intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
56
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận về chiến lược kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành chương trình cao học và bản luận văn này, ngoài sự cố gắng<br /> của bản thân, tôi đã nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiều của quý thầy cô<br /> giáo trường Đại học Bách khoa Hà Nội.<br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Phạm<br /> Thị Thu Hà, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, người đã luôn tận tình hướng dẫn,<br /> động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô khoa Quản trị kinh doanh, viện<br /> đào tạo sau đại học, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã truyền dạy những kiến<br /> thức quý báu và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong quá trình học tập, nghiên<br /> cứu.<br /> Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các anh, chị ban lãnh đạo Tổng<br /> công ty Hàng hải Việt Nam và Cục Hàng hải đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số<br /> liệu cho tôi để tôi có thể hoàn thành luận văn.<br /> Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thân trong gia<br /> đình, bạn bè và đồng nghiệp, những người luôn bên tôi, động viên tôi trong suốt quá<br /> trình hoàn thành khoá học.<br /> Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình<br /> và năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong<br /> nhận được những đóng góp quý báu của quý thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp để bản<br /> luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> Hà nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> Tác giả<br /> <br /> năm 2012.<br /> <br /> Nguyễn Đỗ Trọng<br /> Học viên: Nguyễn Đỗ Trọng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lớp CH QTKD - 2009<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................. 5<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ........................................................................................... 6<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................ 7<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 8<br /> CHƯƠNG 1 .................................................................................................................... 11<br /> CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH<br /> DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ............................. 11<br /> 1.1. KHÁI NIỆM VÀ NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH. .................. 11<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh. ...................................................... 11<br /> 1.1.2. Nội dung và các loại chiến lược kinh doanh. ....................................... 13<br /> 1.2. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH<br /> TRONG DOANH NGHIỆP. ....................................................................................... 16<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm, vai trò của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh. .... 16<br /> 1.2.2. Nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh................................. 18<br /> 1.2.3. Những nguyên tắc, yêu cầu của hoạch định chiến lược kinh doanh...... 27<br /> 1.2.4. Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược. .......... 30<br /> 1.3. PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG<br /> DOANH NGHIỆP. ..................................................................................................... 32<br /> <br /> 1.3.1. Phương pháp ma trận........................................................................... 32<br /> 1.3.2. Phương pháp thích ứng theo kinh nghiệm............................................ 36<br /> 1.4. TỔ CHỨC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH. ............................... 36<br /> 1.5. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH HÀNG HẢI ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI<br /> PHÁP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT<br /> NAM. ......................................................................................................................... 39<br /> 1.6. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH<br /> CHIẾN LƯỢC KINH DOANH .................................................................................. 41<br /> CHƯƠNG 2 .................................................................................................................... 43<br /> THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA<br /> TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM.................................................................... 43<br /> 2.1. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM<br /> CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC....................... 43<br /> <br /> 2.1.1. Các đặc điểm về tổ chức của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. ......... 43<br /> Học viên: Nguyễn Đỗ Trọng<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lớp CH QTKD - 2009<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> 2.1.2. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt<br /> Nam… .......................................................................................................... 46<br /> 2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng<br /> công ty Hàng hải Việt Nam trong thời gian tới. ............................................. 47<br /> 2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (2006 - 2010).............. 51<br /> 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA<br /> TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM. .............................................................. 52<br /> <br /> 2.2.1. Thực trạng các nội dung của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh<br /> tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. ............................................................ 52<br /> 2.3. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH<br /> DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM ......................................... 72<br /> <br /> 2.3.1. Các nguyên tắc, yêu cầu hoạch định chiến lược của Tổng công ty Hàng<br /> hải Việt Nam ................................................................................................. 72<br /> 2.3.2. Phương pháp hoạch định chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Hàng<br /> hải Việt Nam. ................................................................................................ 74<br /> 2.3.3. Tổ chức công tác hoạch định chiến lược kinh doanh trong Tổng công ty<br /> Hàng hải Việt Nam. ...................................................................................... 74<br /> 2.3.4. Đánh giá chung về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của<br /> Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. ................................................................. 76<br /> CHƯƠNG 3 .................................................................................................................... 82<br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH<br /> CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM ......... 82<br /> 3.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG<br /> HẢI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020. ............................................................................ 82<br /> <br /> 3.1.1. Mục tiêu. ............................................................................................ 82<br /> 3.1.2. Định hướng chung về kinh doanh. ....................................................... 83<br /> 3.1.3. Phạm vi và giới hạn kinh doanh........................................................... 84<br /> 3.2. XÁC LẬP CÁC QUAN ĐIỂM CHI PHỐI VÀ MỤC TIÊU ĐẶT RA CHO CÔNG<br /> TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG<br /> HẢI VIỆT NAM. ........................................................................................................ 85<br /> <br /> 3.2.1. Các quan điểm chi phối ....................................................................... 86<br /> 3.2.2. Các mục tiêu ....................................................................................... 87<br /> 3.3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH<br /> ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM<br /> TRONG GIAI ĐOẠN TỚI. ........................................................................................ 89<br /> <br /> 3.3.1. Đổi mới tư duy trong hoạch định chiến lược. ...................................... 89<br /> Học viên: Nguyễn Đỗ Trọng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lớp CH QTKD - 2009<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> 3.3.2. Đổi mới phương pháp hoạch định chiến lược kinh doanh. .................. 91<br /> 3.3.3. Chuẩn hoá các nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh .......... 91<br /> 3.3.4. Xây dựng và phát triển công tác dự báo chiến lược............................. 94<br /> 3.3.5. Thiết lập hệ thống thu thập, xử lý thông tin chiến lược ....................... 96<br /> 3.3.6. Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ quản lý............. 97<br /> 3.3.7. Xây dựng và phát huy bản sắc văn hoá của Tổng công ty ................... 99<br /> 3.3.8. Thực hiện thẩm định theo định kỳ .................................................... 100<br /> 3.4. KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ............................ 101<br /> <br /> 3.4.1. Cải tiến khâu phê duyệt chiến lược kinh doanh ................................. 101<br /> 3.4.2. Sửa đổi và bổ sung bộ luật hàng hải năm 2005 ................................. 102<br /> KẾT LUẬN................................................................................................................... 104<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 106<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Đỗ Trọng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Lớp CH QTKD - 2009<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ QTKD<br /> <br /> Trường ĐH Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> AFTA<br /> <br /> Hiệp định thương mại tự do ASEAN.<br /> <br /> APEC<br /> <br /> Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương.<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> Hiệp hội các nước Đông Nam Á.<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Tổng sản phẩm quốc nội.<br /> <br /> WTO<br /> <br /> Tổ chức thương mại Thế giới.<br /> <br /> Tổng công ty<br /> <br /> Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Đỗ Trọng<br /> <br /> 5<br /> <br /> Lớp CH QTKD - 2009<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2