intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
70
lượt xem
26
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá thực hiện công việc, luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang, phân tích đánh giá và đưa ra các giải pháp khả thi hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị nhân lực: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TÚ TRANG<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN<br /> CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ<br /> THÀNH QUANG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TÚ TRANG<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN<br /> CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ<br /> THÀNH QUANG<br /> Chuyên ngành: Quản trị nhân lực<br /> Mã số : 60340404<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:.TS. PHẠM THỊ BÍCH NGỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ: “Hoàn thiện công tác đánh giá<br /> thực hiện công việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang” là công<br /> trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi được thực hiện dưới sự hướng dẫn<br /> củaTS.Phạm Thị Bích Ngọc. Các số liệu sơ cấp, thứ cấp và trích dẫn tài liệu<br /> tham khảo được trình bày trong luận văn là trung thực. Những kết quả nghiên<br /> cứu được trình bày trong luận văn này chưa từng được ai công bố trong bất kỳ<br /> công trình nào khác.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2015<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Tú Trang<br /> <br /> I<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.......................................................................IV<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU............................................................................V<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ.....................................................................................VI<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> <br /> ............................................................................................I<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ........................................... 2<br /> 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................ 3<br /> 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ................................................................ 4<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 5<br /> 6. Kết cấu của luận văn ................................................................................... 6<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN<br /> CÔNG VIỆC TRONG TỔ CHỨC ......................................................................... 8<br /> 1.1.Khái niệm đánh giá thực hiện công việc ........................................... 8<br /> 1.2.Ý nghĩa và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc........ 9<br /> 1.3.Nội dung công tác đánh giá thực hiện công việc ............................ 12<br /> 1.3.1.Lập k ho ch đ án gi á hự c iện c ng v i ệ .... . ......................................................... 1 2<br /> . ...<br /> 1.3.2.Tổ hứcđ nh gi thự<br /> <br /> hi n cô ng v ệc. ... . .<br /> ệ<br /> ... ...................................................................... 1 3<br /> <br /> 1.3.3.Sử ụng k tq u đán<br /> <br /> gi á hự c iện c ng v i ệ t on c ôn g á c QT L . ...... 3<br /> r<br /> . . .2<br /> .<br /> <br /> 1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác ĐGTHCV ................................. 24<br /> 1.4.1.Côn g á c p ân t í h c ôn vi ệc . . . ............................................................................................. 2 4<br /> ..<br /> 1.4.2.Nguồn ự cc a d o nh ng i dà n h cho c ng ác ĐG H CV ..............................2 5<br /> ệp<br /> ..<br /> ..<br /> 1.4.3. Sự uan â m c a n g ờil o đ ộn đố i v ic ô g t á Đ G TH V ......................... 2 6<br /> a<br /> . ..<br /> ..<br /> 1.4.4. Văn<br /> 1.4.5. Một<br /> <br /> óa d anh n hi ............................................................................................................... 27<br /> ệp<br /> số công tác khác của hoạt động quản trị nhân lực...........................28<br /> <br /> 1.5.. Kinh nghiệm của một số tổ chức trong và ngoài nước về công tác<br /> đánh giá thực hiện công việc .................................................................. 30<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG<br /> VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH QUANG ............................... 35<br /> <br /> II<br /> <br /> 2.1......................... Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Quang<br /> 35<br /> 2.1.1.Lịc h ử h nh t n h v à hát t ể n của C ô g t y CPĐ T h à h Qu ng....<br /> h<br /> ri<br /> . ...<br /> . ........3 5<br /> 2.1.2.Sơ đồ ổ c ứ c b ộ m áy<br /> <br /> ủ C ng t CP ĐT T h nh Q ang. ...<br /> a<br /> ...<br /> . ..........................3 7<br /> <br /> 2.1.3.Đặc đ ểm n g ồn nh â l c ạ iC n g t CP ĐT T h nh Q ang. ...<br /> ự<br /> ...<br /> . .....................3 8<br /> 2.2....... Phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại<br /> Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang .................................................... 41<br /> 2.2.1.Thực rạng l p k ế<br /> 2.2.2.Thực rạng t ch<br /> <br /> oạc<br /> <br /> đán h i t c hi n c n v i c ...... . .............................. 4 1<br /> á h<br /> ô<br /> ệ<br /> ...<br /> <br /> c đá n gi á hự c iện c ng v i ệ ..... . . .<br /> ... ........................................... 4 3<br /> <br /> 2.2.3.Thực rạng s dụ g k ếtquả ánh i t c hi n c n v i c ron g ôn g t á<br /> á h<br /> ô<br /> ệ<br /> quản rịn ân l ự . .................................................................................................................................... 6 3<br /> ..<br /> 2.3.. Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đánh giá<br /> thực hiện công việc tại Công ty cổ phần Đầu tư Thành Quang .......... 66<br /> 2.3.1.Hệ t ố ng ph n tí c c ô ng vi c .. . ........................................................................................... 6 6<br /> ệ ..<br /> 2.3.2.Văn<br /> <br /> óa d anh n hi . . .<br /> ệp ............................................................................................................ 6 7<br /> <br /> 2.3.3.Nguồn ự cc a d o nh ng i ch o<br /> ệp<br /> <br /> ông tác Đ T H C V ........................................... 6 8<br /> ..<br /> ..<br /> <br /> 2.3.4.Sự uan â m c a n g ờil o đ ộn đố i v ic ô g t á ĐG TH V . ......................... 6 9<br /> a<br /> ..<br /> ..<br /> 2.4.. Đánh giá chung về công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công<br /> ty cổ phần đầu tư Thành Quang ............................................................. 70<br /> 2.4.1.Mặt t ch cự . .................................................................................................................................... 7 1<br /> ..<br /> 2.4.2.Mặt h n c h và guy n nhân ....<br /> . ........................................................................................... 7 2<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC<br /> HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH QUANG ..... 75<br /> 3.1. Phương hướng hoạt động phát triển của công ty......................................72<br /> 3.1.1.Chiến<br /> <br /> ư ợc v sả<br /> <br /> 3.1.2. Chiến<br /> <br /> ư ợc v qu<br /> <br /> 3.1.3. Nhiệm<br /> <br /> v đặ<br /> <br /> xu ấ ki h do an ............................................................................. 7 5<br /> n<br /> ..<br /> nl<br /> ý<br /> <br /> h ân sự...<br /> . .. .................................................................................. 7 6<br /> <br /> ra c o ông tác đ n h g á t hự h i<br /> ệ<br /> <br /> côn g việc .... . . ........ 7 6<br /> .. ...<br /> <br /> 3.2........ Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công<br /> việc tại Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang. ..................................... 77<br /> 3.2.1.Một s gi iph á t<br /> ạo<br /> 3.2.1.1.Tiến<br /> <br /> ơ s ở ch cô<br /> <br /> g t c Đ GT C V. ................................................ 7 7<br /> ..<br /> ..<br /> <br /> ành p ân t í h c ôn vi ệc . . . .<br /> .. ......................................................7 4<br /> <br /> 3.2.1.2. Nân g ao ăng l c c h độ ng ũ<br /> <br /> àm c n g tc Đ GT C V ..................75<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản