Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Long Biên

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
22
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Long Biên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu khái quát những vấn đề chung về Công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp; phân tích thực trạng về Công tác quản trị nhân lực tại Công ty điện lực Long Biên; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện Công tác quản trị nhân lực tại Công ty điện lực Long Biên phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Long Biên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> ---------------------------Nguyễn Thị Thu Hòa<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGÔ TRẦN ÁNH<br /> <br /> Hà Nội - 2014<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ .................................................................. 7<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................. 9<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................. 11<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> TRONG DOANH NGHIỆP .................................................................................. 16<br /> 1.1<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản về Quản trị nhân lực ...................................... 16<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực ................................................. 16<br /> <br /> 1.1.1.1<br /> <br /> Khái niệm .................................................................................. 16<br /> <br /> 1.1.1.2<br /> <br /> Các yếu tố cấu thành nguồn nhân lực ......................................... 18<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Khái niệm về Quản trị ....................................................................... 19<br /> <br /> 1.1.2.1<br /> <br /> Khái niệm .................................................................................. 19<br /> <br /> 1.1.2.2<br /> <br /> Chức năng của quản trị ............................................................... 21<br /> <br /> 1.1.2.3<br /> <br /> Ý nghĩa của hoạt động quản trị hiệu quả ..................................... 22<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Khái niệm Quản trị nhân lực ............................................................. 22<br /> <br /> 1.1.3.1<br /> 1.1.3.2<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển của Quản trị nhân lực ............ 24<br /> <br /> 1.1.3.3<br /> <br /> Vai trò của Quản trị nhân lực ..................................................... 26<br /> <br /> 1.1.3.4<br /> <br /> Mục tiêu của quản trị nhân lực trong doanh nghiệp .................... 27<br /> <br /> 1.1.3.5<br /> 1.2<br /> <br /> Khái niệm .................................................................................. 22<br /> <br /> Triết lý về quản trị nhân lực ....................................................... 29<br /> <br /> Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp ................................................ 30<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng của quá trình quản trị nhân lực ....................... 30<br /> <br /> 1.2.1.1<br /> <br /> Các yếu tố khách quan ............................................................... 30<br /> <br /> 1.2.1.2<br /> <br /> Các yếu tố chủ quan ................................................................... 34<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Các hoạt động chủ yếu của Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp .... 36<br /> <br /> 1.2.2.1 Theo quy trình Quản trị nhân lực ................................................ 36<br /> 1.2.2.2 Theo hoạt động Quản trị nhân lực ............................................... 37<br /> 1.2.3<br /> <br /> Các chính sách doanh nghiệp thực hiện để quản trị nhân lực ............. 39<br /> <br /> 1.2.3.1 Chính sách tuyển dụng ................................................................ 39<br /> <br /> GVHD: TS. Ngô Trần Ánh<br /> <br /> 1<br /> <br /> HV: Nguyễn Thị Thu Hòa<br /> Lớp QTKD – Khóa 2011B<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ<br /> <br /> 1.2.3.2<br /> <br /> Chính sách tiền lương ................................................................ 39<br /> <br /> 1.2.3.3<br /> <br /> Chính sách đề bạt ....................................................................... 40<br /> <br /> 1.2.3.4<br /> <br /> Chính sách đào tạo, bồi dưỡng ................................................... 40<br /> <br /> 1.2.3.5<br /> <br /> Chính sách về mối quan hệ lao động .......................................... 40<br /> <br /> 1.2.3.6<br /> <br /> Các chính sách về y tế, an toàn lao động .................................... 40<br /> <br /> 1.2.4<br /> <br /> Những nội dung chính của Công tác quản trị nhân lực trong doanh<br /> <br /> nghiệp .......................................................................................................... 40<br /> 1.2.4.1<br /> <br /> Phân tích công việc .................................................................... 40<br /> <br /> 1.2.4.2<br /> <br /> Tuyển dụng lao động ................................................................. 41<br /> <br /> 1.2.4.3<br /> <br /> Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ......................................... 43<br /> <br /> 1.2.4.4<br /> <br /> Thù lao - lao động 44<br /> <br /> 1.2.5<br /> <br /> Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực trong doanh nghiệp 45<br /> <br /> 1.2.5.1<br /> <br /> Khái niệm .................................................................................. 45<br /> <br /> 1.2.5.2<br /> <br /> Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nhân lực .............................. 45<br /> <br /> TÓM LƯỢC CHƯƠNG 1 .................................................................................... 47<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI<br /> CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN ................................................................... 48<br /> 2.1<br /> <br /> Tổng quan về Công ty điện lực Long Biên ........................................... 48<br /> <br /> 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty ............................................................... 48<br /> 2.1.2<br /> <br /> Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của công ty ................... 48<br /> <br /> 2.1.3<br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ................................. 49<br /> <br /> 2.1.4<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Công ty Điện lực Long Biên ............ 51<br /> <br /> 2.1.4.1<br /> <br /> Sơ đồ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị Công ty ........................... 51<br /> <br /> 2.1.4.2<br /> <br /> Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận ....................................... 53<br /> <br /> 2.1.5<br /> 2.2<br /> <br /> Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ...................... 55<br /> <br /> Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Long Biên ... 60<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Tình hình sử dụng nhân lực tại Công ty ............................................ 60<br /> <br /> 2.2.1.1<br /> <br /> Về số lượng đội ngũ nhân lực .................................................... 60<br /> <br /> 2.2.1.2<br /> <br /> Trình độ nghiệp vụ nhân lực công ty .......................................... 63<br /> <br /> GVHD: TS. Ngô Trần Ánh<br /> <br /> 2<br /> <br /> HV: Nguyễn Thị Thu Hòa<br /> Lớp QTKD – Khóa 2011B<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ<br /> <br /> 2.2.1.3<br /> 2.2.2<br /> <br /> Về chất lượng đội ngũ nhân lực ................................................. 64<br /> <br /> Một số chính sách quản trị nhân lực được áp dụng tại Công ty Điện lực<br /> <br /> Long Biên ..................................................................................................... 67<br /> 2.2.2.1<br /> 2.2.2.2<br /> <br /> Chính sách đãi ngộ ..................................................................... 70<br /> <br /> 2.2.2.3<br /> <br /> Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ........................... 77<br /> <br /> 2.2.2.4<br /> <br /> Chính sách đánh giá nguồn nhân lực .......................................... 78<br /> <br /> 2.2.2.5<br /> 2.3<br /> <br /> Chính sách tuyển dụng ............................................................... 67<br /> <br /> Chính sách sử dụng và phân bổ lao động .................................... 79<br /> <br /> Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực<br /> Long Biên. ....................................................................................... 80<br /> <br /> 2.3.1<br /> <br /> Môi trường vĩ mô .............................................................................. 80<br /> <br /> 2.3.1.1<br /> <br /> Môi trường kinh tế 80<br /> <br /> 2.3.1.2<br /> <br /> Pháp luật về lao động và thị trường lao động .............................. 82<br /> <br /> 2.3.1.3<br /> <br /> Khả năng cung ứng lao động của các cơ sở đào tạo .................... 83<br /> <br /> 2.3.1.4<br /> <br /> Yếu tố văn hóa, xã hội của quốc gia ........................................... 84<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Môi trường vi mô .............................................................................. 84<br /> <br /> 2.3.1.1<br /> <br /> Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh ................................. 84<br /> <br /> 2.3.1.2<br /> <br /> Khách hàng ................................................................................ 85<br /> <br /> 2.3.1.3<br /> <br /> Đối thủ cạnh tranh ...................................................................... 85<br /> <br /> 2.3.3<br /> <br /> Yếu tố chủ quan ................................................................................ 85<br /> <br /> 2.3.3.1<br /> 2.3.3.2<br /> <br /> Chế độ bố trí, sử dụng nguồn nhân lực của Công ty ................... 86<br /> <br /> 2.3.3.3<br /> <br /> Chế độ đào tạo và đào tạo lại của Công ty .................................. 86<br /> <br /> 2.3.3.4<br /> <br /> Môi trường làm việc ................................................................... 87<br /> <br /> 2.3.3.5<br /> <br /> Tài chính doanh nghiệp .............................................................. 87<br /> <br /> 2.3.3.6<br /> 2.4<br /> <br /> Chính sách thu hút nguồn nhân lực của Công ty ......................... 85<br /> <br /> Công nghệ của doanh nghiệp ...................................................... 88<br /> <br /> Đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Long<br /> Biên và nguyên nhân của những tồn tại ............................................... 91<br /> <br /> 2.4.1<br /> <br /> Thành tựu đạt được ........................................................................... 91<br /> <br /> GVHD: TS. Ngô Trần Ánh<br /> <br /> 3<br /> <br /> HV: Nguyễn Thị Thu Hòa<br /> Lớp QTKD – Khóa 2011B<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ<br /> <br /> 2.4.2<br /> <br /> Những hạn chế còn tồn tại ................................................................ 92<br /> <br /> 2.4.2.1<br /> <br /> Về công tác tuyển dụng .............................................................. 92<br /> <br /> 2.4.2.2<br /> <br /> Về chính sách đại ngộ ............................................................... 93<br /> <br /> 2.4.2.3<br /> <br /> Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ........................... 93<br /> <br /> 2.4.2.4<br /> <br /> Chính sách đánh giá nguồn nhân lực .......................................... 93<br /> <br /> 2.4.2.5<br /> <br /> Chính sách sử dụng và phân bổ lao động .................................... 93<br /> <br /> 2.4.3<br /> <br /> Nguyên nhân của những tồn tại ......................................................... 94<br /> <br /> TÓM LƯỢC CHƯƠNG 2 .................................................................................... 95<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN<br /> TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG BIÊN ............................... 96<br /> Mục tiêu của Công ty Điện lực Long Biên ........................................... 96<br /> <br /> 3.1<br /> 3.1.1<br /> <br /> Mục tiêu chung của Công ty ............................................................ 96<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Mục tiêu quản trị nhân lực .............................................................. 97<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực<br /> Long Biên ........................................................................................ 98<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức ............................................................ 98<br /> <br /> 3.2.1.1<br /> <br /> Đặt vấn đề .................................................................................. 98<br /> <br /> 3.2.1.2<br /> <br /> Nội dung biện pháp .................................................................... 99<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Đổi mới chính sách tuyển chọn lao động ......................................... 102<br /> <br /> 3.2.2.1<br /> <br /> Đặt vấn đề ................................................................................ 102<br /> <br /> 3.2.2.2<br /> <br /> Nội dung biện pháp .................................................................. 103<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với người lao động .................... 104<br /> <br /> 3.2.3.1<br /> <br /> Đặt vấn đề ................................................................................ 104<br /> <br /> 3.2.3.2<br /> <br /> Nội dung biện pháp .................................................................. 105<br /> <br /> 3.2.4<br /> <br /> Đổi mới phân phối tiền lương ......................................................... 109<br /> <br /> 3.2.5<br /> <br /> Đổi mới chính sách đào tạo và phát triển nhân lực .......................... 112<br /> <br /> 3.2.5.1<br /> <br /> Đặt vấn đề ................................................................................ 112<br /> <br /> 3.2.5.2<br /> <br /> Nội dung biện pháp .................................................................. 112<br /> <br /> 3.2.6<br /> <br /> Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc ........................... 113<br /> <br /> GVHD: TS. Ngô Trần Ánh<br /> <br /> 4<br /> <br /> HV: Nguyễn Thị Thu Hòa<br /> Lớp QTKD – Khóa 2011B<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản