a Công ty còn quá nh còn ñơn ñi u, thi u s nghiên c u ho ch ñ nh trong c u trúc ngu n v n 2000 2.2.4.3 Chính sách c t c c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi 1500 Năm 2006 T ng h p t các Báo cáo thư ng niên c a Công ty C ph n Năm 2007 1000 Năm 2008 Đư ng Qu ng Ngãi, ta có tình hình chi tr c t c c a Công ty qua các 500 Năm 2009 năm như sau: 0 CTCP Mía ñư ng CTCP Mía ñư ng CTCP Đư ng Biên Công ty C ph n Lam Sơn (LSS) Bourbon Tây Ninh Hoà (BHS) Đư ng Qu ng B ng 2.5: Tình hình chi tr c t c Công ty C ph n Đư ng Qu ng Năm 2006 477 1.419 353 71 Ngãi t năm 2006 ñ n năm 2009 Năm 2007 595 1.610 376 122 Ch tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2008 544 1.444 331 115 T l tr c t c 10% 25% 25% 80% Năm 2009 671 1.648 425 203 T l 10%, t c T l 15%, t c T l 25% t c T l 30% t c (Ngu n: Th ng kê c a tác gi ) Hình Ti n m t 1.000 ñ ng/ 01 c 1.500 ñ ng/ 01 c 2.500 ñ ng/ 01 c 3.000ñ/1 c ph n th c ph n ph n ph n Hình 2.4: Quy mô v n ch s h u m t s doanh nghi p tiêu bi u chi tr T l 10% t c T l 50% t c ngành mía ñư ng C phi u C ñông s h u C ñông s
 8. 15 16 c 10 c ph n h u c 02 c S li u v t l l i nhu n tr c t c trong 4 năm qua ta th y: ñư c ghi tăng phi u ñư c ghi Công ty ngày càng dành nhi u l i nhu n ñ tr c t c. Vì Công ty ñã thêm 01 c tăng thêm 01 ph n m i. c phi u. duy trì t l chi tr c t c cao làm cho t l l i nhu n ñ chi tr c t c DPS (c t c trên c ph n) 1.000 ñ ng 2.500 ñ ng 2.500ñ ng 8.000 ñ ng luôn m c cao. Đ i v i m t s nư c có t c ñ phát tri n như Anh, M , EPS (lãi trên c phi u) 2.975 ñ ng 8.269 ñ ng 3.713ñ ng 12.746 ñ ng Nh t, Đ c...,bình thư ng m c l i nhu n mà công ty niêm y t gi l i T l l i nhu n tr c t c không chia c t c chi m kho ng 60-80% [1, tr.57]. Đ i v i Công ty C 33,61% 30,23% 67,01% 7 0, 76% (DPS/EPS) ph n Đư ng Qu ng Ngãi, năm 2008 và năm 2009 ñã dành 60% -70% T l tr c t c: l i nhu n cho vi c chia c t c trong khi ñó Công ty ph i tăng vay v n T l tr c t c c a Công ty ñang duy trì m c cao. Đáng chú ñ ph c v s n xu t kinh doanh trong 2 năm này ý, t l chi tr c t c năm 2009 ñ n 80%. K t sau khi c ph n hoá, 2.2.5 Th c tr ng công tác ki m soát tài chính t i Công ty C ph n tình hình ho t ñ ng SXKD nh ng năm qua là kh quan và có nhi u s Đư ng Qu ng Ngãi li u l i nhu n t t ñư c công b , vì v y Công ty công b t l chi tr c 2.2.5.1 Vi c t ch c th c hi n ki m soát tài chính t i Công ty C ph n t c cao. Chia c t c cao là m t ñi u t t, ch ng t doanh nghi p ñang ăn Đư ng Qu ng Ngãi nên làm ra, nhưng không ph i là ñi u t t nh t. M t chính sách c t c Ho t ñ ng ki m soát tài chính t i Công ty ñư c th c hi n b i cao không h p lý s không khác gì m t cái “máy v t s a” v t ki t Ban Ki m soát. Ban ki m soát ngoài vi c ki m tra tình hình ho t ñ ng ngu n v n mà doanh nghi p c n ñ tái ñ u tư SXKD và tình hình tài chính còn ki m tra công tác qu n lý, ñi u hành Hình th c chi tr c t c: c a HĐQT và Ban T ng Giám ñ c. Ngoài ra, Công ty thuê Công Ty - C t c b ng ti n m t: TNHH K toán và Ki m Toán AAC ki m tra vi c ghi chép, lưu tr T l chi tr c t c b ng ti n m t trong 3 năm g n ñây c a Công ch ng t , l p s sách k toán và báo cáo tài chính d a trên các chu n ty trên 25%. So sánh v i lãi su t ti t ki m cùng kho ng th i gian thì ñây m c k toán Vi t Nam và các quy ñ nh hi n hành. là t l khá h p d n thu hút các nhà ñ u tư. Tuy nhiên, vi c tr c t c Hàng năm, Ban ki m soát thông qua k ho ch ki m tra năm, b ng ti n m t m c cao s làm gi m vi c tích lu ngu n v n lưu ñ ng chương trình công tác năm ñ t ñó thành l p các quy t ñ nh ki m tra - C t c b ng c phi u t i các ñơn v tr c thu c, b ph n trong Công ty. Tuy nhiên, s lư ng Công ty ñã ti n hành chi tr c t c b ng c phi u v i t l 10% thành viên trong Ban ki m soát ít, trong khi kh i lư ng các ñ i tư ng trong năm 2007 và t l 50% trong năm 2009 ki m tra nhi u, Ban ki m soát ch t p trung ki m tra theo chuyên ñ - Mua l i c phi u qu : Đ i v i vi c giám sát các ñơn v tr c thu c Công ty. Phòng Tài Năm 2008, Công ty ti n hành mua 739.000 c ph n chi m 8% chính - K toán Công ty có trách nhi m t ch c ki m tra giám sát vi c t ng s c ph n ñang lưu hành. Đ n năm 2009 s c ph n mua l i là tuân th quy ch tài chính, qu n lý tài s n c a Công ty 4.347.676 c ph n chi m 30% s c ph n ñang lưu hành. Trong b i c nh Qua xem xét th c tr ng ho t ñ ng ki m soát tài chính t i Công ty kinh t ñ y khó khăn trong năm 2008 và năm 2009 thì ñây là m t gi i pháp C ph n Đư ng Qu ng Ngãi, tác gi xin rút ra m t vài nh n xét: thích h p nh m h n ch áp l c tr c t c cao do phát hành c phi u quá - Công ty chưa xem ki m soát tài chính là công c quan tr ng m c trong th i gian qua và khi Công ty chưa có d án ñ u tư hi u qu . ñ th c hi n m c tiêu qu n lý, là công c ñ ñánh giá m c ñ phù h p T l l i nhu n tr c t c:
 9. 17 18 c a các m c tiêu, quy t ñ nh và chính sách c a HĐQT - S vòng quay v n lưu ñ ng c a Công ty liên t c tăng. V n - Ki m soát ho t ñ ng tài chính không ch ñư c th c hi n b i lưu ñ ng luân chuy n tăng qua các năm ch y u là do chính sách qu n Ban ki m soát Công ty mà còn ñư c th c hi n b i các c ñông, ngân lý n ph i thu h p lý, công tác qu n lý hàng t n kho còn nhi u b t c p hàng và các các cơ quan qu n lý Nhà nư c. Ho t ñ ng ki m soát tài (bi u hi n s vòng quay các kho n ph i thu liên t c tăng qua các năm, chính ch ñư c th c thi khi các thông tin k toán tài chính ñư c công b s vòng quay hàng t n kho có xu hư ng bi n ñ ng qua các năm) r ng rãi và s n có cho m i ngư i và các k ho ch tài chính ñư c xây - Hi u su t s d ng TSCĐ và v n lưu ñ ng không ñ ng b qua d ng m t cách khoa h c và hi u qu . các năm nên hi u su t s d ng toàn b tài s n c a Công ty không m y - Ngoài ra, Công ty cũng chưa ti n hành phân tích tình hình ñư c nâng lên ho t ñ ng SXKD m t cách thư ng xuyên d. Kh năng sinh l i c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi 2.2.5.2 Phân tích tình hình tài chính c a Công ty C ph n Đư ng Quan sát t s ph n ánh kh năng sinh l i ta th y: các t s Qu ng Ngãi này ñ u gia tăng qua các năm, ch có năm 2008 có gi m do nh a. Kh năng thanh toán c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi hư ng c a cu c kh ng ho ng tài chính ti n t và sau ñó tăng cao Theo k t qu tính toán trên cho th y: T sau khi c ph n hoá, các trong năm 2009. Đi u này ch ng t sau c ph n hoá, Công ty làm ăn t s ph n ánh kh năng thanh toán bi n ñ ng không n ñ nh qua các năm. r t phát ñ t và m t l n n a ch ng minh th c t là h u h t các DNNN Kh năng thanh toán t t nh t vào năm 2006 và năm 2007, ñ n năm 2008 sau khi ñã chuy n sang CTCP ñ u ho t ñ ng có hi u qu . và năm 2009 thì kh năng thanh toán m c ñ v a ph i. Ch tiêu ph n ánh hi u qu toàn b các ngu n l c tài chính là b. Cơ c u n trong ngu n v n c a Công ty C ph n Đư ng ch tiêu kh năng sinh l i v n ch s h u (ROE) thì không ng ng tăng Qu ng Ngãi lên. So sánh ch tiêu này v i các doanh nghi p tiêu bi u trong ngành Qua vi c xem xét các t s ñòn b y tài chính c a Công ty C mía ñư ng có ñ c ñi m ngành ngh kinh doanh tương t Công ty thì t ph n Đư ng Qu ng Ngãi ta th y: c u trúc ngu n v n c a Công ty nói su t sinh l i trên v n ch s h u c a Công ty khá cao. Hi u qu tài chung không ñư c lành m nh b i Công ty ñang duy trì m t t su t n chính c a Công ty tăng lên chính là nh ñã tăng hi u qu ho t ñ ng quá cao, ñáng chú ý trong năm 2009 ch y u là n ng n h n. Đi u này kinh doanh và s d ng h p lý ñòn cân n có th làm cho Công ty g p ph i v n ñ khó khăn trong vi c thanh toán 2.3 Đánh giá chung v th c tr ng qu n tr tài chính t i Công ty khi các kho n n dài h n ñ n h n tr và các kho n n ng n h n ngày C ph n Đư ng Qu ng Ngãi càng tăng, ñ ng th i vi c ti p c n các ngu n v n vay bên ngoài cũng Qua xem xét th c tr ng qu n tr tài chính t i Công ty C ph n khó khăn hơn. Cùng v i tính t ch v tài chính th p thì tính n ñ nh Đư ng Qu ng Ngãi, tác gi xin nêu m t s nh n ñ nh v tình hình c a Công ty cũng gi m d n. qu n tr tài chính trong Công ty th i gian qua như sau: c. Hi u qu ho t ñ ng c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi 2.3.1 Nh ng thành t u ñ t ñư c Qua vi c phân tích hi u qu ho t ñ ng Công ty C ph n Đư ng Công ty m i ho t ñ ng theo lo i hình CTCP, do ñó khó tránh Qu ng Ngãi ta th y tình hình nhìn chung là t t kh i nh ng lúng túng trong phương th c qu n lý m i. Tuy nhiên, v i tư - Hi u su t s d ng TSCĐ tăng sau 2 năm c ph n hoá (năm 2006, duy không ng ng phát tri n, công tác qu n lý ñi u hành trong th i gian năm 2007), 2 năm ti p theo (năm 2008, năm 2009) có xu hư ng gi m. qua ñã giúp Công ty ñ t ñư c m t s thành t u nh t ñ nh như sau:
 10. 19 20 Th nh t, quy mô ho t ñ ng c a Công ty không ng ng tăng tính năng ñ ng trong vi c khai thác các ti m năng v v n. Các ñơn v trư ng. Đi u ñó là phù h p v i tình hình tăng trư ng chung c a kinh t h ch toán ph thu c b ràng bu c b i cơ ch tài chính nên không ph i là Vi t Nam ñ i tư ng nh n v n tr c ti p, ch qu n lý và s d ng v n, còn hi u qu Th hai, hi u qu ho t ñ ng và kh năng sinh l i không ng ng ñ n ñâu thì không ñư c ñánh giá nên công tác qu n lý còn không ch t ñư c nâng lên. Các ch tiêu ph n ánh hi u qu ho t ñ ng và kh năng ch , s d ng v n và tài s n còn lãng phí. sinh l i có bi n ñ ng theo xu hư ng chung c a n n kinh t nhưng nhìn Th ba, công tác l p k ho ch tài chính chưa ñư c th c hi n chung là c i thi n khá nhi u. Đ c bi t là ch tiêu su t sinh l i trên v n ch thư ng xuyên. Công tác l p k ho ch chưa ñư c coi là công vi c c n s h u (ROE) ñ u cao hơn trung bình ngành và lãi su t huy ñ ng cho thi t cho ho t ñ ng qu n tr tài chính. Vi c l p k ho ch thư ng mang th y Công ty sau khi ho t ñ ng theo hình th c CTCP ñã s d ng v n ch tính ch t ch quan, ñ i phó, vì v y k ho ch tài chính chưa tr thành s h u hi u qu hơn so v i khi ho t ñ ng theo hình th c DNNN. Đây là m c tiêu ñ th c hi n. Bên c nh ñó, vi c ñ nh v t ng giai ño n phát d u hi u tích c c và là ñi u ki n thu n l i ñ thu hút v n ñ u tư, ñ c bi t tri n c a Công ty ñ t ñó ñưa ra các chi n lư c tài chính chưa ñư c là khi Công ty niêm y t trên th trư ng ch ng khoán th c hi n. Công tác phân tích s li u chưa ñư c so sánh ñ nh kỳ v i các Th ba, m c dù m i chính th c chuy n sang CTCP ñư c 4 s li u trong cùng ngành ñ ñưa ra m c tiêu tăng trư ng phù h p năm. Tuy còn nhi u khó khăn nhưng tình hình ho t ñ ng SXKD c a Th tư, quy t ñ nh ñ u tư và qu n lý tài s n chưa hi u qu . Công ty luôn kh quan và luôn có nhi u s li u l i nhu n t t ñư c công Trong tài s n ng n h n, c th là hàng t n kho và kho n m c ti n. Bi u b . Chính sách c t c luôn ñư c Ban qu n lý Công ty quan tâm. Công hi n là s bi n ñ ng c a t s ho t ñ ng hàng t n kho qua các năm, ñ i ty ñã c g ng ñưa ra chính sách c t c ñáp ng nhu c u c a nhà ñ u tư v i kho n m c ti n là chưa có chính sách ñ u tư linh ho t. Trong ñ u tư và ñã có s k t h p linh ho t các phương th c chi tr phù h p v i xu dài h n chưa tuân th ñúng quy trình xây d ng d án, do ñó khi l a hư ng th trư ng. ch n quy t ñ nh ñ u tư dài h n chưa ñưa ra câu tr l i tho ñáng v nhu Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu nêu trên, tình hình tài chính c u v n, ngu n tài tr cho d án và nh t là ph i ñưa ra k t lu n v tính c a Công ty còn chưa v ng m nh do ho t ñ ng qu n tr tài chính chưa hi u qu c a d án, th i gian hoàn v n, m c ñ r i ro c a d án... ñư c t ch c th c hi n t t, v n t n t i nhi u b t c p trong ho t ñ ng Th năm, c u trúc v n c a Công ty còn nhi u r i ro. T su t n qu n tr tài chính quá cao m c 70% - 80%, trong ñó t l n ng n h n có xu hư ng tăng 2.3.2 Nh ng t n t i c n gi i quy t lên, kh năng ñ c l p v tài chính c a Công ty còn kém, t su t t tài tr Th nh t, cơ c u t ch c ñi u hành chung và cơ c u t ch c, m c dù ñã ñư c c i thi n qua các năm nhưng v n chi m t tr ng th p ch c năng - nhi m v c a phòng Tài chính - K toán Công ty không có (dao ñ ng t 24% ñ n 26%). Đi u này cho th y Công ty ch u áp l c s khác bi t ñáng k khi còn là DNNN. Do ñó v n còn ý th c cho r ng thanh toán l n và s ti m n nguy cơ m t cân ñ i n u hi u qu s d ng qu n lý tài chính là trách nhi m c a K toán trư ng v n không t t. Bên c nh ñó, hình th c huy ñ ng v n chưa ña d ng. Công Th hai, cơ ch phân c p tài chính c a Công ty ph n nào h n ty m i ch t p trung vào hình th c huy ñ ng v n truy n th ng, qua ngân ch kh năng t ch và ñ c l p trong ñ u tư c a các ñơn v tr c thu c. hàng và các t ch c tín d ng, vi c huy ñ ng v n thông qua phát hành Các ñơn v này ho t ñ ng trên cơ s k ho ch s n xu t chung, ñây là ch ng khoán, phát hành trái phi u, thuê tài chính...chưa th c hi n m t thu n l i trong vi c ñi u hành v n nhưng cũng b c l s h n ch Th sáu, chưa có quan ñi m dài h n xây d ng chính sách c t c.
 11. 21 22 Công ty không chú tr ng tích lũy v n cho ho t ñ ng SXKD, dành t l V chính sách: Phòng Tài chính nên xây d ng chính sách tín l n l i nhu n ñ tr c t c. Trong khi ñó ph i huy ñ ng lư ng v n vay d ng quy ñ nh v ñi u ki n khách hàng ñ tiêu chu n ñư c n , h n m c l n ñ tài tr cho ho t ñ ng SXKD. V n vay gia tăng hi u qu tài chính n c a t ng khách hàng c a Công ty nhưng cũng làm gia tăng r i ro cho v n ch s h u trong V quy trình thu n : B ph n qu n lý công n c n tuân th các trư ng h p doanh nghi p ho t ñ ng không hi u qu quy trình qu n lý công n Th b y, công tác ki m soát tài chính chưa hi u qu . Vi c ki m 3.2.2.3 Qu n tr hàng t n kho soát ch y u t p trung tình hình th c hi n k ho ch tài chính và tình - Xác ñ nh th i ñi m ñ t hàng phù h p: ñ xác ñ nh th i ñi m hình tuân th quy ch tài chính c a các ñơn v tr c thu c. K t qu ki m ñ t hàng phù h p, ñòi h i các ñơn v tr c thu c và các phòng ban ch c soát tài chính ch y u d a trên báo c a c a công ty ki m toán ñ c l p. năng khi l p ñơn hàng c n ph i ch ra th i ñi m d tính ñưa vào s Công ty chưa có m t h th ng các ch tiêu ñánh giá ki m soát mang tính d ng ñ b ph n mua hàng có k ho ch t ch c mua s m nh m gi m ch t qu n tr và chưa xem phân tích là công c ki m tra, ñánh giá và d chi phí lưu kho, gi m lư ng v t tư t n kho ñ ñ m b o m c t n kho ki n v các v n ñ tài chính c a doanh nghi p trong tương lai m c tiêu mà v n ñáp ng k p th i nhu c u SXKD - Xác ñ nh m c t n kho h p lý: CHƯƠNG 3: GI I PHÁP HOÀN THI N HO T Đ NG QU N TR + Đ i v i v t tư ph c v cho xây d ng cơ b n và s a ch a l n, TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI v t tư d phòng thay th , Công ty d a vào k ho ch v ti n ñ công vi c và 3.1 Thu n l i và khó khăn ñ i v i Công ty C ph n Đư ng Qu ng d toán tiêu hao ñ xây d ng k ho ch cung c p v t tư m t cách phù h p Ngãi trong giai ño n hi n nay + Đ i v i v t tư tiêu hao thư ng xuyên, các ñơn v tr c thu c 3.1.1 Thu n l i d a vào th ng kê qua các năm s d ng và k ho ch s n xu t c a t ng 3.1.2 Khó khăn tháng ñ xác ñ nh m c t n kho h p lý 3.2 Các gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng qu n tr tài chính t i Công 3.2.2.4 Quy t ñ nh ñ u tư tài s n dài h n ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi • Vi c xây d ng và l a ch n các d án ñ u tư dài h n c n ph i 3.2.1 Hoàn thi n t ch c ho t ñ ng qu n tr tài chính t i Công ty cân nh c m t cách th n tr ng trên m i phương di n nh t là v n ñ tài chính C ph n Đư ng Qu ng Ngãi theo hư ng nâng cao vai trò c a ch c • Đ i v i các h ng m c ñ u tư trong năm 2009 và ñư c chuy n năng qu n tr tài chính trong b máy qu n lý sang th c hi n trong năm 2010. Công ty c n xây d ng chính sách v s d ng Cơ c u t ch c h th ng Tài chính - K toán hi n ñ i ph i ñ m ti t ki m và có hi u qu ngu n v n ñ u tư. Công tác ñánh giá hi u qu s b o ch c năng Qu n tr tài chính ñư c th hi n rõ nét, thông qua vi c d ng tài s n sau quá trình ñ u tư c n ñư c quan tâm nâng cao vai trò c a Giám ñ c tài chính trong b máy qu n lý • Ngoài ra, Công ty còn ti n hành ñ u tư ra bên ngoài. Công ty 3.2.2 Nâng cao hi u qu quy t ñ nh ñ u tư c n ph i xác ñ nh giá tr tài s n ñem ñi góp v n và giá tr tài s n bên ñ i 3.2.2.1 Qu n tr ti n m t tác góp v n. Đánh giá hi u qu c a ph n v n góp qua t ng năm ñ th y • Thi t l p d toán thu chi ti n m t ñư c s tăng gi m giá tr v n góp. • Ki m soát thu chi ti n m t 3.2.3 Tái c u trúc v n và khai thác m t cách hi u qu hơn • S d ng ti n m t nhàn r i các ngu n v n tài tr cho ho t ñ ng s n xu t kinh doanh. 3.2.2.2 Qu n tr các kho n ph i thu
 12. 23 24 3.2.3.1 Xây d ng c u trúc v n h p lý cho Công ty C ph n Đư ng 3.2.4.2 Hoàn thi n quy trình ra quy t ñ nh chi tr c t c Qu ng Ngãi Đ l a ch n ñư c chính sách c t c thích h p, khi ra quy t ñ nh V i c u trúc v n thâm d ng n c a Công ty C ph n Đư ng chi tr c t c, HĐQT c a Công ty có th ti n hành theo 3 bư c sau: Qu ng Ngãi hi n nay thì v n ñ s d ng th n tr ng và linh ho t công c M c HĐQT DN HĐQT c t c ñòn b y tài chính là v n ñ ñòi h i ban lãnh ñ o Công ty ph i xem xét l a ch n chính ư c tính ư c tính L i nhu n t m C t c ng th c t nhi u. Ta ti n hành phân tích m c ñ bi n ñ ng cu ROE như sau: sách c t c và ñ l i nhu n phương th c ñư c chi tr hàng trong quý ph i nh trình cho ñ t chi tr l n hơn B ng 3.2: M c ñ bi n ñ ng c a ROE ng v i các trư ng h p c u Đ i h i ñư c và t l quý hay hàng hay nh hơn LN ñ ng C trong chi tr năm hơn l i trúc v n khác nhau ñông năm trong th c t trong năm Phương Đ l ch Trung H s bi n quý Trư ng h p Hàng sai chu n bình thiên năm D/E = 90/10 0,1806 0,4250 8,50% 5,00 Trung tâm lưu Doanh nghi p Doanh nghi p L n ký phân ph i chuy n ti n thông báo v i hơn D/E = 80/20 0,0452 0,2125 8,50% 2,50 cho các công ty ch ng chi tr c t c Cho Trung Trung tâm lưu ký ch ng khoan ñ chi tâm lưu ký khoán v m c D/E =75/25 0,0289 0,1700 8,50% 2,00 tr cho chi tr c c ñông D/E = 50/50 0,0072 0,0850 8,50% 1,00 Hình 3.3: Sơ ñ quá trình th c hi n quy t ñ nh chi tr c t c D/E = 25/75 0,0032 0,0567 8,50% 0,67 Bư c 1: Cân nh c trong vi c l a ch n lo i chính sách c t c: Qua phân tích m c ñ bi n ñ ng c a ROE ng v i t ng trư ng Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi ñư c xác ñ nh là trong giai h p c u trúc v n thì m t c u trúc v n vay h p lý quanh m c 50% thì ño n tăng trư ng. Công ty c n huy ñ ng lư ng v n l n cho nhu c u t c ñ suy gi m c a t su t sinh l i trên v n ch s h u có th ch p SXKD. Do ñó, theo ñ ngh c a tác gi , ñ nh hư ng chung chính sách c nh n ñư c t c phù h p nh t ñó là không chia c t c ti n m t ho c tr c t c r t th p. 3.2.3.2 Đa d ng hóa các ngu n tài tr Bư c 2: Căn nh c trong vi c l a ch n phương th c tr c t c: Đ xây d ng c u trúc v n h p lý, Công ty c n huy ñ ng v n Đ có th l a ch n phương th c chi tr c t c nào, HĐQT ph i l n ñ c nh tranh, thay ñ i chính sách huy ñ ng v n. Các ngu n tài tr phân tích ưu, như c ñi m c a t ng phương th c và cân nh c c ñ c ñ ngh ñ c u trúc l i ngu n v n Công ty như sau: ñi m c a Công ty cũng như ñ c ñi m c a th trư ng hi n t i. - S d ng thu nh p gi l i ñ tài tr ñ u tư là ngu n v n Bư c 3: Cân nh c trong vi c l a ch n t l thích h p ñư c x p h ng ưu tiên hàng ñ u Lý thuy t và th c ti n ñã ch ra r ng nhà ñ u tư ch ñánh giá - S d ng ngu n tài tr t trái phi u cao nh ng công ty nào có kh năng gia tăng dòng c t c chi tr cho c - S d ng ngu n v n tài tr thông qua hình th c tín d ng thuê ñông cu nó trong tương lai. Do ñó, tác gi ñ ngh Công ty nên chi tr tài chính c t c tăng trư ng, t c là m c c t c năm sau nên cao hơn năm trư c - Phát hành c phi u ñó v i m t t l g ñư c xác ñ nh kho ng t 15% ñ n 20% 3.2.4 L a ch n chính sách c t c thích h p cho Công ty C ph n 3.2.5 M t s gi i pháp khác hoàn thi n ho t ñ ng qu n tr tài Đư ng Qu ng Ngãi chính t i Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi 3.2.4.1 Các nguyên t c cơ b n trong vi c l a ch n chính sách c t c.
 13. 25 26 Th nh t: Hoàn thi n công tác l p k ho ch tài chính qu n tr tài chính nói riêng trong CTCP. Đây là m t công vi c ph c t p Th hai: Công khai hoá tài chính và tăng cư ng vai trò ki m và khó khăn, ñòi h i nhà qu n lý ph i có ki n th c v ng v ng và toàn soát tài chính di n. Bên c nh ñó, cơ s pháp lý như lu t, các văn b n dư i lu t cũng Th ba: Thư ng xuyên ñánh giá hi u qu ho t ñ ng, phân h ng như các cơ ch tài chính cho lo i hình doanh nghi p này c n ñư c c các ñơn v tr c thu c th hóa và ñ y ñ hơn ñ t o ñi u ki n thu n l i cho ho t ñ ng s n xu t Th tư: Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, tăng cư ng ñào t o kinh doanh c a CTCP cán b có ki n th c chuyên môn, ñ c bi t là ki n th c v tài chính Qua nghiên c u th c ti n v công tác qu n tr tài chính t i Công 3.2.6 Ki n ngh ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi, cho th y công tác qu n lý ñi u hành B Tài chính c n có nh ng chi n lư c nghiên c u v công tác trong th i gian qua ñã giúp Công ty có nh ng bư c ti n tri n và ñ t qu n tr tài chính doanh nghi p ñ có th ban hành nh ng quy ñ nh, ñư c nh ng thành qu nh t ñ nh. Tuy nhiên, v n ñ qu n tr tài chính hư ng d n và t ch c th c hi n công tác qu n tr tài chính doanh nghi p còn b c l nhi u như c ñi m nh hư ng ñ n chi n lư c, m c tiêu phát cho các doanh nghi p Vi t Nam. C th : tri n c a Công ty trong th i gian t i. V i nh ng h n ch còn t n t i - C n có nh ng quy ñ nh ñ phân bi t rõ ràng ch c năng và trong vi c l p k ho ch tài chính; khai thác và s d ng v n; xây d ng nhi m v c a Giám ñ c tài chính và K toán trư ng chính sách c t c; lu n văn ñã ñưa ra m t s gi i pháp ñ hoàn thi n - Quy ñ nh ch ñ báo cáo và ki m tra, t ng h p tình hình th c hơn n a ho t ñ ng qu n tr tài chính v i các n i dung chính như: hoàn hi n công tác qu n tr tài chính t i ñơn v thi n t ch c ho t ñ ng qu n tr tài chính; gi i pháp nâng cao kh năng - Hư ng d n, ñào t o và b i dư ng chuyên môn nghi p v cho qu n lý và s d ng tài s n; xây d ng cơ c u v n h p lý và khai thác b ph n qu n tr tài chính doanh nghi p. m t cách hi u qu hơn ngu n v n tài tr cho ho t ñ ng SXKD; ki n ngh v chính sách c t c,… K T LU N Tác gi hy v ng r ng nh ng ki n ngh ñư c ñ xu t trên s có Trong quá trình phát tri n kinh t theo xu th toàn c u hóa và nh ng giá tr nh t ñ nh và góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n tr h i nh p kinh t qu c t thì h i nh p v lĩnh v c tài chính di n ra nhanh tài chính c a Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi. Tuy nhiên, do v n hơn và có t m nh hư ng l n ñ n n n kinh t trong nư c. H i nh p kinh ki n th c cũng như kh năng nghiên c u còn h n ch nên lu n văn ch c t qu c t s t o ñi u ki n cho các doanh nghi p nh ng cơ h i l n v ch n không th tránh kh i nh ng thi u sót. Vì v y, r t mong nh n ñư c vi c ti p c n v i th trư ng v n qu c t , có ñi u ki n ñ m r ng quy s ch b o và nh ng ý ki n ñóng góp chân thành, quý báu c a quý mô ho t ñ ng, ti p c n v i trình ñ công ngh hi n ñ i, kh năng qu n Th y, Cô, các anh ch ñ ng nghi p và nh ng ngư i quan tâm ñ n ñ tài. lý, ñi u hành tiên ti n. Song song v i nh ng cơ h i l n ñó l i là nh ng thách th c cũng l n không kém mà các công ty ph i ñương ñ u, ñó là s c nh tranh mang tính qu c t và nh ng bi n ñ ng v kinh t , tài chính trên th gi i,... s tr thành nh ng nguy cơ thư ng xuyên ñe d a ñ i v i s n ñ nh trong ho t ñ ng c a doanh nghi p. Đ h n ch nh ng tác ñ ng nguy h i ñó c n ph i hoàn thi n công tác qu n tr nói chung và

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản