intTypePromotion=1

Quản lý dự án - Hình thành dự án

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
207
lượt xem
83
download

Quản lý dự án - Hình thành dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- Chu trình dự án Là các thời kỳ và giai đoạn dự án phải trải qua, bắt đầu từ lúc có ý định đầu tư cho thời kỳ kết thúc dự án chuyển qua dự án mới. Trong một chu trình dự án có 3 thời kỳ: Thời kỳ 1: Chuẩn bị dự án Giai đọan 1: Nghiên cứu cơ hội đầu tư Giai đọan 2: Nghiên cứu tiền khả thi Pre-feasibility Giai đọan 3: Nghiên cứu khả thi Feasibility Giai đọan 4: Xây dựng công trình Giai đọan 5: Dự án họat động Vòng đời dự án SX-KD Giai đọan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý dự án - Hình thành dự án

 1. Chöông II Hình thaønh döï aùn nh 9/25/2007 54 54
 2. I- Chu trình döï aùn Laø caùc thôøi kyø vaø giai ñoaïn döï aùn phaûi traûi qua, baét ñaàu töø luùc coù yù ñònh ñaàu tö cho thôøi kyø keát thuùc döï aùn chuyeån qua döï aùn môùi. Trong moät chu trình döï aùn coù 3 thôøi kyø: Giai ñoïan 1: Nghieân cöùu cô hoäi ñaàu tö Thôøi kyø 1: Chuaån bò döï aùn Giai ñoïan 2: Nghieân cöùu tieàn khaû thi Pre-feasibility Giai ñoïan 3: Nghieân cöùu khaû thi Feasibility Giai ñoïan 4: Xaây döïng coâng trình Thôøi kyø 2: Thöïc hieän döï aùn Giai ñoïan 5: Döï aùn hoïat ñoäng vaän Voøng ñôøi döï aùn SX-KD haønh keát Giai ñoïan 6: Ñaùnh giaù döï aùn quaû Thôøi kyø 1: Keát thuùc döï aùn sau hoaït ñoäng ñt Giai ñoïan 7: Thanh lyù döï aùn döï aùn MÔÙI 9/25/2007 Trình bày: Ph.D. Phạm Hồng Luân 55 9/25/2007 Ph.D. Ph
 3. Chu trình döï aùn saûn xuaát-kinh doanh CHU TRÌNH DÖÏ AÙN Pha 1- thôøi kyø 1 Pha 2- thôøi kyø 2 Pha 3- thôøi kyø 3 Chuaån bò döï aùn Thöïc hieän döï aùn Keát thuùc döï aùn Döï aùn hoïat ñoäng Ñaùnh Thanh Hình Chuaån bò (kinh doanh saûn xuaát) Thöïc hieän giaù lyù thaønh thöïc hieân ñaàu tö xaây döïng naêm naêm naêm naêm naêm naêm naêm döï Döï Chuaån bò ñaàu tö thöù thöù thöù thöù thöù thöù thöù aùn aùn ñaàu tö 1 2 3 4 5 .. n môùi t… tn t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 Thieát keá mua saém xaây döïng, vaän % % % % % % % Nghieân Nghieân Nghieân xaây döïng thieát bò laép haønh khai khai khai khai khai khai khai cöùu cöùu cöùu vaø coâng trình, ñaët thöû thaùc thaùc thaùc thaùc thaùc thaùc thaùc cô tieàn khaû coâng coâng ngheä thieát döï aùn naêng naêng naêng naêng naêng naêng naêng hoäi khaû thi ngheä bò löïc löïc löïc löïc löïc löïc löïc ñaàu thi TK TK TK TK TK TK TK tö Döï Baùo aùn caùo Hôïp ñoàng EPC ñaàu tö ñaàu tö XD XD CT CT chuû ñaàu tö vaø tö vaán chuû ñaàu tö, chuû söû duïng chuû ñaàu tö, nhaø thaàu chính & phuï, tö vaán Chu trình döï aùn xaây döïng
 4. Noäi dung cuûa caùc böôùc coâng vieäc trong moãi giai ñoïan vaø thôøi kyø cuûa döï aùn khoâng gioáng nhau maø tuøy thuoäc vaøo: - Lænh vöïc ñaàu tö ñaàu tö saûn xuaát, kinh doanh, haï taàng kyõ thuaät , xaây döïng cô baûn, coâng nghieäp hay noâng nghieäp - Tính chaát taùi saûn xuaát Ñaàu tö chieàu roäng hay chieàu saâu, Ñaàu tö daøi haïn hay ngaén haïn - ………………………..: Ph.D. Phạm Hồng Luân 9/25/2007 Trình bày Ph.D. Ph 57 9/25/2007
 5. Trong taát caû caùc loïai hình hoïat ñoäng ñaàu tö thì Ñaàu tö chieàu roâng, phaùt trieån saûn xuaát, coâng nghieäp COÙ - Noäi dung phöùc taïp Möùc ñoä chính xaùc cuûa keát quaû - Khoái löôïng tính toaùn nhieàu nghieân cöùu AÛNH HÖÔÛNG NHIEÀU SÖÏ THAØNH COÂNG VAØ THAÁT BAÏI CUÛA DÖÏ AÙN 9/25/2007 Trình bày: Ph.D. Phạm Hồng Luân 58 9/25/2007 Ph.D. Ph
 6. Baøi giaûng trình baøy caùc noäi dung vaø böôùc coâng vieäc cuûa moât döï aùn ñaàu tö chieàu roäng, phaùt trieån saûn xuaát coâng nghieäp…… do vaäy khi vaän duïng vaøo thöïc teá coù söï ñieàu chænh giaûn löôïc hoaëc boå sung - Caùc noäi dung nghieân cöùu, Do - Böôùc coâng vieäc vaäy ……….. Ñöôïc tieán haønh maø tuaàn töï nhöng khoâng bieät laäp ø ñan xen, goái ñaàu boå sung, chính xaùc daàn qua caùc böôùc tieáp sau 9/25/2007 Trình bày: Ph.D. Phạm Hồng Luân 59 9/25/2007 Ph.D. Ph
 7. Chu trình döï aùn saûn xuaát-kinh doanh CHU TRÌNH DÖÏ AÙN Pha 1- thôøi kyø 1 Pha 2- thôøi kyø 2 Pha 3- thôøi kyø 3 Chuaån bò döï aùn Thöïc hieän döï aùn Keát thuùc döï aùn Döï aùn hoïat ñoäng Ñaùnh Thanh Hình Chuaån bò (kinh doanh saûn xuaát) Thöïc hieän giaù lyù thaønh thöïc hieân ñaàu tö xaây döïng naêm naêm naêm naêm naêm naêm naêm döï Döï Chuaån bò ñaàu tö thöù thöù thöù thöù thöù thöù thöù aùn aùn ñaàu tö 1 2 3 4 5 .. n môùi t… tn t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 t12 Thieát keá mua saém xaây döïng, vaän % % % % % % % Nghieân Nghieân Nghieân xaây döïng thieát bò laép haønh khai khai khai khai khai khai khai cöùu cöùu cöùu vaø coâng trình, ñaët thöû thaùc thaùc thaùc thaùc thaùc thaùc thaùc cô tieàn khaû coâng coâng ngheä thieát döï aùn naêng naêng naêng naêng naêng naêng naêng hoäi khaû thi ngheä bò löïc löïc löïc löïc löïc löïc löïc ñaàu thi TK TK TK TK TK TK TK tö Döï Baùo aùn caùo Hôïp ñoàng EPC ñaàu tö ñaàu tö XD XD CT CT chuû ñaàu tö vaø tö vaán chuû ñaàu tö, chuû söû duïng chuû ñaàu tö, nhaø thaàu chính & phuï, tö vaán Chu trình döï aùn xaây döïng
 8. Chi phí tích luûy trong tieán Khaû naêng aûnh höôûng trình thöïc thi döï aùn (thay ñoåi) ñeán döï aùn nhieàu ít Gñ trieån khai Gñ khôûi ñaàu Gñ keát thuùc Khaû naêng aûnh höôûng ñeán döï aùn trong caùc giai ñoaïn cuûa döï aùn
 9. II- Chuaån bò ñaàu tö Thuoäc veà : Thôøi kyø 1: Chuaån bò döï aùn-chuaån bò ñaàu tö trong chu trình cuûa döï aùn Taïo tieàn ñeà vaø quyeát ñònh 1- Nghieân cöùu vaø phaùt hieän cô hoäi ñaàu tö thaønh coâng thaát baïi cuûa 2 2- Nghieân cöùu tieàn khaû thi Pre-feasibility traû lôøi caâu hoûi ? giai ñoïan: 3- Nghieân cöùu khaû thi Feasibility traû lôøi caâu hoûi ? 1. Thöïc hieän ñaàu tö 4- Ñaùnh giaù vaø quyeát ñònh ñaàu tö 2. Vaän haønh keát quaû ñaàu tö Sau cuøng laø TOAØN BOÄ DÖÏ AÙN Ví duï 2 Ví duï 1 Khi nghieân cöùu thò tröôøng (döï ñoaùn khoâng saùt tình hình Ñaàu tö döï aùn (coù nguy cô gaây cung –caàu cho moät saûn phaãm naøo ñoù cuûa döï aùn SX cuûa oâ nhieåm moâi tröôøng) nhaø maùy) Ñòa ñieåm daân cö ñoâng ñuùc Aûnh höôûng Giaù caû, sp khoâng tieâu thuï, ngöøng saûn xuaát, ???? Trình bày: Ph.D. voán m Hồng Luân boå Ph.D. Phạ sung Ph 9/25/2007 62 9/25/2007
 10. II- Chuaån bò ñaàu tö YEÂU CAÀU 1. Chính xaùc vaø chaát löôïng caùc keát quaû nghieân cöùu. 2. Tính toùan ñuùng döï ñoaùn moâ phoûng khoâng quaù sai leäch so vôùi thöïc teá khi vaän haønh döï aùn (KHOÙ, CHUYEÂN GIA NHIEÀU KINH NGHIEÄM…) 3. Quaù trình soaïn thaûo phaûi daønh ñuû thôøi gian vaø chi phí nghieân cöùu 4. Quaù trình thaåm ñònh pheâ duyeät phaûi xem xeùt ñuû caùc khía caïnh cuûa döï aùn: khaû thi vaø khoâng khaû thi Toång chi phí cho gñ chuaån bò Taïo tieàn ñeà cho vieäc söû duïng hieäu quaû cuûa 99,5 – 85% ñaàu tö : 0,5 – 15 % cuûa toång möùc ñaàu tö coøn laïi Keát quaû laø muùc ñaàu tö Ñuùng tieán ñoä, khoâng laøm ñi laøm laïi, khoâng ñieàu chænh boå sung kinh phí nguoàn löïc, ñaûm baûo chaát löôïng ñaït muïc tieâu Laøm Quaù trình hoïat ñoäng döï aùn seõ thuaän lôïi toát Nhö Nhanh choùng thu hoài voán vaäh.D. Phạm HÑaàuLuân laûi y Ph tö coù 9/25/2007 Trình bày: P ồng 63 9/25/2007 Ph.D. Phaùt huy naêng löïc döï kieán
 11. Chi phí tích luûy trong tieán Khaû naêng aûnh höôûng trình thöïc thi döï aùn (thay ñoåi) ñeán döï aùn nhieàu ít Gñ trieån khai Gñ khôûi ñaàu Gñ keát thuùc Khaû naêng aûnh höôûng ñeán döï aùn trong caùc giai ñoaïn cuûa döï aùn
 12. II- Thöïc hieän ñaàu tö Thuoäc veà : Thôøi kyø 2: Thöïc hieän döï aùn- thöïc hieän ñaàu tö trong chu trình cuûa döï aùn Giai ñoïan 4: Xaây döïng coâng trình Giai ñoïan 5: Döï aùn hoïat ñoäng Coâng vieäc chính trong giai ñoaïn Thöïc hieän ñaàu tö (XDCT): 1. Thieát keá vaø laäp döï toaùn thi coâng, thaåm ñònh pheâ duyeät 2. Ñaáu thaàu,Ñaøm phaùn vaø kyù keát hôïp ñoàng 3. Thi coâng xaây laép, mua saém laép ñaët thieát bò 4. Chaïy thöû nghieäm thu söû duïng (xaây laép-coâng ngheä) Vaán ñeà quan trong giai ñoïan naøy laø Thôøi gian Voán nhieàu-kheâ ñoïng Caøng laâu caøng toån thaát Ruùt ngaén, Chaát Toån thaát do thôøi tieát, hao moøn voâ hình Löôïng, qui moâ ?65 (thieát bò, saûn phaåm döï aùn bàyhaPh.D. Phạm Hồng Luân Trình laïc : Ph.D. Ph äu veà 9/25/2007 9/25/2007 65 kyõ thuaät hoaëc phaïm vi söû duïng
 13. II- Thöïc hieän ñaàu tö Thôøi gian Laïi phuï thuoäc nhieàu vaøo chaát löôïng CUÛA : Coâng taùc chuaån bò ñaàu tö Coâng taùc quaûn lyù quaù trình ñaàu tö 9/25/2007 Trình bày: Ph.D. Phạm Hồng Luân 66 9/25/2007 Ph.D. Ph
 14. II- Thöïc hieän ñaàu tö Giai ñoïan 4: Xaây döïng coâng trình Giai ñoïan 5: Döï aùn hoïat ñoäng Laø giai ñoïan vaän haønh cuûa keát quaû thöïc hieän ñaàu tö: GIAI ÑOÏAN SAÛN XUAÁT, KINH DOANH, DÒCH VUÏ laø muïc tieâu sau cuøng cuûa döï aùn Neáu keát quaû trong giai ñoïan naøy: 1. Taïo ra ñöôïc tính ñoàng boä 2. Giaù thaønh thaáp 3. Chaát löôïng toát 4. Ñuùng tieán ñoä 5. Ñòa ñieåm thích hôïp 6. Qui moâ toái öu Thì hieäu quaû hoïat ñoäng vaø muïc tieâu cuûa döï aùn Tröïc tieáp phuï thuoäc vaøo chæ coøn Quaù trình TOÅ ìCHÖÙC Ph.D. NhLYÙ Hồng Luân ÄNG CUÛA KEÁT QUAÛ ÑAÀU TÖ Tr nh bày: Ph.D. Phạm HOÏAT ÑO QUAÛ P 9/25/2007 67 9/25/2007
 15. IV- CAÙC LÖU YÙ QUAN TROÏNG TRONG GIAI ÑOAÏN HÌNH HÌNH THAØNH DÖÏ AÙN THA NH 1. XAÙC ÑÒNH ROÕ MUÏC TIEÂU CUÛA DÖÏ AÙN. 2. NHIEÄM VUÏ, KEÁT QUAÛ, MÖÙC ÑOÄ QUAN TROÏNG CUÛA CAÙC GIAI ÑOAÏN HÌNH THAØNH DÖÏ AÙN. 3. CHUÛ ÑAÀU TÖ CAÀN THIEÁT ÑAÙNH GIAÙ ÑUÙNG NAÊNG LÖÏC TRÌNH ÑOÄ CUÛA MÌNH. 4. QUYEÁT ÑÒNH HÌNH THÖÙC QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN. 5. HÌNH THÖÙC CAÙC LOAÏI HÔÏP ÑOÀNG CUÛA: TÖ VAÁN NHAØ THAÀU XAÂY LAÉP NHAØ THAÀU CUNG ÖÙNG THIEÁT BÒ COÂNG NGHEÄ 6. PHAÂN BOÅ THÔØI GIAN HÔÏP LYÙ VAØ KINH PHÍ CHO MOÃI GIAI ÑOAÏN DÖÏ AÙN. 7. HÌNH THAØNH NHOÙM QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN, XEM TROÏNG MOÏI NGUOÀN NHAÂN LÖÏC . 9/25/2007 Trình bày: Ph.D. Phạm Hồng Luân 68 9/25/2007 Ph.D. Ph
 16. IV CÁC HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN TT: 15 / 2000/ TT - BXD Các hình thức quản lý dự án được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt trong dự án đầu tư. 1. Chñ ®Çu t− trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n; 2. Chñ nhiÖm ®iÒu hμnh dù ¸n; 3. Ch×a kho¸ trao tay; 4. Tù thùc hiÖn dù ¸n. 112 ND (ÑIEÀU 11 SÖÛA ÑOÅI ñ 35/16) 9/25/2007 Trình bày: Ph.D. Phạm Hồng Luân 69 9/25/2007 Ph.D. Ph
 17. 1. Chñ ®Çu t− trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n; Chủ đầu tư Chủ đầu tư Ban QLDA Trường hợp 1 Trường hợp 2 Thiết kế Nhà thầu Nhà thầu cung ứng xây lắp Xd và thiết bị công nghệ Đội xd Thầu phụ Đội xd 9/25/2007 Trình bày: Ph.D. Phạm Hồng Luân 70 9/25/2007 Ph.D. Ph
 18. I. H×nh thøc Chñ ®Çu t− trùc tiÕp quản lý thùc hiÖn dù I. ¸n Hình thøc Chñ ®Çu t− trùc tiÕp quản lý thùc hiÖn dù ¸n ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n mμ Chñ ®Çu t− cã năng lùc chuyªn m«n phï hîp vμ cã c¸n bé chuyªn m«n ®Ó tæ chøc quản lý thùc hiÖn dù ¸n theo c¸c tr−êng hîp sau ®©y: 1. Tr−êng hîp Chñ ®Çu t− kh«ng thμnh lËp Ban quản lý dù ¸n mμ sö dông bé m¸y hiÖn cã cña mình kiªm nhiÖm vμ cö ng−êi phô tr¸ch (chuyªn tr¸ch hoÆc kiªm nhiÖm) ®Ó quản lý viÖc thùc hiÖn dù ¸n. 1.1/ Tr−êng hîp nμy ¸p dông ®èi víi dù ¸n nhãm B,C th«ng th−êng khi Chñ ®Çu t− cã c¸c phßng, ban chuyªn m«n vÒ quản lý kü thuËt, tμi chÝnh phï hîp ®Ó quản lý thùc hiÖn dù ¸n. 9/25/2007 Trình bày: Ph.D. Phạm Hồng Luân 71 9/25/2007 Ph.D. Ph
 19. I. H×nh thøc Chñ ®Çu t− trùc tiÕp quản lý thùc hiÖn dù I. ¸n 1.2/ Yªu cÇu vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vμ kinh nghiÖm ®èi víi những ng−êi trùc tiÕp quản lý thùc hiÖn dù ¸n: a) Ng−êi phô tr¸ch quản lý thùc hiÖn dù ¸n phải cã chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n, quản lý dù ¸n nhãm B phải cã b»ng ®¹i häc trë lªn, quản lý dù ¸n nhãm C phải cã b»ng trung cÊp trë lªn, cã tèi thiÓu hai năm lμm viÖc chuyªn m«n. b) Ng−êi quản lý vÒ kü thuËt cña dù ¸n phải cã b»ng trung cÊp trë lªn, chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n, cã tèi thiÓu hai năm lμm viÖc chuyªn m«n. c) Ng−êi quản lý vÒ kinh tÕ-tμi chÝnh cña dù ¸n phải cã chuyªn m«n vÒ kinh tÕ, tμi chÝnh-kÕ to¸n, cã b»ng trung cÊp trë lªn, cã tèi thiÓu hai n¨m lμm viÖc chuyªn m«n. d) đèi víi c¸c dù ¸n ë vïng s©u, vïng xa thì những ng−êi trùc tiÕp quản lý thùc hiÖn dù ¸n nªu trªn phải cã b»ng trung cÊp trë lªn, chuyªn m«n, nghiÖp vô phï hîp víi yªu cÇu cña dù ¸n vμ cã tèi thiÓu mét năm lμm viÖc chuyªn m«n. 1.3/ Chñ ®Çu t− ph¶i cã quyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô, quyÒn h¹n cho c¸c phßng, ban vμ c¸ nh©n ®−îc cö kiªm nhiÖm hoÆc chuyªn tr¸ch qu¶n lý viÖc thùc hiÖn dù ¸n. 9/25/2007 Trình bày: Ph.D. Phạm Hồng Luân 72 9/25/2007 Ph.D. Ph
 20. I. H×nh thøc Chñ ®Çu t− trùc tiÕp quản lý thùc hiÖn dù I. ¸n 2. Tr−êng hîp Chñ ®Çu t− thμnh lËp Ban quản lý dù ¸n trùc thuéc ®Ó quản lý thùc hiÖn dù ¸n: 2.1/ Tr−êng hîp nμy ¸p dông ®èi víi dù ¸n nhãm A; c¸c dù ¸n nhãm B,C cã yªu cÇu kü thuËt cao hoÆc Chñ ®Çu t− ®ång thêi quản lý nhiÒu dù ¸n. 2.2/ Ban quản lý dù ¸n ®−îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Chñ ®Çu t− vμ phải ñaõm baûo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: a) Ban quản lý dù ¸n lμ ®¬n vÞ trùc thuéc Chñ ®Çu t−. NhiÖm vô vμ quyÒn h¹n cña Ban qu¶n lý dù ¸n phải phï hîp víi tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña Chñ ®Çu t− quy ®Þnh t¹i điÒu 14 cña Quy chÕ quản lý ®Çu t− vμ x©y dùng ban hμnh theo NghÞ ®Þnh 52/1999/NĐ-CP cña ChÝnh phñ, phï hîp víi điÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña Chñ ®Çu t− vμ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. b) C¬ cÊu tæ chøc cña Ban quản lý dù ¸n do Chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh, cã ®ñ năng lùc vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quản lý thùc hiÖn dù ¸n. Ban QL dù ¸n gåm cã tr−ëng ban, c¸c phã tr−ëng ban vμ c¸c bé phËn chuyªn m«n, nghiÖp vô gióp viÖc tr−ëng ban. c) Ban quản lý dù ¸n phải thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o th−êng xuyªn vμ ®Çy ®ñ víi Chñ ®Çu t−. Chñ ®Çu t− thùc hiÖn viÖc chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng cña Ban quản lý dù ¸n vμ xö lý kÞp thêi những vÊn ®Ò ngoμi ph¹m vi thÈm quyÒn cña Ban quản lý dù ¸n ®Ó ®ảm bảo tiÕn ®é, chÊt l−îng vμ c¸c yªu cÇu kh¸c cña dù ¸n. d) Khi dù ¸n hoμn thμnh, ®−a vμo khai th¸c sö dông, Ban QL dù ¸n ®· hoμn thμnh nhiÖm vô ®−îc giao thì Chñ ®Çu t− ra quyÕt ®Þnh giải thÓ hoÆc giao nhiÖm vô míi cho Ban QLDA 9/25/2007 Trình bày: Ph.D. Phạm Hồng Luân 73 9/25/2007 Ph.D. Ph

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản