intTypePromotion=1

Nghị định chính phủ về việc miễn giảm thuế đất nông nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
117
lượt xem
9
download

Nghị định chính phủ về việc miễn giảm thuế đất nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định của chính phủ quy định chi tiết thi hành quyết định số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của quốc hội về việc miễn, giảm thuế đất nông nghiệp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định chính phủ về việc miễn giảm thuế đất nông nghiệp

  1. chÝnh phñ céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam --------- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè : 129/2003/N§-CP ---------------------------------------------------------------------------- H.L.300 Hμ Néi, ngμy 03 th¸ng 11 n¨m 2003 NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hμnh NghÞ quyÕt sè 15/2003/QH11 ngμy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Quèc héi vÒ miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp _____ chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngμy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 15/2003/QH11 ngμy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Quèc héi n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 3 (tõ ngμy 03 th¸ng 5 ®Õn ngμy 17 th¸ng 6 n¨m 2003) vÒ viÖc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh, nghÞ ®Þnh : §iÒu 1. §èi t−îng ®−îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp 1. MiÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trong h¹n møc ®èi víi : a) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n n«ng d©n ®−îc Nhμ n−íc giao ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (kÓ c¶ ®Êt ®−îc thõa kÕ, cho tÆng, nhËn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt); b) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n lμ x· viªn Hîp t¸c x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhËn ®Êt giao kho¸n æn ®Þnh cña Hîp t¸c x· ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; c) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n lμ n«ng tr−êng viªn, l©m tr−êng viªn nhËn ®Êt giao kho¸n æn ®Þnh cña N«ng tr−êng, L©m tr−êng ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp;
  2. 2 d) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp gãp ruéng ®Êt cña m×nh ®Ó thμnh lËp Hîp t¸c x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo LuËt Hîp t¸c x·. H¹n møc ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña tõng lo¹i ®Êt, tõng vïng ®Ó tÝnh miÔn thuÕ cho c¸c ®èi t−îng quy ®Þnh t¹i kho¶n nμy ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 2. MiÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trªn toμn bé diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®èi víi hé nghÌo, hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n. X· ®Æc biÖt khã kh¨n lμ c¸c x· ®· ®−îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, miÒn nói, vïng s©u, vïng xa theo QuyÕt ®Þnh sè 135/1998/Q§-TTg ngμy 31 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ. ChuÈn hé nghÌo trong ph¹m vi c¶ n−íc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vμ X· héi. §iÒu 2. §èi t−îng ®−îc gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp Gi¶m 50% sè thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ghi thu hμng n¨m ®èi víi diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña c¸c ®èi t−îng kh«ng thuéc diÖn ®−îc miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nμy gåm : 1. C¸c tæ chøc kinh tÕ; tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ lùc l−îng vò trang vμ c¸c ®¬n vÞ hμnh chÝnh, sù nghiÖp ®ang qu¶n lý sö dông ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (kÓ c¶ diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña c¸c tæ chøc ®ang qu¶n lý nh−ng giao cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c nhËn thÇu theo hîp ®ång ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp). 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng thuéc diÖn ®−îc Nhμ n−íc giao ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nh−ng cã ®Êt do ®−îc thõa kÕ, cho tÆng, nhËn chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt, ®Êt khai hoang phôc hãa ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 3. Hé n«ng d©n, hé x· viªn Hîp t¸c x·, hé n«ng, l©m tr−êng viªn nhËn ®Êt giao kho¸n æn ®Þnh cña Hîp t¸c x·, cña N«ng tr−êng, L©m tr−êng ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh¸c cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp v−ît h¹n møc. §iÒu 3. Thêi h¹n miÔn, gi¶m thuÕ ViÖc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cho c¸c ®èi t−îng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1, §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nμy ®−îc thùc hiÖn tõ n¨m thuÕ 2003 ®Õn n¨m thuÕ 2010.
  3. 3 §iÒu 4. §iÒu kho¶n thi hμnh 1. NghÞ ®Þnh nμy cã hiÖu lùc thi hμnh sau 15 ngμy, kÓ tõ ngμy ®¨ng C«ng b¸o. 2. Bé Tμi chÝnh h−íng dÉn thi hμnh NghÞ ®Þnh nμy. C¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh NghÞ ®Þnh nμy ./. tm. chÝnh phñ thñ t−íng N¬i nhËn : - Ban BÝ th− Trung −¬ng §¶ng, - Thñ t−íng, c¸c Phã Thñ t−íng ChÝnh phñ, - ñy ban Kinh tÕ vμ Ng©n s¸ch Quèc héi, - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, - H§ND, UBND c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, - V¨n phßng Trung −¬ng vμ c¸c Ban cña §¶ng, - V¨n phßng Quèc héi, - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc, - Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, Phan V¨n Kh¶i ®· ký - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, - C¬ quan Trung −¬ng cña c¸c ®oμn thÓ, - C«ng b¸o, - VPCP : BTCN, c¸c PCN, c¸c Vô, Côc, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, - L−u : KTTH (5b), VT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2