Phân tích khách hàng

Chia sẻ: Huuthoi Thien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
632
lượt xem
259
download

Phân tích khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về phân tích cơ bản một khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích khách hàng

 1. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG Phân tích cơ bản một khách hàng bao gồm  PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH  PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG © all rights reserved 1
 2. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH Mục tiêu phân tích định tính cho ta biết được :  Thông tin về môi trường kinh tế và thị trường bên ngoài doanh nghiệp  Thông tin về quản lý, chiến lược và  Các yếu tố trong nội bộ doanh nghiệp và phương thức điều hành doanh nghiệp © all rights reserved 2
 3. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGÒAI DOANH NGHỆIP  Kinh tế  Chính trị PHÂN TÍCH TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP  Họat động sản xuất kinh doanh  Quản lý © all rights reserved 3
 4. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGÒAI DOANH NGHIỆP Phân tích môi trường bên ngòai doanh nghệip tập trung vào hai lĩnh vực có liên quan mật thiết với nhau :  Môi trường kinh tế & chính trị nơi ngân hàng đang họat động  Xu hướng nhu cầu của thị trường tác động đến họat động của doanh nghiệp © all rights reserved 4
 5. KINH TẾ  Lạm phát  Tăng trưởng Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP)  Lãi suất  Cán cân thương mại & Cán cân Thanh tóan  Họat đông xuất nhập khẩu © all rights reserved 5
 6. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  Mức độ bảo hộ thuế quan  Sự ổn định về tình hình chính trị  Luật lệ © all rights reserved 6
 7. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  Bất ổn về chính trị hoặc tình trạng độc tài ở một quốc gia có thể làm cho họat động chuyển tiền ra khỏi quốc gia đó không thể thực hiện được  hoặc không thể chuyển đổi từ đồng nội tệ sang ngọai tệ  Rủi ro về chính trị hay rủi ro quốc gia là lọai rủi ro phát sinh khi hành động của một nhà nước độc tài có thể làm cho khách hàng tại quốc gia đó không thể thực hiện nghĩa vụ thanh tóan cho ngân hàng © all rights reserved 7
 8. THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU  Chúng ta phân tích các yếu tố kinh tế & chính trị để triển khai/xác định thị trường mục tiêu cho từng bộ phân nghiệp vụ của ngân hàng.  Xác định thị trường mục tiêu có liên quan mật thiết đến họach định chiến lựợc và bao gồm : © all rights reserved 8
 9. THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU  Xác định qui mô của thị trường tiềm năng  Phân khúc thị trường theo các đặc điểm chủ yếu  Đánh giá các cơ hội kinh doanh  Chọn lọc lọai tài sản có hoặc sản phẩm dịch vụ mang tính rủi ro theo mức độ chấp nhận được  Vạch ra kế họach tiếp thị © all rights reserved 9
 10. YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG Phân tích yếu tố thị trường nhằm hiểu rõ về :  Qui mô và sức tăng trưởng của thị trường  Các xu hướng khác của thị trường  Nhu cầu thị trường  Cạnh tranh © all rights reserved 10
 11. YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG  PHẦN BÀI TẬP –  Các anh chị hãy liệt kê một số mục tiêu chủ yếu cần phân tích về các yếu tố liên quan đến thị trường © all rights reserved 11
 12. YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG  Vấn đề chính cần quan tâm là :  Nhu cầu sử dụng sản phẩm phát sinh từ đâu ?  Tính ổn định của nhu cầu này ?  Yếu tố quyết định thành công nằm ở đâu?  Khả năng sinh lời tiềm năng của ngành hàng này là bao nhiêu ?  Đối thủ cạnh tranh chủ yếu là ai? © all rights reserved 12
 13. YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG  Sản phẩm này có thể được thay thế bằng một sản phẩm khác hay không ?  Độ nhạy của nhu cầu đối với giá sản phẩm ?  Cơ chế xác định giá sản phẩm ?  Chất lựong đóng vai ra sao trong xu hướng nhu cầu sử dụng sản phẩm ?  Sản phẩm được tiêu thụ nội địa, xuất khẩu hay cả hai?  Điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm ?  Tổng sản lượng sản phẩm là bao nhiêu ? © all rights reserved 13
 14. TÓM TẮT PHẦN PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGÒAI DOANH NGHIỆP  Yếu tố của thị trường bên ngòai doanh nghiệp rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp hiện tại và trong tương lai.  Chúng ta cần am hiểu các yếu tố thị trường bên ngòai vì chính các yếu tố này có thể mang đến cơ hội kinh doanh cho khách hàng tiềm năng của ngân hàng cũng như là các rủi ro trên thị trường. © all rights reserved 14
 15. PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP Ngòai việc phân tích các yếu tố thị trường bên ngòai thì chúng ta cũng cần tiến hành phân tích các vấn đề trong nội bộ doanh nghiệp :  Họat động sản xuất kinh doanh  Quản lý doanh nghiệp  Điểm mấu chốt trong phân tích tín dụng là chúng ta phải hiểu rõ tình hình họat động kinh doanh của khách hàng. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu được tại sao doanh nghiệp còn họat động được, vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp và đặc điểm họat động của doanh nghiệp. © all rights reserved 15
 16. PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP Vấn đề cần quan tâm bao gồm : HỌAT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  Sản xuất  Trang thiết bị  Nhà cung cấp  Phân phối & Tiếp thị © all rights reserved 16
 17. PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP PHẦN BÀI TẬP Theo anh, chị thì chúng ta cần quan tâm đến điều gì khi tiến hành phân tích về :  Họat động sản xuất  Trang thiết bị  Nhà cung cấp  Phân phối & Tiếp thị © all rights reserved 17
 18. PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP Vấn đề cần quan tâm bao gồm : QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP  Nền tảng & lịch sử họat động  Cổ đông  Đánh giá khả năng quản lý doanh nghiệp © all rights reserved 18
 19. PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP PHẦN BÀI TẬP Theo anh, chị thì chúng ta cần quan tâm đến điều gì khi tiến hành phân tích về :  Nền tảng và lịch sử họat động  Cổ đông  Khả năng quản lý điều hành © all rights reserved 19
 20. SẢN XUẤT  Liên hệ giữa nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của thị trường với hạ tầng cơ sở của nhà máy và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Điều này bao gồm :  Lọai sản phẩm  Phân tích tỷ lệ doanh thu theo dây chuyền sản phẩm  Phân tích doanh thu theo khách hàng lớn  Sản lượng  Doanh thu hòa vốn  Thời vụ sản xuất  Đánh giá về chất lượng sản phẩm trên thị trường  Xếp hạng doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh © all rights reserved 20
Đồng bộ tài khoản