intTypePromotion=3

Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Sông Đà 7

Chia sẻ: Lưu Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
47
lượt xem
9
download

Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Sông Đà 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn phân tích tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7; phân tích thực trạng hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7; nhận thức rõ các cơ hội và thách thức, các mặt mạnh và mặt yếu của SD7 để từ đó đề ra các biện pháp về chiến lược kinh doanh cần thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty; đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu của các phương án chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Sông Đà 7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> TỐNG ĐỨC HẬU<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC<br /> SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> SÔNG ĐÀ 7<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Hà Nội –2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------TỐNG ĐỨC HẬU<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC<br /> SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> SÔNG ĐÀ 7<br /> Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS NGHIÊM SỸ THƯƠNG<br /> <br /> Hà Nội –2014<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> Tống Đức Hậu<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ 4<br /> LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................. 5<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... 6<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ............................................................................... 7<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................... 8<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 9<br /> 1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................. 9<br /> 2. Mục tiêu ........................................................................................................... 9<br /> 3. Phạm vi nghiên cứu của luận văn ..................................................................... 9<br /> 4. Cơ sở lý luận và các phương pháp nghiên cứu ................................................ 10<br /> 5. Những đóng góp của luận văn ........................................................................ 10<br /> 6. Kết cấu của luận văn ...................................................................................... 10<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ......... 11<br /> 1.1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh......................................................... 11<br /> 1.1.1. Khái niệm về chiến lược ................................................................. 11<br /> 1.1.2. Các cấp độ chiến lược .................................................................... 11<br /> 1.1.3. Đặc trưng của chiến lược kinh doanh ............................................. 13<br /> 1.1.4. Lợi ích của việc xây dựng chiến lược kinh doanh............................ 13<br /> 1.2. Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh ............................................... 15<br /> 1.3. Phân tích môi trường kinh doanh .............................................................. 16<br /> 1.3.1. Phân tích môi trường bên ngoài ..................................................... 16<br /> 1.3.2. Phân tích môi trường bên trong ...................................................... 24<br /> 1.4. Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh............................................ 30<br /> 1.4.1. Các phương pháp xây dựng chiến lược........................................... 30<br /> 1.4.2. Lựa chọn chiến lược kinh doanh ..................................................... 36<br /> 1.5. Triển khai, thực hiện chiến lược kinh doanh ............................................. 37<br /> 1.5.1. Chiến lược marketing ..................................................................... 37<br /> 1.5.2. Chiến lược tài chính ....................................................................... 38<br /> <br /> 1<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> Tống Đức Hậu<br /> <br /> 1.5.3. Chiến lược nguồn nhân lực............................................................. 38<br /> 1.5.4. Chiến lược nghiên cứu và phát triển ............................................... 39<br /> 1.5.5. Chiến lược vận hành ....................................................................... 39<br /> CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 .................................................................... 40<br /> 2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Sông Đà 7 ...................................... 40<br /> 2.1.1. Lịch sử phát triển ............................................................................ 40<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ................................................................................ 41<br /> 2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh ........................................................................ 46<br /> 2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh ........................................................... 46<br /> 2.2. Phân tích môi trường bên ngoài ................................................................ 50<br /> 2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô ............................................................. 50<br /> 2.2.2. Phân tích môi trường ngành ............................................................ 58<br /> 2.2.3 Đánh giá môi trường bên ngoài ...................................................... 66<br /> 2.3. Phân tích môi trường nội bộ ...................................................................... 69<br /> 2.3.1 Phân tích các yếu tố nội bộ ............................................................. 69<br /> 2.3.2 Đánh giá các yếu tố nội bộ ............................................................... 76<br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC<br /> SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 ........... 80<br /> 3.1. Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược .............................................................. 80<br /> 3.1.1. Tầm nhìn chiến lược ....................................................................... 80<br /> 3.1.2. Mục tiêu ......................................................................................... 80<br /> 3.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược .............................................................. 81<br /> 3.2.1. Lựa chọn phương pháp xây dựng chiến lược .................................. 81<br /> 3.2.2. Ứng dụng SWOT để xây dựng chiến lược ....................................... 82<br /> 3.2.3. Các phương án chiến lược .............................................................. 85<br /> 3.2.4. Lựa chọn phương án chiến lược ..................................................... 94<br /> 3.3. Các giải pháp để triển khai chiến lược....................................................... 95<br /> 3.3.1 Giải pháp về quản lý sản xuất kinh doanh ...................................... 95<br /> 3.3.2 Các giải pháp về Tổ chức ............................................................... 96<br /> <br /> 2<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý - ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> Tống Đức Hậu<br /> <br /> 3.3.3 Các giải pháp về Marketing............................................................ 98<br /> 3.3.4 Các giải pháp về Công nghệ ........................................................... 99<br /> 3.3.5 Các giải pháp về Nhân sự ............................................................. 100<br /> 3.3.6 Các giải pháp về Tài chính ........................................................... 102<br /> 3.3.7 Các giải pháp về Công tác quản lý ............................................... 103<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................ 105<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 107<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản