intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đến năm 2020

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
212
lượt xem
70
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài là vận dụng những lý luận và phương pháp luận xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp vào việc nghiên cứu đưa ra các luận cứ và định hướng xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty FPT IS. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------NGUYỄN GIA LỢI<br /> <br /> HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :<br /> TS. PHẠM THỊ NHUẬN<br /> <br /> Hà Nội – 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................6<br /> 1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu: ........................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu: ..........................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: ......................................................................2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu: ....................................................................................2<br /> 5. Những đóng góp của luận văn: ............................................................................2<br /> 6. Kết cấu của luận văn:...........................................................................................2<br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH<br /> DOANH ......................................................................................................................4<br /> 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH<br /> DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .....................................................................4<br /> 1.1.1.Khái niệm về chiến lược kinh doanh: .........................................................4<br /> 1.1.2 Quản lý chiến lược: .....................................................................................5<br /> 1.1.3. Đặc trưng của chiến lược kinh doanh: ......................................................6<br /> 1.1.4. Vai trò của chiến lược kinh doanh: ............................................................7<br /> 1.2 QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÁC<br /> DOANH NGHIỆP. ..................................................................................................8<br /> 1.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH:.............................................10<br /> 1.3.1. Phân tích môi trường bên ngoài: ..............................................................10<br /> 1.3.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô : ............................................................11<br /> 1.3.1.2. Phân tích môi trường ngành..............................................................16<br /> 1.3.2. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp. ........................................20<br /> 1.3.2.1. Phân tích nguồn nhân lực..................................................................21<br /> 1.3.2.2. Phân tích tài chính: ...........................................................................22<br /> <br /> 1.3.2.3. Phân tích trình đô côn nghệ - cơ sở vật chất kỹ thuật. ..........................23<br /> 1.3.2.4. Phân tích marketing...............................................................................23<br /> CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ MÔI TRƯỜNG KINH<br /> DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT............29<br /> 2.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG<br /> TY. .........................................................................................................................29<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty...............................................29<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty. .....................................................................29<br /> 2.1.3. Sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của công ty ............................................32<br /> 2.1.3. 1 Sản phẩm, dịch vụ và giải pháp ........................................................32<br /> 2.1.3. 2 Sản phẩm, dịch vụ và giải pháp theo nghành của công ty ................36<br /> 2.1.4. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty công ty Cổ phần Hệ<br /> thống Thông tin FPT trong thời gian qua...........................................................41<br /> 2.1.4.1. Kết quả đạt được. ..............................................................................41<br /> 2.1.4.2. Những tồn tại. ...................................................................................47<br /> 2.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT ............................................................................47<br /> 2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô......................................................................47<br /> 2.2.2. Môi trường ngành:....................................................................................55<br /> 2.2.3. Phân tích môi trường bên trong của công ty FPT IS................................59<br /> 2.2.3.1. Phân tích nguồn lực của FPT IS........................................................59<br /> 2.2.3.2. Tổng hợp kết quả phân tích môi trường nội bộ công ty....................69<br /> CHƯƠNG III HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH<br /> CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT............................72<br /> 3.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN THẾ GIỚI.<br /> ...............................................................................................................................72<br /> 3.2. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY. ..........................73<br /> 3.3. CÁC GIẢI PHÁP LIẾN LƯỢC CỦA FPT IS. ..............................................76<br /> 3.3.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung. ............................................................77<br /> <br /> 3.3.2. Chiến lược liên doanh liên kết..................................................................77<br /> 3.3.3. Chiến lược đa dạng hóa dịch vụ. ..............................................................77<br /> 3.3.4. Chiến lược mở rộng thị trường và đầu tư nguồn lực................................77<br /> 3.4. MA TRẬN THỊ PHẦN TĂNG TRƯỞNG CỦA BOSTON CONSULTING<br /> GROUP ..................................................................................................................81<br /> 3.5. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA<br /> CÔNG TY FPT IS. ................................................................................................85<br /> 3.5.1. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị: .......................................................85<br /> 3.5.2. Đầu tư đổi mới công nghệ. .......................................................................88<br /> 3.5.3. Tăng cường hoạt động Marketing. ...........................................................90<br /> 3.5.4. Nâng cao khả năng huy động vốn vào sản xuất kinh doanh. ...................90<br /> 3.5.5. Một số kiến nghị về quản lý nhà nước. ....................................................92<br /> KẾT LUẬN ..............................................................................................................94<br /> DANH M ỤC T ÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC 01<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập- Tự do- Hạnh phúc<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Kính gửi: Khoa Kinh tế và quản lý<br /> Viện đào tạo sau đại học<br /> Họ và tên học viên: Nguyễn Gia Lợi<br /> <br /> SHHV: CB091047<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Lớp: QTKD-TT1<br /> <br /> Tôi xin cam đoan: Tuyệt đối chấp hành đúng nội quy về bảo vệ luận văn<br /> Tôi xin đảm bảo và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì mà tôi làm trong luận<br /> văn tốt nghiệp của mình.<br /> Hà Nội, ngày 26-03-2012<br /> Học viên<br /> <br /> Nguyễn Gia Lợi<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản