Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 4

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

1
822
lượt xem
684
download

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn hóa là kiến trúc cần thiết mà mọi người sử dụng để diễn giải kinh nghiệm và thể hiện sắc thái xã hộiđặc điểm:được đòi hỏi,được chia sẻ,thừa hưởng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 4

 1. CHÖÔNG 4: MOÂI TRÖÔØNG VAÊN HOÙA NG 1. Khaùi nieäm 2. Caùc yeáu toá vaên hoùa 3. Vaên hoùa vaø thaùi ñoä 4. Vaên hoùa vaø quaûn trò chieán löôïc 1
 2. 1. KHAÙI NIEÄM Khaùi nieäm – Vaên hoùa laø kieán thöùc caàn thieát maø moïi ngöôøi söû duïng ñeå dieãn giaûi kinh ng nghieäm vaø theå hieän saéc thaùi xaõ hoäi Ñaëc ñieåm Ñöôïc hoïc hoûi Ñöôïc chia xeû Thöøa höôûng Bieåu töôïng Khuoân maãu Tính ñieàu chænh 2
 3. 1. KHAÙI NIEÄM (tt) Quan nieäm sai laàm – Chuû nghóa vò chuûng – ng caùch thöïc hieän cuûa coâng ty öu vieät hôn ngöôøi ch khaùc (haønh vi cöùng raén, thaùi ñoä beà treân,...) nh ng n, Söû duïng chieán löôïc ra nöôùc ngoaøi gioáng nhö trong nöôùc Khoâng thay ñoåi saûn phaåm theo nhöõng yeâu caàu thò tröôøng rieâng bieät Mang lôïi nhuaän veà nöôùc maø khoâng taùi ñaàu tö thò tröôøng nöôùc ngoaøi Söû duïng nhaø quaûn trò gioûi trong nöôùc nhöng thieáu kinh nghieäm nöôùc ngoaøi ⇒ Coù theå traùnh neáu hieåu vaên hoùa nöôùc sôû taïi nh 3
 4. 1. KHAÙI NIEÄM (tt) Hieåu bieát taùc ñoäng ng vaên hoùa ñeán haønhnh vi con ngöôøi 4
 5. 1. KHAÙI NIEÄM (tt) Khuynh höôùng ng Vaên hoùa töôøng minh (low ng context culture) – moïi thoâng ñieäp ñeàu baèng chöõ roõ raøng Vaên hoùa aån taøng (high ng context culture) – thoâng ñieäp ít thoâng tin, hieåu bieát thoâng qua ngöõ caûnh 5
 6. 1. KHAÙI NIEÄM (tt) Yeáu toá Vaên hoùa aån taøng ng Vaên hoùa töôøng ng minh Luaät sö Khoâng quan troïng Raát quan troïng ng ng Lôøi noùi Lôøi cam keát Khoâng ñaùng tin ng Traùch nhieäm Caáp treân gaùnh vaùc Ñaåy xuoáng caáp ch nh ng döôùi Thôøi gian Chính thôøi gian Thôøi gian laø tieàn coâng vieäc baïc Thöông Daøi doøng, chuû yeáu Tieán haønh nhanh ng, nh löôïng ng laø quan heä choùng ng Nöôùc ñaïi Nhaät, Trung Ñoâng Myõ, Baéc Aâu t, dieän 6
 7. 1. KHAÙI NIEÄM (tt) Vaên Hoùa aûnh höôûng nh ng Caûm giaùc, taâm lyù Suy nghó, haønh ñoäng Thaùi ñoä vaø yù thöùc quaûn lyù Quan heä Chính phuû vaø doanh nghieäp 7
 8. 2. CAÙC YEÁU TOÁ VAÊN HOÙA 2.1. Ngoân ngöõ (Language) 2.2. Toân giaùo (Religion) 2.3. Giaù trò vaø thaùi ñoä (Value and Attitudes) 2.4. Thoùi quen vaø caùch öùng xöû (Customs and Manner) ch ng 2.5. Vaên hoùa vaät chaát (Material Culture) 2.6. Thaåm myõ (Aesthetics) 2.7. Giaùo duïc (Education) 8
 9. 2.1. NGOÂN NGÖÕ (LANGUAGE) Phöông tieän ñeå truyeàn thoâng tin vaø yù töôûng ng Hieåu bieát ngoân ngöõ, giuùp Hieåu tình huoáng Tieáp caän daân ñòa phöông Nhaän bieát saéc thaùi, nhaän maïnh yù nghóa Hieåu vaên hoùa toát hôn Hieåu bieát thaønh ngöõ, caùch noùi xaõ giao haøng ngaøy Dòch thuaät thoâng suoát 2 loaïi ngoân ngöõ Ngoân ngöõ khoâng lôøi – maøu saéc, khoaûng caùch, ñòa vò Ngoân ngöõ thaân theå 9
 10. 2.2. TOÂN GIAÙO (RELIGION) Thieân Chuùa, Tin Laønh, Do Thaùi, Hoài Giaùo, Aán a, nh, i, o, Ñoä, Phaät Giaùo vaø Khoång Töû ng Aûnh höôûng nh ng Caùch soáng, nieàm tin, giaù trò vaø thaùi ñoä Caùch cö xöû Thoùi quen laøm vieäc Chính trò vaø kinh doanh 10
 11. 2.3. GIAÙ TRÒ VAØ THAÙI ÑOÄ (VALUE AND ATTITUDES) Giaù trò – nieàm tin vöõng chaéc laøm cô sôû ñeå con ngöôøi ñaùnh giaù ñieàu ñuùng, sai, toát, nh ng, t, xaáu, quan troïng, khoâng quan troïng u, ng, ng Thaùi ñoä – nhöõng khuynh höôùng khoâng ñoåi ng cuûa söï caûm nhaän vaø haønh vi theo moät nh höôùng rieâng bieät veà moät ñoái töôïng ng ng 11
 12. 2.3. GIAÙ TRÒ VAØ THAÙI ÑOÄ (VALUE AND ATTITUDES) (tt) Heä thoáng thöù baäc giaù trò ng Heä thoáng giaù trò thöù baäc ng Qñieåm con ngöôøi Cô baûn thöôøng laø xaáu ng Cô baûn thöôøng laø toát ng Ñaùnh giaù caù nhaân nh Laån traùnh hoaëc ñaùnh nh nh Khuyeán khích caù nhaân giaù tieâu cöïc haønh ñoäng nhö baûn chaát nh ng Qñieåm 1 caù nhaân Khoâng ñoåi Tieán trình Khaùc bieät caù nhaân Phaûn khaùng vaø sôï haõi ng Chaáp nhaän vaø lôïi duïng ng Söû duïng caù nhaân ng Coâng vieäc Moät caùch toaøn dieän ch Bieåu loä caûm xuùc Ngaên chaën Khuyeán khích Haønh ñoäng nh ng Nguïy trang vaø möu ñoà Trung thöïc Söû duïng uy theá ng Duy trì quyeàn löïc vaø Cho nhöõng muïc ñích xaùc thanh danh ñaùng, taäp theå ng, Thaùi ñoä Nghi ngôø moïi ngöôøi Tin caäy moïi ngöôøi Ruûi ro Laån traùnh nh Saün saøng chaáp nhaän ng Quan ñieåm kinh Nhaán maïnh söï caïnh nh nh Nhaán maïnh söï coäng taùc nh ng doanh tranh 12
 13. 2.3. GIAÙ TRÒ VAØ THAÙI ÑOÄ (VALUE AND ATTITUDES) (tt) 13
 14. 2.4. THOÙI QUEN VAØ CAÙCH ÖÙNG XÖÛ (CUSTOMS AND MANNER) CH NG Thoùi quen – caùch thöïc haønh ch nh phoå bieán hoaëc ñaõ hình thaønh nh töø tröôùc Caùch cö xöû – laø nhöõng haønh vi ch nh ñöôïc xem laø ñuùng ñaén trong ng xaõ hoäi rieâng bieät ⇒Thoùi quen – caùch söï vaät ñöôïc ch laøm, m, ⇒Caùch cö xöû – ñöôïc duøng khi ch ng thöïc hieän chuùng ng 14
 15. 2.5. VAÊN HOÙA VAÄT CHAÁT (MATERIAL CULTURE) Laø nhöõng ñoái töôïng con ngöôøi laøm ra ng Cô sôû haï taàng kinh teá – giao thoâng, thoâng tin, nguoàn naêng löôïng Cô sôû haï taàng xaõ hoäi – chaêm soùc söùc khoûe, giaùo duïc, nhaø ôû Cô sôû haï taàng taøi chính – ngaân haøng, baûo hieåm, dòch vuï taøi chính Tieán boä kyõ thuaät Taùc ñoäng tieâu chuaån möùc soáng Giaûi thích nhöõng giaù trò, nieàm tin cuûa xaõ hoäi 15
 16. 2.6. THAÅM MYÕ (AESTHETICS) Thò hieáu ngheä thuaät cuûa vaên hoùa – hoäi hoïa, kòch ngheä, aâm nhaïc a, Nhieàu khía caïnh thaåm myõ laøm cho caùc nh neàn vaên hoùa khaùc nhau 16
 17. 2.7. GIAÙO DUÏC (EDUCATION) Khaû naêng ñoïc, vieát, nhaän thöùc, hieåu bieát c, t, c, Giaùo duïc cung caáp cô sôû haï taàng caàn ng thieát ñeå phaùt trieån khaû naêng quaûn tri Tieâu chuaån ñaùnh giaù – moâ hình giaùo duïc nh 17
 18. 3. VAÊN HOÙA & THAÙI ÑOÄ (Culture & Attitudes) 3.1. Nhöõng khía caïnh vaên hoùa nh 3.2. Caùc khuynh höôùng thaùi ñoä ng 18
 19. 3.1. NHÖÕNG KHÍA CAÏNH VAÊN HOÙA NH Söï caùch bieät quyeàn löïc (Power Distance) ch Laån traùnh ruûi ro (Uncertainty Advoidance) nh Chuû nghóa caù nhaân (Individualism) Söï cöùng raén (Masculinity) ng Söï keát hôïp nhöõng khía caïnh naøy nh 19
 20. SÖÏ CAÙCH BIEÄT QUYEÀN LÖÏC (POWER DISTANCE) CH Laø caùc taàng naác quyeàn löïc ñöôïc chaáp ng nhaän giöõa caáp treân vaø caáp döôùi trong toå chöùc ⇒Nöôùc coù khoaûng caùch quyeàn löïc cao ng ch ⇒Nöôùc coù khoaûng caùch quyeàn löïc töø trung ng ch bình ñeán thaáp 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản