intTypePromotion=1

RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN

Chia sẻ: Nguyễn Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
2.096
lượt xem
265
download

RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CÃN Bài 1: Cho biểu thức: P= a 2 a 3  5 a a 6  1 2 a a, Rút gọn P b, Tính giá trị của P khi a = 4  2 3 c, Tìm a ðể P 4, a2 4, a1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN

  1. RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CÃN Bài 1: Cho biểu thức: a 2 5 1 P= a 3 a a 6 2 a   a, Rút gọn P b, Tính giá trị của P khi a = 4  2 3 c, Tìm a ðể P 4, a2 > 4, a1 < a2 thì giá trị của P tại a1 nhỏ hõn giá trị của P tại a2. Bài 2: Cho biểu thức: x   x 3 x 2 x 2  Q = 1  :  x 1  x  2 3  x x  5 x  6          a, Rút gọn Q b, Tìm x ðể Q < 0 c, Tìm x  Z ðể Q  Z d, Tìm m ðể Q ( x  1) = m(x+1) – 2 e, Tính giá trị của Q khi x = 5 - 2 6 f, So sánh giá trị của Q với số -3 g, Tìm giá trị nhỏ nhất của Q. Kiểm tra lại kết quả ý f. Bài 3: Cho biểu thức:  x 1 1 8 x   3 x 2 A=   : 1   3 x 1 3 x 1 9x  1   3 x 1         a, Rút gọn A 6 b, Tìm x ðể A = 5 c, Tìm giá trị lớn nhất của A d, Tìm x ðể A < 0 f, Tìm x ðể A < 1 g, Tính giá trị của A khi x = 3 99  70 2 Bài 4: Cho biểu thức: a   1 2 a B = 1  :   a 1  a 1 a a  a  a 1        a, Rút gọn B b, Tính giá trị của B khi a = 19 - 8 3 c, Tìm a ðể B < 1 d, Tìm a  Z ðể B  Z. pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
  2. Bài 5: Cho biểu thức: x 1 2x  x x 1 2x  x  M=   1 : 1      2x  1 2x  1 2x  1 2x  1           a, Rút gọn M 1 b, Tính giá trị của M khi x = 3 2 2 2   c, Tìm x ðể M = x Bài 6: Cho biểu thức: x x  x 1 x 1 A= x 1 x 1  a, Rút gọn A b, Tìm giá trị nhỏ nhất của A c, Tìm x ðể A = 2x – 1. Bài 7: Cho biểu thức:  2a  1 a  1  a 3 P=  3   a    a  1 a  a  1  1  a     a, Rút gọn P b, Tính giá trị của P khi a = 37 - 20 3 c, Xét dấu biểu thức P. 1  a d, Tìm a ðể P = a – 3 Bài 8: Cho biểu thức:  x2 x 1 x  1 P = 1:   x x 1 x  x 1 x 1       a, Rút gọn P b, So sánh P với số 3 c, Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của P. Từ ðó kiểm tra lại kết quả ý b. d, Tính giá trị của P khi x = 67 - 42 2 1 7 e, Tìm x ðể P 2  1 f, Tìm x  Z ðể  Z P Bài 9: Cho biểu thức:  x2 x 1 x 1 P = 1:   x x 1 x  x 1 x 1       a, Rút gọn P b, Tính giá trị của P khi x = 9 - 2 14 13 c, Tìm x ðể P = 3 pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
  3. d, So sánh P với số 3. Bài 10: Cho biểu thức: 1  a a  1  a a A=   a   a   1 a  1  a     a, Rút gọn P b, Tìm a ðể A < 7  4 3 c, Tìm a ðể A = a  6 a  9 d, So sánh A và A Bài 11: Cho biểu thức:  2 x x 3x  3   2 x  2  A=  :  1  x 3 x 3 x9   x 3        a, Rút gọn A b, Tìm x  Z ðể A  Z. 1 c, Tìm x ðể A <  2 d, Tìm giá trị nhỏ nhất của A m e, Tìm m ðể A = x9 Bài 12: Cho biểu thức:  x3 x   9x x 3 x 2 B=   x9  1 :   x x 6 2 x x 3        a, Rút gọn B 3 5 b, Tính giá trị của B khi x = 2 c, Tìm x  Z ðể B  Z d, Tìm x ðể B < 1 Bài 13: Cho hai biểu thức: 2a a  2 a  3a  3 2a 2  2a A= B= 2 a 3 a3  a a, Rút gọn A b, So sánh A và B Bài 14: Cho biểu thức: 15 x  11 3 x 2 2 x 3 C= x2 x 3 1 x x 3   a, Rút gọn C b, Tìm x  Z ðể C  Z. pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
  4. 1 c, Tìm x ðể C = 2 2 d, CMR: C  3 e, Tìm giá trị lớn nhất của C Bài 15: Cho biểu thức: 1 1 a 1  E=  :    a a a 1  a  2 a  1       a, Rút gọn E b, So sánh E với số 1 Bài 16: Cho biểu thức: 2 x x m2 H= (m > 0) x m x m 4 x  4m 2   a, Rút gọn H b, Tính x theo m ðể H = 0 c, Xác ðịnh m ðể x tìm ðýợc ở câu b thoả mãn x > 1 Bài 17: Cho biểu thức: 3x  9 x  3 x 1 x 2 P= x x 2 x 2 1 x   a, Rút gọn P b, Tìm x  Z ðể P  Z. c, T ìm m ð ể x .P = m - x Bài 19: Cho biểu thức: x3 R= x 1  2 a, Tìm ðiều kiện ðể R có nghĩa và trục cãn thức ở mẫu của R b, Tính giá trị của R nếu x = 4(2  3) c, Tìm giá trị nhỏ nhất của R Bài 20: Cho biểu thức: a2  a 2a  a A= 1 a  a 1 a  a, Rút gọn A b, Với a > 1, hãy so sánh A với A c, Tìm a ðể A = 2 d, Tìm giá trị nhỏ nhất của A Bài 21: Cho biểu thức: pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
  5.  a 1 ab  a   a 1 ab  a M=   1 :   1   ab  1  ab  1   ab  1  ab  1      a, Rút gọn M 3 1 b, Tính giá trị của M nếu a = 2  3 , b = 1 3 c, Tìm giá trị nhỏ nhất của M nếu a b 4 Bài 22: Cho biểu thức: a a 1 a a 1  1  a  1 a 1 Q=  a  a a a a  a  a  1 a 1        a, Rút gọn Q b, Tìm a ðể Q = 7 c, Tìm a ðể Q > 6 Bài 23: Cho biểu thức:  2 a  a  1 2a a  a  a  a  a M=1+  1 a 1 a a  2 a 1      a, Rút gọn M 6 b, Tìm a biết M = 1 6 2 c, So sánh M với số 3 Bài 24: Cho biểu thức: 2  a 1   a 1 a  1 Q=   2 2 a  a 1 a 1          a, Rút gọn Q b, Tìm a ðể Q < 0 c, Tìm a ðể Q = -2 Bài 25: Cho biểu thức: 2 x 2 x 4x   2 x 3  B=    : 2 x 2 x x4 2 x 2 x  x       a, Rút gọn B b, Tìm x ðể B < 0 c, Tìm x ðể B = -1 pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! “Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2