Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 2

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

2
1.242
lượt xem
921
download

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phát triển kinh tế là gia tăng khối lượng tiền tệ phải phát triển ngoại thương,đặc biệt là xuất siêu,trao đổi không ngang giá nhà nước điều tiết hoạt động ngoại thương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 2

 1. CHÖÔNG 2: LYÙ THUYEÁT VEÀ THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ VAØ ÑAÀU TÖ QUOÁC TEÁ (THEORY OF INTERNATIONAL TRADE & INVESTMENT) 1. Lyù thuyeát thöông maïi quoác teá 2. Lyù thuyeát ñaàu tö quoác teá 3. Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán FDI nh ng 1
 2. 1. LYÙ THUYEÁT THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ 1.1. Thuyeát Troïng Thöông (Mercantilism) ng 1.2. Lyù thuyeát Lôïi Theá Tuyeät Ñoái (Theory of Absolute Advantage) 1.3. Lyù thuyeát Lôïi Theá So Saùnh (Theory of Comparative nh Advantage) 1.4. Lyù thuyeát Heckscher - Ohlin (Heckscher - Ohlin Theory) 1.5. Nghòch lyù Leontief (The Leontief Paradox) 1.6. Lyù thuyeát veà söï töông ñoàng giöõa caùc quoác gia (Country ng Similarity Theory) 1.7. Lyù thuyeát Chu Kyø Saûn Phaåm Quoác Teá (International Product Life Cycle Theory) 1.8. Lyù thuyeát lôïi theá caïnh tranh toaøn caàu (Global Strategic nh RivalryTheory) 1.9. Lyù thuyeát Lôïi Theá Caïnh Tranh Quoác Gia – Kim cöông cuûa nh Porter (Theory of National Competitive Advantage: Porter’s Diamond) 2
 3. 1.1. THUYEÁT TROÏNG THÖÔNG (MERCANTILISM) NG Giöõa theá kyû 15, 16, 17 vaø keát thuùc vaøo theá kyû 18 Tö töôûng chính ng Phaùt trieån kinh teá laø gia taêng khoái löôïng tieàn teä ng Phaûi phaùt trieån ngoaïi thöông, ñaëc bieät laø xuaát sieâu, trao ñoåi khoâng ngang giaù Nhaø nöôùc ñieàu tieát hoaït ñoäng ngoaïi thöông ng Öu ñieåm Taàm quan troïng cuûa thöông maïi quoác teá ng Vai troø Nhaø nöôùc trong vieäc ñieàu tieát ngoaïi thöông Nhöôïc ñieåm Ñôn giaûn, chöa giaûi thích ñöôïc caùc hieän töôïng ng kinh teá 3
 4. 1.2. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI Taùc giaû - Adam Smith (1723 - 1790), ngöôøi Anh, taùc phaåm “Nghieân cöùu veà baûn chaát vaø nguyeân nhaân giaøu coù cuûa caùc quoác gia” (1776) Tö töôûng chính ng Thöông maïi quoác teá thuùc ñaåy kinh teá phaùt trieån Nguoàn goác giaøu coù cuûa nöôùc Anh laø coâng nghieäp Caùc nöôùc neân chuyeân moân hoùa nhöõng ngaønh coù lôïi theá nh tuyeät ñoái Xuaát khaåu saûn phaåm coù lôïi theá tuyeät ñoái vaø nhaäp khaåu saûn phaåm khoâng coù lôïi theá tuyeät ñoái 4
 5. 1.2. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI (tt) Minh hoïa Saûn phaåm Myõ Anh Luùa mì (giaï/giôø) /giô 6 1 Vaûi (meùt/giôø) t/giô 4 5 Myõ coù lôïi theá tuyeät ñoái saûn xuaát luùa mì ⇒ chuyeân moân hoùa saûn xuaát luùa mì Anh coù lôïi theá tuyeät ñoái saûn xuaát vaûi ⇒ chuyeân moân hoùa saûn xuaát vaûi Myõ ñoåi 6 giaï luùa vôùi Anh ñeå laáy 6m vaûi ⇒Myõ coù lôïi 2 m vaûi, hay tieát kieäm ñöôïc ½ giôø ⇒Anh coù lôïi 24m vaûi, hay tieát kieäm ñöôïc gaàn 5giôø 5
 6. 1.2. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI (tt) Öu ñieåm Coâng cuï phaùt trieån lyù thuyeát kinh teá Lôïi theá tuyeät ñoái, phaân coâng lao ñoäng ng Nhöôïc ñieåm Khoâng giaûi thích hieän töôïng: Moät nöôùc coù ng lôïi theá tuyeät ñoái moïi saûn phaåm vaø moät nöôùc khoâng coù lôïi theá tuyeät ñoái naøo caû, lieäu thöông maïi quoác teá coù xaûy ra giöõa 2 nöôùc naøy khoâng? 6
 7. 1.3. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ SO SAÙNH NH Taùc giaû - David Ricardo (1772 - 1823), nhaø kinh teá hoïa ngöôøi Anh (goác Do Thaùi), taùc phaåm “Nhöõng nguyeân lyù kinh teá chính trò vaø thueá” (1817) Tö töôûng chính ng Moïi nöôùc luoân coù theå vaø raát coù lôïi khi tham gia phaân coâng lao ñoäng vaø thöông ng maïi quoác teá khi coù lôïi theá so saùnh nh Lôïi theá so saùnh moät saûn phaåm laø khaû nh naêng caïnh tranh cuûa moät quoác gia treân nh theá giôùi 7
 8. 1.3. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ SO SAÙNH (tt) NH E1 E RCA = ÷ 2 EC EW RCA (Rate of Comparative Advantage) - heä soá so saùnh nh E1 - Kim ngaïch xuaát khaåu saûn phaåm X cuûa quoác gia trong 1 ch naêm EC - Kim ngaïch xuaát khaåu saûn phaåm X cuûa quoác gia trong ch 1 naêm E2 - Kim ngaïch xuaát khaåu saûn phaåm X cuûa theá giôùi trong 1 ch naêm EW - Kim ngaïch xuaát khaåu cuûa theá giôùi trong 1 naêm ch Neáu RCA ≤ 1: saûn phaåm khoâng coù lôïi theá so saùnh nh Neáu RCA < 2,5: saûn phaåm coù lôïi theá so saùnh nh Neáu RCA ≥ 2,5: saûn phaåm coù lôïi theá so saùnh raát cao nh 8
 9. 1.3. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ SO SAÙNH (tt) NH Minh hoïa Saûn phaåm Myõ Anh Luùa mì (giaï/giôø) /giô 6 1 Vaûi (meùt/giôø) t/giô 4 2 Myõ coù lôïi theá tuyeät ñoái ôû caû 2 saûn phaåm, coøn Anh thì khoâng Tuy nhieân, Myõ coù lôïi theá so saùnh veà luùa mì (6/1 > 4/2) ⇒ Myõ chuyeân nh moân hoùa saûn xuaát luùa mì Anh coù lôïi theá so saùnh veà vaûi (2/4 > 1/6) ⇒ Anh chuyeân nh moân hoùa saûn xuaát vaûi Myõ ñoåi 6 giaï luùa vôùi Anh ñeå laáy 6m vaûi ⇒ Myõ coù lôïi 2m vaûi, hay tieát kieäm ½ giôø ⇒ Anh coù lôïi 6m vaûi, hay tieát kieäm 3 giôø 9
 10. 1.3. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ SO SAÙNH (tt) NH Öu ñieåm Chuyeân moân hoùa Lôïi theá so saùnh nh Nhöôïc ñieåm Khoâng tính cô caáu nhu caàu tieâu duøng moãi ng nöôùc Khoâng ñeà caäp chi phí vaän taûi, baûo hieåm haøng hoùa vaø haøng raøo baûo hoä maäu dòch ng ng Khoâng giaûi thích nguoàn goác lôïi theá so saùnh nh 10
 11. 1.4. LYÙ THUYEÁT HECKSCHER - OHLIN Taùc giaû - Eli Heckscher & Bertil Ohlin, nhaø kinh teá hoïc Thuïy Ñieån, taùc phaåm “Thöông maïi lieân khu vöïc vaø quoác teá” (1933) Tö töôûng chính ng Caùc yeáu toá saûn xuaát khaùc nhau giöõa caùc quoác gia Chuyeân moân hoùa nhöõng ngaønh söû duïng nh ng yeáu toá saûn xuaát chi phí reû hôn, chaát löôïng cao hôn ng Cô sôû thöông maïi quoác teá laø lôïi theá töông ñoái 11
 12. 1.4. LYÙ THUYEÁT HECKSCHER – OHLIN (tt) TA WA RCA = ÷ TX W RCA (the Coefficient of Revealed Comparative Advantage) - heä soá bieåu thò lôïi theá töông ñoái hay so saùnh nh TA - Kim ngaïch xuaát khaåu saûn phaåm A cuûa nöôùc X (tính giaù FOB) ch TX - Toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa nöôùc X trong 1 naêm ng ch WA - Toång kim ngaïch xuaát khaåu saûn phaåm A cuûa theá giôùi T ng ch W - Toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa theá giôùi trong 1 naêm ng ch Neáu RCA ≤ 1: saûn phaåm khoâng coù lôïi theá so saùnh nh Neáu 2,5 < RCA < 4,25: saûn phaåm coù lôïi theá so saùnh cao nh Neáu RCA ≥ 4,25: saûn phaåm coù lôïi theá so saùnh raát cao nh 12
 13. 1.4. LYÙ THUYEÁT HECKSCHER – OHLIN (tt) Saûn phaåm thaâm duïng lao ñoäng (labour intensive goods) - ng ng Saûn phaåm caàn nhieàu ñôn vò lao ñoäng treân 1 ñôn vò tö baûn ng Saûn phaåm thaâm duïng tö baûn (capital intensive goods) - ng Saûn phaåm caàn nhieàu ñôn vò tö baûn treân 1 ñôn vò lao ñoäng ng ⇒ Quoác gia coù nguoàn lao ñoäng doài daøo ⇒ chuyeân moân hoùa ng saûn xuaát saûn phaåm coù tyû troïng lao ñoäng cao ⇒ xuaát khaåu ng ng haøng hoùa coù tyû troïng lao ñoäng cao ñoåi laïi haøng hoùa coù tyû ng ng ng ng troïng tö baûn cao ng ⇒ Quoác gia coù nguoàn tö baûn doài daøo ⇒ chuyeân moân hoùa saûn xuaát saûn phaåm coù tyû troïng tö baûn cao ⇒ xuaát khaåu ng haøng hoùa coù tyû troïng tö baûn cao ñoåi laïi haøng hoùa coù tyû ng ng ng troïng lao ñoäng cao ng ng 13
 14. 1.4. LYÙ THUYEÁT HECKSCHER – OHLIN (tt) Öu ñieåm Khuyeán khích thöông maïi quoác teá phaùt trieån Giaûi thích nguoàn goác hình thaønh lôïi theá so nh saùnh nh Nhöôïc ñieåm Khoâng cho pheùp giaûi thích moïi hieän töôïngng thöông maïi quoác teá, ñaëc bieät khi: Ñaûo ngöôïc nhu caàu Caïnh tranh khoâng hoaøn haûo nh Chi phí vaän taûi vaø baûo hieåm quaù lôùn 14
 15. 1.5. NGHÒCH LYÙ LEONTIEF Taùc giaû - Wassily Leontief, thöû nghieäm moâ hình H - O (1951) ñeå giaûi thích haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu vaøo Myõ (döõ ng kieän 1947) Giaû thieát - Myõ coù lôïi theá töông ñoái veà saûn xuaát haøng hoùa ng coù tyû troïng tö baûn cao, neân seõ xuaát khaåu haøng hoùa thaâm ng ng duïng tö baûn (capital intensive goods) vaø nhaäp khaåu haøng ng ng hoùa thaâm duïng lao ñoäng (labour intensive goods) ng ng Keát quaû baát ngôø - Saûn phaåm xuaát khaåu töø caùc coâng ty Myõ coù tyû troïng lao ñoäng cao hôn saûn phaåm nhaäp khaåu ng ng Nghòch lyù - Myõ laø moät nöôùc coù nguoàn lao ñoäng doài daøo? ng Nghieân cöùu, tranh luaän ⇒ Phaân bieät lao ñoäng vaø tö baûn ng khaùc nhau. Ví duï: lao ñoäng coù kyõ naêng vaø khoâng kyõ naêng ng 15
 16. 1.6. LYÙ THUYEÁT VEÀ SÖÏ TÖÔNG ÑOÀNG GIÖÕA CAÙC QUOÁC GIA NG Taùc giaû - Staffan Burenstam Linder, giaûi thích thöông maïi theá giôùi thaäp nieân 60 vaø 70 Tieàn ñeà Khi thu nhaäp taêng ⇒ nhu caàu möùc phöùc taïp saûn phaåm taêng Caàn thieát am hieåu thò tröôøng trong nöôùc vaø nöôùc ng ngoaøi ⇒ nhu caàu caùc thò tröôøng töông ñoàng ng ng Tö töôûng chính ng Thöông maïi phaùt trieån giöõa hai quoác gia coù möùc thu nhaäp hay möùc ñoä coâng nghieäp hoùa xaáp xæ Toàn taïi söï trao ñoåi saûn phaåm töông töï hoaëc coù chuùt ít khaùc bieät 16
 17. 1.7. LYÙ THUYEÁT CHU KYØ SAÛN PHAÅM QUOÁC TEÁ Taùc giaû - Giaùo sö Raymond Vernon (1966) Tieáp caän - saûn phaåm, thoâng tin, kieán thöùc, chi phí vaø quyeàn löïc Tö töôûng chính - chu kyø saûn phaåm ñöôïc chia 3 ng giai ñoaïn Giai ñoaïn 1 - Saûn phaåm môùi Saûn xuaát taïi thò tröôøng coâng nghieäp hoùa raát ng cao Lao ñoäng kyõ naêng cao ng Chi phí saûn xuaát cao Giaù ñoäc quyeàn 17
 18. 1.7. LYÙ THUYEÁT CHU KYØ SAÛN PHAÅM QUOÁC TEÁ (tt) Giai ñoaïn 2 - Saûn phaåm tröôûng thaønh ng nh Saûn xuaát môû roäng, tieâu chuaån hoùa daàn daàn ng Giaûm lao ñoäng kyõ naêng ng Taêng xuaát khaåu Taêng caïnh tranh nh Giaûm giaù Nhu caàu giöõ thò phaàn ⇒ Ñaàu tö nöôùc ngoaøi Giai ñoaïn 3 - Saûn phaåm tieâu chuaån hoùa Saûn xuaát hoaøn toaøn tieâu chuaån hoùa Lao ñoäng reû, khoâng caàn kyõ naêng cao ng Caïnh tranh gay gaét nh Lôïi theá caïnh tranh chuyeån sang nöôùc keùm phaùt trieån - nh xuaát khaåu ngöôïc laïi cho caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån 18
 19. 1.7. LYÙ THUYEÁT CHU KYØ SAÛN PHAÅM QUOÁC TEÁ (tt) Öu ñieåm Giaûi thích baûn chaát ñaàu tö nöôùc ngoaøi Chuyeån nghieân cöùu töø quoác gia ñeán saûn phaåm Nhìn nhaän söï di chuyeån tö baûn, coâng ngheä, thoâng tin,… Nhöôïc ñieåm Chæ phuø hôïp saûn phaåm coâng ngheä cao 19
 20. 1.8. LYÙ THUYEÁT LÔÏI THEÁ CAÏNH TRANH TOAØN CAÀU NH Coâng ty taïo laäp lôïi theá caïnh tranh laâu daøi, baèng nh ng Naém quyeàn sôû höõu saûn phaåm trí tueä Ñaàu tö lónh vöïc R & D, nhaèm taän duïng öu theá thöôïng ng ng phong (First-Mover Advantage) Tieát kieäm chi phí nhôø taêng quy moâ saûn xuaát (Economies of Scales) hoaëc ña daïng hoùa saûn phaåm (Economies of Scope) ng Khai thaùc ñöôøng cong kinh nghieäm (Exploiting experience ng curve) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản