Lý thuyết marketing căn bản

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:489

0
224
lượt xem
122
download

Lý thuyết marketing căn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân. Để đánh giá các hoạt động kinh doanh, người ta có nhiều chỉ tiêu khác nhau như doanh thu, tăng trưởng, lợi nhuận biên, lợi nhuận ròng... Tại Việt Nam, nhiều người còn nhầm lẫn giữa kinh doanh (business) và kinh tế (economic)..Quá trình quản trị mang tính xã hội nhờ đó các cá nhân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý thuyết marketing căn bản

 1. ÑÒNH NGHÓA TIEÁP THÒ Tieáp thò: Quaù trình quaûn trò mang tính xaõ hoäi nhôø ñoù caùc caù nhaân vaø nhoùm nhaän ñöôïc nhöõng gì hoï muoán thoâng qua vieäc taïo ra vaø trao ñoåi saûn phaåm vôùi ngöôøi khaùc - Nhu caàu - Saûn phaåmï - Trao ñoåi saûn phaåm - Thoûa maõn, moái quan heä 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản