intTypePromotion=3

Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt công tác đoàn và phong trào thanh niên tại trường Trung học phổ thông Ngã Năm

Chia sẻ: Thành Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
11
lượt xem
2
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt công tác đoàn và phong trào thanh niên tại trường Trung học phổ thông Ngã Năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết nhằm hoàn thiện lĩnh vực nghiên cứu và góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại trường, để đoàn viên thanh niên luôn xem đoàn là chỗ dựa vững chắc, là sân chơi bổ ích, lành mạnh sau tuần lễ học tập. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt công tác đoàn và phong trào thanh niên tại trường Trung học phổ thông Ngã Năm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> <br /> ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƢƠNG THỨC SINH<br /> HOẠT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO<br /> THANH NIÊN TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ<br /> THÔNG NGÃ NĂM<br /> <br /> NGUYỄN DUY KHÁNH<br /> <br /> Phường 2, 2017.<br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN 1: MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1<br /> 1.1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................. 1<br /> 1.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................... 1<br /> 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 2<br /> 1.4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 2<br /> 1.5. Tính mới của đề tài .............................................................................................. 2<br /> PHẦN 2: NỘI DUNG ..................................................................................................... 3<br /> 2.1. Cơ sở lý luận ........................................................................................................ 3<br /> 2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu ............................................................................. 3<br /> 2.3. Biện pháp tiến hành ............................................................................................. 4<br /> 2.4. Kết quả nghiên cứu .............................................................................................. 6<br /> PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................ 8<br /> 3.1. Kết luận chung ..................................................................................................... 8<br /> 3.2. Đề xuất, khuyến nghị ........................................................................................... 8<br /> 3.2.1. Đối với giáo viên làm công tác Đoàn ............................................................... 8<br /> 3.2.2. Với Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường............................................................. 9<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 10<br /> PHỤ LỤC....................................................................................................................... 11<br /> PHỤ LỤC....................................................................................................................... 12<br /> PHỤ LỤC....................................................................................................................... 13<br /> PHỤ LỤC....................................................................................................................... 14<br /> PHỤ LỤC ...................................................................................................................... 15<br /> <br /> PHẦN 1: MỞ ĐẦU<br /> 2<br /> <br /> 1.1. Lý do chọn đề tài<br /> Năm học 2016 – 2017 cả nước tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8,<br /> Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản,<br /> toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong<br /> điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Năm học<br /> 2016 – 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng ban hành công văn về việc “Chủ<br /> động tích cực đổi mới hoạt động quản lý giáo dục và hoạt động dạy học”.<br /> Năm học 2016 – 2017, tôi được phân công kiêm nhiệm công tác đoàn, là một Bí<br /> thư Đoàn cơ sở tôi không ngừng tìm tòi, học hỏi để phát triển phong trào và quản lý<br /> đoàn viên thanh niên, để hoàn thanh nhiệm vụ năm học của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà<br /> trường đã đề ra. Việc nghiên cứu và viết đề tài còn giúp cho giáo viên làm công tác<br /> Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh tại trường trung học phổ thông<br /> (THPT) Ngã Năm có được cái nhìn tổng quan để hoạch định các kế hoạch, chương<br /> trình công tác đoàn tại trường.<br /> Trong chương trình công tác Đoàn, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn<br /> mong muốn giáo dục và bồi dưỡng kĩ năng sống, bồi dưỡng tinh thần, tình cảm, đạo<br /> đức của học sinh nhằm đạt mục đích giáo dục chung là rèn đức, luyện tài phát triển<br /> hoàn thiện nhân cách đoàn viên thanh niên. Với mục đích nêu trên Đoàn trường không<br /> ngừng nghiên cứu, tìm tòi tạo sân chơi lành mạnh thu hút đoàn viên thanh niên<br /> (ĐVTN) tham gia sau những giờ học trên lớp, giúp các em có các hoạt động lành<br /> mạnh góp phần tránh xa tình trạng bạo lực học đường, phí thời gian vào hoạt động<br /> mạng xã hội ảo như facebook, zalo, game bạo lực... làm các em sao lãng việc học tập,<br /> hình thành nhân cách theo hướng tiêu cực.<br /> 1.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> Bên cạnh nhiệm vụ năm học, bản thân tôi luôn trách nhiệm làm sao cho công tác<br /> đoàn góp phần vào việc nâng cao chất lượng công tác Đoàn và chất lượng giáo dục<br /> toàn diện cho học sinh của Nhà trường nói chung.<br /> Năm học 2016 - 2017 tôi đã chọn đề tài gắn liền với nhiệm vụ bản thân nhằm<br /> hoàn thiện lĩnh vực nghiên cứu và góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và<br /> phong trào thanh niên tại trường, để đoàn viên thanh niên luôn xem đoàn là chỗ dựa<br /> vững chắc, là sân chơi bổ ích, lành mạnh sau tuần lễ học tập.<br /> 1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài là đoàn viên thanh niên đang học tập và sinh<br /> hoạt tại trường THPT Ngã Năm, năm học 2016 - 2017.<br /> Đề tài được tiến hành trong phạm vi đối với đoàn viên thanh niên của ba khối lớp<br /> 10, 11, 12 của trường trung học phổ thông Ngã Năm, năm học 2016 - 2017.<br /> 1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Để hoàn thành đề tài, tôi đã sử dụng các phương pháp: Phương pháp nghiên cứu<br /> tài liệu, phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn, phương pháp thống kê toán<br /> học, phương pháp đàm thoại.<br /> Trong các phương pháp nêu trên, tôi sử dụng phương pháp phương pháp phỏng<br /> vấn là phương pháp chủ đạo. Phương pháp nghiên cứu tài liệu, quan sát, đàm thoại là<br /> phương pháp bổ trợ.<br /> 1.5. Tính mới của đề tài<br /> Trường THPT Ngã Năm được thành lập từ tháng 9 năm 2015, được chia tách từ<br /> trường THPT Mai Thanh Thế, Ban chấp hành Đoàn trường hoạt động trên cơ sở kế<br /> thừa và từ ngày thành lập đến nay sau gần hai năm hoạt động, theo xu hướng phát triển<br /> của thời đại đòi hỏi Đoàn cơ sở tại đơn vị phải không ngừng đổi mới phương thức nội<br /> dung sinh hoạt để phù hợp với tình hình mới và là năm đầu tiên tôi áp dụng đề tài vào<br /> công tác đoàn tại trường THPT Ngã Năm.<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG<br /> 4<br /> <br /> 2.1. Cơ sở lý luận<br /> Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết<br /> định tương lai, vận mệnh dân tộc. Đảng và Bác Hồ đã đề cao vai trò, vị trí quan trọng<br /> của thanh niên, xác định thanh niên là đội quân xung kích của cách mạng, Đoàn TNCS<br /> Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng.<br /> Bác Hồ căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan<br /> trọng và rất cần thiết”. Đảng ta luôn giáo dục, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực<br /> lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ,<br /> dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của<br /> mình trước Đảng và nhân dân.<br /> Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị của thanh niên, là chỗ dựa tinh<br /> thần vững chắc cho thanh niên. Do đó, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong<br /> trào thanh niên sẽ góp phần vào sự thành công của công tác giáo dục học sinh trong<br /> trường học.<br /> Đánh giá vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hệ thống chính<br /> trị ở nước ta nói chung và vai trò của tổ chức Đoàn trong nhà trường nói riêng Đảng ta<br /> đã có rất nhiều Nghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.<br /> Đặc biệt, gần đây nhất tại kì họp lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khóa X đã ban<br /> hành Nghị quyết số 25 ngày 25 tháng 7 năm 2008 “Về tăng cường sự lãnh đạo của<br /> Đảng đối với công tác thanh niên thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”<br /> Nghị quyết đã chỉ rõ: “Việc quản lý, tập hợp thanh niên trong tình hình mới khó khăn<br /> hơn. Điều kiện, phương tiện hoạt động của Đoàn, Hội, chính sách cho cán bộ Đoàn,<br /> nhất là cán bộ Đoàn cơ sở còn bất cập. Năng lực, trình độ của không ít cán bộ Đoàn<br /> chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; khả năng tập hợp, tổ chức phong trào thanh niên<br /> trong công tác thanh niên còn hạn chế”.<br /> Trên cơ sở đó, cần phải tăng cường công tác chỉ đạo, đề ra các biện pháp nâng<br /> cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên.<br /> 2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu<br /> Công tác Đoàn và phong trào thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong các<br /> trường trung học phổ thông. Tuổi trẻ học đường luôn cần những nét mới, chất trí tuệ<br /> và văn hoá trong các hoạt động Đoàn, Hội. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên<br /> của trường THPT Ngã Năm đã đạt được những thành tích nổi bật được Chi uỷ, Ban<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản