intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn tốt nghiệp: Mở rộng cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh thị xã Sơn Tây

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
114
lượt xem
43
download

Luận văn tốt nghiệp: Mở rộng cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh thị xã Sơn Tây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình đầu tư tín dụng đối với hộ nghèo trên địa bàn thị xã Sơn Tây của Ngân hàng Chính sách xã hội; trên cơ sở đó, đánh giá những mặt được cũng như những mặt còn tồn tại từ đó đề ra giải pháp mở rộng cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Mở rộng cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh thị xã Sơn Tây

LỜI MỞ ĐẦU<br /> Việt Nam sau 30 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to<br /> lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và<br /> bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng còn nhiều những hạn chế yếu kém.<br /> Để thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một<br /> nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, thì một trong<br /> những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước cần làm là tiếp tục hoàn<br /> thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh<br /> tế xã hội; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả cho tầng lớp yếu thế,<br /> dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống; đổi mới<br /> chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung, hiệu quả và tiếp cận<br /> phương pháp đo lường nghèo đa chiều, đồng thời tập trung mọi<br /> nguồn lực để thực hiện hỗ trợ tín dụng ưu đãi đối với người nghèo<br /> nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.<br /> Một trong những hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội là<br /> cho vay đối với hộ nghèo, giúp hộ nghèo có một khoản vốn nhất định<br /> với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh, nâng cao mức sống, vươn<br /> lên thoát khỏi tình trạng đói nghèo và làm giàu chính đáng. Để thực<br /> hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền<br /> vững thì đòi hỏi tín dụng chính sách phải mang lai hiệu quả cao và<br /> bền vững. Xuất phát từ tính cấp thiết đó t«i đã chọn đề tài:<br /> “ Mở rộng cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội<br /> Việt Nam- Chi nhánh thị xã Sơn Tây”làm luận văn tốt nghiệp của<br /> mình.<br /> Nghiên cứu vấn đề này nhằm đánh giá đúng thực trạng tình<br /> hình đầu tư tín dụng đối với hộ nghèo trên địa bàn thị xã Sơn Tây<br /> của NHCSXH. Trên cơ sở đó, đánh giá những mặt được cũng như<br /> những mặt còn tồn tại từ đó đề ra giải pháp mở rộng cho vay đối với<br /> hộ nghèo trên địa bàn thị xã Sơn Tây.<br /> Việc nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp ta<br /> mở rộng tín dụng đối với các hộ nghèo, từ đó đóng góp vào sự nghiệp<br /> xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.<br /> Về đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu của luận văn:<br /> 1<br /> <br /> - Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Tín dụng đối với hộ nghèo.<br /> - Khách thể nghiên cứu của luận văn là: Ngân hàng Chính sách xã<br /> hội Việt Nam- chi nhánh thị xã Sơn Tây.<br /> Phạm vi nghiên cứu:<br /> Đối tượng của Tín dụng ưu đãi là rất rộng. Do điều kiện thời gian<br /> có hạn, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu Tín dụng ưu đãi đối với hộ<br /> nghèo trên địa bàn thị xã Sơn Tây của NHCSXH.<br /> Phương pháp nghiên cứu:<br /> - Phương pháp luận:<br /> Trên cơ sở thực trạng tình hình đầu tư tín dụng chính sách đối với<br /> hộ nghèo trên địa bàn thị xã Sơn Tây, tổng hợp, phân tích số liệu từ<br /> đó đưa ra các kiến nghị đề xuất để mở rộng cho vay đối với hộ nghèo<br /> trên địa bàn thị xã.<br /> - Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2011 đến năm 2014<br /> - Địa điểm tiến hành nghiên cứu: tại địa bàn thị xã Sơn Tây.<br /> Cấu trúc của luận văn:<br /> Luân văn này, ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn<br /> được kết cấu gồm 03 chương:<br /> Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về cho vay hộ nghèo<br /> của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.<br /> Chương 2: Thực trạng cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính<br /> sách xã hội Việt Nam- Chi nhánh thị xã Sơn Tây.<br /> Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng<br /> Chính sách xã hội Việt Nam- Chi nhánh thị xã Sơn Tây.<br /> Để hoàn thành luận văn này có sự giúp đỡ của.TS. Đặng Anh<br /> Tuấn cùng với sự nỗ lực cố gắng nghiên cứu của bản thân. Do chưa<br /> có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu nên bài viết không tránh<br /> khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến để<br /> giúp tôi chỉnh lý, hoàn thiện luận văn.<br /> Xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> 2<br /> <br /> ang Long University Libra<br /> <br /> CHƯƠNG I<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY HỘ NGHÈO<br /> CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> 1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH<br /> XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> <br /> 1.1.1. Khái quát về Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam<br /> Ngày 04/10/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số<br /> 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính<br /> sách khác; cùng ngày Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số<br /> 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội trên<br /> cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo sau khi tách khỏi<br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.<br /> Mô hình tổ chức quản lý điều hành của NHCSXH ở ba cấp: trung<br /> ương, cấp tỉnh và cấp huyện theo hướng tập trung sự quản lý thống<br /> nhất ở trung ương, tinh giản các khâu trung gian và tăng cường hoạt<br /> động tại các địa bàn xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.<br /> 1.1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của Ngân hàng Chính sách xã hội<br /> Ngân hàng Chính sách xã hội là một tổ chức tín dụng hoạt động<br /> không vì mục đích lợi nhuận mà chủ yếu là cho vay đối với hộ nghèo<br /> và các đối tượng chính sách khác theo chính sách và kế hoạch của<br /> Nhà nước (cho vay tín dụng ưu đãi).<br /> 1.1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Chính sách xã<br /> hội Việt Nam<br /> a) Hoạt động huy động vốn<br /> Vốn của NHCSXH Việt nam được huy động từ: Vốn từ<br /> NSNN, vốn huy động trên thị trường, vốn đi vay. Ngoài ra,<br /> NHCSXH còn huy động từ nguồn vốn đóng góp tự nguyện không<br /> hoàn trả của các cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, tín<br /> dụng, tổ chức chính trị, xã hội, các Hiệp hội, các Hội, các tổ chức<br /> phi Chính phủ trong và ngoài nước. Vốn nhận ủy thác cho vay ưu<br /> đãi của các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức<br /> phi Chính phủ, Hiệp hội, Hội trong và ngoài nước…<br /> b) Hoạt động cho vay<br /> 3<br /> <br /> Cho vay là hoạt động chính của NHCSXH theo chỉ định của<br /> Chính phủ về các đối tượng thụ hưởng, lãi suất ưu đãi, mức cho vay<br /> tối đa đối với từng đối tượng. Chính phủ sẽ phân bổ các nguồn lực<br /> huy động được để giao cho NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối<br /> tượng chính sách khác theo định hướng ưu tiên cho các đối tượng thụ<br /> hưởng trong từng thời kỳ.<br /> 1.1.2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội<br /> Việt Nam<br /> 1.1.2.1. Khai niệm<br /> Là việc tập trung mọi nguồn lực của Nhà nước huy động được để<br /> cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi để phát triển<br /> sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói<br /> giảm nghèo, giải quyết việc làm và công bằng xã hội.<br /> 1.1.2.2. Phân loại cho vay<br /> NHCSXH phân loại cho vay theo đối tượng thụ hưởng đó là:<br /> * Cho vay đối với hộ nghèo theo chuẩn mực do Bộ LĐ,<br /> TB&XH công bố từng thời kỳ;<br /> * Cho vay đối với sinh viên khó khăn đang học đại học, cao<br /> đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề;<br /> * Cho vay giải quyết việc làm đối với các đối tượng là doanh<br /> nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất;<br /> * Cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở<br /> nước ngoài;<br /> * Cho vay làm nhà đối với các hộ ở vùng ngập lũ thuộc các<br /> tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số<br /> ở Tây Nguyên và các đối tượng chính sách khác theo Quyết định của<br /> Thủ tướng Chính phủ…<br /> * Cho vay hộ cận nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.<br /> * Cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo<br /> Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012.<br /> * Cho vay hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao<br /> động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 – 2020.<br /> * Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.<br /> 4<br /> <br /> ang Long University Libra<br /> <br /> * Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.<br /> * Cho vay Thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.<br /> * Cho vay hộ nghèo xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt theo<br /> Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của TTCP.<br /> * Cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.<br /> * Cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.<br /> * Cho vay vốn đối với hộ đồng bào thiểu số nghèo theo Quyết<br /> định 1592/QĐ-TTg.<br /> * Cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo Đồng bằng sông<br /> Cửu Long theo Quyết định 74/QĐ-TTg.<br /> * Cho vay đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh<br /> nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy.<br /> 1.2. CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH<br /> XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> <br /> 1.2.1. Khái quát về hộ nghèo<br /> 1.2.1.1. khái niệm và tiêu chuẩn hộ nghèo<br /> a) Khái niệm về đói nghèo theo ESCAP đưa ra năm 1993.<br /> “Nghèo là hiện tượng một bộ phận dân cư không có khả năng<br /> thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu cơ<br /> bản phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã hội phong tục tập<br /> quán”.<br /> b) Theo quan điểm của ngân hàng phát triển châu Á thì.<br /> “Nghèo là tình trạng thiếu những tài sản cơ bản và cơ hội mà mỗi<br /> con người có quyền được hưởng. Mọi người cần được tiếp cận với<br /> giáo dục cơ sở và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản”.<br /> c) Tại Việt Nam, quan điểm về đói nghèo.<br /> “Nghèo đói là không đủ ăn, thiếu ăn, nhà cửa dột nát, ốm đau không<br /> có tiền chữa bệnh, con cái không được tới trường”. Trong đó:<br /> - Nghèo tuyệt đối: là bộ phận dân cư có mức thu nhập thấp, không có<br /> khả năng đáp ứng các nhu cầu tối thiểu để duy trì cuộc sống.<br /> - Nghèo tương đối: là tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống<br /> thấp hơn mức sống trung bình tại địa phương.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản