Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 9

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
748
lượt xem
607
download

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môi trường bên ngoài MNC:đánh giá các yếu tố chính trị,kinh tế,văn hóa và những khuynh hướng thay đổi của các yếu tố này,bốn lĩnh vực chức năng:hoạch định chiến lược toàn cầu,đánh giá cạnh tranh,thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 9

 1. CHÖÔNG 9: CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 1. Khaùi nieäm 2. Tuyeån choïn vaø hoài höông 3. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån 4. Thu nhaäp 5. Quaûn trò chieán löôïc vaø caùc chieán löôïc quaûn trò nguoàn nhaân löïc 1
 2. 1. KHAÙI NIEÄM Quaûn trò nhaân löïc quoác teá laø quaù trình tuyeån duïng, ñaøo taïo, traû löông cho caùc nhaân söï laøm ng, o, vieäc ôû caùc vò trí khaùc nhau ôû haûi ngoaïi
 3. 1. KHAÙI NIEÄM (tt) Chieán löôïc quaûn trò nhaân löïc quoác teá bao goàm vieäc xem xeùt caùc quaù trình tuyeån choïn, ñaøo n, taïo, tính toaùn thu nhaäp vaø caùc moái quan heä o, lao ñoäng trong moâi tröôøng kinh doanh quoác teá ng ng
 4. 1. KHAÙI NIEÄM (tt) 1.1. Tuyeån choïn nhaân söï 1.2. Hình thöùc boá trí nhaân söï 1.3. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán quaûn trò nh ng nguoàn nhaân löïc quoác teá
 5. 1.1. TUYEÅN CHOÏN NHAÂN SÖÏ 3 nguoàn Coâng daân chính quoác cuûa coâng ty cö truù ôû nöôùc ngoaøi Ngöôøi ñòa phöông cuûa quoác gia sôû taïi Coâng daân quoác gia thöù 3 ngoaøi quoác gia coâng ty ñaët truï sôû chính vaø quoác gia maø coâng ty ñang hoaït ñoäng ng
 6. 1.2. HÌNH THÖÙC BOÁ TRÍ NHAÂN SÖÏ Theo thôøi gian Giai ñoaïn ñaàu – söû duïng chuyeân vieân quaûn trò chính quoác Giai ñoaïn sau – taêng cöôøng söû duïng nhaân löïc quoác gia sôû taïi Theo trình ñoä Ngöôøi chính quoác taïi nöôùc keùm phaùt trieån Nhaân löïc quoác gia ôû nöôùc phaùt trieån hôn. Theo giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa MNC ng Khi MNC môùi baét ñaàu hoaït ñoäng – ngöôøi chính quoác ñieàu haønh Khi MNC hoaït ñoäng troâi chaûy – nhaø quaûn trò sôû taïi ñieàu haønh Theo giai ñoaïn quaù trình quoác teá hoùa Khi MNC ñang xuaát khaåu – nhaø quaûn trò sôû taïi ñieàu haønh Khi MNC baét ñaàu saûn xuaát taïi 1 nöôùc – nhaø quaûn trò chính quoác
 7. 1.3. CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN TRÒ NHAÂN LÖÏC QUOÁC TEÁ NH NG Nguoàn nhaân söï Hình thöùc boá trí Nguyeân taéc boá trí Chi phí
 8. 2. TUYEÅN CHOÏN VAØ HOÀI HÖÔNG 2.1. Caùc tieâu chuaån kieåm tra quoác teá vaø hoà sô tuyeån choïn 2.2. Caùc chieán löôïc ñieàu chænh
 9. 2.1. CAÙC TIEÂU CHUAÅN KIEÅM TRA QUOÁC TEÁ VAØ HOÀ SÔ TUYEÅN CHOÏN Khaû naêng thích nghi – khaû naêng thích öùngng caù nhaân vôùi nhöõng thay ñoåi veà vaên hoùa, a, xem xeùt: t: Kinh nghieäm laøm vieäc vôùi vaên hoùa khaùc Ñaõ ñi du lòch nöôùc ngoaøi Khaû naêng veà ngoaïi ngöõ Khaû naêng giaûi quyeát vaán ñeà khaùc nhau vôùi taàm nhìn khaùc nhau Tính nhaïy caûm ñoái vôùi söï thay ñoåi moâi tröôøng ng
 10. 2.1. CAÙC TIEÂU CHUAÅN KIEÅM TRA QUOÁC TEÁ VAØ HOÀ SÔ TUYEÅN CHOÏN Söï töï tin – ñaùnh giaù möùc ñoä ñoäc nh laäp caù nhaân Tuoåi taùc, kinh nghieäm vaø giaùo c, duïc – caân baèng öu theá hai ng nhoùm Quaûn trò treû – haêng haùi nhaän coâng taùc nöôùc ngoaøi, ham hoïc hoûi Quaûn trò lôùn tuoåi – nhieàu kinh nghieäm, chín chaén
 11. 2.1. CAÙC TIEÂU CHUAÅN KIEÅM TRA QUOÁC TEÁ VAØ HOÀ SÔ TUYEÅN CHOÏN Tình traïng söùc khoûe vaø gia ñình – yeâu caàu theå chaát ng toát, tinh thaàn toát, khaû naêng thích öùng söï thay ñoåi t, t, ng moâi tröôøng töï nhieân, vaên hoùa ng Ñoäng löïc vaø khaû naêng laõnh ñaïo ng Ñoäng löïc – mong muoán maïo hieåm, khaùm phaù, ng m, tinh thaàn tieân phong, tìm kieám cô hoäi thaêng tieán, n, cô hoäi caûi thieän tình traïng kinh teá ng Khaû naêng laõnh ñaïo – söï chín chaén, söï oån ñònh veà n, tinh thaàn, daãn ñaàu vaø khaû naêng saùng taïo n, ng
 12. 2.1. CAÙC TIEÂU CHUAÅN KIEÅM TRA QUOÁC TEÁ VAØ HOÀ SÔ TUYEÅN CHOÏN Caùch thöùc tuyeån choïn – phoûng vaán, kieåm tra ch ng n, Vieäc hoài höông sau thôøi coâng taùc ôû nöôùc ngoaøi cho caùc quaûn trò vieân Caùc lyù do cuûa vieäc hoài höông – thôøi haïn coâng taùc, mong muoán con caùi ñöôïc ñaøo taïo chính c, quoác, naêng löïc yeáu c, Vieäc taùi thích nghi
 13. 2.2. CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC ÑIEÀU CHÆNH Chieán löôïc chuyeån tieáp giuùp nhaø quaûn trò thích nghi deã daøng ng hôn sau khi hoaøn thaønh coâng taùc nöôùc ngoaøi nh Thoûa thuaän hoài höông – thôøi haïn, coâng vieäc, quyeàn haïn sau n, c, khi hoài höông Coâng ty thueâ hoaëc giöõ laïi caên nhaø cho quaûn trò vieân trong thôøi gian coâng taùc ôû nöôùc ngoaøi Phaân coâng cho moät ñieàu haønh vieân caáp cao trôû thaønh ngöôøi nh nh baûo trôï cho moät quaûn trò vieân ñöôïc göûi coâng taùc nöôùc ngoaøi Giöõ moái lieân laïc lieân tuïc vôùi quaûn trò vieân ñeå ñaûm baûo hoï coù theå naém baét kòp thôøi nhöõng vaán ñeà ôû vaên phoøng chính ng Duy trì phöông thöùc chuû ñoäng nhaèm giaûi quyeát caùc vaán ñeà ng lieân quan ñeán ngöôøi hoài höông
 14. 3. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN Caùc loaïi hình ñaøo taïo Ñaøo taïo tieâu chuaån hoùa – nhaèm hoaøn thieän caùc kyõ naêng kyõ thuaät vaø kyõ naêng phaân tích Ñaøo taïo chuyeân bieät – nhaèm ñaùp öùng caùc ng nhu caàu rieâng bieät cuûa ngöôøi tham gia, thöôøng lieân quan ñeán vaên hoùa ng
 15. 3. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN (tt) 6 kieåu chöông trình ñaøo taïo phoå bieán nhaát Moâi tröôøng – ñòa lyù, khí haäu, nhaø ôû, tröôøng hoïc ng u, ng Khuynh höôùng vaên hoùa – giaù trò, taäp quaùn vaên hoùa ng nöôùc sôû taïi Söï hoäi nhaäp vaên hoùa – khaû naêng tieáp nhaän caùc neàn vaên hoùa Ngoân ngöõ Tính nhaïy caûm – khaû naêng öùng xöû linh hoaït ng Kinh nghieäm – sinh hoaït, laøm vieäc chung vôùi ngöôøi t, khaùc vaên hoùa
 16. 4. THU NHAÄP 4.1. Nhöõng yeáu toá thoâng thöôøng ng cuûa 1 thu nhaäp troïn goùi 4.2. Thueá 4.3. Caùc khuynh höôùng tính toaùn ng thu nhaäp hieän ñaïi 4.4. Caùc moái quan heä lao ñoäng ng 4.5. Cheá ñoä daân chuû coâng nghieäp
 17. 4.1 NHÖÕNG YEÁU TOÁ THOÂNG THÖÔØNG CUÛA 1 THU NHAÄP TROÏN GOÙI NG Löông cô baûn – soá tieàn thu nhaäp maø moät nhaân vieân nhaän ñöôïc ôû chính quoác Phuùc lôïi – baûo hieåm y teá, an ninh xaõ hoäi, i, trôï caáp höu trí Trôï caáp – chi phí sinh hoaït, phí dòch t, chuyeån coâng taùc, nhaø ôû, giaùo duïc, trôï caáp c, c, khoù khaên
 18. 4.2. THUEÁ 2 loaïi thueá – thueá thu nhaäp chính quoác vaø sôû taïi Giaûi phaùp Caân baèng thueá – MNC so saùnh toång khoaûn thueá ng nh ng treân thu nhaäp giöõa chính quoác vaø sôû taïi, sau ñoù i, thanh toaùn cho baát kyø phaàn cheânh leäch giöõa 2 ch möùc thueá naøy Baûo veä thueá – nhaân vieân seõ thanh toaùn soá tieàn baèng soá tieàn maø hoï seõ phaûi traû treân cô sôû thu ng nhaäp chính quoác
 19. 4.3. CAÙC KHUYNH HÖÔÙNG TÍNH TOAÙN THU NHAÄP HIEÄN ÑAÏI NG Baûo ñaûm caùc quaûn trò vieân coâng taùc ôû nöôùc ngoaøi khoâng phaûi traû baát kyø khoaûn chi phí phuï troäi naøo so vôùi caùc khoaûn chi phí thanh toaùn khi laøm vieäc ôû chính quoác. c. Caùc khoaûn thueá thu nhaäp, chi phí nhaø ôû, p, haøng hoùa, dòch vuï, caùc khoaûn tích luõy caù ng a, nhaân ôû chính quoác seõ ñöôïc ñaûm baûo
 20. 4.4. CAÙC MOÁI QUAN HEÄ LAO ÑOÄNG NG Quaûn lyù moái quan heä lao ñoäng – söû duïng ng ng chính saùch ch Taäp trung Phaân quyeàn Phoái hôïp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản