intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Hinh Duyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
4
lượt xem
1
download

Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu luận văn "Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh" nhằm làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về đánh giá công chức theo KQTTCV, đề xuất các giải pháp triển khai hệ thống đánh giá này tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ………/………. ....../...... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC THEO KẾT QUẢ THỰC THI CÔNG VỤ TẠI QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017
 2. II BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ………/………. ....../...... HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC THEO KẾT QUẢ THỰC THI CÔNG VỤ TẠI QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Đặng Khắc Ánh TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các tài liệu đƣợc trích dẫn trong luận án là trung thực, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Các kết quả nghiên cứu của luận án chƣa đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017 Tác giả Nguyễn Ngọc Bảo Châu
 4. II LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập và nghiên cứu tại Học viện Hành chính quốc gia, cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp “Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh”. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến PGS.TS Đặng Khắc Ánh về sự tận tình hƣớng dẫn của Thầy trong suốt thời gian qua. Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo Học viện Hành chính quốc gia (cơ sở thành phố Hồ Chí Minh), và các thầy, cô khoa Sau Đại học đã tạo điều kiện thuận lợi, giảng dạy và trang bị cho tôi những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 3 - nơi tôi công tác đã tạo điều kiện cho tôi tham gia học tập. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3 đã hợp tác và hỗ trợ trong quá trình tác giả thực hiện khảo sát để thu thập số liệu. Cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã chia sẻ, hỗ trợ về tài liệu, động viên tinh thần trong suốt quá trình tác giả nghiên cứu. Luận văn có thể tồn tại những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ nhằm ứng dụng phù hợp vào thực tiễn cải cách hành chính ở nƣớc ta. Tác giả mong muốn nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến để làm tiền đề nghiên cứu các vấn đề khác có liên quan. Tác giả luận văn
 5. III MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. I LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................... II DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................... VI PHẦN PHỤ LỤC ............................................................................................... VI DANH MỤC CÁC BẢNG ..............................................................................VIII DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ........................................................................... IX PHẦN MỞ ĐẦU ...................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1 2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu .......................................................... 3 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu................................................................ 6 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu ................................................................ 7 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu........................................ 7 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn ............................................... 10 7. Kết cấu của luận văn ............................................................................... 10 CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC THEO KẾT QUẢ THỰC THI CÔNG VỤ .......................................................................................11 1.1. Một số khái niệm liên quan .................................................................. 11 1.1.1. Đánh giá ....................................................................................... 11 1.1.2. Công vụ ........................................................................................ 11 1.1.3. Công chức ........................................................................................ 12 1.1.4. Kết quả thực thi công vụ .............................................................. 13 1.1.5. Đánh giá công chức...................................................................... 14 1.2. Quan niệm chung về đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ ..................................................................................................................... 16 1.2.1. Khái niệm ..................................................................................... 16
 6. IV 1.2.2. Vai trò đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ .......... 18 1.2.3. Nội dung đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ....... 19 1.2.4. Quy trình đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ ...... 21 1.3. Kinh nghiệm đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại một số địa phƣơng ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm đối với Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ........................................................................................ 33 1.3.1. Kinh nghiệm ở một số địa phƣơng cấp huyện ........................... 33 1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm rút ra ............................................... 36 1.4. Những nhân tố ảnh hƣởng đến đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ ................................................................................................... 37 1.4.1. Chủ thể đánh giá .......................................................................... 38 1.4.2. Đối tƣợng đánh giá....................................................................... 39 1.4.3. Tiêu chí đánh giá .......................................................................... 39 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 ......................................................................................40 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...........................................................................41 2.1. Đặc điểm và môi trƣờng hoạt động của đội ngũ công chức hành chính Quận 3 ......................................................................................................... 41 2.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Quận 3 .......... 41 2.1.2. Cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 3.. 42 2.1.3. Thực trạng công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 3 hiện nay .......................................................................................... 43 2.2. Thực trạng công tác đánh giá công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh .......................................... 46 2.2.1. Về “Xác định mục tiêu/kết quả cần đạt đƣợc” ............................ 46 2.2.2. Về “Làm rõ các trách nhiệm của công chức trong thực thi” ....... 46 2.2.3. Về “Xây dựng các chỉ số/tiêu chí để đo lƣờng, đánh giá kết quả” ..................................................................................................................... 47
 7. V 2.2.4. Về “Thu thập thông tin, giám sát việc thực hiện và đạt đƣợc kết quả” ............................................................................................................. 48 2.2.5. Về “Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện” .................................. 49 2.2.6. Về “Hòa nhập thông tin đánh giá công chức vào hệ thống thông tin chung cho hoạt động quản lý” ............................................................... 51 2.3. Nhận xét công tác đánh giá công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh .......................................... 53 2.3.1. Về kết quả đạt đƣợc ..................................................................... 53 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân .............................................................. 54 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 ......................................................................................57 CHƢƠNG 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC THEO KẾT QUẢ THỰC THI CÔNG VỤ TẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ....................................................................................................58 3.1. Phƣơng hƣớng triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ..................................................................................................... 58 3.2. Mục tiêu triển khai giải pháp đánh giá công chức theo KQTTCV tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh . 59 3.2.1. Mục tiêu chung............................................................................. 59 3.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................. 59 3.3. Một số kiến nghị và giải pháp để triển khai đánh giá công chức theo KQTTCV tại Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh ........................................... 59 3.3.1. Một số kiến nghị cấp Trung ƣơng ................................................ 59 3.3.2. Các giải pháp áp dụng tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ................................................................. 65 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 ......................................................................................86 PHẦN KẾT LUẬN .............................................................................................87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................i
 8. VI DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Diễn giải 1 KQTTCV Kết quả thực thi công vụ 2 UBND Ủy ban Nhân dân
 9. VII PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 01: Mẫu phiếu khảo sát công chức Phụ lục 02: Kết quả tổng hợp phiếu khảo sát Phụ lục 03: Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của UBND Quận 3 Phụ lục 04: Mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức của UBND Quận 3 Phụ lục 05: Tổng hợp các nội dung, tiêu chí đánh giá theo Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm tại Quận 3
 10. VIII DANH MỤC CÁC BẢNG STT Ký hiệu Tên bảng Trang Thống kê chất lƣợng công chức các cơ quan 1 Bảng 2.1. 45 chuyên môn thuộc UBND Quận 3 Kết quả khảo sát khả năng đo lƣờng đƣợc của 2 Bảng 2.2. 48 các tiêu chí đánh giá công chức Các phƣơng pháp đánh giá đang đƣợc áp dụng 4 Bảng 2.3. 50 hiện nay 5 Bảng 3.1. Yêu cầu về các tiêu chí đánh giá công chức 69 Đề xuất các tiêu chí đánh giá công chức theo 6 Bảng 3.2. 74 kết quả thực thi công vụ Đề xuất cách thức chuyển từ kết quả đo lƣờng 7 Bảng 3.3. sự thực hiện công việc sang phân loại công 77 chức 8 Bảng 3.4. Cách thức trả lƣơng công chức theo KQTTCV 80
 11. IX DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Ký hiệu Tên hình Trang Mối quan hệ giữa đánh giá và các nội dung 1 Hình 1.1. 15 quản lý công chức Các yếu tố cấu thành chu trình đánh giá công 2 Hình 1.2. 16 chức 3 Hình 1.3. Quy trình đánh giá công chức theo KQTTCV 22 Trình tự đánh giá công chức các cơ quan 4 Hình 2.1. 50 chuyên môn thuộc UBND Quận 3 So sánh cơ cấu tỷ lệ kết quả đánh giá, phân 5 Hình 2.2. loại công chức các cơ quan chuyên môn thuộc 51 quận qua các năm 2014 – 2016 So sánh cơ cấu tỷ lệ kết quả thi đua của công 6 Hình 2.3. 52 chức qua các năm 2014 – 2016
 12. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cán bộ, công chức là nhân tố có vị trí rƣờng cột trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nƣớc, là ngƣời trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội; tham mƣu, hoạch định, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực thi các đƣờng lối, chính sách. Việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nội dung cơ bản của công cuộc cải cách hành chính đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đội ngũ công chức trong nền công vụ là một yêu cầu có tính tất yếu khách quan, vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính kế thừa, thƣờng xuyên, liên tục và lâu dài trong các giai đoạn phát triển của đất nƣớc. Đánh giá công chức là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhân sự nhà nƣớc. Đánh giá công chức theo KQTTCV giúp đo lƣờng và đƣa ra những thông tin phản hồi về quá trình thực thi công vụ của công chức, có ý nghĩa quan trọng trong sử dụng và phát triển đội ngũ công chức trong từng cơ quan nhà nƣớc nói riêng, hệ thống chính trị nói chung. Kết quả đánh giá sẽ cho thấy năng lực, kỹ năng và phẩm chất của công chức trong thực thi công vụ, đồng thời làm cơ sở để đãi ngộ, đề bạt, đào tạo, bồi dƣỡng, khen thƣởng, kỷ luật công chức. Tuy nhiên, kết quả hoạt động của công chức rất khó lƣợng hóa một cách chính xác, rõ ràng. Do đó, cần phải có một hệ thống đánh giá công chức trên cơ sở các tiêu chí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, giúp đo lƣờng mức độ hoàn thành và đƣa ra thông tin phản hồi về quá trình thực thi công vụ. Đánh giá chính xác, khách quan sẽ góp phần sử dụng đúng ngƣời, đúng việc; đánh giá không đúng sẽ bố trí không hiệu quả, dẫn đến lãng phí trong sử dụng nguồn nhân lực.
 13. 2 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 quy định “việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ” (Điều 5) và mục tiêu của hoạt động đánh giá công chức là “để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dƣỡng, khen thƣởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức” (Điều 55). Trên cơ sở Luật Cán bộ, Công chức năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ- CP ngày 15/3/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định số 56), trong đó xác định rõ nguyên tắc “việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ƣu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức”. Nhìn chung, Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 và các văn bản nói trên cơ bản đã từng bƣớc hình thành khuôn khổ pháp lý cho việc đánh giá công chức theo KQTTCV. Thành phố Hồ Chí Minh đƣợc đánh giá là một trong những địa phƣơng đi đầu trong cả nƣớc về cải cách hành chính. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định một trong những giải pháp hàng đầu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đó là “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ, công chức”, trong đó, yêu cầu phải đổi mới nội dung, phƣơng pháp đánh giá, xây dựng tiêu chí đánh giá theo tiêu chuẩn chức danh, nâng cao hơn nữa hiệu quả đánh giá, đảm bảo thực chất, đánh giá đúng đắn, khách quan, công tâm. Thực hiện các chủ trƣơng trên, trong những năm qua, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chú trọng nâng cao chất lƣợng cán bộ, công
 14. 3 chức; với yêu cầu đặt ra là công tác đánh giá công chức phải đi vào thực chất. Hàng năm, Quận 3 xây dựng và triển khai cụ thể các cơ sở pháp lý, là căn cứ chung cho hoạt động đánh giá công chức trên địa bàn quận; việc đánh giá có căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao. Tuy nhiên, thực tiễn công tác đánh giá công chức tại Quận 3 vẫn còn hạn chế về quy trình, tiêu chí, phƣơng pháp và việc sử dụng kết quả đánh giá. Công tác đánh giá chỉ đơn thuần là sự tổng kết những việc đã làm trong năm chứ chƣa so sánh với mục tiêu đề ra ban đầu, kết quả đánh giá chƣa là cơ sở cho việc phát triển năng lực, chƣa tạo đƣợc động lực cho công chức phát huy khả năng, quyền tự chủ, trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình. Và hệ quả là có không ít trƣờng hợp công chức quận có năng lực đã rời bỏ nền công vụ với lý do những kết quả cống hiến của họ không đƣợc đánh giá đúng thực chất, chƣa tạo đƣợc cơ hội phát triển và phát huy bản lĩnh “khẳng định mình”. Xuất phát từ yêu cầu trên, tôi chọn đề tài “Triển khai đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài tốt nghiệp cao học nhằm góp phần đổi mới và hoàn thiện cơ chế đánh giá công chức tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; từ đó, tạo cơ sở để sử dụng hiệu quả, nâng cao năng lực, tạo động lực làm việc cho công chức, xây dựng một nền công vụ thích ứng cao với xu thế cải cách hành chính của thành phố Hồ Chí Minh và cả nƣớc. 2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu Đánh giá theo kết quả là công cụ quản lý công mạnh mẽ để cải thiện kết quả hoạt động của từng cá nhân trong tổ chức. Vì vậy, trong thời gian gần đây, trong nhiều văn bản của Nhà nƣớc và giáo trình, tài liệu chuyên khảo trong và ngoài nƣớc đã đề cập đến đánh giá công chức theo KQTTCV với góc độ, mục đích, phạm vi nghiên cứu khác nhau.
 15. 4 Trong đề tài nghiên cứu “Chất lượng thực thi công vụ - vấn đề then chốt của cải cách hành chính”do TS.Ngô Thành Can (2014) chủ nhiệm có nêu tình trạng yếu kém về chất lƣợng thực thi công vụ là do chƣa thực sự coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá thực thi công vụ. Cách tiến hành công tác đánh giá, kiểm tra đối với việc thực hiện công việc của cán bộ, công chức chƣa thực sự tạo động lực cho cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đƣợc giao. Với cách đánh giá cào bằng, trung bình chủ nghĩa không khuyến khích cán bộ, công chức làm việc hăng say, nhiệt tình với tất cả khả năng của họ. Đánh giá thực thi công vụ phải tách đƣợc ngƣời giỏi, ngƣời làm tốt ra khỏi những ngƣời trung bình và những ngƣời kém. Họ cần đƣợc đánh giá, công nhận một cách công bằng, khách quan. Sách chuyên khảo “Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thế nào để hoàn thiện công tác quản lý của Nhà nước” của Keith Mackay (thuộc cơ quan đánh giá độc lập IEG trực thuộc Ngân hàng Thế giới) do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản (2008) đi sâu nghiên cứu hệ thống tiêu chí, phƣơng pháp đánh giá thực thi công việc, đã nêu lên vai trò công tác đánh giá đối với hoạt động quản lý của Nhà nƣớc, cách thức mang lại kết quả đánh giá tốt nhất và kinh nghiệm của một số quốc gia đã xây dựng thành công hệ thống giám sát và đánh giá của Chính phủ. Sách “Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả” của các tác giả Jody Zall Kusek và Ray C.rist (Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin – 2005) đã phân tích trở ngại của các nƣớc đang phát triển gặp phải trong quá trình xây dựng hệ thống đánh giá dựa trên kết quả, hƣớng dẫn cách thiết kế và xây dựng hệ thống đánh giá dựa trên kết quả trong khu vực công. Do đó, góc độ tiếp cận về hoạt động đánh giá của sách mang tính bao quát hơn đề tài của luận văn - chỉ nghiên cứu về đánh giá công chức dựa trên kết quả.
 16. 5 Sách chuyên khảo “Quản lý thực thi công vụ theo định hướng kết quả” (Nhà xuất bản Lao Động – 2013) do TS. Nguyễn Thị Hồng Hải chủ biên đã nghiên cứu và đƣa ra một hệ thống lý luận mới về quản lý thực thi công vụ tập trung vào kết quả cuối cùng thay vì quản lý theo quá trình từ phía tổ chức và cả từ thành viên trong tổ chức. Sách nghiên cứu mô hình quản lý thực thi công vụ theo định hƣớng kết quả, các cấp độ quản lý thực thi theo định hƣớng kết quả và quy trình thực hiện. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng mô hình quản lý thực thi công vụ theo định hƣớng kết quả ở một số nƣớc trên thế giới bao gồm các nƣớc phát triển và đang phát triển nhằm đƣa ra những đánh giá khách quan trong việc áp dụng mô hình và làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp áp dụng tại Việt Nam. Nhƣ vậy, nội dung của sách tập trung chủ yếu ở cấp độ vĩ mô trong việc thay đổi mô hình quản lý thực thi công vụ. Luận văn của tác giả chỉ tập trung vào bƣớc cuối cùng gắn với đánh giá KQTTCV của cá nhân công chức. Một số Luận văn Thạc sĩ của Học viện Hành chính trong thời gian vừa qua cũng đã nghiên cứu về hoạt động đánh giá, trong đó bƣớc đầu đề cập đến hoạt động đánh giá theo KQTTCV. Phạm Thị Quỳnh Hoa (2006): “Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở nước ta hiện nay” (Luận văn Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh) đề cập đến những tiêu chí xác định năng lực của cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, cụ thể là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, trên cơ sở đó, xây dựng tiêu chí để đánh giá năng lực của chủ thể này. Đỗ Thu Hƣơng (2010): “Đánh giá công chức hành chính - Thực trạng và giải pháp” (Luận văn Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính) tập trung làm rõ những vấn đề chung về đánh giá cán bộ, công chức và sự cần thiết của công tác này trong tổng thể chế độ quản lý công chức. Qua đó, giới thiệu các phƣơng pháp đánh giá thƣờng đƣợc sử
 17. 6 dụng trong các cơ quan nhà nƣớc và những khó khăn, hạn chế thƣờng gặp phải; nêu phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác đánh giá tập trung vào xây dựng tiêu chí đo lƣờng, quy trình đánh giá. Và còn một số công trình, luận văn có liên quan về đánh giá công chức nhƣ: Hoàn thiện công tác đánh giá công chức hành chính cấp huyện (Tần Thị Thúy Hạnh, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công, 2013); Xây dựng tiêu chí và phƣơng pháp đánh giá thực thi công vụ hàng năm của cán bộ công chức thành phố Cần Thơ (Võ Duy Nam, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công, 2006)..v..v..Các công trình nói trên đề cập đến đánh giá công chức theo KQTTCV nhƣng ở những mức độ khác nhau, với mục đích và phạm vi nghiên cứu rộng; hoặc chỉ nghiên cứu hoạt động này với vai trò là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao chất lƣợng hoạt động đánh giá công chức. Đến nay, chƣa có công trình hoặc đề tài nghiên cứu chuyên sâu về lý luận đánh giá công chức theo KQTTCV tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và triển khai nhƣ giải pháp để thực hiện tốt nội dung này nhƣ vấn đề nghiên cứu của luận văn. Đây là đề tài có tính mới, cần đƣợc làm sáng tỏ để đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về đánh giá công chức theo KQTTCV, đề xuất các giải pháp triển khai hệ thống đánh giá này tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. - Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu nói trên, luận văn cần thực hiện các nhiệm vụ sau: nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp lý về đánh giá công chức theo KQTTCV; nghiên cứu, rút ra bài học kinh nghiệm và điều kiện cơ bản để thực hiện đánh giá công chức theo KQTTCV tại một số địa phƣơng ở Việt Nam;
 18. 7 phân tích và đánh giá thực trạng công tác đánh giá công chức tại Quận 3, trong đó, phân tích rõ những ƣu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế; đề xuất các giải pháp áp dụng có hiệu quả đánh giá công chức theo KQTTCV phù hợp với Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: đánh giá công chức theo KQTTCV triển khai tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. - Phạm vi nghiên cứu: Công chức có thể có ở các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan hành chính, cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội. Nhƣng luận văn chỉ tập trung vào nghiên cứu việc đánh giá theo KQTTCV đối với công chức hành chính nhà nƣớc, tức là những công chức làm việc trong bộ máy hành chính của quận bao gồm Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận. Do đó, phạm vi nghiên cứu của luận văn là công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2014 – 2016, các giải pháp đƣợc áp dụng trong giai đoạn 2017 – 2020. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp luận Luận văn đƣợc thực hiện dựa trên cơ sở phƣơng pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Dựa trên quan điểm biện chứng về sự phát triển, tác giả từng bƣớc lý giải về những hoạt động thực tiễn trong đánh giá công chức tại Quận 3 và xem xét nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong đánh giá. Đồng thời, nghiên cứu các xu hƣớng cải cách hành chính, kinh nghiệm trong thực tiễn đánh giá tại một số tỉnh, thành khác, nhằm nắm bắt đƣợc các khuynh hƣớng phát triển thời gian tới.
 19. 8 Dựa trên quan điểm lịch sử cụ thể, tác giả thực hiện nghiên cứu gắn liền với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội, các chính sách của Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo tính khả thi cho các giải pháp và đề xuất mà luận văn hƣớng tới. Vì vậy, các quan điểm phát triển và quan điểm lịch sử cụ thể nói trên là cơ sở căn bản giúp định hƣớng nhận thức tƣ duy lý luận, kiểm chứng thực tiễn, nhận diện khuynh hƣớng đổi mới và đề xuất thực hiện cải cách trong đánh giá công chức theo KQTTCV. - Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Dựa trên phƣơng pháp luận đƣợc nêu ở trên, trong luận văn, tác giả sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu sau: phƣơng pháp phân tích và tổng hợp; thống kê; so sánh; nghiên cứu tài liệu; đồ thị hóa và điều tra xã hội học. Phương pháp phân tích và tổng hợp: Luận văn sử dụng phƣơng pháp phân tích để lý giải tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng; mục đích và những nhiệm vụ cụ thể mà vấn đề nghiên cứu đặt ra trong hoàn thiện chế độ đánh giá công chức tại Quận 3 hiện nay. Phân tích nhằm đánh giá tổng quan; khái quát hóa về lý luận, xác định những điều kiện tiên quyết cho áp dụng hệ thống đánh giá công chức theo KQTTCV, từ đó phân tích, lý giải làm rõ các giải pháp đƣợc kiến nghị áp dụng nhằm nâng cao tính thuyết phục và giá trị thực tiễn của luận văn. Phƣơng pháp tổng hợp đƣợc sử dụng để tóm lƣợc nội dung sau mỗi phần luận giải, trong tóm lƣợc nội dung của từng mục, các kết luận từng chƣơng và toàn bộ luận văn. Sau đó, luận văn tổng kết để chỉ ra những rào cản, thách thức nói chung (qua thực tiễn Quận 3) có thể gặp phải khi triển khai hệ thống này. Phương pháp thống kê: Luận văn sử dụng phƣơng pháp thống kê về số liệu của đội ngũ công chức, số liệu đánh giá chất lƣợng công chức trên cơ sở các tài liệu thứ cấp và tài liệu sơ cấp để chứng minh cho các lập luận trong phần thực trạng và đề xuất giải pháp.
 20. 9 Phương pháp so sánh: Luận văn sử dụng phƣơng pháp so sánh để đối chiếu những lý luận cơ bản về nội dung, quy trình đánh giá công chức theo KQTTCV với thực trạng công tác đánh giá công chức tại Quận 3. Qua đó, xác định những nét tƣơng đồng và khác biệt về nội dung, quy trình đánh giá, và đề xuất những giải pháp khả thi để triển khai có hiệu quả mô hình này trong thực tiễn. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu để tiếp cận tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng; nghiên cứu chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc ta về chế độ quản lý công chức nói chung và công tác đánh giá công chức nói riêng; nghiên cứu quy chế đánh giá công chức tại Quận 3 hiện nay và các văn bản, tài liệu có liên quan. Phương pháp đồ thị hóa: luận án sử dụng phƣơng pháp đồ thị hóa để khái quát những biểu mẫu, sơ đồ thể hiện quy trình đánh giá công chức theo KQTTCV và những nội dung có liên quan khác. Phương pháp điều tra xã hội học: tác giả thực hiện điều tra thông qua phát phiếu thăm dò ý kiến đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận. Việc điều tra phiếu khảo sát đƣợc thực hiện từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 02 năm 2017. Thời điểm khảo sát đƣợc lựa chọn khi công chức đã đƣợc hƣớng dẫn về công tác đánh giá theo Luật Cán bộ, Công chức năm 2008, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ. Tác giả xây dựng mẫu phiếu khảo sát chung cho công chức ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, số lƣợng phiếu phát ra căn cứ vào tổng biên chế công chức tại các cơ quan này (211 biên chế). Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, tổng số phiếu hợp lệ thu về 211 phiếu. Luận văn sử dụng phƣơng pháp thống kê toán học, sử dụng phần mềm tin học excel để xử lý kết quả và tổng hợp phiếu điều tra. Các kết quả xử lý phiếu đƣợc tính theo tỷ lệ phần

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản