Phiên mã và dịch mã

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
965
lượt xem
132
download

Phiên mã và dịch mã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là một mạch polinucleotit, nhưng được cuộn lại một đâù Mỗi phân tử tARN đều có một bộ ba đối mã đặc hiệu Là một mạch polinucleotit, nhưng được cuộn lại một đâù Mỗi phân tử tARN đều có một bộ ba đối mã đặc hiệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phiên mã và dịch mã

 1. Bài 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
 2. I. Phiên mã (tổng hợp mARN ) 1.Caáu truùc và chức năng của ARN
 3. I. Phiên mã (tổng hợp mARN ) 1.Caáu truùc và chức năng của ARN a.mARN Caáu taïo: Laø moät maïch poâlinucleâoâtít sao cheùp ñuùng moät ñoaïn maïch ADN nhöng trong ñoù uraxin thay cho timin Chöùc naêng + Là phiên bản của gen + Làm nhiệm vụ khuôn mẫu cho dịch mã ở riboxom
 4. I. Phiên mã (tổng hợp mARN ) 1.Caáu truùc và chức năng của ARN b. tARN Caáu taïo: Là một mạch polinucleotit, nhưng được cuộn lại một đâù Mỗi phân tử tARN đều có một bộ ba đối mã đặc hiệu Chöùc naêng Vận chuyển axitamin tới riboxom để dịch mã
 5. I. Phiên mã (tổng hợp mARN ) 1.Caáu truùc và chức năng của ARN c. rARN Caáu taïo: Laø moät maïch poâlinucleâoâtít, dang mạch đơn hoặc quấn lại như tARN Chöùc naêng Laø thaønh phaàn caáu taïo neân caùc riboâxoâm.
 6. 2. Cơ chế phiên mã Quá trình phiên mã xảy ra khi nào? Những thànhnàoầtham gia vào quá trìnhmẫu nào? mã? Enzim ph t o ra dựa gia khuôn trình mã? ARN được nạnào thamtrên vào quáphiên phiên ện c bi ạchếkhuôncủt thúc trìnhợp c a mã là gì? K t quả ếa quá phiên Cho biết HiPhân ủngt xảy ra khiphiêncmãngTBNSủvàmARN? chiềutượaệmquá trình kđượ tổquá trình phiên mã? ởh TBNC? 5’ 3’ ARN polimeraza 3’ 5’ Tế` bào nhân sơ Tế` bào nhân chuẩn mARN sơ khai E I E I E Loại bỏ I 5’ 3’ 5’ 3’ mARN trưởng thành mARN trưởng thành
 7. I. Phiên mã (tổng hợp mARN ) 2. Cơ chế phiên mã 2 Ña soá caùc ………..ñeàu ñöôïc toång hôïp treân khuoân………., tröø ARN laø boä gen 4 cuûa moät soá viruùt 3 Döôùi taùc duïng cuûa enzim……………… Moät ñoaïn cuûa phaân töû ADN duoãi xoaén, 2 maïch ñôn taùch nhau ra. 1 Moãi ………..treân maïch mang 5 …………keát hôïp vôùi moät 8 6 ………………trong ……………theo nguyeân 7 c boå sung ( A – U ) : ( G – X ), taé taïo neân chuoãi ……………..cuûa ARN 1.mã gố(mARN trưởng3.ARN polimeraza thành) c 2.ARN 4.ADN 5.nucleotit 6.Môi trường nội bào 7.pôliribônucleotit 8.ribônucleotit
 8. II. Dịch mã Axitamin đượt hóaạkết Axitamin hoạ ợ ho t hóa có Quá trình tổng hc p protein nhờ hợp với tARN nhằm • 1. Hoạt hóa axit amin nhgắn với hợphần t nào? ũng thành p chấ nào tham gia? mục đích gì? ezim Axit amin + ATP axit amin * axit amin * + tARN aa - tARN
 9. II. Dịch mã • 2. Tổng hợp chuỗi polipeptit 1 mARN từ nhân vào tế bào chất, kết hợp với Ri ở vị trí nào? 2 tARN mang aa thứ mấy tiến vào vị trí đầu tiên của Ri ? 3 Vị trí kế tiếp là của tARN mang aa thứ mấy? Và liên kết nào được hình thành? 4 Lúc này Ri có hoạt động nào tiếp theo ?và cho biết kết quả của hoạt đông đó? 5 Sự chuyển vị của Ri đến khi nào thì kết thúc ? 6 Sau khi được tổng hợp , có những hiện tượng gì xảy ra ở chuỗi polipeptit? Trả lời: 1.Mã mở đầu AUG 2.*tARN daa1-chuyển ủủiộmãộớitđthúc (UAG) mở ủtARN(UAX) iban ỏmchuiỗukhkhỏi aa1và NTBS 3.MangRich ếpaang ở mầenzim vặctrí bên,làm /mARN(thì tARN cuốiđipu rờimã ỏi RiRiồng 56.Nhờị tác dụ m c ớ au (Met-tARN) đốiạmã và au i mã ớptách mãớcùngầriờ(AUG)đ 4.Ri mang tARNcđ t b t ba/mARN c nh cđầ ố Met) a nó kh ầ ở ớ i của theo khi ti xúc v a Ri kế ị hiệu aa cho đ nó kh củ vớ kh v đ theoờỗiđpolipeptit kỗit polipeptiti sẽhìnhathành giữớpaa ớc ở đầchơnaa2 /mARN theo NTBS , chuNTBS. Liên đế peptiti,đố mã củ c nó sẽ thành v ậ i mã u và tạo phân tử polipeptitva chu ượcvào được đươ hình kh a b m cao ủa aa1 th i ưa aa2- tARN giả phóng liên kết hoàn chỉnhc hình thành giữa aa1 và aa2 protein peptit đượ
 10. PRO MET X U X G GA U X G A A A U G A G G G U U X U U X X X X
 11. CYS MET PRO X A A G X A G A G U G A G G G U U X U U X X X X
 12. PRO MET PRO CYS X G G G X A A A A U G A G G G U U X U U X X X X
 13. THR MET PRO CYS PRO U A G G X A A G G U G A G G G U U X U U X X X X
 14. MET THR PRO CYS PRO G U A A G A U G A G G G U U X U U X X X X
 15. MET THR PRO CYS PRO G A A U G A G G G U U X U U X X X X
 16. men MET THR PRO CYS PRO G A A U G A G G G U U X U U X X X X
 17. THR PRO CYS PRO G A A U G A G G G U U X U U X X X X Axit amin môû ñaàu khoâng naèm trong phaân töû Protein Boä keát thuùc khoâng maõ hoaù axit amin Tìm soá axit amin do moät Riboxom toång hôïp moät phaân töû Protein treân moät phaân töû ARNm ΣRN -2 3
 18. II. Dịch mã • 2. tổng hợp chuỗi polipeptit Điền vào chỗ trống sau: B1: hai tiểu đơn vị …………. Gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu . Bộ ba đối 2 1 mã……… . Của phức hợp Met – tARN bổ sung với codon mở đầu…….. ….. Trên mARN 3 1. AUG 2. riboxom 3. UAX B2: Khi Codon thứ hai GAA gắn với bộ ba đối mã của nó ………..Riboxom tác động 6 như một khung đỡ ……….và phức hợp…………… để gắn kết hai aa Met – Glu nhờ 5 8 liên kết ……….. 4 7 Riboxom dịch đi một codon trên mARN để đỡ phức hợp ………… tiếp theo cho đến khi aa thứ ba ( Arg) liên kết với aa thứ hai (Glu) bằng liên kết peptit Quá trình này cứ lặp đi lặp lại cho đến cuối mARN. 4.Peptit 5.mARN 6.XUU 7.codon – anti codon 8.axit amin- tARN 11 B3: Khi ……… tiếp xúc với một trong ba mã kết thúc (UAA, UAG, UGA) thì quá trình dịch mã hoàn tất. 10 Nhờ một loại……… đặc hiệu , aa mở đầu ( met) được cắt khỏi chuỗi polipettit vừa tổng hợp. Chuỗi polipeptit tiếp tục hình thành các cấu trúc bậc cao hơn trở thành 9 ………..có hoạt tính sinh học 9 protein 10 enzim 11 riboxom
 19. A G G G G A A A G A AGG G A AGG G A AGG G A G U U U U U U U U U X X X X
 20. Pô li xôm Riboxom tröôït treân ARNm thoâng phaûi moät maø nhieàu Riboâxoâm cuøng tröôït caùch nhau moät khoaûng töø 50 100A¨ (16 30 Nu) Nhö vaäy, moät phaân töû ARN thoâng tin toång hôïp ñöôïc nhieàu phaân töû Protein coù caáu truùc hoaù hoïc gioáng nhau Cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền : AND mARN protein TT Phiên Dịch mã mã

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản