intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý nguồn nhân lực

Chia sẻ: Hoang Ngoc Tung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

653
lượt xem
194
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý nguồn nhân lực là bộ phận của khoa học quản lý! Khoa học này hiện đang phát triển và tài liệu góp phần bổ xung các cái nhìn khác nhau về kế hoạch hóa nguồn nhân lực. So sánh công tác kế hoạch hóa nhân lực trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong việc xác định cung cầu nhân lực bố trí sắp xếp nhân sự, bù đắp thiếu hụt nhân lực (nếu có)?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý nguồn nhân lực

 1. Bai Thao Luân Nhom 2 ̀ ̉ ̣ ́ Cac thanh viên: ́ ̀ 1. Ngô Manh Cương ̣ ̀ 2. Đăng Thi Duyên ̣ ̣ 3. Lê Đông 4. Phương Văn Đao ̀ 5. Nguyên Thê Đai ̃ ́ ̣ 6. Pham Thi Gâm ̣ ̣ ́ 7. Khương Hương Giang 8. Nông Thuy Hương. ́
 2. Câu hoi thao luân: ̉ ̉ ̣          So sanh công tac kê hoach hoa nhân  ́ ́ ́ ̣ ́ lưc trong cac cơ quan nha nươc va doanh  ̣ ́ ̀ ́ ̀ nghiêp trong viêc xac đinh cung câu nhân  ̣ ̣ ́ ̣ ̀ lưc bô tri săp xêp nhân sư, bu đăp thiêu  ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ hut nhân lưc (nêu co)? ̣ ̣ ́ ́
 3.            Kê hoach hoa nguôn nhân lưc la qua trinh đanh gia xac  “  ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ đinh nhu câu vê nguôn nhân lưc đê đap ưng muc tiêu công  ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ viêc cua tô chưc va xây dưng cac kê hoach lao đông đê  ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ đap ưng đươc cac nhu câu đo” ́ ́ ̣ ́ ̀ ́          Y nghia cua kê hoach hoa nhân lưc: ́ ̃ ̉ ́ ̣ ́ ̣           Thư nhât: Giư vai tro trung tâm trong quan ly chiên lươc nguôn  ́ ́ ̃ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀ nhân lưc. ̣           Thư hai: Anh hương lơn đên hiêu qua công viêc cua tô chưc. ́ ̉ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̉ ́           Thư ba: la cơ sơ cho cac hoat đông biên chê nguôn nhân lưc, đao  ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ tao va phat triên nguôn nhân lưc. ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣
 4. 1.Dư bao câu nhân lưc ̣ ́ ̀ ̣ Giông nhau: bên trong tô chưc phu thuôc vao kê  ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ hoach, chiên lươc, quy mô. ̣ ́ ̣ Vd: khoa văn­xa hôi… ̃ ̣ Khac nhau: môi trương bên ngoaì ́ ̀
 5. khac nhau: ́ • Nha nươc: ̀ ́ • Doanh nghiêp: ̣ ­ Chiu anh hương manh  ̣ ̉ ̉ ̣  ­ Không chi chiu anh hương  ̉ ̣ ̉ ̉ me cua yêu tô chinh  ̃ ̉ ́ ́ ́ cua yêu tô chinh phu ma  ̉ ́ ́ ́ ̉ ̀ phu. ̉ con chiu tac đông manh  ̀ ̣ ́ ̣ ̣ me cua yêu tô thi trương. ̃ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ­ Thương môi cơ quan  ̀ ̃ chiu sư chi đao cua  ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ­ DN co thê tư quyêt đinh  ́ ̉ ̣ ́ ̣ câp cao hơn. ́ vê câu nhân lưc cua tô  ̀ ̀ ̣ ̉ ̉ chưc. ́ ­ Vd: Trương mâm  ̀ ̀ ­ Vd: hang xe HonDa…. ̃ non…
 6. 2. Xac đinh cung nhân lưc ́ ̣ ̣ • Giông nhau: Đê xac đinh cung nhân lưc  ́ ̉ ́ ̣ ̣ cac cơ quan nha nươc va doanh nghiêp  ́ ̀ ́ ̀ ̣ đêu phai phân tich thưc trang nguôn nhân  ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ lưc cua đơn vi minh. ̣ ̉ ̣ ̀ • Khac nhau:­ Môi trương lam viêc ́ ̀ ̀ ̣                    ­ thi trương lao đông ̣ ̀ ̣
 7. Khac nhau:  ́ * môi trương lam viêc ̀ ̀ ̣ • Nha nươc: mang tinh  ̀ ́ ́ • Doanh nghiêp: phu  ̣ ̣ ôn đinh, it phu thuôc  ̉ ̣ ́ ̣ ̣ thuôc vao yêu tô bên  ̣ ̀ ́ ́ vao yêu tô bên ngoai. ̀ ́ ́ ̀ ngoai, dê biên đôi đê  ̀ ̃ ́ ̉ ̉ co thê canh tranh. ́ ̉ ̣ ̣
 8. * thi trương lao đông ̣ ̀ ̣ •  nha nươc: ̀ ́ • Doanh nghiêp ̣ Chi tuyên lao đông đa qua  ̉ ̉ ̣ ̃  ngoai tuyên lao đông đa  ̀ ̉ ̣ ̃ đao tao(co băng câp  ̀ ̣ ́ ̀ ́ qua đao tao con tuyên lao  ̀ ̣ ̀ ̉ chuyên môn). Thi trương  ̣ ̀ đông phô thông. Thi  ̣ ̉ ̣ hep ̣ trương rông hơn. ̀ ̣ Chu y đên yêu tô lai lich. ́ ́ ́ ́ ́ ̣ Chi cân đap ưng đươc công  ̉ ̀ ́ ́ ̣ viêc. ̣ Vd: năm 2008 ct TNHH Tiên  ́ Bô tuyên thêm 100 lao  ̣ ̉ đông PT.. ̣
 9. 3. Cân đôi cung câu, bu đăp thiêu  ́ ̀ ̀ ́ ́ hut, săp xêp nhân lưc. ̣ ́ ́ ̣ 3.1 Thiêu nhân lưc(cung
 10.    3.2 Thưa lao đông(cung>câu): ̀ ̣ ̀     * Giông nhau: ́      + Thuyên chuyển công tác.      + Tinh giảm biên chế.      + Vận động nghỉ hưu sớm.     
 11. * Khac nhau: ́      + cơ quan nha nươc: rât it khi xay ra tinh trang  ̀ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̣ thưa nhân viên→viêc cho nghi viêc rât it. ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́      + doanh nghiêp:→ cho nghi viêc tam thơi hoăc  ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ vinh viên. ̃ ̃                           → ap dung biên phap nghi không  ́ ̣ ̣ ́ ̉ ăn lương.                           → vân đông nghi hưu sơm. ̣ ̣ ̉ ́                           → ap dung hinh thưc gưi tơi doanh  ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ nghiêp ban. ̣ ̣
 12.         KHHNNL co vai tro quan trong đôi vơi  ́ ̀ ́ ́ moi tô chưc, cơ quan nha nươc cung như  ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̃ vơi cac doanh nghiêp. Nhưng do đăc tinh  ́ ́ ̣ ̣ ́ khac nhau cua tưng loai tô chưc nên viêc  ́ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ KHHNNL va ap dung như thê nao cho phu  ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̀ hơp la điêu ma cac nha quan ly phai quan  ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̉ tâm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=653

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2