Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo của người cán bộ đoàn cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay qua thực tiễn tại tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
10
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo của người cán bộ đoàn cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay qua thực tiễn tại tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa qua thực tiễn ở tỉnh Nghệ An.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo của người cán bộ đoàn cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay qua thực tiễn tại tỉnh Nghệ An

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Nguyễn Đình Hùng<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA<br /> NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRONG THỜI KỲ<br /> ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA<br /> ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ: 2011B<br /> Hà Nội – Năm 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------Nguyễn Đình Hùng<br /> <br /> XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA<br /> NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRONG THỜI KỲ<br /> ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA<br /> ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :<br /> PGS.TS Lê Thị Anh Vân<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan: Luận văn “Xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực của<br /> người lãnh đạo Đoàn cấp cơ sở trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại<br /> hóa đất nước hiện nay qua thực tiễn tại tỉnh Nghệ An” là công trình nghiên cứu riêng<br /> của cá nhân tôi. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trình bày trong luận văn là trung<br /> thực và rõ ràng.<br /> Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2014<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Đình Hùng<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa ......................................................................................................................2<br /> Lời cam đoan .......................................................................................................................3<br /> Danh mục các chữ viết tắt ...................................................................................................4<br /> Danh mục các bảng .............................................................................................................5<br /> Mở đầu ................................................................................................................................6<br /> 1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................................8<br /> 2. Lịch sử nghiên cứu ..........................................................................................................9<br /> 3. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu......................................................................11<br /> 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.....................................................................12<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ<br /> ĐOÀN CƠ SỞ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH – HĐH .................................13<br /> 1.1. CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ ..........................................................................................13<br /> 1.1.1. Khái niệm cán bộ đoàn cơ sở ..................................................................................13<br /> 1.1.2. Vai trò của cán bộ đoàn cơ sở .................................................................................14<br /> 1.1.3. Đặc điểm của cán bộ đoàn cơ sở .............................................................................16<br /> 1.1.4. Phân loại cán bộ đoàn cơ sở ....................................................................................16<br /> 1.2. NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ ...................................17<br /> 1.2.1. Khái niệm năng lực lãnh đạo ...................................................................................17<br /> 1.2.2. Yêu cầu đối với năng lực lãnh đạo của cán bộ đoàn cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh<br /> công nghiệp hóa – hiện đại hóa .........................................................................................18<br /> 1.2.3. Tiêu chí đo lường năng lực lãnh đạo của cán bộ đoàn cơ sở .................................21<br /> 1.2.4. Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của cán bộ đoàn cơ sở ...........................22<br /> Chương 2:<br /> <br /> PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA<br /> <br /> NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH –<br /> HĐH ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY QUA THỰC TIỄN TẠI TỈNH NGHỆ AN ..............25<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TỈNH NGHỆ AN .............25<br /> 2.2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN<br /> TỈNH NGHỆ AN .............................................................................................................30<br /> 2.2.1. Số lượng .................................................................................................................. 30<br /> 2.2.2. Chất lượng ...............................................................................................................31<br /> 2.2.3. Cơ cấu .....................................................................................................................34<br /> 2.3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ...............................................................................35<br /> 2.3.1. Điểm mạnh và nguyên nhân.................................................................................... 36<br /> 2.3.2. Điểm yếu và nguyên nhân .......................................................................................39<br /> Chương 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO<br /> CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG<br /> NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ<br /> AN<br /> 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ<br /> TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH NGHỆ AN ..................................................................... 44<br /> 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CÁN BỘ ĐOÀN<br /> CẤP CƠ SỞ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN<br /> ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ...................................... 49<br /> KẾT LUẬN ......................................................................................................................68<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 70<br /> PHỤ LỤC .........................................................................................................................76<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản