intTypePromotion=1

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Sóc Trăng

Chia sẻ: Phuong Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
527
lượt xem
191
download

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Sóc Trăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay đang là một xu hướng tất yếu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia với mong muốn cải thiện và tăng trưởng kinh tế đất nước. Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó vì ngay khi chuyển hướng sang nền kinh tế đổi mới, chúng ta đã chọn con đường mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hội nhập thế giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Sóc Trăng

 1. 1 234567189A1BCD1DE612BF1 B1A6B12161231A6B16B1 111111111112211111111113 3 3 3 1 1 1 616122167BA1 1 1 B 612!DB1211B9218"671 A6B16B129A167 61B#6716$67167BA1 #1B%2123A&616$6712B$61'(D123673 1 1 1 3 45673859A3BCDAE3FA3 2345163741859A15374B3 1 1 2)*+,-1D./1201,1 231241.*5,-1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 23345167869AB1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111CDE51F1B1 1 1 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 A3B3133
 2. 3 5A1D21291 3 C33BA3 AE3!"3#$%3&B'3 3(B7"3)5AB3*38+3,)-3&.C/AE3053 B13A3B23"$3B"53&B6AE3.C353&B3&423563783B7+A3&B+AB397AE3:$4A38;A3&?BA3&@B3(*&3#$A3B70&37BAE3(5AB3F7"AB3!"3CEA3B+AE3C AE3AEB5=38+3 B6&3 &.5DA3 A AE3 &B A3 &EAB3 FG3 .;AEHI3 D3 B7+A3 &B5=A3 :$4A3 8;A3 &
 3. 3 1111F111 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 3 3 1 6-671891:.;,-1891,4?1?.01,.;,.1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 553
 4. 3 @616B61AB21616122167BA189A1BCD1 1 11 d138+3&9A3AEC/53BCDAE3FA3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 11 d138O3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 11 B$'9A3AE+AB3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 11 3#$"A3 AE3&63 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 3 11 9A3B13859A3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3 11 c83
 5. 3 2jD1jD1 1 2)G,-1 DB4F671CO17AkA12BA3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 33II3T&38bA37V3AEB59A3W$3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 III3F3A3&B5*&3AEB59A3W$3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 III3;A3W3(B7"3B138+3&B3&5jA3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 33II3cU3&59$3AEB59A3W$3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk3 III3cU3&59$3B$AE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3k3 III3cU3&59$3U3&BD33IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk3 33IkI3?B063853AEB59A3W$3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk3 I[II3)B AE3E5"A3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk3 I[II3B/53E5"A3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk3 I[IkI3
 6. 3 DB4F671S3B%A1%212l6B1Bl6B1B9218"671Dm167 61 B#6716$67167BA1#1B%2123A&616$6712B$61'(D123671 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 33kII3,$63&.JAB3BJAB3&B+AB38+3B6&3&.5DA3!"3CEA3B+AE3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 33kII33b$3&m3BW38+363BNAE3M"A3&.3&B$B IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3 33kIkI3JAB3BJAB3B70&37BAE3(5AB3F7"AB3!"3AEA3B+AE3#$"3k3A;6IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIo3 333kI[I3CBZAE3&B$4A3:538+3(BG3(B;A3!"3CdC72?C3FG3.;AE3&.7AE3ABZAE3 A;63#$"3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl3 kI[II3B$4A3:53IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl3 kI[II3)BG3(B;A3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIq3 33kIoI3?BCAE3BCDAE38+36U3&59$3B70&37BAE3&.7AE3A;633!"3CEA3B+AE3 In3 DB4F673[3B 612!DB1211B9218"671A6B16B11 Dm167 61B#67 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk3 33[II3?BA3&@B3&JAB3BJAB3B$'37BAE38
 7. 3 DB4F671bO32"21'17AA1B%16 671D1BA111 B9218"671A6B16B3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIq3 33oII3 AE3&63B$'37BAE38
 8. 3 6B1'%DB12n1A212o21 3 11 CdC72?C33CEA3B+AE3C AE3AEB5=38+3?B6&3&.5DA3C AE3&B A3 11 )333333333333333&m3BW3(5AB3&*3 11 -333333333333333&m3BW3&@A3FUAE3 11 )QCC33333333333333(B73M03CB+3ACD3 11 -F33333333333333333333F7"AB3
 9. 3 6B12jD1@A&1@671 2)G,-1 QAAE33mAE3#$"A3(*&3#$A3B70&37BAE3(5AB3F7"AB3!"3CEA3B+AE3#$"3M"3A;63&\3 q3133p338+3l3&B6AE3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIk3 QAAE333b$3AE$^A38
 10. 3 6B12jD1Bl6B1 2)G,-1 dJAB313b$3&m3BW3&0533CdC72?C33FG3.;AEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIp3 dJAB3 3 JAB3 BJAB3 B$'3 7BAE3 8
 11. K^,1H1,-.0L,1?RK1 C9C9C1'Y1?r,1:.01:1,-.0L,1?RK1 7+A3$3B7638+3BB53AB43(5AB3&*3#$
 12. K^,1
 13. K^,1
 14. K^,1
 15. K^,1
 16. K^,1H1IH1D.w,1:/?.1.MN:1>],-1V0,.1cMG,.1 P9C9C9C91.;01,0a=1D.w,1:/?.1.MN:1>],-1V0,.1cMG,.1 33333?BA3&@B3B70&37BAE3(5AB3F7"AB3:+3753$3AEB59A3W$3#$63&.JAB38+3(*&3#$A3 B70&37BAE3(5AB3F7"AB3 &B573'9$3$3!"3#$AA3:%3(5AB3F7"AB23;A3W38+7363&+53 :5=$3 B0B3 &76A3 8+3 63 &B AE3 &5A3 (5AB3 &*3 (B623 M|AE3 ABZAE3 BCAE3 B63 AEB59A3 W$3&B@B3B23BA3E5A536],-1V0,.1cMG,.1 
 17. K^,1
 18. K^,1
 19. K^,1
 20. K^,1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản