Phép đối xứng qua mặt phẳng

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
256
lượt xem
27
download

Phép đối xứng qua mặt phẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Về kiến thức:
+ Qua bài học, học sinh hiểu được phép đối xứng qua mặt phẳng trong không gian cùng với tính chất cơ bản của nó
- Về kỹ năng:
+ Dựng được ảnh của một hình qua phép đối xứng qua mặt phẳng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phép đối xứng qua mặt phẳng

  1. ChuongI§2 PHÉP Đ I X NG QUA M T PH NG S B NG NHAU C A CÁC KH I ĐA DI N I.M C TIÊU: +V ki n th c: - Qua bài h c, h c sinh hi u đư c phép đ i x ng qua m t ph ng trong không gian cùng v i tính ch t cơ b n c a nó. - S b ng nhau c a 2 hình trong không gian là do có m t phép d i hình bi n hình này thành hình kia. +V k năng: - D ng đư c nh c a m t hình qua phép đ i x ng qua m t ph ng. - Xác đ nh m t ph ng đ i x ng c a m t hình. +V Tư duy thái đ : - Phát huy kh năng nhìn nh n, phân tích, khai thác hi u b n ch t các đ i tư ng. - Nghiêm túc chính xác, khoa h c. II. CHU N C A GIÁO VIÊN VÀ H C SINH. Đ i v i Giáo viên: Giáo án, công c v hình, b ng ph . Đ i v i h c sinh: SGK, công c v hình. III. PHƯƠNG PHÁP: - Phát v n, di n gi ng, th o lu n nhóm. IV. TI N TRÌNH BÀI H C Ti t:____1__ Ho t đ ng 1: - n đ nh l p - Ki m tra bài cũ: 10 phút 1. Nêu đ nh nghĩa mp trung tr c c a m t đo n th ng. 2. Cho m t đo n th ng AB. M,N,P là 3 đi m cách đ u A và B . Hãy ch rõ mp trung tr c AB, gi i thích? Ho t đ ng 2: Đ c và nghiên c u ph n đ nh nghĩa TG Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh Ghi b ng 5’ - Nêu đ nh nghĩa phép bi n I. Phép đ i x ng qua m t hình trong không gian ph ng. 5’ - Cho h c sinh đ c đ nh nghĩa - Đ c, nghiên c u đinh nghĩa và Đ nh nghĩa1: (SGK) - Ki m tra s đ c hi u c a h c nh n xét c a phép đ i x ng qua Hình v : sinh. m t ph ng. Ho t đ ng 3: Nghiên c u đ nh lý1 TG Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh Ghi b ng 5’ - Cho h c sinh đ c đ nh lý1. - Đ c đinh lý 1. Đ nh lý1: (SGK) 10’ - Ki m tra s đ c hi u c a h c - T ch ng minh đ nh lý Hình v : sinh, cho h c sinh t ch ng minh 5’ - Cho m t s VD th c ti n - H c sinh xem các hình nh trong cu c s ng mô t hình SGK và cho thêm m t s VD nh đ i x ng qua m t ph ng khác. 5’ - C ng c phép đ i x ng qua m t ph ng
  2. Ti t:____2__ Ho t đ ng 1: Ki m tra ki n th c cũ : 5’ - Đ nh nghĩa phép đ i x ng qua m t ph ng - Nêu cách d ng nh c a tam giác ABC qua phép đ i x ng qua m t ph ng (P) cho trư c và cho bi t nh là hình gì? Ho t đ ng 2: Tìm hi u m t ph ng đ i x ng c a hình. TG Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh Ghi b ng 15’ +Xét 2 VD II. M t ph ng đ i x ng c a m t hình. H i: +VD 1: Cho m t c u (S) tâm -Hình đ i x ng c a (S) qua - Suy nghĩ và tr l i. O. m t m t ph ng (P) b t kỳ phép đ i x ng m t ph ng (P) ch a tâm O. là hình nào? -V hình s 11 H i: +VD2: Cho T di n đ u - Hãy ch ra m t m t ph ng (P) - Suy nghĩ và tr l i. ABCD. sao cho qua phép đ i x ng m t -V hình s 12 ph ng (P) T di n ABCD bi n thành chính nó. Phát bi u: - M t ph ng (P) trong VD1 là m t ph ng đ i x ng c a hình c u. - M t ph ng (P) trong VD2 là m t ph ng đ i x ng c a t di n đ u ABCD. à Phát bi u: Đ nh nghĩa -Đ nh nghĩa 2: (SGK) H i: Hình c u, hình t di n đ u, + H c sinh phân nhóm (4 nhóm) hình l p phương, hình h p ch th o lu n và tr l i. nh t . M i hình có bao nhiêu m t ph ng đ i x ng? Ho t đ ng 3: Gi i thi u hình bát di n đ u . TG Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh Ghi b ng 10’ III Hình bát di n đ u. - Gi i thi u hình bát di n đ u -V hình bát di n đ u và H i: Hình bát di n đ u có m t +4 nhóm th o lu n và tr l i ph ng đ i x ng không? N u có thì có bao nhiêu m t ph ng đ i x ng ?
  3. Ho t đ ng 4: Phép d i hình và các ví d . TG Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh Ghi b ng 10’ -H i: IV. Phép d i hình trong Có bao nhiêu phép d i hình cơ +Suy nghĩ và tr l i không gian và s b ng nhau b n trong m t ph ng mà em đã c a các hình. h c? -Phát bi u: đ nh nghĩa phép +Đ nh nghĩa: d i hình trong không gian -H i: Phép d i hình trong không +Suy nghĩ và tr l i gian bi n m t ph ng thành ________? - Phát bi u: - Chú ý l ng nghe và ghi chép *Phép đ i x ng qua m t ph ng là m t phép d i hình * Ngoài ra còn có m t s phép d i hình trong không gian thư ng g p là : phép t nh ti n, phép đ i x ng tr c, phép đ i x ng tâm C ng c : 5’ Bài t p: Tìm các m t ph ng đ i x ng c a các hình sau: a) hình chóp t giác đ u. b) Hình chóp c t tam giác đ u. c) Hình h p ch nh t không có m t nào vuông.
  4. Ti t:___3___ Ho t đ ng 1: Ki m tra bài cũ (10’) - Đ nh nghĩa phép d i hình trong không gian, nêu m t s phép d i hình đ c bi t trong không gian mà em đã h c - Nêu tính ch t cơ b n c a phép d i hình trong không gian và trong m t ph ng nói riêng. Ho t đ ng 2: Nghiên c u s b ng nhau c a 2 hình. TG Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh Ghi b ng 5’ Phát bi u: - Trong m t ph ng 2 tam giác - Chú ý l ng nghe. có các c p c nh tương ng b ng nhau là 2 tam giác b ng nhau, hay 2 đư ng tròn có bán kính b ng nhau là b ng nhau. H i: Lý do nào? - Tr l i: có m t phép d i hình trong m t ph ng bi n hình này thành hình kia. 5’ H i: -Câu tr l i c a em có còn - Suy nghĩ và tr l i. +Đ nh nghĩa ( 2 hình b ng đúng trong không gian không? nhau) - VD trong không gian có 2 t di n có nh ng c p c nh t ng đôi m t tương ng b ng nhau thì có b ng nhau không? -N u có thì phép d i hình nào đã làm đư c vi c này ? trư ng h p này chung ta nghiên c u đ nh lý 2 trang 13. Ho t đ ng 3: Nghiên c u tìm hi u và ch ng minh đ nh lý 2. 20’ - Cho h c sinh đ c d nh lý và - Đ c đ nh lý - Đ nh lý 2 (SGK) hư ng d n cho h c sinh ch ng - Xem ch ng minh và phát bi u minh trong t ng trư ng h p c t ng trư ng h p qua g i ý c a th giáo viên. Phát bi u: T đ nh nghĩa và đ nh lý 2 ta -H qu 1: (SGK) th a nh n 2 h qu 1 và 2 trang -H qu 2: (SGK) 14 C ng c : 5’ S d ng bài t p 8 trang 15 (SGK)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản