Marketing chiến lược: Phân khúc thị trường

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
808
lượt xem
203
download

Marketing chiến lược: Phân khúc thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm sao biết khách hàng cần gì? Họ chọn mua một sản phNm theo những tiêu chí nào? Làm sao biết phân khúc thị trường nào phù hợp với một sản phNm mới mà doanh nghiệp muốn tung ra thị trường? Biết chọn kênh truyền thông nào để quảng bá cho có hiệu quả? Biết định giá bao nhiêu để không quá thấp mà lại không quá cao đến nỗi không bán được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Marketing chiến lược: Phân khúc thị trường

  1. Marketing Chi n Lư c Chương Trình Hu n Luy n Marketing Chuyên Nghi p Chuyên đ : Phân khúc th trư ng N i dung chương trình ào t o chuyên Phân Khúc Th Trư ng Tóm t t v chương trình. Làm sao bi t khách hàng c n gì? H ch n mua m t s n phNm theo nh ng tiêu chí nào? Làm sao bi t phân khúc th trư ng nào phù h p v i m t s n phNm m i mà doanh nghi p mu n tung ra th trư ng? Bi t ch n kênh truy n thông nào qu ng bá cho có hi u qu ? Bi t nh giá bao nhiêu không quá th p mà l i không quá cao n n i không bán ư c? Làm vi c v i công ty nghiên c u th trư ng như th nào cho có hi u qu ? Và n u không có ti n li u có t làm nghiên c u th trư ng ư c không? ... Hàng trăm th c m c ch có m t câu tr l i: nghi p v phân tích khách hàng và th trư ng! Chuyên Phân Tích Khách Hàng và Th Trư ng là m t chuyên quan tr ng trong chín chuyên trong chương trình "Marketing Chuyên Nghi p" ư c thi t k v i m c tiêu ào t o chuyên sâu v các nghi p v marketing. N i dung chuyên trang b nh ng ki n th c lý lu n n n t ng, hư ng d n và th c hành các công c , k thu t phân tích khách hàng và th trư ng. N i dung chuyên cũng gi i thi u các k thu t nghiên c u th trư ng ph bi n, các ng d ng c a nghiên c u th trư ng và qui trình th c hi n m t chương trình nghiên c u th trư ng. N i dung chuyên ư c thi t k nh m trang b các k năng: • Phân tích khách hàng và i th c nh tranh, hi u nh ng tác ng n doanh nghi p. • Xây d ng b ng tóm t t yêu c u nghiên c u th trư ng nh m thu th p thông tin b sung cho nh ng thi u sót trong ki n th c th trư ng c a doanh nghi p. • Có th phân tích khách hàng cho nh ng th trư ng l n. • Có th th c hi n phân tích PESTLE và xác nh nh ng nhu c u ti m năng quan tr ng thông qua phân tích PESTLE • Có th th c hi n phân tích i th c nh tranh, xác nh th m nh cùng i m y u c a i th c nh tranh. • Có th th c hi n sơ thương hi u • Có th xác nh nh ng khi m khuy t trong ki n th c th trư ng c a doanh nghi p, t ó yêu c u nghiên c u b sung • Có th ánh giá tác ng c a phân tích khách hàng, i th i v i ho t ng c a doanh nghi p. i tư ng h c. Nh ng thành viên tham gia trong qui trình ho ch nh chi n lư c marketing c a doanh nghi p. Th i lư ng chương trình. 4 bu i (12 gi ) Hình th c t ch c. ào t o t p trung ho c t i cơ s c a doanh nghi p.
  2. Marketing Chi n Lư c Chương Trình Hu n Luy n Marketing Chuyên Nghi p N i dung chương trình. I. Gi i thi u v l trình ào t o và c p chuyên sâu c a t ng chương trình. Gi i thi u v l trình ào t o và các c p chuyên sâu khác nhau ph c v cho các m c ích, công vi c khác nhau. II. Môi trư ng kinh doanh trong th i i toàn c u hóa và nh ng thách th c c a n n kinh t m i v i các doanh nghi p Vi t Nam. B i c nh n n kinh t th gi i m i và nh ng tác ng n Vi t Nam, nh ng xu hư ng m i v ho t ng marketing c a doanh nghi p ngày nay. V trí các doanh nghi p Vi t Nam trên b n marketing th gi i? III. Khái ni m cơ b n v marketing. Marketing là gì, qui trình marketing, marketing khác v i sales như th nào, giá tr , nhu c u, l i ích và gi i pháp marketing. IV. N i Dung Phân Tích Khách Hàng và Th Trư ng 1. Phân tích th trư ng: • Các lo i thông tin, ngu n thông tin và ch t lư ng thông tin. • Các ngu n l c và xu hư ng th trư ng. o 5 ngu n l c, phân tích PEST và SWOT, Sơ th trư ng, Chu kỳ th trư ng, V trí th trư ng • Phân tích chu i giá tr • nh v c nh tranh o Phân tích i m m nh i m y u c a doanh nghi p SWOT, Nh n di n i th c nh tranh, Nghiên c u so sánh c nh tranh • Th u hi u khách hàng o Xác nh khách hàng, Phân tích hành vi mua c a khách hàng, ng d ng B2B và B2C vào nghiên c u th trư ng, nh hư ng c a y u t văn hóa trong công tác nghiên c u. 2. Nghiên c u th trư ng là gì? • Các k thu t nghiên c u th trư ng o Các công c nghiên c u th trư ng, ng d ng các công c , Chi phí nghiên c u th trư ng • M u nghiên c u o Xác nh s lư ng m u, Xác nh ngư i c n ph ng v n 3. Thu th p thông tin (nghiên c u bàn gi y) • Cách s d ng thư vi n, Internet, s d ng hi p h i nhà ngh , báo chí chuyên nghành và các ngu n thông tin chi phí th p. • M t s trang web h u d ng 4. ng d ng c a nghiên c u th trư ng. • Nghiên c u th trư ng giúp ưa ra quy t nh kinh doanh, th c hi n i u tra m c hài lòng c a khách hàng, i u tra qui mô th trư ng, khi không s d ng nghiên c u th trư ng 5. Các k thu t chuyên môn • Conjoint, Simalto, S d ng phân tích th ng kê 6. Các bư c th c hi n nghiên c u • xu t và l p b ng tóm t t • Làm vi c v i agency 7. Phân tích và l p báo cáo • Báo cáo và thuy t trình m t cách có hi u qu • C u trúc b ng báo cáo • Vi t báo cáo
Đồng bộ tài khoản