intTypePromotion=3

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Chia sẻ: Trương Thanh Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
597
lượt xem
224
download

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản của học môn học bao gồm: • Khái niệm, hoàn cảnh ra đời và lịch sử phát triển của kinh doanh quốc tế. • Những yếu tố môi trường quốc tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh KDQT của DN. • Chiến lược, chính sách và những đòi hỏi thích nghi trong hoạt động KDQT giúp cho DN có thể cạnh tranh hiệu quả hơn môi trường toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. • Những vấn đề mà các nhà quản trị làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế phải đối mặt hàng ngày và một số kinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

 1. YEÂU CAÀU HOÏC TAÄP Moân hoïc QUẢN TRỊ KINH DOANH QUOÁC TEÁ - Soá tieát hoïc: 45 Daønh cho chuyeân ngaønh QTKD Giaûng vieân phuï traùch moân hoïc: Thaïc syõ Nguyeãn Ngoïc Duy I. MOÂ TAÛ MOÂN HOÏC VAØ TAØI LIEÄU HOÏC TAÄP 1. Teân moân hoïc: Quaûn trò Kinh doanh quoác teá 2.Trình ñoä: Baäc ñaïi hoïc naêm thöù 3. 3.Phaân boå thôøi gian: - Lyù thuyeát: 20 tieát - Thaûo luaän, laøm baøi taäp: 25 tieát 4.Ñieàu kieän tieân quyeát: Ñaõ naém vöõng noäi dung caùc moân Kinh teá quoác teá, Quaûn trò hoïc, Marketing caên baûn. 5. Toùm taét noäi dung moân hoïc: Noäi dung cô baûn cuûa hoïc moân hoïc bao goàm: • Khaùi nieäm, hoaøn caûnh ra ñôøi vaø lòch söû phaùt trieån cuûa kinh doanh quoác teá. • Nhöõng yeáu toá moâi tröôøng quoác teá aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh KDQT cuûa DN. • Chieán löôïc, chính saùch vaø nhöõng ñoøi hoûi thích nghi trong hoaït ñoäng
 2. KDQT giuùp cho DN coù theå caïnh tranh hieäu quaû hôn moâi tröôøng toaøn caàu hoùa vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. • Nhöõng vaán ñeà maø caùc nhaø quaûn trò laøm vieäc trong moâi tröôøng kinh doanh quoác teá phaûi ñoái maët haøng ngaøy vaø moät soá kinh nghieäm giaûi quyeát tình huoáng trong kinh doanh quoác teá cuûa caùc coâng ty ña quoác gia. 6. Muïc tieâu cuûa moân hoïc: - Muïc tieâu cô baûn cuûa moân hoïc laø cung caáp cho ngöôøi hoïc nhöõng kieán thöùc, hieåu bieát cô baûn veà KDQT - Giuùp ngöôøi hoïc tieáp caän vôùi thöïc teá hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty ña quoác gia, hoïc caùch tö duy ôû caáp ñoä quoác teá vaø coù khaû naêng vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñöôïc hoïc ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà coù theå gaëp phaûi trong thöïc teá coâng vieäc kinh doanh quoác teá sau naøy. 7. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân: • Nghe giaûng baøi treân lôùp moät caùch chuû ñoäng, tích cöïc.
 3. • Töï ñoïc vaø nghieân cöùu giaùo trình, saùch baùo, taøi lieäu tham khaûo theo höôùng daãn cuûa giaûng vieân ñeå naém vöõng vaán ñeà ñaõ hoïc. • Thöïc hieän ñaày ñuû caùc baøi taäp giaûng vieân giao veà nhaø. • Aùp duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå taäp phaân tích vaø thaûo luaän veà caùc tình huoáng kinh doanh quoác teá. • Thöïc taäp thuyeát trình theo nhoùm veà caùc chuû ñeà hay tình huoáng kinh doanh quoác teá cuï theå. • Tieán haønh nhöõng nghieân cöùu, ñieàu tra vaø laøm baøi taäp nhoùm ñeå hoïc caùch aùp duïng nhöõng kieán thöùc thu nhaän ñöôïc trong phaân tích, ñaùnh giaù vaø giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà thöïc teá. 8. Tieâu chuaån ñaùnh giaù sinh vieân: • Naém vöõng kieán thöùc moân hoïc. • Khaû naêng vaän duïng lyù thuyeát ñeå giaûi quyeát caùc baøi taäp phaân tích tình huoáng.
 4. • Chuû ñoäng, tích cöïc tham gia caùc buoåi thaûo luaän treân lôùp. • Tinh thaàn hôïp taùc, hoã trôï nhau trong giaûi quyeát caùc baøi taäp nhoùm. 9.Thang ñieåm 10: • Ñieåm baøi taäp tình huoáng theo nhoùm : 30% • Ñieåm baøi taäp nghieân cöùu theo nhoùm: 30% • Ñieåm thi heát moân : 40% • Giaùo vieân seõ coâng boá ñieåm tình huoáng ngay buoåi keát thuùc moân hoïc, ñieåm baøi taäp nhoùm ñöôïc göûi qua e-mail. Giaùo vieân seõ coäng taát caû caùc ñieåm thaønh phaàn vaø chæ coâng boá 1 keát quaû cuoái cuøng. 10. Taøi lieäu moân hoïc: o TS.Nguyeãn Thò Höôøng (chuû bieân): Giaùo trình kinh doanh quoác teá, Taäp I, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá quoác daân, NXB Thoáng keâ, 2001. o TS.Nguyeãn Thò Höôøng (chuû bieân): Giaùo trình kinh doanh quoác teá, Taäp II,
 5. Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá quoác daân, NXB Lao ñoäng – Xaõ hoäi, 2003. o Ths. Nguyễn Văn Dung: Quản trị kinh doanh quốc tế, NXB Thống kê (2007) o GS.TS.Buøi Leâ Haø (chuû bieân): Quaûn trò kinh doanh quoác teá (Saùch dòch), NXB Thoáng keâ, 2001 vaø 2007. o Charles W. L. Hill, (Nguyeãn Ñoâng Phong, Nguyeãn Vaên Sôn, Ngoâ Thò Ngoïc Huyeàn, Quaùch Thò Böûu Chaâu bieân dòch): Kinh doanh toaøn caàu ngaøy nay, NXB Thoángkeâ,2002. o John D.Daniesl vaø Lee H.Radebaugh, ngöôøI dòch: Tröông Coâng Minh: Kinh doanh quoác teá -International Business, NXB Thoángkeâ . o Ricky W. Griffin, Michael W. Pustay: International Business: A Managerial Perspective, First Edition, Addison-WesleyPublishing CompanyInc., 1996. o CharlesW. L. Hill: International Business: Competing in the Global Marketplace, Forth Edition,McGraw- Hill/ Irwin InternationalEdition, 2003. II. YEÂU CAÀU BAØI TAÄP TÌNH HUOÁNG THEO NHOÙM
 6. 1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI MỖI NHÓM - Nhóm thuyết trình: trình bày ngắn gọn những điểm cơ bản nhất về nội dung thảo luận trong vòng 15 phút. Quá thời gian nêu trên nếu chưa kết thúc phần thuyết trình sẽ bị c ắt và trừ điểm. Những chi tiết khác liên quan nếu có câu hỏi thắc m ắc trong quá trình phản biện thì mới cần trình bày. Sẽ được đánh giá cao nếu nói thêm về lý thuyết và thu thập thêm thông tin về nội dung thảo luận. - Nhóm phản biện: Các nhóm còn lại phải có trách nhiệm phải đặt câu hỏi phản biện. Đưa ra quan điểm, ý kiến của nhóm mình đối với nội dung tình huống. - Nhóm nhận xét: Các nhóm còn lại phải có trách nhiệm nhận xét, đánh giá và cho điểm nhóm thuyết trình trên cơ sở thống nhất ý kiến trong nhóm mình, viết nhận xét ra giấy và nộp lại ngay cho giáo viên vào cuối buổi thuyết trình. Trên bản nhận xét phải ghi rõ tên tình huống thuyết trình và danh sách thành viên nhóm nhận xét tham dự. 2. PHÂN NHÓM THUYẾT TRÌNH, PHẢN BIỆN VÀ NHẬN XÉT TÌNH HUỐNG
 7. Tình Ngày Nhóm thuyết Nhóm phản biện Nhóm nhận xét huống trình 2 Các nhóm còn lại Các nhóm còn lại 4 Các nhóm còn lại Các nhóm còn lại 5 Các nhóm còn lại Các nhóm còn lại 6 Các nhóm còn lại Các nhóm còn lại 10 Các nhóm còn lại Các nhóm còn lại 11 Các nhóm còn lại Các nhóm còn lại 3. TIÊU THỨC NHÓM NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ NHÓM THUYẾT TRÌNH - Tiêu thức đánh giá nhóm thuyết trình: 1. Chuẩn bị 2. Trình bày 3. Nội dung 4. Trả lời câu hỏi phản biện 5. Khả năng làm việc nhóm 4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Điểm bài tập tình huống chiếm 30% trong điểm số của môn học, trong đó: - Bài viết trả lời ngắn gọn câu hỏi tình huống: 50% điểm bài tập tình huống (Bài viết bằng word và gửi qua email). - Điểm Thuyết trình: 50% III. YÊU CẦU BÀI TẬP NGHIÊN CỨU THEO NHÓM 1. YÊU CẦU:
 8. • Mỗi nhóm hãy tưởng tượng mình là một nhóm nghiên cứu thị trường của một doanh nghiệp đang sản xuất và/hoặc kinh doanh một loại sản phẩm (do nhóm tự chọn) và đang có kế hoạch đưa sản phẩm sang một thị trường nước ngoài nào đó (do nhóm tự chọn). • Hãy thu thập các thông tin thị trường có liên quan tại quốc gia đã chọn, tiến hành phân tích SWOT và phác thảo chiến lược/kế hoạch sơ bộ để đưa sản phẩm của doanh nghiệp thâm nhập thị trường n/ngoai. Viết thành báo cáo dài không quá 15 trang để nộp (nội dung và cấu trúc của báo cáo sẽ được hướng dẫn dưới đây). • Chuẩn bị bài thuyết trình trước lãnh đạo doanh nghiệp về kế hoạch thâm nhập thị trường do nhóm phác thảo để thuyết trình trước lớp. Mỗi nhóm thuyết trình sẽ được một nhóm khác (đóng giả làm Ban lãnh đạo) phản biện (do giáo viên phân công) và một nhóm thứ 3 ghi ý kiến nhận xét về nội dung, phong cách và kỹ năng thuyết trình và phản biện của cả hai nhóm kia (ghi nhận xét ra giấy và nộp cho giáo viên). Thời gian thuyết trình: Không quá 15 phút.
 9. Thời gian phản biện và tranh luận: 15 phút. 2. NỘI DUNG BÁO CÁO SƠ BỘ CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP: Nội dung báo cáo sơ bộ sẽ gồm 4 phần chính:  Giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm - Giới thiệu vắn tắt về doanh nghiệp và lĩnh vực họat động - Giới thiệu về sản phẩm dự kiến mở rộng/thâm nhập thị trường và các đặc điểm sản phẩm. - Nêu thị trường dự định đưa sản phẩm thâm nhập và lý do chọn thị trường đó.  Giới thiệu thông tin thị trường: Tóm tắt toàn bộ những thông tin thu thập được có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh sản phẩm đã chọn tại thị trường của quốc gia dự kiến thâm nhập (môi trường chính trị, kinh tế, pháp lý, văn hóa - xã hội, môi trường cạnh tranh, đặc điểm người tiêu dùng, thông tin thị
 10. trường cụ thể cho sản phẩm đã chọn…).  Phân tích SWOT: Tiến hành phân tích các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơ của doanh nghiệp khi đưa sản phẩm thâm nhập thị trường đã chọn trong mối quan hệ với những thông tin thị trường đã thu thập được.  Phác thảo sơ bộ chiến lược/kế hoạch thâm nhập thị trường 1. Chiến lược sản phẩm 2. Chiến lược giá 3.Chiến lược xúc tiến 4.Chiến lược phân phối  Tổ chức thực hiện  Ước tính chi phí và dự kiến nguồn vốn thực hiện. 3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Điểm bài tập nghiên cứu chiếm 30% trong điểm số đánh giá môn học, trong đó:
 11. • Bài viết báo cáo: chiếm 60% số điểm bài tập nghiên cứu (Bài viết bằng word và gửi qua email). • Thuyết trình: 40% số điểm bài tập nghiên cứu IV. KẾ HOẠCH HỌC TẬP LỚP Bằng 2 _QTKD 2008: Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Sáng CN 6/9/2010 7/9/2010 8/9/2010 9/9/2010 10/9/2010 11/9/2010 12/9/2010 Tiết 3 tiết 3 tiết 3 tiết 3 tiết 3 tiết 3 tiết 5 tiet Nội LT LT LT LT LT LT LT+TTTH dung Nhoùm1,2 Ngày Chiều CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Sáng CN Chiều CN 12/9/2010 13/9/2010 14/9/2010 15/9/2010 19/9/2010 19/9/2010 Tiết 5 tiet 3 tiết 3 tiết 3 tiết 5 tiet 5 tiet Nội TTTH TTTH TTTH TTBTNC -TTBTNC dung -Tổng kết Nhoùm Nhoùm7,8 Nhoùm9,10 Nhoùm Nhoùm Nhoùm 3,4,5,6 11,12 1,2,3,4,5,6 7,8,9,10,1 1,12 LT-Lyù thuyeát, TTTH-Thuyeáttrìnhtình huoáng, TTBTNC-Thuyeáttrìnhbaøi taäp nghieâncöùu V. NHỮNG WEBSITE HỮU ÍCH 1. www.fortune.com và www.money.cnn.com/magazines/fortune : thông tin về TNCs và MNCs 2. http://www.ktdoingoai.com/diendan/: Diễn đàn kinh tế đối ngoại 3. http://kienthuckinhte.com/: Kiến thức kinh tế 4. www.lantabrand.com : thông tin về thương hiệu, lịch sử các thương hiệu của các công ty nỗi tiếng và kiến thức nhượng quyền thương mại.
 12. 5. www.vietnamstart.com: thiết kế logo, slogan… 6. www.bwportal.com.vn: Trang web về thế giới kinh doanh. Bạn nên ghé thăm trang web này vì nó có rất nhiều kiến thức cho bạn. 7. www.chungta.com: có nhiều kiến thức bổ ích. 8. www.hvnclc.com.vn :thông tin về thị trương nước ngoài. 9. www.vietrade.gov.vn/old: vào mục hồ sơ thị trường để thu thập các thông tin về thị trường. 10. www.gda.com.vn/vietnam: thông tin đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 11. www.inteves.com: và www.apec.com.vn: thông tin về chứng khoán và thông tin thị trường. 12. www.vir.com.vn: thông tin về đầu tư và đầu tư chứng khoán. 13. www.thongtindubao.gov.vn: Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia. 14. www.vneconomy.vn: Báo điện tử của Thời báo kinh tế Việt Nam (có nhiều thông tin hay) 15. www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn: 16. www.doanhnghiep24g.com.vn 17. www.dddn.com.vn: Diễn đàn doanh nghiệp 18. www.sme.tcvn.gov.vn: có nhiều dữ liệu và thông tin phục vụ DN vừa và nhỏ. 19. www.mquiz.net: Chìa khóa thành công – kiến thức về kinh doanh 20. www.moi.gov.vn: Bộ Công thương 21. www.mofa.gov.vn: Bộ ngoại giao 22. www.baothuongmai.com.vn: 23. www.ocw.fetp.edu.vn: Chương trình giảng dạy kinh tế Fullright – có nhiều bài giảng về lĩnh vực kinh tế

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản