Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế huyện Xuân Trường

Chia sẻ: Lưu Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
46
lượt xem
26
download

Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế huyện Xuân Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận văn là tìm hiểu và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế Xuân Trường trong thời gian qua, trên cơ sở đó tìm ra những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của chúng nhằm đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp để công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế Xuân Trường được hoàn thiện hơn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế huyện Xuân Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN XUÂN TOÀN<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ<br /> TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Luận văn thạc sĩ kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh với đề tài “Giải pháp<br /> hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế huyện Xuân Trường”<br /> tác giả viết dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nghiêm Sỹ Thương. Luận văn này<br /> được viết trên cơ sở vận dụng lý luận và thực tiễn của quản lý thuế GTGT, thực<br /> trạng công tác quản lý thuế GTGT trên địa bàn huyện Xuân Trường, từ đó đề xuất<br /> các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT trên địa bàn<br /> huyện Xuân Trường trong thời gian tới.<br /> Khi viết bản luận văn này, tác giả có tham khảo và kế thừa một số lý luận<br /> chung về thuế GTGT và sử dụng những thông tin số liệu từ các tạp chí, sách, mạng<br /> Internet … theo danh mục tham khảo.<br /> Tác giả cam đoan không có sự sao chép nguyên văn từ bất kỳ luận văn nào<br /> hay nhờ người khác viết. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về cam đoan của<br /> mình và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Trường Đại học Bách<br /> khoa Hà Nội.<br /> Người cam đoan<br /> <br /> Nguyễn Xuân Toàn<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Xuân Toàn<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN <br /> MỤC LỤC <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ <br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1 <br /> Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ<br /> QUẢN LÝ THUẾ GTGT..........................................................................................5 <br /> 1.1 Thuế Giá trị gia tăng..........................................................................................5 <br /> 1.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của thuế GTGT...............................................5 <br /> 1.1.2 Khái niệm và bản chất của thuế GTGT ......................................................6 <br /> 1.1.3 Đặc trưng của thuế GTGT ..........................................................................7 <br /> 1.1.4 Phương pháp tính thuế GTGT ....................................................................9 <br /> 1.1.5 Vai trò của thuế GTGT .............................................................................12 <br /> 1.2 Quản lý thuế GTGT.........................................................................................12 <br /> 1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết của quản lý thuế GTGT .................................12 <br /> 1.2.2 Nội dung quản lý thuế GTGT...................................................................13 <br /> 1.2.2.1 Nội dung công tác quản lý thuế tại cơ quan thuế...............................15 <br /> 1.2.2.2 Nội dung của công tác quản lý thuế đối với ĐTNT...........................17 <br /> 1.2.2.3 Kết quả và hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT.............................20 <br /> 1.2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế GTGT .................................22 <br /> Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT TẠI<br /> CHI CỤC THUẾ HUYỆN XUÂN TRƯỜNG ......................................................28 <br /> 2.1 Khái quát về Chi cục Thuế huyện Xuân Trường ...........................................28 <br /> 2.1.1 Một vài nét khái quát về tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Xuân<br /> Trường. ..............................................................................................................28 <br /> 2.1.2 Lịch sử ra đời và phát triển của Chi cục thuế huyện Xuân Trường .........30 <br /> 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục thuế Xuân Trường .............................30 <br /> 2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của Chi cục thuế Xuân Trường........31 <br /> Học viên: Nguyễn Xuân Toàn<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 2.2. Kết quả thực hiện thu thuế GTGT ở Chi cục Thuế huyện Xuân Trường......34 <br /> 2.2.1 Kết quả thu ngân sách...............................................................................34 <br /> 2.2.2 Kết quả thu thuế GTGT ............................................................................37 <br /> 2.3 Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT ở Chi cục Thuế huyện Xuân Trường. 40 <br /> 2.3.1 Công tác lập kế hoạch...............................................................................40 <br /> 2.3.2 Tổ chức quản lý thuế GTGT....................................................................42 <br /> 2.3.2.1 Tình hình nhân sự của Chi cục thuế Xuân Trường............................42 <br /> 2.3.2.2 Tổ chức bộ máy quản lý thu thuế GTGT. ..........................................45 <br /> 2.3.3 Công tác xử lý hoàn thuế ..........................................................................46 <br /> 2.3.4 Cơ sở vật chất kĩ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin ............................47 <br /> 2.4 Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với đối tượng nộp thuế............48 <br /> 2.4.1 Công tác đăng kí thuế, kê khai thuế, kế toán thuế ....................................49 <br /> 2.4.2 Công tác kiểm tra thuế..............................................................................50 <br /> 2.4.2.1 Quản lý công tác kiểm tra nội bộ .......................................................50 <br /> 2.4.2.2 Quản lý công tác kiểm tra đối tượng nộp thuế GTGT .......................52 <br /> 2.4.3 Công tác quản lý hỗ trợ đối tượng nộp thuế .............................................53 <br /> 2.4.4 Công tác quản lý đốc thu, cưỡng chế thuế................................................54 <br /> 2.4.5 Đặc điểm của các đối tượng nộp thuế.......................................................55 <br /> 2.5 Kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.....................................................56 <br /> 2.5.1 Những kết quả đạt được............................................................................56 <br /> 2.5.2 Hạn chế trong công tác quản lý thu thuế GTGT.......................................60 <br /> 2.5.2.1 Hạn chế trong công tác quản lý thuế GTGT tại cơ quan thuế. ..........60 <br /> 2.5.2.2 Hạn chế trong công tác quản lý thuế GTGT đối với đối tượng nộp<br /> thuế.................................................................................................................64 <br /> 2.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý thu thuế GTGT..............65 <br /> Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT<br /> Ở HUYỆN XUÂN TRƯỜNG.................................................................................73 <br /> 3.1 Phương hướng, nhiệm vụ của Chi cục thuế Xuân Trường..............................73 <br /> 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT ở huyện Xuân Trường....76 <br /> Học viên: Nguyễn Xuân Toàn<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Viện Kinh tế và Quản lý – ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT ở Chi cục thuế huyện<br /> Xuân Trường......................................................................................................77 <br /> 3.2.1.1 Hoàn thiện cải cách quy trình quản lý thuế GTGT............................77 <br /> 3.2.1.2 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT.....................................78 <br /> 3.2.1.3 Hoàn thiện công tác quản lý ấn chỉ, hoá đơn, chứng từ.....................79 <br /> 3.2.1.4 Hoàn thiện công tác kiểm tra, thanh tra .............................................80 <br /> 3.2.1.5 Hoàn thiện công tác quản lý kê khai và hoàn thuế GTGT.................83<br /> 3.2.1.6 Hoàn thiện công tác xử lý nhanh miễn giảm thuế, hoàn thuế, quyết<br /> toán thuế GTGT .............................................................................................85 <br /> 3.2.1.7 Hoàn thiện công tác phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện<br /> quản lý đối tượng nộp thuế ............................................................................85 <br /> 3.2.1.8 Hoàn thiện việc áp dụng tin học vào công tác quản lý thuế GTGT...87 <br /> 3.2.1.9 Kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ.......88 <br /> 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với đối tượng nộp<br /> thuế.....................................................................................................................89 <br /> 3.2.2.1 Cải cách thủ tục hành chính thuế .......................................................89 <br /> 3.2.2.2 Hoàn thiện công tác tuyên truyền, tư vấn thuế GTGT.......................89 <br /> 3.3 Kiến nghị .........................................................................................................91 <br /> 3.3.1 Với nhà nước ............................................................................................92 <br /> 3.3.2 Với các cơ quan hữu quan ........................................................................94 <br /> KẾT LUẬN ..............................................................................................................96 <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................98 <br /> <br /> Học viên: Nguyễn Xuân Toàn<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản