Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí (Petro Tower) đến năm 2020

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

0
10
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí (Petro Tower) đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh làm tiền đề để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt động kinh doanh văn phòng từ đó kết hợp với định hướng, mục tiêu của công ty để đưa ra các giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí (Petro Tower) đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -----------------<br /> <br /> MAI NGỌC TUẤN<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH<br /> KINH DOANH VĂN PHÒNG DẦU KHÍ (PETRO TOWER)<br /> ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. TRẦN VIỆT HÀ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2014<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ -QTKD<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ : “Phân tích và đề xuất một số giải pháp<br /> chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí (Petro<br /> Tower) đến năm 2020” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập,<br /> nghiêm túc.<br /> Tôi xin cam đoan các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng,<br /> được trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các công trình<br /> nghiên cứu đã được công bố, các trang web …<br /> Tôi xin cam đoan các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ cơ sở lý luận<br /> và quá trình nghiên cứu thực tiễn tại Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014<br /> <br /> Mai Ngọc Tuấn<br /> Học viên cao học<br /> Lớp 11BQTKD-DK khóa 2011 – 2013<br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> Học viên: Mai Ngọc Tuấn, Lớp 11BQTKD-DK<br /> <br /> 1<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ -QTKD<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo thuộc Viện Kinh tế và Quản lý,<br /> trường Đại học Bách Khoa Hà nội, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban chức năng của<br /> Công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí; bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi<br /> trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.<br /> Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Trần Việt Hà – giảng viên Viện<br /> Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã trực tiếp hướng dẫn và tận<br /> tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ này.<br /> Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã có sự cố gắng của bản thân, song do khả<br /> năng và kinh nghiệm có hạn nên luận văn không tránh khỏi một số thiếu sót ngoài<br /> mong muốn; vì vậy tôi rất mong được quý thầy cô giáo, các đồng nghiệp góp ý để các<br /> nghiên cứu trong luận văn này được áp dụng vào thực tiễn.<br /> Hà nội, tháng 3 năm 2014<br /> Học viên<br /> <br /> Mai Ngọc Tuấn<br /> <br /> Học viên: Mai Ngọc Tuấn, Lớp 11BQTKD-DK<br /> <br /> 2<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ -QTKD<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................... 1<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................ 2<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ .................................................... 6<br /> DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ MÔ HÌNH........................................... 7<br /> LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................ 9<br /> 1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................9<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ...................................................................................................9<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................9<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................... 10<br /> 5. Kết cấu của luận văn ..................................................................................................10<br /> 6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .......................................................................................10<br /> CHƢƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH ................. 11<br /> 1.1. Khái niệm và đặc điểm của chiến lƣợc kinh doanh ..........................................11<br /> 1.1.1. Khái niệm về chiến lược .................................................................................11<br /> 1.1.2. Đặc điểm của chiến lược kinh doanh: ............................................................ 12<br /> 1.2. Vai trò của chiến lƣợc kinh doanh ......................................................................12<br /> 1.3. Phân loại chiến lƣợc kinh doanh .........................................................................13<br /> 1.3.1. Phân loại theo cấp xây dựng và quản lý chiến lược kinh doanh .....................13<br /> 1.3.2. Phân loại theo hướng tiếp cận thị trường ........................................................14<br /> 1.4. Quy trình xây dựng chiến lƣợc ............................................................................18<br /> 1.4.1. Xác định sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp ...........................................18<br /> 1.4.2. Phân tích và đánh giá môi trường bên ngoài ...................................................18<br /> 1.4.2.1. Môi trường vĩ mô .....................................................................................18<br /> 1.4.2.2. Môi trường vi mô .....................................................................................20<br /> 1.4.3. Phân tích và đánh giá môi trường bên trong ...................................................22<br /> 1.4.3.1. Nguồn nhân lực và tổ chức ......................................................................23<br /> 1.4.3.2. Tài chính ..................................................................................................23<br /> 1.4.3.3. Yếu tố sản xuất, kỹ thuật .........................................................................23<br /> 1.4.3.4. Các yếu tố Marketing, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ..................................24<br /> 1.4.4. Các phương pháp phân tích, lựa chọn chiến lược ...........................................24<br /> 1.4.4.1. Phân tích SWOT và các kết hợp chiến lược ............................................24<br /> 1.4.4.2. Ma trận thị phần tăng trưởng BCG ......................................................... 25<br /> Học viên: Mai Ngọc Tuấn, Lớp 11BQTKD-DK<br /> <br /> 3<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ -QTKD<br /> <br /> Viện Kinh tế & Quản lý<br /> <br /> 1.4.4.2. Ma trận McKinsey - GE (General Electric) ............................................28<br /> TÓM TẮT CHƢƠNG 1 .............................................................................................. 32<br /> CHƢƠNG 2 – PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CHIẾN LƢỢC KINH<br /> DOANH CHO CÔNG TY TNHH KINH DOANH VĂN PHÕNG DẦU KHÍ ......33<br /> 2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Kinh doanh Văn phòng Dầu khí .......................33<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ...............................................33<br /> 2.1.2. Chức năng, mục tiêu và phạm vi hoạt động của công ty ............................... 35<br /> 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty .............................................................................36<br /> 2.1.4. Các sản phẩm dịch vụ hiện có .........................................................................38<br /> 2.2. Phân tích môi trƣờng bên ngoài ..........................................................................38<br /> 2.2.1. Môi trường vĩ mô ............................................................................................ 39<br /> 2.2.1.1. Môi trường kinh tế: ..................................................................................39<br /> 2.2.1.2. Môi trường chính trị, pháp luật ................................................................ 41<br /> 2.2.1.3. Môi trường tự nhiên .................................................................................44<br /> 2.2.1.4. Môi trường văn hóa xã hội .......................................................................45<br /> 2.2.1.5. Mức độ hội nhập của Bà Rịa - Vũng Tàu ................................................47<br /> 2.2.2. Môi trường vi mô ............................................................................................ 49<br /> 2.2.2.1. Thị trường văn phòng cho thuê tại Vũng Tàu..........................................49<br /> 2.2.2.2. Khách hàng .............................................................................................. 50<br /> 2.2.2.3. Nhà cung cấp............................................................................................ 53<br /> 2.2.2.4. Đối thủ cạnh tranh ....................................................................................55<br /> 2.2.2.5. Đối thủ tiềm năng.....................................................................................59<br /> 2.2.2.6. Sản phẩm thay thế ....................................................................................61<br /> 2.2.3. Tổng hợp những cơ hội và nguy cơ qua phân tích môi trường bên ngoài ......62<br /> 2.3. Phân tích môi trƣờng bên trong ..........................................................................64<br /> 2.3.1 Sức mạnh thương hiệu ....................................................................................64<br /> 2.3.2. Năng lực tài chính ........................................................................................... 65<br /> 2.3.3. Chất lượng dịch vụ tại Petro Tower ................................................................ 69<br /> 2.3.4. Công tác Marketing tại công ty Petro Tower ..................................................74<br /> 2.3.5. Hoạt động quản trị công ty ..............................................................................75<br /> 2.3.6. Tổng hợp những điểm mạnh và điểm yếu qua phân tích môi trường nội bộ ..76<br /> 2.4. Định hƣớng giải pháp chiến lƣợc kinh doanh thông qua một số công cụ ma<br /> trận. ............................................................................................................................... 77<br /> Học viên: Mai Ngọc Tuấn, Lớp 11BQTKD-DK<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản