Quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp BSC - Chuyên gia JICA

Chia sẻ: Pham Ngoc Thien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

4
2.051
lượt xem
1.237
download

Quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp BSC - Chuyên gia JICA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của quá trình đầu tư phát triển của xã hội. Tuy nhiên nguồn lực này lại đặc biệt hơn các nguồn lực khác ở chỗ, đây là nguồn lực tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội nhưng cũng lại chính là đối tượng tiêu dùng những sản phẩm đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị và phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp BSC - Chuyên gia JICA

 1. Chuyên Qu n tr và phát tri n ngu n nhân l c QU N TR VÀ PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C THEO PHƯƠNG PHÁP BSC (BALANCED SCORECARD DEPLOYMENT). Chuyên gia JICA Ti n sĩ Shinichiro Kawaguchi 1
 2. M i liên quan gi a Qu n tr /Phát tri n Ngu n Nhân l c trong Doanh nghi p v i Balanced Scorecard (BSC). Chi n llư c công ty Chi n ư c công ty T m nhìn/Giá tr /S C c u t ch c m nh Phân tích SWOT Chi n llư c Kinh doanh Chi n ư c Kinh doanh Balanced M c tiêu/M c ích Scorecard kinh doanh Chi n llư c t ng Chi n ư c t ng M c tiêu/m c ích c a Phòng/B Phòng/B ph n/phân xư ng Phòng/B ph n/phân xư ng ph n/Nhóm Phân tích Xác nh rõ Vai trò/Trách nhi m M c tiêu/M c ích công vi c Vai trò/Trách nhi m Tiêu chí (Th c hi n & c a t ng cá nhân Kh năng) ● ra M c tiêu/M c ích Phù h p Phù h p ●Thi t k ●Qu n tr K năng/Tri th c Thù lao/Khích l Phù h p Phát tri n kh năng ánh giá k t qu th c hi n & năng l c 2 ( ào t o KABS)
 3. K t h p và t p trung ngu n l c cho chi n lư c i ngũ qu n lý Công ngh Các b ph n thông tin kinh doanh Chi n l c Ngân sách và u tư v n Ngu n nhân l c tưc Ph n ánh trong chi n lư c Nh m T m nhìn, s m nh, giá tr ,,m c tiêu/m c ích kinh doanh T m nhìn, s m nh, giá tr m c tiêu/m c ích kinh doanh 3
 4. Các nguyên t c c a m t t ch c t p trung vào chi n lư c ●Thúc y thay i thông qua c p lãnh o S thúc y Quá trình qu n lý H th ng qu n tr chi n lư c ●C th hoá ●Bi n chi n lư c chi n lư c thành thành m t quá trình liên t c hành ng K t n i ngân sách và chi n lư c Sơ chi n lư c Trung Phân tích và h th ng thông tin B ng ánh giá tâm Hi u bi t v chi n lư c (Balanced Scorecards) ●Bi n chi n lư c ●G n k t t ch c v i chi n lư c thành công vi c hàng ngày c a m i ngư i Nh n bi t chi n lư c Vai trò c a công ty i u ph i ơn v kinh doanh ánh giá b n thân i u ph i d ch v chung 4 Ki m tra khách quan
 5. Bt ut m t gi thuy t m i i v i h th ng qu n tr chi n lư c Xây d ng m t t m nhìn chi n lư c lâu dài C th hoá t m nhìn Liên l c & Ph n h i & Balanced Scorecard K tn i H ch i L p k ho ch Kinh doanh 5
 6. c trưng ch y u c a Balanced Scorecard Nh m tri n khai t m nhìn, s m nh, m c tiêu/m c ích kinh doanh c a Doanh nghi p theo 4 quan i m T m nhìn, s m nh, m c tiêu/m c ích kinh doanh T m nhìn, s m nh, m c tiêu/m c ích kinh doanh Phân tích Phân tích Góc SWOT SWOT tài chính KPI/KPRI KPI/KPRI Góc Góc Balanced h ch i khách hàng Scorecard và phát tri n KPI/KPRI KPI/KPRI Phân tích Phân tích SWOT Góc KPRI: Ch tiêu năng su t chính 6 SWOT quy trình n i b KPI : Ch tiêu ho t ng chính
 7. CHI N LƯ C C A Mobil NAM&R BN chi n lư c M c tiêu chi n lư c Thư c o chi n lư c (KPI/KPRI) Ch Tăng trư ng tài chính F1 Thu nh p trên v n u tư Tài chính ROCE F2 T n d ng tài s n s n có Dòng ti n F3 Kh năng sinh l i . V trí s dư ròng (so v i i th c nh tranh) F4 T i thi u hóa chi phí F5 Tăng trư ng l i nhu n . T ng phí cho 1 galon phân ph i (so v i i th c nh tranh) T l tăng trư ng s n lư ng vs. T l ngành Doanh thu và s dư c a sp Nongasoline Phân o n th trư ng chính ư c ch n Khách hàng Thu hút khách hàng C1 Ti p t c thu hút khách hàng m c tiêu ánh giá c acác khách hàng quan tr ng Tăng trư ng l i nhu n g p c a C2 Xâu d ng m i quan h hai bên M i quan h hai bên i tác cùng có l i v i i tác cùng có l i v i i tác Kh o sát i tác 7
 8. CHI N LƯ C C A Mobil NAM&R BN M c tiêu chi n lư c Thư c o chi n lư c Ch chi n lư c Xây d ng như ng quy n I1 D ch v s n ph m c i ti n C a s n ph m m i ROI N ib Ch p nh n s n ph m m i I2 Nhóm như ng quy n t t nh t ánh giá ch t lư ng i tác I3 L c k t qu th c hi n Kho ng cách l i nhu n Th i gian ngh không k ho ch I4 Qu n tr hàng t n kho Mc hàng t n kho T l luân chuy n hàng I5 T i thi u hóa chi phí Chi phí ho t ng vs. S c nh tranh ơn hàng hoàn h o I6 úng quy cách, úng h n S lư ng các s c v môi trư ng I7 C i ti n EHS T l ngày ngh vi c L c lư ng lao ng s n L1 Môi trư ng cho hành ng Kh o sát nhân công H c h i và L2 K năng và kh năng chuyên môn sàng & y nhi t huy t B ng ánh giá cá nhân (%) phát tri n Kh năng chi n lư c s n có ch ch t L3 Ti p c n thông tin chi n lư c Thông tin chi n lư c s n có 8
 9. SƠ CHI N LƯ C M T C A HÀNG BÁN L TH I TRANG Ho ch nh CHI N LƯ C TĂNG TRƯ NG DOANH THU CHI N LƯ C NĂNG SU T t ư c s tăng trư ng n tư ng thông qua vi c tăng “C i ti n hi u qu ho t ng thông qua s d ng t i ưu “ th ph n” TSC và qu n tr hàng t n kho KPI KPRI Tài chính Tăng trư ng Tăng trư ng Năng su t l i nhu n Khách hàng Ch t lư ng ơn chào hàng Kh năng s n có Hình nh Thi t k Giá c / Kinh nghi m thương hi u nh t quán th i trang L i nhu n hoàn ch nh mua hàng Xây d ng hình nh S n ph m phù h p Kinh nghi m mua hàng Tăng giá tr Xây d ng Hoàn thi n như ng quy n ho t ng N ib khách hàng Ch Ch Ch Ch “ t s th ng tr v thương hi u” “ Th i trang hoàn h o” “Ngu n l c và phân ph i” “ Kinh nghi m mua hàng” H c h i và Năng l c Cơ s h t ng Th c hi n Nh n th c K th p phát tri n Chi n lư c 9 chuyên môn m c tiêu công ngh c a nhân viên
 10. XÂY D NG SƠ CHI N LƯ C o lư ng Tiêu chí tìm ki m và phân b M c tiêu Sáng ki n (KPI/KPRI) Tăng 20% Thu nh p ho t ng Tài chính L i nhu n Tăng trư ng c a các c a Tăng 12% Nh ng chương trình Tăng doanh thu hàng Qu n tr ch t lư ng T l hoàn v n Gi m 50% -Ch t lư ng m i năm Khách hàng -Y u t khác S tho mãn c a Ch t lư ng khách hàng 60% S trung thành c a Kinh nghi m khách hàng s n ph m mua s m 70%vào năm 3 Chương trình phát Hàng hóa N i sinh -T m t nhà máy tri n nhà máy công ty Hàng hoá lưu kho 85% “Nhà máy Qu n tr k ho ch dây chuy n h ng A T l k năng chi n lư c Năm 1 (50%) K năng chi n lư c Năm 3 (75%) H ch i hi n có K ho ch Năm 5 (90%) K năng H th ng chi n lư c và H th ng Ph n m m l p k quan h mua hàng/ k ho ch ho ch cho hàng hoá 10 trong nhà máy l p k ho ch
 11. Xác nh quan h nguyên nhân-k t qu c a chi n lư c Quan i m tài chính T m nhìn, s m nh, giá tr , “N u thành công m c tiêu/m c ích kinh doanh thì chúng ta tính toán cho c ông SWOT như th nào?” KPI,KPRI K ho ch Quy trình t trên Quan i m khách hàng t ư c t m nhìn, xu ng “ chúng ta quan tâm t i khách hàng KPI,KPRI như th nào?” Quan i m n i sinh “ tho mãn KPI,KPRI khách hàng, qui trình s n xu t ph i n i tr i hơn Quy trình t dư i i m nào?” lên trên Quan i m h c h i và phát tri n tưc “ KPI,KPRI Th c hi n t m nhìn, t ch c c n h c h i và c i ti n như th nào? 11
 12. Quan i m h c h i và phát tri n Năng l c chi n lư c Công ngh chi n lư c Môi trư ng hành ng Cơ s K năng Chia s ng d ng Nh n th c K th p S n sàng ng l c ki n th c h t ng Tl Chia s Ph m vi Công ngh Hi u bi t M c tiêu B nhi m Tinh th n k năng chi n lư c kinh nghi m v k th pv i chung (th a mãn) chi n lư c chi n lư c Chương trình th c ti n Balanced (nh ng v trí (%) Scorecard ch y u) d ki n (%) (trao quy n) 12
 13. Mô t chi n lư c: Sơ b ng ánh giá chi n lư c Tăng giá tr c a c ông Chi n lư c tăng doanh thu Chi n lư c tăng năng su t Giá tr c ông Quan i m ROCE Tăng cư ng Tăng giá tr khách hàng Tài chính Xây d ng franchising C i ti n c u trúc chi phí khai thác tài s n Ngu n doanh thu m i L i nhu n c a khách hàng Chi phí t ng b ph n T n d ng tài s n Có ư c c a khách hàng ư c khách hàng Gi S dn u v S n ph m S thân thi n v i Khách hàng Hoàn h o trong ho t ng Xác nh n giá tr khách hàng Quan i m S n ph m/d ch v Quan h Hình nh Khách hàng Ch t lư ng Ch c năng Thương hi u D ch v Giá c Th i gian Quan h S tho mãn c a khách hàng “ tưc “Tăng giá tr “Làm m t “Xây d ng s hoàn h o công ty Quan i m gương m u” khách hàng” Franchise” trong ho t ng” (Quá trình qu n lý N i sinh (Quá trình c i t ) (Quá trình (Tuân th pháp lu t và môi trư ng) khách hàng) ho t ng) M t l c lư ng lao ng s n sàng và y nhi t huy t Quan i m h ch i Năng l c chi n lư c Công ngh chi n lư c Môi trư ng hành 13 ng và phát tri n
 14. HRM/HRD Series BSC hư ng t i tương lai & các gi i pháp h th ng HRM/HRD chi n lư c Chief Executive Management Consultant Shinichiro Kawaguchi Ph.D. MSC International Co., Ltd. 14
 15. BRP hư ng t i tương lai và HRM/HRD b ng (1/2) Tương lai BSC TT m nhìn, ss m nnh,giá tr cc t tlõi m h, giá tr m nhìn, lõi Hi n t i M c tiêu kinh doanh M c tiêu kinh doanh M c tiêu kinh doanh M c tiêu kinh doanh (ng n h n)) (trung và dài h n)) (ng n h n (trung và dài h n Các KPI hư ng t i tương lai Các KPI hi n t i KPI Tài chính KPI Tài chính KPI Khách hàng KPI Khách hàng KPI Quy trình kinh doanh KPI Quy trình kinh doanh KPI H c h i và phát tri n KPI H c h i và phát tri n Sơ nh v Dòng quy trình s n xu t Dòng quy trình s n xu t S W SO ST O T WO WT Phân tích T ng h p Sơ Sơ SWOT 15 t ch c t ch c
 16. BRP hư ng t i tương lai và HRM/HRD b ng (2/2) Tương lai BSCn t i Hi KPI Phòng KPI Phòng KPI B ph n KPI B ph n KPI Nhóm KPI Nhóm KPI Cá nhân KPI Cá nhân Phân tích và mô tt công vi c Phân tích và mô công vi c d a trên BSC d a trên BSC Thi t l p tiêu chí ánh giá Tiêu chí th c hi n công vi c (KPI) Tiêu chí năng l c ánh giá k t qu H th ng lương thư ng Tiêu chí th c hiên công vi c (KPI) Tiêu chí năng l c Ma tr n năng ll c/k năng Ma tr n năng ll c/k năng Ma tr n năng c/k năng Ma tr n năng c/k năng 16 Thi tt k ào tt o Thi tt k ào tt o Thi k ào o Thi k ào o
 17. Chi n lư c kinh doanh c a Doanh nghi p 1) Tên công ty (Quy mô ) : 2) S n ph m/D ch v chính: 4) T m nhìn: 5) Nhi m v /S m nh 6) M c tiêu kinh doanh: ●Dài/trung h n: ●Ng n h n: 7) Các KPI Doanh nghi p Các nhóm KPI theo Các h ng m c KPI Ch tiêu có th Ch tiêu có th nh nh lư ng trong lư ng trung h n BSC ng n h n ● 1.Tài chính ● 。 。 。 ● ● 。 。 。 2.Khách hàng ● 。 。 。 。 。 。 ● ● 。 。 。 3. Quy trình kinh doanh ● 。 。 。 。 。 。 ● ● 。 。 。 4. H c h i và phát tri n ● 。 。 。 。 。 。 ● 。 。 。 17 。 。 。
 18. Phân tích tình hình kinh doanh c a Doanh a d nghi p n ng hoá s ph m/D ch v Giàu Nghèo Nông thôn Theo a Thành phương ph Th ph n Phân tích nh v i m m nh i my u Gi i pháp S-O Gi i pháp S-T ● ● ● ● ● ● ● ● 。 。 。 。 ● ● 。 。 。 。 CSF: CSF: Cơ h i ● ● 。 。 ● Gi i pháp W-O ● Gi i pháp W-T Thách th c ● ● ● ● 。 。 。 。 ● 。 ● ● ● 。 。 。 。 ● ● 。 。 。 CSF: CSF: ● ● ● 。 。 ● 18 Phân tích SWOT T ng h p SWOT 。 。 。 。
 19. Phân tích quy trình kinh doanh thông qua BSC hư ng t i tương lai và chi n lư c Chi n lư c B.R.P Quy Quy trình KD tương i m m nh và i m i m c n c i ti n cho tương lai hư ng t i tương lai. y u hi n t i trình KD hi n t i lai 1)M r ng 1. 1. 2) Duy trì 2. 2. 3)Ch m d t h. ng 1)M r ng 1. 1. 2) Duy trì 2. 2. 3)Ch m d t h. ng 1. 1. 1)M r ng 2. 2. 2) Duy trì 3)Ch m d t h. ng 1. 1. 1)M r ng 2. 2. 2) Duy trì 3)Ch m d t h. ng 1. 1. 2. 2. 1)M r ng 2) Duy trì 1. 1. 3)Ch m d t h. ng 2. 2. 1)M r ng 2) Duy trì 3)Ch m d t h. ng 19
 20. Hư ng d n qui trình kinh doanh d a trên BTO c i thi n F.L Khách Phòng Phòng k Phòng k Phòng mua Phòng l p Phòng Phòng hàng bán thu t i n thu t s n sm ráp QLCL h uc n và cơ khí. hàng xu t Nh n ơn Qui cách t hàng Hư ng d n Chi phí, s lư ng Qui cách k thu t Chi phí, th i gian giao hàng Hư ng d n K hoach v in s n xu t K ho ch v cơ khí Hư ng d n Danh m c mua s m mua s m Hư ng d n B phân và Trư c khi bán thành K ho ch l p ráp l p ráp Hư ng d n ph m ki m tra QLCL Sau khi QLCL K ho ch ki m tra QLCL Hư ng d n ki m tra QLCL giao hàng Danh m c giao hàng ( ngày, kh i lư ng.) S n ph m cu i cùng i m m nh (S) S: S: S: S: S: S: S: S: i m y u (W) hi n t i W: W: W: W: W: W: W: W: i m m nh (S) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) i m y u (W) s tăng lên 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) trong tương lai 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản