Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử 12 thông qua việc kết hợp Văn học để gây hứng thú cho học sinh

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
90
lượt xem
26
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử 12 thông qua việc kết hợp Văn học để gây hứng thú cho học sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử 12 thông qua việc kết hợp Văn học để gây hứng thú cho học sinh" thực hiện với mục tiêu nhằm gây hứng thú cho học sinh, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi việc học lịch sử, tìm hiểu lịch sử, nhận thức lịch sử đang có nhiều hướng giảm sút, xuống cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử 12 thông qua việc kết hợp Văn học để gây hứng thú cho học sinh

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu<br /> <br /> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI<br /> Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Mã số: ................................<br /> (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi)<br /> Mục lục .........................................................................................................1<br /> I. Lý do chọn đề tài ......................................................................................2<br /> II. Cơ sở thực hiện đề tài .............................................................................3<br /> 1. Cơ sở lý luận .............................................................................................3<br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> <br /> 2. Cơ sở thực tiễn ..........................................................................................5<br /> <br /> ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC<br /> III. Tổ chức thực hiện đề tài ........................................................................6<br /> <br /> LỊCH SỬ 12 THÔNG QUA VIỆC KẾT HỢP VĂN<br /> HỌC ĐỂ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH<br /> <br /> 1. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................6<br /> 2. Phần nội dung ...........................................................................................7<br /> 3. Kết luận .................................................................................................... 12<br /> IV. Những thành công và lƣu ý cần khắc phục ........................................ 13<br /> 1. Thành công ............................................................................................. 13<br /> Người thực hiện: Phan Thị Mùi<br /> 2. Những bài áp dụng .................................................................................. 13<br /> Lĩnh vực nghiên cứu:<br /> 3.Lưu ý cần khắc phục - Quản lý giáo dục<br /> ................................................................................ 13<br /> <br /> <br /> - Phương pháp dạy học bộ môn: Lịch sử<br /> <br /> V. Đề xuất kiến nghị .................................................................................. 14<br /> Lời cảm ơn .................................................................................................. 14<br /> - Lĩnh vực khác: ...................................................... <br /> Có đính kèm:<br />  Mô hình<br />  Phần mềm<br /> <br />  Phim ảnh<br /> <br />  Hiện vật khác<br /> <br /> Năm học: 2011 - 2012<br /> <br /> SKKN<br /> <br /> GV: Phan Thị Mùi<br /> <br /> 1<br /> <br /> Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu<br /> <br /> SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI<br /> TRƢỜNG THPT<br /> NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> <br /> PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> Năm học 2011 - 2012<br /> Tên sáng kiến kinh nghiệm:<br /> ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ THÔNG QUA<br /> VIỆC KẾT HỢP VĂN HỌC ĐỂ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH.<br /> Họ và tên tác giả: Phan Thị Mùi<br /> Đơn vị: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Long Thành - Tỉnh Đồng Nai<br /> Lĩnh vực:<br /> Quản lý giáo dục: <br /> Phương pháp dạy học bộ môn:<br /> <br /> Phương pháp giáo dục: <br /> Lĩnh vực khác:<br /> <br /> 1. Tính mới<br /> - Có giải pháp hoàn toàn mới <br /> - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có<br /> <br /> 2. Hiệu quả<br /> - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao<br /> <br /> - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng<br /> trong toàn ngành có hiệu quả cao <br /> - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao <br /> - Có tính cải tiến và đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng<br /> tại đơn vị có hiệu quả cao <br /> 3. Khả năng áp dụng<br /> - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính<br /> sách:<br /> Tốt <br /> Khá <br /> Đạt <br /> - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện<br /> và dễ đi vào cuộc sống:<br /> Tốt <br /> Khá <br /> Đạt <br /> - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt<br /> hiệu quả cao trong phạm vi rộng:<br /> Tốt <br /> Khá <br /> Đạt <br /> XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN<br /> (Ký tên và ghi rõ họ tên)<br /> SKKN<br /> <br /> THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ<br /> (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)<br /> GV: Phan Thị Mùi<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu<br /> <br /> SƠ LƢỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC<br /> I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN<br /> 1. Họ và tên: Phan Thị Mùi<br /> 2. Ngày tháng năm sinh: 09 – 01 – 1980<br /> 3. Nam, nữ: Nữ<br /> 4. Địa chỉ: Tổ 19 – Khu Văn Hải – TT Long Thành – Đồng Nai<br /> 5. Điện thoại: (CQ)/ 0613844537 – 0613 845107.(NR); ĐTDĐ: 0983477480<br /> 6. Fax:<br /> <br /> E-mail: phanhaimui2009@gmail.com<br /> <br /> 7. Chức vụ: giáo viên<br /> 8. Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu<br /> II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO<br /> - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại Học<br /> - Năm nhận bằng: 2003<br /> - Chuyên ngành đào tạo: Lịch Sử<br /> III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC<br /> - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy bộ môn Lịch sử.<br /> - Số năm có kinh nghiệm: 07 năm<br /> - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:<br /> 1. Thiết kế sơ đồ tiến trình phát triển của cách mạng Tư sản Pháp 1789.<br /> Năm học 2006 – 2007.<br /> 2. Khai thác nội dung truyền thống yêu nước để giáo dục học sinh trong<br /> dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Năm học 2008 -2009<br /> 3. Tầm quan trọng của bài tập nhận thức trong dạy học lịch sử . Năm học<br /> 2009 – 2010.<br /> 4. Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử thông qua việc rèn luyện học sinh<br /> làm bài tập. Năm học 2010 – 2011.<br /> 5. Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử thông qua việc kết hợp văn học<br /> trong dạy học lịch sử lớp 12. Năm học 2011 – 2012.<br /> Người thực hiện<br /> <br /> SKKN<br /> <br /> GV: Phan Thị Mùi<br /> <br /> 3<br /> <br /> Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu<br /> <br /> Phan Thị Mùi<br /> <br /> Tên sáng kiến kinh nghiệm:<br /> ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 12 THÔNG QUA VIỆC<br /> KẾT HỢP VĂN HỌC ĐỂ GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH.<br /> I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:<br /> Nhiều năm qua trên thực tế việc đổi mới dạy và học luôn được diễn ra thường<br /> xuyên. Nhưng hiệu quả đến đâu chưa ai khẳng định được, nhưng những bất cập đi<br /> kèm là điều có thực. Những yếu kém của ngành giáo dục, đặc biệt trong những năm<br /> gần đây bộc lộ khá rõ trong dạy học nói chung và dạy học lịch sử nói riêng. Biểu<br /> hiện nỗi bật của việc giảm sút chất lượng bộ môn là tình trạng coi thường, nhớ nhầm<br /> sự kiện, không hiểu lịch sử, không vận dụng bài học kinh nghiệm quá khứ vào rèn<br /> luyện đạo đức, phẩm chất, quan điểm tư tưởng, thi cử chất lượng rất thấp.<br /> Nghị quyết 40/2000QH10 đã khẳng định mục tiêu đổi mới chương trình giáo<br /> dục phổ thông là “xây dựng nội dung chương trình và phương pháp giáo dục nhằm<br /> nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ. Đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn<br /> nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với thực tế và<br /> truyền thống Việt Nam”<br /> Thực tế hiện nay các em coi nhẹ bộ môn lịch sử. kiến thức môn lịch sử của các<br /> em rất hời hợt, không chính xác, thiếu hệ thống. Nguyên nhân đưa tới tình trạng này<br /> có nhiều: quan niệm không đúng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ bộ môn Lịch sử<br /> trong đào tạo thế hệ trẻ, cho là môn phụ, tác động mặt tiêu cực của cơ chế thị trường,<br /> những thiếu sót trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên … Một trong nhiều<br /> nguyên nhân đó ít nhiều thuộc trách nhiệm của người dạy.<br /> Qua giảng dạy giáo viên cần cho các em học sinh thấy được vị trí, tác dụng của<br /> bô môn Lịch sử là một môn khoa học. Cần phải có sự học tập và nghiên cứu nghiêm<br /> túc mới nắm vững được kiến thức. Giáo viên cần có cách giảng dạy tốt để khơi dậy<br /> hứng thú, phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Trong khi đó đối tượng học<br /> tập của lịch sử là những sự kiện đã diễn ra trong quá khứ. Đối tượng nhận thức<br /> không có trước mắt, hơn nữa chúng ta không thể tái diễn lại các sự kiện. Vì vậy việc<br /> nhận thức lịch sử bao giờ cũng khó khăn, học sinh dễ nhàm chán, không hứng thú<br /> môn học.<br /> Là giáo viên dạy môn lịch sử tôi rất trăn trở về điều này, làm thế nào để các em<br /> hứng thú hơn trong môn học lịch sử. Vì vậy để nâng cao chất lượng dạy học trong<br /> trường phổ thông, nhằm khắc phục những hạn chế, tăng cường tính thực tiễn, kĩ<br /> năng thực hành, năng lực tự học, phát huy sự chủ động và yêu thích môn học lịch sử,<br /> theo tôi cần có phương pháp dạy học phù hợp để học sinh thấy được học lịch sử có<br /> tác dụng thiết thực. Thầy phải cố gắng đầu tư thời gian và trí tuệ, làm cho môn học<br /> SKKN<br /> <br /> GV: Phan Thị Mùi<br /> <br /> 4<br /> <br /> Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu<br /> <br /> có sức thu hút (ít nhất là trong các giờ lên lớp) làm cho học sinh ý thức được tầm<br /> quan trọng của môn học mà không thể không học, điều này quả không dễ dàng chút<br /> nào nhưng tôi biết không ít thầy cô đã làm được và làm rất tốt. Để góp phần vào đổi<br /> mới phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình hiện nay, từ thực tiễn giảng<br /> dạy tôi biên soạn đề tài này nhằm góp một ý kiến nhỏ bàn về vấn đề “ đổi mới<br /> phương pháp dạy học lịch sử thông qua việc kết hợp văn học để gây hứng thú cho<br /> học sinh.<br /> II. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.<br /> 1. Cơ sở lý luận:<br /> 1.1. Tính hệ thống trong cấu tạo Chương trình các môn học nói chung và các bộ<br /> môn Khoa Học Xã Hội (KHXH) nói riêng trong trường học:<br /> Chúng ta đều biết, các môn học trong nhà trường Phổ thông là một hệ thống hoàn<br /> chỉnh nhằm trang bị cho học sinh kiến thức thuộc tất cả các môn, các lĩnh vực ở mức<br /> độ, tính chất “phổ thông”, giúp các em có một hành trang cơ bản làm tiền đề cho các<br /> cấp học cao hơn. Các môn học đó không chỉ liên quan chặt chẽ với nhau mà còn tạo<br /> nên một hệ thống hoàn chỉnh, khoa học. Cũng như các bộ môn Khoa Học Tự Nhiên<br /> (KHTN), các môn học thuộc KHXH như Văn học, Lịch sử, Địa lý … có vai trò hết<br /> sức to lớn trong việc hình thành và giáo dục nhân cách, đạo đức đối với học sinh nên<br /> lại càng liên quan và hệ thống hơn.<br /> Các nhà nghiên cứu lý luận dạy học cho rằng: trong một tiết học, bài học, giáo<br /> viên có thể lược bỏ bớt những nội dung kiến thức không phải là trọng tâm trong sách<br /> giáo khoa và có thể cung cấp thêm cho học sinh một số kiến thức mở rộng nằm ngoài<br /> sách giáo khoa môn học mình đang dạy. Những kiến thức đó thuộc nhiều kênh thông<br /> tin khác nhau: có thể là trên sách báo, truyền hình, ngoài xã hội hoặc ở sách giáo<br /> khoa các môn học khác. Tuy nhiên, việc cung cấp kiến thức đó phải sát với bài học,<br /> phải đảm bảo tính phù hợp, vừa sức nhằm làm bật nổi trọng tâm bài học và gây được<br /> hứng thú cho học sinh trong việc tiếp nhận kiến thức. Việc làm này càng có tác dụng<br /> đối với những bài học, tiết học được xem là “khô khan” như nhiều tiết, bài Lịch sử vì<br /> chúng có quá nhiều số liệu mà học sinh cho là khó nhớ. Tất nhiên, việc cung cấp kiến<br /> thức “bên ngoài” bao nhiêu, như thế nào để đạt hiệu quả cao lại là chuyện khác.<br /> Theo tôi, thực ra cơ sở này vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn. Suy<br /> cho cùng, đối tượng nghiên cứu của Văn học cũng như Sử học đều là Con Người.<br /> Văn học ngợi ca vẻ đẹp của non sông, đất nước, ca ngợi những con người mang<br /> những phẩm chất tốt đẹp, cao quý cũng như đả kích, lên án cái xấu của họ thì Lịch sử<br /> cũng ghi nhận công lao, đóng góp của những con người ấy (Nhân vật Lịch sử) và<br /> phán xét nghiêm minh đối với những người có tội với dân, với nước. Không phải<br /> ngẫu nhiên mà trong chương trình Văn học lại có phân môn Văn học sử và trong<br /> Chương trình Lịch sử lại có phần Lịch sử Văn học.<br /> Khi chúng ta, tức là những giáo viên giảng dạy Lịch sử, giảng dạy đến sự kiện,<br /> biến cố lịch sử nào, nhân vật lịch sử nào thì dù muốn hay không, chúng ta cũng<br /> SKKN<br /> <br /> GV: Phan Thị Mùi<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản