Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh tại các trường trung học phổ thông huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện nay

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
8
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh tại các trường trung học phổ thông huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THPT ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện nay nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của các nhà trường THPT trên địa bàn huyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh tại các trường trung học phổ thông huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trong bối cảnh hiện nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> LẠI VĂN THIẾT<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH<br /> TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THANH LIÊM,<br /> TỈNH HÀ NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> LẠI VĂN THIẾT<br /> <br /> QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH<br /> TẠI CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN THANH LIÊM,<br /> TỈNH HÀ NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC<br /> Mã số: 60 14 01 14<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ YẾN PHƢƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Với tình cảm chân thành tác giả xin bảy tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng tới<br /> Lãnh đạo trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, các Thầy Cô giáo đã<br /> tham gia giảng dạy và cung cấp những kiến thức cơ bản, sâu sắc, tạo điều kiện giúp<br /> đỡ tác giả trong quá trình học tập nghiên cứu rèn luyện tại nhà trƣờng.<br /> Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự nhiệt tình, tận tâm giúp<br /> đỡ của PGS.TS. Nguyễn Thị Yến Phƣơng trong quá trình hƣớng dẫn tác giả viết<br /> luận văn.<br /> Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, giáo viên và học sinh<br /> trƣờng THPT C Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nơi tác giả đang công tác. Cảm ơn bạn<br /> bè, đồng nghiệp, gia đình đã tận tình giúp đỡ động viên tác giả hoàn thành khoá học<br /> và luận văn này.<br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhƣng luận văn cũng không tránh khỏi những<br /> thiếu xót. Tác giả mong nhận đƣợc sự góp ý chân thành của thầy cô và đồng nghiệp.<br /> Xin trân trọng biết ơn!<br /> Hà Nội, tháng 01 năm 2017<br /> Tác giả<br /> <br /> Lại Văn Thiết<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> STT<br /> <br /> Viết tắt<br /> <br /> Viết đầy đủ<br /> <br /> 1<br /> <br /> BGH<br /> <br /> Ban giám hiệu<br /> <br /> 2<br /> <br /> CBQL<br /> <br /> Cán bộ quản lý<br /> <br /> 3<br /> <br /> CMHS<br /> <br /> Cha mẹ học sinh<br /> <br /> 4<br /> <br /> ĐTN<br /> <br /> Đoàn thanh niên<br /> <br /> 5<br /> <br /> ĐĐ<br /> <br /> Đạo đức<br /> <br /> 6<br /> <br /> GĐ<br /> <br /> Gia đình<br /> <br /> 7<br /> <br /> GD<br /> <br /> Giáo dục<br /> <br /> 8<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> 9<br /> <br /> GVCN<br /> <br /> Giáo viên chủ nhiệm<br /> <br /> 10<br /> <br /> GVBM<br /> <br /> Giáo viên bộ môn<br /> <br /> 11<br /> <br /> GDĐĐ<br /> <br /> Giáo dục đạo đức<br /> <br /> 12<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> Giáo dục và Đào tạo<br /> <br /> 13<br /> <br /> HT<br /> <br /> Hiệu trƣởng<br /> <br /> 14<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> 15<br /> <br /> NT<br /> <br /> Nhà trƣờng<br /> <br /> 16<br /> <br /> NGLL<br /> <br /> Ngoài giờ lên lớp<br /> <br /> 17<br /> <br /> QL<br /> <br /> Quản lý<br /> <br /> 18<br /> <br /> QLGD<br /> <br /> Quản lý giáo dục<br /> <br /> 19<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> 20<br /> <br /> XH<br /> <br /> Xã hội<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................................... i<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................................vii<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ..................................................................................................... 3<br /> 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................... 3<br /> 4.1. Khách thể nghiên cứu ........................................................................................................ 3<br /> 4.2. Đối tƣợng nghiên cứu ........................................................................................................ 3<br /> <br /> 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................................... 3<br /> 5. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................................ 3<br /> 6. Giả thuyết khoa học ....................................................................................................... 4<br /> 7. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................................... 4<br /> 8. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................................... 4<br /> 9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ....................................................................... 5<br /> 10. Cấu trúc luận văn ......................................................................................................... 5<br /> CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC<br /> CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ............................................. 6<br /> 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ..................................................................................... 6<br /> 1.1.1. Các nghiên cứu ở nƣớc ngoài ......................................................................................... 6<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nƣớc .......................................................................................... 7<br /> <br /> 1.2. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................................. 9<br /> 1.2.1. Quản lý nhà trƣờng ......................................................................................................... 9<br /> 1.2.2. Giáo dục đạo đức .......................................................................................................... 10<br /> 1.2.3. Quản lý giáo dục đạo đức ............................................................................................. 12<br /> <br /> 1.3. Đặc điểm học sinh trung học phổ thông ................................................................... 13<br /> 1.4. Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ................................................ 16<br /> 1.4.1. Mục tiêu giáo dục đạo đức ............................................................................................ 16<br /> 1.4.2. Nội dung giáo dục đạo đức ........................................................................................... 18<br /> 1.4.3. Phƣơng pháp giáo dục đạo đức ..................................................................................... 18<br /> 1.4.4. Hình thức giáo dục đạo đức .......................................................................................... 19<br /> 1.4.5. Đánh giá kết quả giáo dục đạo đức ............................................................................... 20<br /> <br /> 1.5. Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức của hiệu trƣởng trƣờng THPT trong bối cảnh<br /> hiện nay ............................................................................................................................ 20<br /> 1.5.1. Vai trò của Hiệu trƣởng trƣờng trung học phổ thông trong vấn đề quản lý giáo dục đạo<br /> đức cho học sinh .......................................................................................................................... 20<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản