intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ: Tuhai999 Tuhai999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:149

0
1
lượt xem
0
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích cơ bản của luận văn này là trên cơ sở lý luận và thực trạng chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang, Luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ TUYẾT CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CÁC PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2018
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ TUYẾT CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CÁC PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải HÀ NỘI – 2018
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình. Tác giả Đỗ Thị Tuyết
 4. LỜI CẢM ƠN Với việc hoàn thành đề tài luận văn này, học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy giáo, Cô giáo đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ trong suốt quá trình học tập tại Học viện Hành chính Quốc Gia. Đặc biệt, học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải – người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài luận văn này. Học viên xin chân thành cảm ơn các công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã nhiệt tình tham gia khảo sát, cung cấp thông tin, số liệu và tạo những điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu thực tiễn tại địa phương. Và cho phép học viên gửi lời cám ơn các cô bác, các anh chị đã dành thời gian trả lời phiếu khảo sát, cung cấp những thông tin hết sức quý giá cho luân văn này. Với năng lực nghiên cứu khoa học còn nhiều hạn chế, đề tài luận văn do học viên thực hiện chắc chắn không tránh khỏi những khuyết điểm, sai sót. Với tinh thần cầu thị, học viên mong nhận được những ý kiến phê bình và đóng góp để đề tài luận văn và bản thân học viên hoàn thiện hơn trong sự nghiệp học tập, làm việc và nghiên cứu khoa học. Tác giả luận văn Đỗ Thị Tuyết
 5. MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1 NỘI DUNG..................................................................................................... 12 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI TẠI PHƢỜNG....................................................................................... 12 1.1. Khái quát về công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường ............................................................................................................. 12 1.1.1. Một số khái niệm liên quan ................................................................... 12 1.1.2. Vị trí, vai trò của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường .............................................................................. 16 1.1.3. Đặc điểm của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường ............................................................................................................. 17 1.1.4. Nhiệm vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường ............................................................................................................. 19 1.2. Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường ............................................................................................................. 20 1.2.1. Khái niệm chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường ............................................................................ 20 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường .................................................. 22 1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường ........................................................................ 35
 6. 1.3.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ..................................................................................................... 35 1.3.2. Hoạt động tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại phường ................................................... 37 1.3.3. Chính sách đãi ngộ, tạo động lực đối với công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại............................................................................. 38 1.3.4. Công tác đánh giá, xếp loại công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ..................................................................................................... 39 1.3.5. Công tác kiểm tra, giám sát công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ..................................................................................................... 40 1.3.6. Trang thiết bị và điều kiện làm việc ...................................................... 41 1.3.7. Những yếu tố thuộc bản thân công chức............................................... 42 Tiểu kết chương 1............................................................................................ 42 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CÁC PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG .................. 44 2.1. Khái quát về thành phố Bắc Giang và các phường ở thành phố Bắc Giang ............................................................................................................... 44 2.1.1. Đặc điểm lịch sử, tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Giang và ảnh hưởng của điều kiện này tới chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường .................................................. 44 2.1.2. Một số đặc điểm của phường và yêu cầu quản lý nhà nước ở phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang...................................................... 51 2.2. Khái quát về công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ............................................ 54 2.2.1. Về số lượng ........................................................................................... 54 2.2.2. Về cơ cấu theo giới tính và theo tuổi .................................................... 55
 7. 2.3. Thực trạng chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ....... 56 2.3.1. Về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức.......................................... 56 2.3.2. Về trình độ, kỹ năng .............................................................................. 58 2.3.3. Về thái độ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trong thực thi công vụ................................................................. 66 2.3.4. Mức độ hoàn thành công việc được giao của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường .................................................. 73 2.3.5. Về sự hài lòng của người dân................................................................ 76 2.4. Đánh giá về chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường của thành phố Bắc Giang ..................................................... 77 2.4.1. Ưu điểm ................................................................................................. 77 2.4.2. Hạn chế và nguyên của hạn chế ............................................................ 80 Tiểu kết chương 2............................................................................................ 90 Chƣơng 3 QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CÁC PHƢỜNG Ở THÀNH PHỐ BẮC GIANG ........................................................................................................... 91 3.1. Quan điểm nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường ở thành phố Bắc Giang ..................................... 91 3.1.1. Nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường phải phù hợp với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trong từng giai đoạn .............................................. 91 3.1.2. Nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường gắn với yêu cầu của cải cách hành chính và cách mạng công nghệ thông tin ......................................................................................... 94
 8. 3.1.3. Nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường đặt trong chiến lược, chương trình kế hoạch nâng cao chất lượng công chức phường nói chung của thành phố Bắc Giang ........................... 94 3.1.4. Nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang phải chú ý đến tính toàn diện, đồng bộ, đồng thời phải có trọng tâm, trọng điểm................................... 95 3.1.5. Nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường phải gắn liền với tổ chức và hoạt động của chính quyền các phường, yêu cầu của các chức danh công việc .............................. 96 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang........... 97 3.2.1. Đổi mới công tác đánh giá công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường .................................................................................. 97 3.2.2. Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của người học, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm kết hợp với phát triển công tác giáo dục pháp luật cho công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường .............................................................................................. 103 3.2.3. Tạo động lực làm việc tích cực cho công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường thông qua việc đổi mới chế độ trả lương và các chế độ phúc lợi ................................................................................... 108 3.2.4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại phường ................................... 115 3.2.5. Cải thiện điều kiện, trang thiết bị làm việc của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường ...................................................... 117 KẾT LUẬN .................................................................................................. 118 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 120 PHỤ LỤC ..................................................................................................... 124
 9. DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng, cơ cấu công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường của thành phố Bắc Giang, giai đoạn 2015 – 2017 55 Bảng 2.2: Trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn đào tạo của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường.................................. 59 Bảng 2.3: Trình độ lý luận chính trị của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường thành phố Bắc Giang ........................ 60 Bảng 2.4. Trình độ quản lý nhà nước và trình độ ngoại ngữ, tin học của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang ....................................................................... 62 Bảng 2.5: Kết quả khảo sát về kỹ năng làm việc cơ bản do công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường tự đánh giá ..... 63 Bảng 2.6: Kết quả đánh giá của lãnh đạo UBND phường về kỹ năng làm việc cơ bản do công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường thành phố Bắc Giang ............................................ 65 Bảng 2.7. Kết quả đánh giá của công dân về thái độ phục vụ nhân dân của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiên đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang ................................................... 67 Bảng 2.8. Kết quả khảo sát về thái độ đối với công vụ được giao của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiên đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang .......................................................... 68 Bảng 2.9. Kết quả đánh giá của công dân về thái độ đối với công vụ được giao của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiên đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang ..................................... 69 Bảng 2.10: Kết đánh giá của lãnh đạo UBND phường về trách nhiệm làm việc của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ....... 70
 10. Bảng 2.11: Kết đánh giá của lãnh đạo UBND phường về tác phong làm việc của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ....... 71 Bảng 2.12: Kết đánh giá của công dân về tác phong làm việc của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ....................................... 72 Bảng 2.13. Kết quả đánh giá, xếp loại công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường thành phố Bắc Giang, giai đoạn 2015-2017 ....................................................................................... 74 Bảng 2.14. Đánh giá của lãnh đạo UBND phường về kết quả thực hiện công việc của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường ...................................................................................... 75
 11. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCC Cán bộ công chức CC Công chức CĐ Cao đẳng CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội ĐH Đại học HĐND Hội đồng nhân dân NV Nhiệm vụ NXB Nhà xuất bản PGS Phó giáo sư QLNN Quản lý nhà nước SL Số lượng THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TS Tiến sĩ UBND Ủy ban nhân dân XSNV Xuất sắc nhiệm vụ
 12. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Một là, trình độ, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân phường. Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường là một tất yếu khách quan trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại như hiện nay. Sự phát triển mạnh mẽ về trình độ kinh tế và trình độ dân trí của cư dân đô thị đòi hỏi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường phải có đầy đủ phẩm chất và năng lực thực thi công vụ để tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường. Vậy, trình độ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường như thế nào? năng lực thực thi công vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường là gì? Năng lực đó bị ảnh hưởng bởi những yếu tố căn bản nào? Có những tiêu chí nào để đánh giá năng lực thực thi công vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường? Những câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục. Hai là, xuất phát từ việc quản lý công chức ở nước ta hiện nay từ mô hình chức nghiệp sang mô hình quản lý theo vị trí việc làm theo tinh thần mới của Luật cán bộ, công chức (2008); Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Một số nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức mang tính cải cách đã được thể hiện tại Điều 5 của Luật, đó là: “kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế”; “việc sử dụng đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ”. Bên cạnh đó Luật quy định việc “nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng 1
 13. đáng với người có tài năng” (Điều 6). Các quy định này của Luật cán bộ, công chức đã khẳng định và nhấn mạnh việc quản lý công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn, đặc biệt phải chú trọng đến năng lực, tài năng. Nội dung này phải thực hiện song song với xác định vị trí việc làm (yêu cầu công việc) và gắn với chỉ tiêu biên chế. Thứ ba, thành phố Bắc Giang, trong những năm gần đây đã có các bước chuyển mình mạnh mẽ trên cả 4 nội dung của cải cách hành chính: Thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ - công chức và tài chính công, tác động tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một trong những áp lực lớn nhất, đó là vấn đề nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ, công chức phường, đặc biệt là vấn đề nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường. Do đây là công chức trực tiếp thực hiện việc tiếp đón công dân, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Chúng ta đang xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; xây dựng một nền hành chính thân thiện nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu chính đáng của người dân. Công chức làm việc tại bộ phận một cửa phường có nhiệm vụ rất quan trọng đó là gắn kết giữa chính quyền với nhân dân. Hiện nay, trong số công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại phường có những công chức là công chức các xã trước đây mới được sáp nhập. Sự khác nhau trong cách thức tổ chức, quy mô và mật độ dân số, chức năng của các đô thị, và phát triển hệ thống công trình hạ tầng đô thị... dẫn đến mục tiêu, biện pháp quản lý cũng như sự phối hợp quản lý của các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở ở phường cũng phải thay đổi, đặc biệt là năng lực, vai trò của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường cũng phải phát triển tương ứng. Bốn là, hiện tại cũng như trong tương lai rất gần, toàn bộ thành phố Bắc Giang sẽ trở thành đô thị tr , năng động và hiện đại tập trung nhiều thế 2
 14. mạnh của một đô thị công nghiệp, thương mại và dịch vụ... hội tụ nhiều ưu thế thu hút cư dân trên khắp cả nước đến làm ăn, sinh sống. Do đó, phường ở Bắc Giang sẽ là nơi có số lượng dân cư đông đúc, nơi tập trung chủ yếu các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội rất đa dạng và phức tạp. Đây vừa là cơ hội đối với sự phát triển của Bắc Giang, nhưng cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với công tác quản lý nhà nước ở phường, đặc biệt là trong việc đảm bảo ổn định và phát triển các hoạt động của đời sống xã hội trên địa bàn các phường như quản lý đô thị, quản lý hộ tịch, quản lý văn hóa và cung ứng các dịch vụ hàng ngày cho cư dân đô thị ngày càng gia tăng. Sự phát triển năng động về kinh tế, văn hóa, xã hội của các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang quy định tính năng động và đa dạng trong hoạt động thực tiễn và yêu cầu công việc đặc thù của đội ngũ cán bộ, công chức ở phường, trong đó có chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại phường. Quản lý đô thị ở Bắc Giang đòi hỏi cán bộ, công chức phường vừa phải được trang bị đầy đủ kiến thức, trình độ chuyên môn và am hiểu pháp luật về quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý thị trường; vừa phải có đầy đủ kỹ năng trong xử lý công việc thực tiễn; và quan trọng hơn là phải thể hiện sự chuẩn mực trong thái độ phục vụ nhân dân. Tốc độ phát triển kinh tế tỉ lệ thuận với tốc độ đô thị hóa đang tạo ra nhiều cơ hội trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Bắc Giang, trong xu thế đó, yêu cầu về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức nói chung, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường nói riêng ngày càng trở nên hết sức cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng. Vậy thực trạng chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang hiện nay như thế nào? Làm thế nào để nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang? 3
 15. Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu “Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang" là vấn đề cấp thiết và mang tính lý luận, thực tiễn cao. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Nghiên cứu về bộ máy chính quyền xã, phường, thị trấn trong đó có đề cập đến chất lượng và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm và được đề cập ở nhiều công trình khoa học. Đáng chú ý là các công trình dưới đây: * Các công trình nghiên cứu được xuất bản thành sách: Tác giả Nguyễn Phú Trọng và tác giả Trần Xuân Sầm (2001), “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội đã đề cập bốn nội dung lớn: Những vấn đề lý luận và phương pháp luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong lịch sử nước ta và một số nước trên thế giới; thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ hiện nay; quan điểm, phương châm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong đó có công chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả Nguyễn Văn Phúc và tác giả Nguyễn Minh Phương (2005), “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Công trình nghiên cứu đã làm rõ cơ sở khoa học cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên phạm vi nghiên cứu của công trình rộng, do đó vấn đề chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường chưa được làm rõ trong nghiên cứu này. * Các bài viết, nghiên cứu được đăng trên các tạp chí: 4
 16. Tác giả Trần Thị Hạnh (2015) “Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ sau Hội nghị Trung ương 5 khóa IX và một số kiến nghị”, Tạp chí điện tử cộng sản, (03/7/2015). Thông qua việc phân tích các số liệu thống kê số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã, tác giả đã đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Tác giả Vũ Thúy Hiền (2014), “Xác định năng lực của công chức cấp xã trong thực thi công vụ”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (số 3) tr.17-19. Trong bài viết, tác giả đã xác định yêu cầu về năng lực cần có trong thực thi công vụ của công chức cấp xã bao gồm có năng lực chung và năng lực chuyên môn, nhằm hướng tới xây dựng đội ngũ công chức cấp xã vừa hồng, vừa chuyên. Các bài viết khoa học được công bố trong các tạp chí đã phân tích, đánh giá khái quát về đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ở nước ta với góc độ tiếp cận khác nhau. Trong khuôn khổ có hạn của một bài viết, các tác giả chỉ đưa ra một số vấn đề chung nhất về đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, chưa đi sâu nghiên cứu những giải pháp để áp dụng trong thực tế tại một địa phương cụ thể. * Một số đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn có liên quan: Nguyễn Thế Vịnh - Vụ chính quyền địa phương, Bộ nội vụ (2007), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở theo nghị quyết Trung ương 5 ( khóa IX), Hà Nội. Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, đề tài đã đưa ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Trần Thị Kim Dung (2011), Nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận về khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của chính quyền cơ sở, của đội ngũ cán bộ công chức xã 5
 17. nói chung và của cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang nói riêng; phân tích thực trạng và hệ thống về hệ thống, cơ cấu, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang. Từ đó đưa ra kiến nghị, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay. Nguyễn Thị Kim Ngân (2014) Chất lượng công chức cấp xã huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ Quản lý hành chính công, Học Viện Hành Chính Quốc Gia. Thông qua việc nghiên cứu thực tiễn năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn đã đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực cán bô, công chức cấp xã tại tỉnh Vĩnh Phúc. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đây đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận chung về năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời đã cung cấp sinh động thực trạng năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã ở nhiều địa phương khác nhau. Những luận cứ khoa học do các tác giả nghiên cứu trước khám phá và cung cấp đã trở thành tiền đề quan trọng để phát triển luận văn này. Tuy nhiên, phần lớn các công trình nghiên cứu trên có khách thể và phạm vi nghiên cứu rất rộng bao gồm cả cán bộ cấp xã, công chức cấp xã; không có một công trình nghiên cứu nào trong số kể trên đi sâu nghiên cứu năng lực thực thi công vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường. Chính vì vậy, đề tài luận văn này mong muốn được nghiên cứu với đối tượng và phạm vi cụ thể hơn, để tìm hiểu và phân tích sâu hơn, thuyết phục hơn và có tính khả khi hơn. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và kế thừa các thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà quản lý đi trước trong phân tích, đánh giá chất lượng công chức xã nói chung và công chức phường nói riêng; với cách nhìn biện chứng, luận văn 6
 18. phân tích, đánh giá khách quan, khoa học những thành tựu, hạn chế về chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2017. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở lý luận và thực trạng chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang, Luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau đây: Một là, làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường. Hai là, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Ba là, đề xuất một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Luận văn tập trung phân tích, đánh giá chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường của thành phố Bắc 7
 19. Giang thông qua các khía cạnh phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng giải quyết công việc. + Về không gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thuộc 10 phường của thành phố Bắc Giang. + Về thời gian nghiên cứu: Các số liệu sử dụng trong luận văn được cập nhật trong giai đoạn 2015 – 2017. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường. 5.2. Phương pháp nghiên cứu 5.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp Việc nghiên cứu luận văn dựa trên kết quả phân tích tài liệu thứ cấp là các công trình nghiên cứu có liên quan đến năng lực thực thi công vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại Ủy ban nhân dân phường. Đây là phương pháp nghiên cứu hết sức quan trọng và phổ biến trong nghiên cứu khoa học xã hội. Mục đích của phương pháp nghiên cứu này là thông qua việc phân tích các loại tài liệu có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến đề tài luận văn nhằm: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. - Tạo cơ sở cho việc hình thành, phân tích, chứng minh các luận điểm, luận cứ của đề tài cả về mặt lý luận và thực tiễn. Từ đó, tổng hợp các quan điểm và đưa ra kết luận theo cách tiếp cận riêng. 8
 20. Các tài liệu được sử dụng trong luận văn gồm: Các văn bản pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Quyết định... của các cơ quan Đảng, Nhà nước để làm căn cứ pháp lý cho việc phân tích các khái niệm liên quan đến đề tài; các công trình nghiên cứu, các tài liệu của các tác giả trong nước. Đồng thời, để làm cơ sở thực tiễn cho việc phân tích thực trạng chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang luận văn cũng sử dụng các tài liệu: Báo cáo thống kê chất lượng cán bộ, công chức phường, xã thành phố Bắc Giang hàng năm; kết quả đánh giá cán bộ, công chức phường, xã hàng năm... 5.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Mục đích khảo sát thực tế về năng lực thực thi công vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường thông qua Phiếu thăm dò ý kiến với 3 mẫu khác nhau. Một mẫu dành cho lãnh đạo UBND các phường, một mẫu dành cho Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường, và một mẫu dành cho người dân. Tổng số phiếu phát ra là 110 phiếu, được chia làm 3 nhóm tương ứng với 3 mẫu phiếu hỏi. Mỗi phiếu hỏi gồm các câu hỏi phù hợp với từng nhóm đối tượng: + Mẫu phiếu 1: Điều tra lãnh đạo UBND các phường: 20 người (Xem phụ lục số 01). + Mẫu phiếu 2: Điều tra công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường: 30 người (Xem phụ lục số 02). + Mẫu phiếu 3: Điều tra công dân: 60 người (xem phụ lục số 03). Tổng số phiếu thu về là 103 phiếu (Trong đó: 100 phiếu sử dụng được, 03 phiếu không sử dụng được) sau đó được tổng hợp ý kiến làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường. 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2