Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở Đồng Vương

Chia sẻ: Mai Thanh Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

1
317
lượt xem
78
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở Đồng Vương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở Đồng Vương giới thiệu về phương pháp để làm tốt về quản lý bảo vệ môi trường ở trường THCS. Mời các bạn tham khảo sáng kiến kinh nghiệm để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm quản lý giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở Đồng Vương

  1. S¸ng kiÕn:Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng Hoµng V¨n Phîng - Trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng PhÇn I: Më ®Çu I- Lý do chän ®Ò tµi Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vÒ tèc ®é ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, cïng víi tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ toµn cÇu, nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn nhanh chãng, khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ ph¸t triÓn gióp ngêi lao ®éng thñ c«ng thay thÕ b»ng nh÷ng m¸y mãc. N¨ng suÊt lao ®éng t¨ng n©ng møc sèng con ngêi ngµy cµng cao, møc sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn râ rÖt. Nhng bªn c¹nh kÕt qu¶ thu ®îc còng kh«ng Ýt t¸c h¹i riªng cña nã, ®ã lµ nh÷ng chÊt th¶i c«ng nghiÖp ®· g©y ¶nh hëng m«i trêng ngµy mét cao vµ ®· trë thµnh n¹n « nhiÔm. Kinh tÕ t¨ng trëng x· héi ph¸t triÓn d©n sè nhanh, sinh ho¹t cña con ngêi ®a d¹ng phong phó dÉn ®Õn chÊt th¶i ngµy cµng nhiÒu. M«i trêng trong x· héi cã nhiÒu c¸c chÊt th¶i kh¸c nhau. ë ®©y t«i chØ muèn ®Ò cËp ®Õn hai lo¹i chÊt th¶i ®ã lµ: ChÊt th¶i trong c«ng nghiÖp, trong sinh ho¹t hÇu nh cha sö lý g©y n¹n « nhiÔm m«i trêng. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu sèng con ngêi cµng cao. ChÝnh v× nhu cÇu ®ã con ngêi vËn dông khoa häc kü thuËt cao ®Ó phôc vô m×nh, thËm chÝ ¸p dông khai th¸c tµn ph¸ thiªn nhiªn nh chÆt ph¸ rõng hµng lo¹t, khai th¸c má v« tæ chøc, khai th¸c nguån níc ngÇm mét c¸ch tù do tr¸i phÐp, lµm cho m«i trêng sinh th¸i biÕn ®æi tµi nguyªn thªm c¹n kiÖt. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn g©y « nhiÔm m«i trêng dÉn tíi tèc ®é trong thiªn nhiªn ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn søc kháe, cã nhiÒu bÖnh l¹, bÖnh khã ch÷a xuÊt hiÖn. §øng tríc t×nh tr¹ng nµy, con ngêi ph¶i cã biÖn ph¸p lµm trong s¹ch m«i tr- êng sèng, bëi v× môc tiªu ®µo t¹o con ngêi trong giai ®o¹n míi ë níc ta lµ ph¸t triÓn con ngêi toµn diÖn “Cao trÝ tuÖ, cêng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc”. ChÝnh v× thÕ nhµ trêng cÇn lµm tèt viÖc gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng, nã cã vai trß quan träng bëi v× lùc lîng thanh, thiÕu niªn lµ lùc lîng nßng cèt, lµ t¬ng lai cña ®Êt níc chiÕm víi lùc lîng kh¸ ®«ng trong x· héi vµo kho¶ng 1/3 nh©n lo¹i. Chóng ta ph¶i gi¸o dôc viÖc b¶o vÖ m«i trêng víi toµn thÓ häc sinh v× lùc lîng nµy rÊt n¨ng ®éng, nã cã hai mÆt: XÊu:Tù tµn ph¸ thiªn nhiªn, g©y « nhiÔm m«i trêng mÊt c©n b»ng sinh th¸i. 1
  2. S¸ng kiÕn:Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng Hoµng V¨n Phîng - Trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng Tèt: NÕu nhËn thøc cña mçi thµnh viªn cã ý thøc, thùc hiÖn tèt ®ã còng lµ lùc lîng tèt b¶o vÖ, kh«i phôc thiªn nhiªn, gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn søc kháe con ngêi. Ngµy 10/1/1994 Chñ tÞch Níc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký lÖnh c«ng bè luËt b¶o vÖ m«i trêng(B¸o Hµ B¾c ngµy 16/8/1994) nhµ trêng lµ c¬ quan gi¸o dôc cã vai trß n©ng cao søc kháe, ph¸t triÓn tèt thÓ lùc. Cho häc sinh nªn nhËn râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®ãng gãp b¶o vÖ m«i trêng. §ã chÝnh lµ thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ nhiÖm vô n¨m häc 2006- 2007. Nh»m gãp phÇn tiÕng nãi chung trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ. T«i chän s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: “Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng ë trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng”. II- Môc ®Ých nghiªn cøu: §Ó lµm tèt vÒ qu¶n lý b¶o vÖ m«i trêng ë trêng THCS. VÒ néi dung: Kinh nghiÖm gi¸o dôc m«i trêng cña nhµ trêng §Þa ®iÓm nghiªn cøu: Trêng THCS §ång V¬ng. III- NhiÖm vô nghiªn cøu: 1. NhiÖm vô mét: S¬ lîc vÒ mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ m«i trêng vµ c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng(kÕt qu¶ c«ng viÖc ®· lµm). 2. NhiÖm vô hai: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kinh nghiÖm qu¶n lý(v× sao lµm ®îc) viÖc b¶o vÖ m«i trêng. 3. NhiÖm vô ba: C¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt. IV-Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Kinh nghiÖm qu¶n lý cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn. Trao ®æi víi c¸c bé phËn m«i trêng Nghiªn cøu chØ thÞ c¸c cÊp §äc tµi liÖu. V-§ãng gãp cña ®Ò tµi: 2
  3. S¸ng kiÕn:Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng Hoµng V¨n Phîng - Trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng N©ng dÇn nhËn thøc vµ gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c cha cao, nhËn thøc cßn h¹n chÕ. §Ó n©ng dÇn nhËn thøc vµ gi¸o dôc c¸c em ý thøc b¶o vÖ m«i trêng trong nhµ trêng, gia ®×nh vµ x· héi ®Ó cã m«i trêng “xanh- s¹ch- ®Ñp”. PhÇn II: Néi dung Ch¬ng I C¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò nghiªn cøu I- C¬ së lý luËn 1- M«i trêng lµ g×? Lµ tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn bao quanh sinh vËt cã ¶nh hëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sinh vËt. Trong ®ã c¸c yÕu tè sau: YÕu tè v« c¬ YÕu tè h÷u c¬ YÕu tè vËt lý 2- Gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng lµ g×? Lµ tæng hîp c¸c biÖn ph¸p nh»m qu¶n lý duy tr× sö dông hîp lý, phôc håi, n©ng cao hiÖu qu¶ m«i trêng tù nhiªn, gióp con ngêi vµ thiªn nhiªn cã sù hµi hßa phï hîp. II- c¬ së thùc tÕ: M«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn hiÖn nay ngµy cµng bÞ suy tho¸i nghiªm träng. Muèn b¶o vÖ m«i trêng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng mçi c«ng d©n cÇn cã nhËn thøc ®óng ®¾n vµ biÕt c¸ch b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i trêng. Khi nh÷ng vÊn ®Ò trªn cha trë thµnh bøc xóc, trong chóng ta tån t¹i mét sè suy nghÜ cha thËt ®óng vÒ vÊn ®Ò nµy. Tríc hÕt, cho con ngêi lµ chóa tÓ cña mu«n loµi. Con ngêi cã thÓ thèng trÞ, chÕ ngù mu«n loµi trªn tr¸i ®Êt. Th¸i ®é cña con ngêi víi mu«n loµi kh«ng ph¶i lµ th¸i ®é bÌ b¹n, cïng chung sèng mµ lµ khai th¸c, “bãc lét”, b¾t mu«n loµi phôc vô cho ®êi sèng cña m×nh nh b¾t ®éng vËt ®Ó ch¬i, ®Ó ¨n thÞt, dïng mét sè bé phËn cña ®éng vËt ®Ó lµm thuèc, lµm ®å dïng(mËt gÊu, cao hæ cèt, cao khØ, dµy da…) dïng ®éng vËt thay cho søc kÐo v.v… 3
  4. S¸ng kiÕn:Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng Hoµng V¨n Phîng - Trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng Con ngêi cho r»ng tµi nguyªn cña tr¸i ®Êt lµ v« tËn, cã thÓ th¶ søc khai th¸c phôc vô lîi Ých cña m×nh mµ kh«ng lo c¹n kiÖt(tµi nguyªn má, rõng, biÓn…), kh«ng cÇn ph¶i ®Ó dµnh cho thÕ hÖ sau. Con ngêi hoµn toµn cã kh¶ n¨ng chinh phôc thiªn nhiªn. §Æc biÖt khi khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn vµ viÖc øng dông khoa häc kü thuËt vµo ®êi sèng s¶n xuÊt, ngêi ta chØ nghÜ ®Õn sù tiÖn lîi(xe m¸y, « t«…) ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm mµ Ýt nghÜ ®Õn ¶nh hëng cña nã tíi m«i trêng sèng: Khãi bôi nhµ m¸y x¶ ra g©y « nhiÔm kh«ng khÝ, chÊt ®éc tõ ph©n bãn, thuèc trõ s©u trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp lµm « nhiÔm nguån níc s¹ch, « nhiÔm kh«ng khÝ, tiªu diÖt c¸c sinh vËt v.v… Con ngêi tá th¸i ®é bµng quan, thiÕu quan t©m cho dï m«i trêng « nhiÔm ra sao, tµi nguyªn thiªn nhiªn cßn hay hÕt, coi ®ã lµ viÖc cña x· héi, cña ngêi kh¸c. Nguy h¹i h¬n, nh÷ng suy nghÜ trªn kh«ng ph¶i cña mét sè Ýt ngêi, l¹i còng kh«ng ph¶i chØ ë mét quèc gia nµo mµ ë sè ®«ng ngêi, ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. V× vËy, cÇn hiÓu l¹i vÊn ®Ò, cÇn cã nh÷ng hµnh vi øng xö thËt ®óng ®¾n víi m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®ang ®Æt ra, bëi nÕu kh«ng, nh÷ng vÊn ®Ò trªn sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng cña con ngêi trong hiÖn t¹i vµ c¶ t¬ng lai n÷a. Cho häc sinh hiÓu biÕt tæng hîp m«i trêng n¬i ®ang sèng. H¹n chÕ th¶i chÊt ®éc h¹i ra m«i trêng ¶nh hëng ®Õn nguån níc uèng, sinh ho¹t. B¶o vÖ nguån tµi nguyªn, thiªn nhiªn tõ ®ã nhËn thøc ®îc mèi quan hÖ, t- ¬ng hç gi÷a kinh tÕ- chÝnh trÞ- v¨n hãa- m«i trêng. HiÓu biÕt mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ sù t¸c ®éng cña con ngêi víi m«i trêng. Ch¬ng II Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò nghiªn cøu kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng ë trêng häc. 1-Thùc tr¹ng cña nhµ trêng trong nh÷ng n¨m qua. VÞ trÝ nhµ trêng:Trêng n»m vÞ trÝ xen kÏ víi nhµ d©n, lµ n¬i tËp trung ®«ng ngêi, xa chî, sè lîng c©y xanh ®¶m b¶o cho bãng m¸t vµ m«i trêng. DiÖn tÝch cña nhµ trêng lµ 9560 m2. Sè lîng häc sinh cña nhµ trêng 380 em. Sè líp: 12 líp. Khu vùc nhµ trêng ®ãng c«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng xung quanh cã ý thøc kh¸ tèt, häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ c¶nh quan m«i trêng vµ c¶nh quan s ph¹m. 4
  5. S¸ng kiÕn:Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng Hoµng V¨n Phîng - Trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng ThuËn lîi: §øng díi gãc ®é lµm qu¶n lý th× c«ng t¸c gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng, trêng häc cã nhiÒu thuËn lîi vÒ tr×nh ®é d©n trÝ cã sù hiÓu biÕt vÒ m«i trêng. Ch¬ng tr×nh “xanh- s¹ch- ®Ñp” trêng líp ®· ®îc ®a vµo nhµ trêng nh c¸c dù ¸n GDMT, VIE98, 018 cña Bé GD&§T ph¸t ®éng. Ngoµi viÖc khai th¸c c¸c néi dung GDMT trong c¸c m«n häc nh: V¨n- tiÕng viÖt; sinh häc; ®Þa lý; gi¸o dôc c«ng d©n. Do c¸c gi¸o viªn trªn líp thùc hiÖn bªn c¹nh ®ã nhµ trêng lu«n gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ m«i trêng b»ng c¸c c«ng viÖc hµng ngµy, nh trång c©y, ch¨m sãc c©y, trång chËu c©y c¶nh, vÖ sinh trêng líp.Nh÷ng néi dung ®ã ®· ®îc nhµ trêng ®a vµo danh môc thi ®ua cña tõng líp, tõng tuÇn, tõng th¸ng cho mçi líp. Khã kh¨n: Bªn c¹nh thuËn lîi cßn cã nh÷ng khã kh¨n: DiÖn tÝch quy ho¹ch s©n ch¬i cha ®îc phï hîp, trång c©y xanh cha ®¶m b¶o. §å dïng d¹y häc cña m«n gi¸o dôc m«i trêng hÇu nh kh«ng cã, viÖc d¹y chñ yÕu lµ d¹y chay, häc chay Ngoµi viÖc c¬ së vËt chÊt cßn thiÕu thèn ra hiÖn nay c«ng t¸c gi¸o dôc m«i trêng cña chóng ta gÆp nhiÒu gian nan kh¸c. §ã chÝnh lµ bµi to¸n gi¸o viªn ®µo t¹o vÒ nghµnh nµy hoÆc trong ch¬ng tr×nh häc chuyªn nghiÖp ®a viÖc häc gi¸o dôc m«i trêng còng chØ s¬ lîc mang tÝnh chÊt th«ng b¸o. H¹n chÕ n÷a mµ chóng ta kh«ng thÓ bá qua ®ã lµ: Th«ng tin vÒ gi¸o dôc m«i trêng còng ®· cã nhng cha cã biÖn ph¸p sö lý kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶. 2- Nh÷ng c«ng viÖc ®· lµm Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cho c«ng t¸c gi¸o dôc m«i trêng trong trêng häc.Nhµ trêng ®· lµm ®îc nh÷ng viÖc nh sau: a- T¸c ®éng m«i trêng: a.1- M«i trêng kh«ng khÝ: + S©n trêng: Ph¸t ®éng phong trµo trång ch¨m sãc c©y xanh, c¸c líp häc, hµng ngµy häc sinh cã tæ chøc ch¨m sãc, vun síi khu vùc m×nh phô tr¸ch(bån hoa c©y c¶nh). Trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc c©y tuyÖt ®èi c¸c líp kh«ng sö dông ph©n h÷u c¬ t¬i, sö dông ph©n hoai môc. 5
  6. S¸ng kiÕn:Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng Hoµng V¨n Phîng - Trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng Hµng tuÇn chµo cê, bªn c¹nh biÓu d¬ng nh÷ng líp, nh÷ng häc sinh cã thµnh tÝch gi÷ g×n vÖ sinh trêng líp s¹ch sÏ, ý thøc b¶o vÖ c©y, b¶o vÖ m«i trêng tèt, cßn cã h×nh thøc phª b×nh c¸c c¸ nh©n, c¸c líp cha thùc hiÖn tèt. VËn ®éng phô huynh häc sinh tÆng c©y c¶nh cho nhµ trêng; vËn ®éng chi ®éi, chi ®oµn ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua t¹o quang c¶nh m«i trêng trong nhµ trêng. Nhµ trêng t¹o bÓ níc vÖ sinh cho häc sinh trong qu¸ tr×nh vÖ sinh trêng líp, cã thïng ®ùng r¸c, cã hè ®æ r¸c cho häc sinh. + Khu líp häc: Mçi líp cã mét chËu c¶nh ®Ó t¹o kh«ng gian “xanh” trong mçi líp vµ còng t¹o ý thøc b¶o qu¶n cho häc sinh; mçi líp cã mét bån hoa tríc cöa, trong mçi líp ®Òu thùc hiÖn tèt c«ng t¸c vÖ sinh chung cã quy íc râ rµng. Mçi líp ®Òu cã ý thøc gi¸o dôc häc sinh trong vÖ sinh hµng ngµy ®æ r¸c th¶i ®óng n¬i quy ®Þnh. + T¸c ®éng cña c©y xanh T¹o ®îc m«i trêng “xanh- s¹ch- ®Ñp”.T¹o ®îc kh«ng khÝ tho¸ng m¸t, cã bãng r©m, c¶n bôi do t¸c dông cña xe c¬ giíi, t¹o lîng « xy cho con ngêi Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc b¶o vÖ c©y xanh vµ trång c©y xanh trong nhµ trêng vµ gia ®×nh. a.2- M«i trêng níc: HÖ thèng tho¸t níc(kh«ng tù ®éng) ph¶i cã hÖ thèng tho¸t níc liªn hoµn, kh«ng g©y t¾c ngÏn, kh«ng ø ®äng Níc sö dông: níc giÕng kh¬i hîp vÖ sinh, lµ nguån níc khoan (cÇn kiÓm nghiÖm) tríc khi cho häc sinh sö dông. §Ó ®¶m b¶o vÖ sinh søc kháe häc ®êng cho häc sinh, c¸c líp ®Òu cã b×nh níc läc ®Ó mçi häc sinh ®Òu ®îc sö dông nguån níc s¹ch hîp vÖ sinh. a.3 - M«i trêng ®Êt, chÊt th¶i r¾n: Bãn c©y c¶nh, kh«ng sö dông ph©n h÷u c¬ t¬i, kh«ng sö dông ph©n hãa häc(thuèc trõ s©u).Chñ yÕu dïng ph©n vi sinh hoÆc dïng ph©n ñ hoai môc. X©y dùng c«ng tr×nh vÖ sinh cho häc sinh ®óng tiªu chuÈn quy t¾c vÖ sinh, thêng xuyªn vÖ sinh s¹ch sÏ. Hµng tuÇn sö lý c¸c hè r¸c ®îc thu gom trong qu¸ tr×nh vÖ sinh trong tuÇn b»ng biÖn ph¸p thu ®èt 6
  7. S¸ng kiÕn:Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng Hoµng V¨n Phîng - Trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng Khu r¸c th¶i ®îc bè trÝ ®æ riªng ë mét vÞ trÝ kh¸c, ph¸t ®éng thêng xuyªn phong trµo vÖ sinh trêng líp vÖ sinh n¬i c«ng céng; nhµ trêng ph©n c«ng ®Þa ®iÓm vÞ trÝ râ rµng. b- Gi¶ng d¹y: b.1- Trªn líp ViÖc gi¸o dôc m«i trêng ®îc g¾n víi c¸c bé m«n liªn quan ®a vµo nghµnh gi¸o dôc. V¨n- tiÕng viÖt: 45% Sinh häc: 64% §Þa lý: 43% KiÕn thøc gi¸o dôc m«i trêng: + KiÕn thøc vÒ thµnh phÇn m«i trêng gåmg kh«ng khÝ, níc, c©y cèi, ®Êt ®ai, ®éng thùc vËt… häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ vµ ®îc tuyªn truyÒn gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc ®óng ®¾n toµn diÖn vÒ vÞ trÝ, vai trß, ý nghÜa to lín cña gi¸o dôc m«i trêng vµ häc sinh ph¶i hiÓu nÕu nh÷ng thµnh phÇn trªn bÞ « nhiÔm th× cuéc sèng cña loµi ngêi sÏ kÐo theo nhiÒu bÊt æn, ¶nh hëng ®Õn søc kháe con ngêi liªn quan ®Õn viÖc xãa ®ãi gi¶m nghÌo. Trång c©y t¨ng thu nhËp kinh tÕ cho nh©n d©n. + Häc sinh ph¶i hiÓu nh÷ng thµnh phÇn cña m«i trêng do thiªn nhiªn ban tÆng song kh«ng ph¶i lµ vÜnh h»ng tån t¹i mµ cã lóc sÏ hÕt vµ c¹n kiÖt, nªn ph¶i cã ý thøc tu t¹o, n©ng cÊp. + KiÕn thøc vÒ sö dông tµi nguyªn: Hîp lý ®óng khoa häc tr¸nh khai th¸c bõa b·i å ¹t, khai th¸c ph¶i g¾n liÒn víi phÇn trång (trång rõng, c¶i t¹o ®Êt, gi÷ nguån níc s¹ch…). + Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng, chóng ta cÇn cã nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c¸c vÊn ®Ò nµy. Mét m«i trêng trong lµnh hÕt søc cÇn thiÕt cho con ngêi ®Ó sèng vµ ph¸t triÓn b×nh thêng. Sèng trong m«i trêng kh«ng khÝ trong lµnh, con ngêi vµ mäi sù sèng trªn tr¸i ®Êt sÏ dÇn bÞ hñy diÖt. Häc sinh hiÓu tµi nguyªn thiªn nhiªn nhiÒu nhng kh«ng ph¶i lµ v« tËn. Ta cÇn khai th¸c ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, song cÇn khai th¸c cã møc ®é ®Ó cßn ®Ó dµnh cho thÕ hÖ t - ¬ng lai. C¸c thÕ hÖ t¬ng lai rÊt cÇn tµi nguyªn vµ hä cã quyÒn ®îc hëng tµi 7
  8. S¸ng kiÕn:Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng Hoµng V¨n Phîng - Trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng nguyªn nh chóng ta. Trong qu¸ tr×nh sö dông tµi nguyªn, chóng ta cÇn cã ý thøc tiÕt kiÖm, chØ khai th¸c võa ®ñ vµ nªn tËn dông nguyªn liÖu t¸i chÕ. + §Ó b¶o vÖ m«i trêng, chØ cã nhËn thøc cha ®ñ mµ cßn ph¶i cã kiÕn thøc. Cã kiÕn thøc míi b¶o vÖ cã hiÖu qu¶: VÝ nh, cã hiÓu rõng kh«ng chØ cho gç mµ rõng cßn ®ãng vai trß quan träng trong viÖc b¶o vÖ nguån níc, ta míi kh«ng ph¸ rõng, chÆt gç bõa b·i; kh«ng ®èt n¬ng lµm r·y tïy tiÖn lµm cho nói trèng, ®åi träc. Cã hiÓu b¶o vÖ ®µn c¸, b¶o vÖ c¸c loµi ®éng vËt quý hiÕm ta míi kh«ng s¨n b¾n bõa b·i, kh«ng dïng thuèc næ ®Ó ®¸nh c¸, kh«ng lµm « nhiÔm s«ng, hå v.v… b.2- ChØ ®¹o +Chän gi¸o viªn d¹y mÉu + Chän bµi cã kiÕn thøc m«i trêng Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y: + Lång ghÐp gi÷a kiÕn thøc bé m«n víi kiÕn thøc b¶o vÖ m«i trêng mét c¸ch hµi hßa. + Tæng hîp c¸c néi dung quan träng trong viÖc gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi m«i trêng m×nh ®ang sèng, sö dông nã. + Qua c¸c giê d¹y ®ã cã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm cô thÓ. b.3- Ngo¹i khãa - Häc sinh ®îc tham gia c¾m tr¹i, th¨m khu di tÝch lÞch sö, th¨m c¸c c«ng tr×nh vui ch¬i gi¶i trÝ. - Mêi c¸c chuyªn gia m«i trêng trong huyÖn vÒ trao ®æi vµ híng dÉn - Tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ m«i trêng. b.4-Nh÷ng viÖc cha lµm ®îc: - ViÖc bè trÝ cho häc sinh ®i th¨m quan, t×m hiÓu m«i trêng cßn qu¸ Ýt, c¸c chuyªn gia vÒ m«i trêng hÇu nh kh«ng cã ®Ó mêi nãi chuyÖn. - Quy ho¹ch cña nhµ trêng kh«ng hîp lý vÒ c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh do ®ã viÖc b¶o vÖ m«i trêng gÆp nhiÒu khã kh¨n. 3- Nh÷ng kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr êng - Qu¶n lý ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng ®îc ®a vµo kÕ ho¹ch tõ ®Çu n¨m th«ng qua héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc. 8
  9. S¸ng kiÕn:Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng Hoµng V¨n Phîng - Trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng - Th«ng qua ®éi thiÕu niªn tiÒn phong qua c¸c ®ît ph¸t ®éng thi ®ua ®· gi¸o dôc c¸c em ý thøc b¶o vÖ m«i trêng vµ qua c¸c buæi sinh ho¹t cña gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· lång ghÐp sinh ho¹t theo chñ ®iÓm. - Liªn hÖ bµn b¹c víi ®Þa ph¬ng c¸c ý kÕn ®Ò xuÊt kÞp thêi. Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt B¶o vÖ m«i trêng lµ hµnh vi ®¹o ®øc, hai vÊn ®Ò nµy g¾n víi nhau.NÕu m«i trêng trong lµnh t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn. Häc sinh cã thÓ ph¸t huy mäi n¨ng lùc s¸ng t¹o cña m×nh, yªn t©m, phÊn khëi häc tËp cßn nÕu m«i trêng xung quanh « nhiÔm vµ xÊu nã ¶nh hëng ®Õn häc sinh vÒ mäi mÆt, häc sinh thÊy ch¸n trêng ®Én ®Õn c¸c mÆt gi¸o dôc sÏ h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy néi dung gi¸o dôc m«i trêng Bé gi¸o dôc ®a vµo hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n lµ rÊt ®óng, kÞp thêi nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay m«i trêng ®ang bÞ tµn ph¸ bëi c¸c nhµ m¸y vµ ý thøc con ngêi vµ sù tµn ph¸ cña thiªn nhiªn. -KiÕn nghÞ víi UBND x· + §Þa ph¬ng cÇn cã kÕ ho¹ch bè trÝ c¸c b¶o vÖ cho c¸c nhµ trêng ®Ó häc sinh khi trång c©y c¸c em cã ý thøc b¶o vÖ kh«ng ph¸ c©y ®· trång + C¸c c«ng tr×nh vÖ sinh cÇn cã sù quan t©m vµ c¶i t¹o, x©y míi ®¶m b¶o ®ñ sè lîng vµ chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh. + VËn ®éng, tuyªn truyÒn c¸c ban, nghµnh, ®oµn thÓ vµ nh©n d©n cã ý thøc vµ b¶o vÖ m«i trêng. Kh«ng chÆt ph¸ rõng bõa b·i vµ cã kÕ ho¹ch x©y dùng n¬i ®æ r¸c th¶i, níc th¶i cho ®¶m b¶o c«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng cho nh©n d©n nhÊt lµ c¸c chÊt th¶i v« c¬ khã tiªu. -KiÕn nghÞ víi phßng gi¸o dôc + CÇn t¨ng cêng kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c trêng thêng xuyªn vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng c¸c trêng häc. + Coi c«ng t¸c vÖ sinh m«i trêng lµ mét trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thi ®ua cña c¸c nhµ trêng trong n¨m häc. PhÇn thø III: KÕt luËn Gi¸o dôc m«i trêng trong c¸c trêng häc cÇn ph¸t triÓn h¬n n÷a xøng ®¸ng víi tÇm cao chiÕn lîc cña ®Êt níc ta lµ ®µo t¹o con ngêi ph¸t triÓn toµn diÖn, v× häc sinh c¸c trêng THCS lµ nh÷ng häc sinh cßn nhá chñ yÕu tuæi tõ 12-15. ý thøc tù gi¸c cña c¸c em cha cao, nhËn thøc cßn h¹n chÕ, nªn ®Ó n©ng dÇn nhËn thøc vµ gi¸o dôc c¸c em ý thøc b¶o vÖ m«i trêng ph¶i ®i tõ nh÷ng viÖc 9
  10. S¸ng kiÕn:Kinh nghiÖm qu¶n lý gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng Hoµng V¨n Phîng - Trêng trung häc c¬ së §ång V¬ng lµm rÊt nhá, rÊt cô thÓ tõ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh chung, biÕt thu gom r¸c; bá vµo n¬i quy ®Þnh, biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y xanh… ch¾c ch¾n cïng víi sù lín dÇn cña c¸c em sÏ ý thøc ngµy cµng râ vÒ m«i trêng vµ biÕt tham gia b¶o vÖ m«i trêng. X¸c nhËn cña trêng THCS §ång V¬ng §ång V¬ng, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m Héi ®ång khoa häc trêng trung häc c¬ së 2007 ®ång v¬ng Ngêi viÕt ®Ò tµi NhÊt trÝ xÕp lo¹i ®Ò tµi: ……………………. …………………………………………….. §ång V¬ng, ngµy…th¸ng….n¨m 2007 Hoµng V¨n Phîng T/M nhµ trêng X¸c nhËn cña pgd huyÖn yªn thÕ Héi ®ång khoa häc phßng gi¸o dôc yªn thÕ NhÊt trÝ xÕp lo¹i ®Ò tµi……………………………………….. ……………………………………………………………….. Yªn thÕ, ngµy…th¸ng…n¨m 2007 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản