Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Phạm Văn Chiến

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

177
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Chiến lược sản phẩm trong bài giảng Marketing căn bản trình bày về các nội dung chính: vòng đời sản phẩm, các chiến lược liên kết sản phẩm thị trường, bao bì, nhãn hiệu và định vị sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Phạm Văn Chiến

  1. Chương 4: Chi n lư c s n ph m Vòng đ i s n ph m Các chi n lư c liên k t SP-TT Bài gi ng Marketing căn b n Bao bì, nhãn hi u và đ nh v s n ph m Chương 4: Chi n lư c s n ph m Ph m Văn Chi n Mobile: 0945 6666 75 E-mail: chienpv@ftu.edu.vn Marketing Pham Van Chien, 2011 C u thành s n ph m C u thành s n ph m L i ích c t lõi Là giá tr s d ng c a s n ph m hay công d ng c a s n ph m L i ích c t lõi Là đi u mà khách hàng quan tâm và đòi h i nh m th a mãn t t nh t nhu c u S n ph m hi n th c Là m c tiêu mà khách hàng theo đu i S n ph m mong đ i S n ph m b sung S n ph m ti m năng Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 C u thành s n ph m C u thành s n ph m S n ph m hi n th c S n ph m mong đ i Là nh ng đ c đi m chung v k t c u các b ph n c a Là t p h p nh ng thu c tính và nh ng đi u ki n mà s n ph m đư c th hi n dư i d ng v t ch t th c t ngư i mua thư ng mong đ i và hài lòng khi mua s n như: hình d ng, kích thư c, màu s c, k c nhãn hi u, ph m. bao bì s n ph m. Là nh ng gì mà khách hàng mong đư c s d ng t t Thư ng th hi n dư i d ng v t ch t th c t . s n ph m. Quy t đ nh l i ích c t lõi c a s n ph m. M c đích th a mãn t t hơn nhu c u và mong mu n c a khách hàng. C n đư c c i ti n và b sung thư ng xuyên. Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 1
  2. C u thành s n ph m C u thành s n ph m S n ph m b sung S n ph m ti m năng Là ph n tăng thêm vào s n ph m hi n h u nh ng Là toàn b nh ng y u t đ i m i s n ph m có d ch v hay l i ích khác đ phân bi t m c ưu vi t v th đ t đư c m c cao nh t trong tương lai. s n ph m mà doanh nghi p cung c p so v i s n ph m c a đ i th c nh tranh. Là nơi đ doanh nghi p tìm ki m phương pháp m i th a mãn nhu c u khách hàng. Đòi h i hoàn thi n s n ph m cao hơn. Thư ng di n ra các nư c phát tri n Nư c đang phát tri n: C nh tranh = SP mong đ i. Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 Chương 4: Chi n lư c s n ph m “Cu c c nh tranh không ph i gi a nh ng gì I. Vòng đ i s n ph m các công ty s n xu t ra t i nhà máy c a Vòng đ i s n ph m (Product Life Cycle - mình mà là gi a nh ng th h b sung cho s n ph m c a nhà máy dư i hình th c bao PLC) là kho ng th i gian t n t i c a s n bì, qu ng cáo, tư v n cho khách hàng, tài ph m trên th trư ng k t khi s n ph m tr tho thu n giao hàng, lưu kho và nh ng đó đư c thương m i hoá cho đ n khi b lo i th khác mà m i ngư i coi tr ng”. b kh i th trư ng. [Levitt] Marketing Pham Van Chien, 2011 I. Vòng đ i s n ph m I. Vòng đ i s n ph m Vòng đ i s n ph m qu c gia dài hay ng n Ý nghĩa c a vi c nghiên c u PLC ph thu c vào các y u t sau: DN hi u rõ đư c quy lu t v n đ ng c a Nhu c u c a ngư i tiêu dùng vòng đ i SP qua t ng giai đo n đ có th ph i h p có hi u qu Marketing-mix. B n thân s n ph m đó N m đư c bi n đ ng v chi phí, doanh Các y u t môi trư ng s và l i nhu n trong t ng giai đo n. Công d ng c a SP thay th Ch đ ng trong kinh doanh, t n d ng đư c th i cơ kinh doanh. K p th i b sung s n ph m m i trên cơ s chi n lư c phát tri n SP. Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 2
  3. I. Vòng đ i s n ph m I. Vòng đ i s n ph m Các giai đo n c a vòng đ i s n ph m Thâm nh p Giai đo n thâm nh p (Introduction) Kh i lư ng s n ph m bán ra hay doanh s c a s n ph m m c th p Giai đo n tăng trư ng (Growth) Chi phí - nh t là chi phí qu ng cáo - r t cao Giai đo n chín mu i (Maturity) L i nhu n h u như chưa có, doanh nghi p Giai đo n suy tàn (Decline) ph i t m th i ch p nh n l v n M c tiêu chính c a giai đo n này: thâm nh p đư c vào th trư ng, thu hút khách hàng đ tăng doanh s . Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 I. Vòng đ i s n ph m I. Vòng đ i s n ph m Tăng trư ng Chín mu i Kh i lư ng SP đư c tiêu th ngày càng tăng Doanh s tăng m nh và đ t m c cao nh t lên L i nhu n đ t max Giá thành SP t ng bư c gi m xu ng do chi phí đư c c t gi m, quy mô s n xu t c a DN Cu i giai đo n, sau khi đ t c c đ i, doanh s đư c m r ng và l i nhu n đư c duy trì m c bão hoà m t th i gian, r i b t đ u gi m xu ng Chi phí qu ng cáo gi m so v i giai đo n 1 B t đ u thu l i nhu n và m c l i nhu n này ngày càng tăng lên Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 I. Vòng đ i s n ph m II- Chi n lư c liên k t c p SP - TT Suy tàn Ma tr n Ansoff Doanh s bán ngày càng gi m m nh L i nhu n gi m Chi phí tăng lên Gi i pháp tình th Gi m giá bán Tăng cư ng qu ng cáo, c i thi n phân ph i C ng cố ch t lư ng SP, nâng cao d ch v hỗ trợ Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 3
  4. Ma tr n Ansoff II- Các chi n lư c liên k t c p SP - TT M c đích 1. Chi n lư c SP hi n h u – TT hi n h u Tr giúp vi c ra các quy t đ nh v chi n lư c Thâm nh p th trư ng (market penetration) phát tri n s n ph m và th trư ng. Gi i thi u s n ph m hi n có vào th trư ng hi n h u • Ansoff xác đ nh 4 kh năng DN có th xem xét đ Thâm nh p th trư ng h u hi u hơn, sâu hơn. xác đ nh m c tiêu th trư ng VD: M thêm nhi u đi m bán hàng Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 II- Các chi n lư c liên k t c p SP - TT II- Các chi n lư c liên k t c p SP - TT 1. Chi n lư c SP hi n h u – TT hi n h u 2. Chi n lư c SP m i – TT hi n h u Đi u ki n áp d ng: Phát tri n SP (new product development) • T i giai đo n tăng trư ng và chín mu i trong vòng B sung thêm SP m i vào danh m c SP hi n có đ đ i s n ph m ph c v cho TT hi n t i. M c đích: VD: Tân Hi p Phát b sung • Khai thác khách hàng đ c quy n Nư c u ng tăng l c No.1 • M r ng khách hàng h n h p Trà Barley • T n công vào nhóm KH c a đ i th c nh tranh S a đ u nành Soya Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 II- Các chi n lư c liên k t c p SP - TT II- Các chi n lư c liên k t c p SP - TT 2. Chi n lư c SP m i – TT hi n h u 3. Chi n lư c SP hi n h u – TT m i i u ki n áp d ng: M r ng th trư ng (new market development) • Vào cu i pha chín mu i sang suy tàn Khai phá thêm th trư ng m i nhưng ch v i SP hi n có. • Vào pha suy tàn, khi lo i b SP cũ M c đích: • Duy trì v trí c a DN trên TT hi n h u • T n d ng s am hi u TT hi n h u Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 4
  5. II- Các chi n lư c liên k t c p SP - TT II- Các chi n lư c liên k t c p SP - TT 3. Chi n lư c SP hi n h u – TT m i 4. Chi n lư c SP m i – TT m i Đi u ki n áp d ng: a d ng hóa (diversification) • Vào cu i pha chín mu i sang suy tàn Phát tri n s n ph m m i đ m th trư ng m i • Khi TT m i có nhu c u v SP Đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh M c đích: • Kéo dài vòng đ i s n ph m VD: Kinh đô B t đ ng s n • Gi m b t nh ng t n h i v kinh t khi SP không Trung Nguyên H th ng bán l còn đư c tiêu th t i TT hi n h u • V n ti p t c khai thác đư c LN c a SP Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 II- Các chi n lư c liên k t c p SP - TT CHƯƠNG 4: CHI N LƯ C S N PH M 4. Chi n lư c SP m i – TT m i III. Bao bì, nhãn hi u và đ nh v s n ph m Đi u ki n áp d ng: Bao bì s n ph m • Áp d ng vào cu i pha chín mu i sang suy tàn Nhãn hi u, thương hi u s n ph m • T i pha suy tàn khi lo i b SP cũ Đ nh v s n ph m • Khi có cơ h i t t v TT và công ngh SP M c đích: • Mang l i hi u qu và LN cao • M r ng và chi m lĩnh TT • Nâng cao đ a v trên TT Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP 1. Bao bì s n ph m Ch c năng c a bao bì Khái ni m Nhóm ch c năng n i t i: Bao bì là t t c nh ng v t li u ch a đ ng và • B ov bao b c SP, g m bao bì bên trong và bao bì • Duy trì bên ngoài. • Mang vác • Cân đ i • S n sàng Nhóm ch c năng Marketing: • Gi i thi u • Xúc ti n bán hàng Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 5
  6. III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP VIEW Bao bì bi u tư ng (Iconic Packaging ) Bao bì g n li n v i thương hi u thông qua V : Visibility – s rõ ràng s k t h p gi a v t li u, ki u dáng, thi t k đ ho đ t o ra phong cách s n ph m. I : Informative - cung c p nhi u thông tin Bù b n đi b t c nơi nào trên th gi I, b n cũng s nh n ra nh ng s n ph m này, dù ngôn ng E : Emotional impact - tác đ ng v m t c m xúc hay văn hoá có khác nhau, và c m giác khi s d ng v n r t gi ng nhau. W: Workability – giá tr s d ng Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP 2. Nhãn hi u 2. Nhãn hi u Khái ni m (Lu t SHTT 2005) Khái ni m (ti p) “Nhãn hi u hàng hóa là nh ng d u hi u Là nh ng d u hi u dùng đ phân bi t hh-dv nhìn th y đư c dư i d ng ch cái, t cùng lo i c a các cơ s sx, kd khác nhau ng , hình v , hình nh, k c hình ba Có th là t ng , hình nh, ho c s k t h p chi u ho c s k t h p các y u t đó, các y u t trên đư c th hi n b ng m t ho c đư c th hi n b ng m t ho c nhi u màu nhi u màu s c. s c, có kh năng phân bi t hàng hóa, d ch v c a ch s h u nhãn hi u v i hàng hóa, d ch v c a ch th khác”. Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP Yêu c u đ i v i nhãn hi u B oh nhãn hi u hàng hóa Ng n g n 2008: Vi t Nam có 400.000 doanh nghi p • Ch có 15.000 nhãn hi u đã đư c đăng ký. D đ c d nh G i m đ n s n ph m S n sàng đư c qu c t hoá Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 6
  7. III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP 3. nh v s n ph m Khái ni m Copyright © Đ nh v s n ph m là vi c xác đ nh v th s n ph m c a doanh nghi p trên th trư ng so v i s n ph m c a đ i th c nh tranh Registered ® Lí do ph i đ nh v Do yêu c u t t y u c a vi c c nh tranh. Trademark ™ Do quá trình nh n th c c a khách hàng Do gi i h n c a nh ng thông đi p truy n thông Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP 3. nh v s n ph m Các bư c ti n hành đ nh v s n ph m N i dung đ nh v s n ph m Bư c 1: Ti n hành phân đo n th trư ng, l a ch n th Căn c chính đ đ nh v SP: trư ng m c tiêu theo đúng yêu c u c a Marketing • Phân tích chính sách Marketing – Mix c a DN đ tìm ra nh ng đi m m nh và y u c a DN so v i đ i th c nh tranh. Bư c 2: Đánh giá th c tr ng đ nh v SP c a DN Các cách đ đ nh v SP • Đánh giá tương quan v b n thân SP theo trình t 5 c p SP. • Đ nh v SP d a trên nh ng thu c tính s n có • Đánh giá tương quan gi a SP và các thành ph n khác c a Marketing –mix, đ xem 4P đã h p lý chưa. • Xác đ nh v th c a SP thông qua bi u tư ng c a SP • Cách khác: tìm kho ng tr ng th trư ng… • Đánh giá tương quan gi a DN và đ i th c nh tranh. Marketing Pham Van Chien, 2011 Marketing Pham Van Chien, 2011 III- Bao bì, nhãn hi u và đ nh v SP Các bư c ti n hành đ nh v s n ph m Bư c 3: Ch n hình nh và v th cho nhãn hi u, SP c a DN trên b n đ đ nh v . • DN ph i s d ng nh ng công c • DN l a ch n v trí nào trên th trư ng m c tiêu Bư c 4: So n th o chương trình Marketing-mix đ th c hi n chi n lư c đ nh v đã l a ch n. Bư c 5: Căn c vào các k t qu đ t đư c đ đánh giá hi u qu c a vi c th c thi k ho ch đ nh v SP. Foreign Trade University, 2011. Marketing Pham Van Chien, 2011 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2