Phép đối xứng qua mặt phẳng

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
140
lượt xem
11
download

Phép đối xứng qua mặt phẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn toán học về phép đối xứng qua mặt phẳng dành cho học sinh phổ thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phép đối xứng qua mặt phẳng

  1. LUY N T P : §2 phép đ i x ng qua m t ph ng và s b ng nhau c a 2 kh i đa di n Tu n : 6 Ngày so n : 15/09/2008 Ti t: 6 I/M C TIÊU: 1-Ki n th c : -N m đư c phép đ i x ng qua m t ph ng và s b ng nhau c a 2 kh i đa di n. -Hi u đư c đ nh nghĩa phép d i hình, phép đ i x ng qua m t ph ng và tính ch t b o toàn kho ng cách c a nó. 2-Kĩ năng : -Nh n bi t đư c m t m t ph ng nào đó có ph i là m t ph ng đ i x ng c a 1 hình đa di n hay không. -Nh n bi t đư c 2 hình đa di n b ng nhau trong các trư ng h p không ph c t p. -V n d ng đư c vào gi i các bài t p SGK 3-Tư duy và thái đ : -C n th n, chính xác, tích c c trong h c t p II/CHU N B C A GIÁO VIÊN – H C SINH: 1. Giáo viên: Giáo án, đ dùng d y h c 2. H c sinh: Ki n th c cũ, bài t p, d ng c h c t p. III/Bài Gi ng : 1- n đ nh l p : 2-Ki m tra bài cũ : (5 phút) CH : Nêu đ nh nghĩa phép đ i x ng qua m t ph ng, phép d i hình và 2 hình b ng nhau. -G i h c sinh nh n xét -Nh n xét và đánh giá c a giáo viên 3-N i dung bài t p: HĐGV HĐHS * HĐ1: Yêu c n h c sinh làm bài t p 6/15 -4 HS lên b ng trình bày k t qu l n lư t a, b, c, d (SGK)? a) a trùng v i a' khi a n m trên mp (P) ho c a vuông góc (G i 4 HS làm 4 câu l n lư t : a, b, c, d) mp (P) b) a // a' khi a // mp (P) -G i HS nh n xét t ng câu c) a c t a' khi a c t mp (P) nhưng không vuông góc v i -Nh n xét và đánh giá mp (P) d) a và a' không bao gi chéo nhau. -Nh n xét Bài 7/15: a) Đó là : mp (SAC), mp (SBD), mp trung tr c c a AB (đ ng th i c a CD) và mp trung tr c c a AD (đ ng th i *HĐ2: yêu c u h c sinh làm bài t p 7/15 (SGK) c a BC) (G i 3 HS làm 3 câu l n lư t: a, b, c) b) Có 3 mp đ i x ng : là 3 mp trung tr c c a 3 c nh: (GV: Gi s ta g i tên: AB, BC, CA +Hình chóp t giác đ u: c) Có 3 mp đ i x ng : là 3 mp trung tr c c a 3 c nh :
  2. S ABCD AB, AD, AA' +Hình chóp c t tam giác đ u : ABC -Nh n xét l n lư t +Hình h p ch nh t là : ABCD, A'B'C'D' Bài 8/15: -G i HS nh n xét t ng câu a) G i O là tâm c a hình l p phương phép đ i x ng tâm -Nh n xét và đánh giá O bi n các đ nh c a hình chóp A . A'B'C'D' thành các đ nh c a hình chóp C'. ABCD. V y 2 hình chóp đó b ng *HĐ3: Yêu c u HS làm bài t p 8/15 (SGK)? nhau. (G i 2 h c sinh lên b ng trình bày KQ l n lư t a, b) Phép đ i x ng qua mp (ADC'B') bi n các đ nh c a b). hình lăng tr ABC. A'B'C' thành các đ nh c a hình lăng tr AA'D' , BB'C' nen 2 hình lăng tr đó b ng nhau. Bài 19/15: *N u phép t nh ti n theo v bi n 2 đi m M, N l m lư t thành M', N' thì : MM' = NN' = v MN = M'N'. Do đó : MN = M'N'. V y phép t nh ti n là 1 phép d i hình. *Gi s PĐX qua đư ng th ng d bi n 2 đi m M, N l n -G i hs nh n xét lư t thành M', N' -Nh n xét. G i H và K l n lư t là trung đi m MM' và NN' Ta có : MN + M'N' – 2HK *HĐ4: yêu c u HS làm bài t p 9/15 ( SGK)? MN – M'N' = HN- HM – HN' + HM' ( G i 2 h c sinh lên b ng, trình bày k t qu ). = N'N + MM' Vì 2 vectơ MM' và NN' đ u vuông góc HK nên : (MN + GY: MN + M'N' = 2HK M'N') (MN - M'N') = 2HK (N'N + MM') =0 MN2 = M'N'2 hay MN = M'N' V y phép đ i x ng qua d là 2 phép d i hình. -Nh n xét 2 hs trình bày cách CM. -G i HS nh n xét -Nh n xét d M M' H K N N' -Nh n xét 4-C ng s :N m v ng đư c các KN cơ b n : Phép đ i x ng qua mp, phép d i hình, mp đ i x ng c a hình đa di n, s b ng nhau c a hình đa di n. 5- D n dò : Làm các bài t p còn l i 6-.Rút kinh nghi m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản