intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch hóa nguồn lực

Xem 1-20 trên 243 kết quả Kế hoạch hóa nguồn lực
 • Luận văn "Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf119p bigdargon09 20-12-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai" đã hệ thống hóa các vấn đề công tác phát triển nguồn nhân lực (NNL) trong các tổ chức nói chung và tại các cơ quan quản lý nhà nước nói riêng; phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thời gian vừa qua; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó; đề xuất giải pháp nhằm phát triển NNL tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thời gian tới.

  pdf158p bigdargon09 20-12-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum" là hệ thống hóa các lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu tình hình phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum; đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Kon Tum.

  pdf130p bigdargon06 15-12-2022 6 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại Sở kế Hoạch và Dầu tư tỉnh Quảng Ngãi" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Quảng Ngãi; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai" là hệ thống hóa các vấn đề công tác phát triển nguồn nhân lực (NNL) trong các tổ chức nói chung và tại các cơ quan quản lý nhà nước nói riêng; phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thời gian vừa qua; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó; đề xuất giải pháp nhằm phát triển NNL tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thời gian tới.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 5 1   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Kinh tế doanh nghiệp thương mại" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: các nguồn lực chủ yếu của doanh nghiệp thương mại; hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp thương mại; kế hoạch hóa nội bộ doanh nghiệp; tăng trưởng trong doanh nghiệp thương mại; đầu tư trong doanh nghiệp thương mại; tài trợ trong doanh nghiệp thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf161p duonghoanglacnhi 07-11-2022 13 4   Download

 • Giáo trình Quản trị nhân lực (Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trình độ: Cao đẳng nghề) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được vai trò và tầm quan trọng của quản trị nhân sự, sự phân chia trách nhiệm nhân sự trong tổ chức, phân tích công việc, kế hoạch hóa nguồn nhân lực, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo, đãi ngộ, tuyển dụng, động viên, tạo động lực trong lao động, hệ thống lương bổng, đãi ngộ trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf226p runordie8 07-10-2022 16 2   Download

 • Giáo trình Quản trị nhân sự được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được vai trò và tầm quan trọng của quản trị nhân sự, sự phân chia trách nhiệm nhân sự trong tổ chức, phân tích công việc, kế hoạch hóa nguồn nhân lực, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo, đãi ngộ, tuyển dụng, động viên, tạo động lực trong lao động, hệ thống lương bổng, đãi ngộ trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p troinangxanh10 12-10-2022 20 7   Download

 • Giáo trình "Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời coi trọng cung cấp kỹ năng thực hành quản trị chiến lược cơ bản. Giáo trình được thiết kế thành 10 chương, và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thực thi chiến lược; những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược; kiểm soát chiến lược; hướng dẫn phân tích tình huống quản trị chiến lược;...

  pdf174p ryomaechizen 01-07-2022 51 12   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua không chỉ là động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Mặt khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đòi hỏi bước chuyển biến thể chế quản lý phải đồng bộ và thích hợp để tạo tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 44 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam cần dựa trên cơ sở lý luận và bối cảnh thực tiễn của Việt Nam để giải quyết các thách thức về mặt pháp lý, kỹ thuật và chính sách; từ đó, có các kế hoạch áp dụng thí điểm trong phạm vi hạn chế trước khi thể chế hóa và áp dụng rộng rãi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p atarumoroboshi 05-05-2022 29 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu xác định vai trò quan trọng của văn hóa, trong suốt quá trình xây dựng, phát triển đất nước sau thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều nghị quyết, chiến lược, đề án, kế hoạch,... xây dựng, bảo tồn và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, nhất là ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 24 2   Download

 • Phát triển nghề nghiệp (Career development-CD) là một thành phần quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, là một trong những công cụ quan trọng để thúc đẩy sự thay đổi thành công của tổ chức. Trong bài viết này, tác giả nghiên cứu thực trạng phát triển nghề nghiệp tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thông qua các vấn đề: Trách nhiệm của doanh nghiệp và trách nhiệm của người lao động trong phát triển nghề nghiệp. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển nghề nghiệp cho người lao động trong các đơn vị này.

  pdf7p vilouispasteur 03-03-2022 18 1   Download

 • "Bài giảng Quản trị nhân lực: Phần 1 - Nguyễn Thị Minh An" có nội dung trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; phân tích và thiết kế công việc; kế hoạch hóa nguồn nhân lực; quá trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực; tuyển dụng và bố trí nhân lực; tạo động lực lao động; phương hướng tạo động lực lao động; đánh giá thực hiện công việc; nội dung trình tự đánh giá thực hiện công việc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p chenlinong_0310 23-02-2022 28 7   Download

 • (NB) Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn trang bị cho sinh viên những cơ sở lý luận, phương pháp luận và hình thành những kỹ năng cho sinh viên phục vụ cho công việc trong thực tiễn sau này, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và phát triển ngành Kinh doanh khách sạn. Giáo trình được tổ chức thành 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung sau: Tổng quan về quản trị kinh doanh khách sạn, thông tin và quyết định quản trị kinh doanh khách sạn, kế hoạch hóa trong khách sạn, quản trị nhân lực trong khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p cucngoainhan5 08-12-2021 92 23   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu đánh giá của nhân viên về đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Liên hợp Vận tải và Du lịch VITRACO. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH liên hợp vận tải và du lịch VITRACO.

  pdf102p tomjerry010 22-11-2021 36 9   Download

 • Từ cơ sở lý thuyết và thực trạng hoạt động công ty TNHH quốc tế Cargo, đề xuất các giải pháp mang tính thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ logistics để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển tối ưu hóa và quản trị nguồn lực tài nguyên tự nhiên, nguồn lực tài chính, nhân sự góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho toàn xã hội. Đóng góp những kiến nghị đối với nhà nước để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kinh doanh logistics của các công ty logistics.

  pdf70p closefriend08 10-11-2021 101 24   Download

 • Giáo trình gồm 12 chương như sau: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, môi trường quản trị tài nguyên nhân sự, phân tích và thiết kế công việc, hoạch định tài nguyên nhân lực, tuyển mộ nhân viên, tuyển chọn nhân viên, định hướng và phát triển nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thành tích công tác của nhân viên, nghiên cứu, phát triển hệ thống tiền lương và đãi ngộ trong doanh nghiệp, nghiên cứu động cơ và thúc đẩy, văn hóa tổ chức.

  pdf217p cucngoainhan2 21-10-2021 31 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là xây dựng môi trường thuận lợi cho giáo dục. Đa dạng hóa nguồn đầu tư cho giáo dục, thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Huy động các lượng lực xã hội tham gia thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục.

  doc13p tomjerry002 25-10-2021 26 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là đánh giá công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần thiết bị Năm Sao Việt giai đoạn 2011 – 2015, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty Cổ phần thiết bị Năm Sao Việt trong thời gian tới.

  pdf106p tomjerry001 19-10-2021 40 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
207 tài liệu
1352 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch hóa nguồn lực
p_strCode=kehoachhoanguonluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2