intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

SKKN: Một số biện pháp để nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, tiến tới đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3

Chia sẻ: Lê Thị Trà Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
18
lượt xem
1
download

SKKN: Một số biện pháp để nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, tiến tới đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài"Một số biện pháp để nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, tiến tới đạt chuẩn phổ cập giáo " với mục tiêu nhằm giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi nhằm duy trì một cách bền vững phổ cập giáo dục trung học cơ sở, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, ngăn chặn tình trạng tái mù chữ tiến đến đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Từ đó giúp nâng cao mặt bằng dân trí một cách toàn diện, nâng cao nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoà nhập kinh tế toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp để nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, tiến tới đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3

 1.     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA TRƯỜNG THCS LÊ ĐÌNH CHINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ PCGDTHĐĐT  MỨC ĐỘ 2, TIẾN TỚI ĐẠT CHUẨN PCGDTHĐĐT MỨC ĐỘ 3 Họ và tên tác giả: TRẦN VĂN LỤC Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Đình Chinh Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm Môn đào tạo: Sinh ­ Thể 1
 2.     Quảng Điền, tháng 2  năm 2016 MỤC LỤC TT NỘI DUNG TRANG 1 I. PHẦN MỞ ĐẦU 03 2 1. Lý do chọn đề tài 03 3 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 03 4 3. Đối tượng nghiên cứu 04 5 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 04 6 5. Phương pháp nghiên cứu 04 7 II. PHẦN NỘI DUNG  04 8 1. Cơ sở lý luận 04 9 2.Thực trạng 05 10 2.1 Thuận lợi­ khó khăn 09 11 2.2 Thành công­ hạn chế 10 12 2.3 Mặt mạnh­ mặt yếu 11 13 2.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động 11 14 2.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trang mà đề tài  12 đã đặt ra 15 3. Giải pháp, biện pháp: 13 16 3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 13 17 3.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp 14 18 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp 17 19 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 17 20 3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề  17 nghiên cứu  21 4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa  17 học của vấn đề nghiên cứu 22 III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ  18 23 1. Kết luận:  18 24 2. Kiến nghị: 19 2
 3.     MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO  DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI MỨC ĐỘ 2, TIẾN TỚI ĐẠT  CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI MỨC  ĐỘ 3. I. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Lý do chọn đề tài: Tại diễn đàn về  các  mục tiêu thiên niên kỷ  của Liên hợp quốc, Bác  Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã   tuyên bố trước toàn thế  giới từ năm 2000 đến 2020 Việt Nam có nhiều mục   tiêu lớn trong đó có mục tiêu đạt chuẩn phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi mức độ 1, mức độ 2 và mức độ 3. Là thành viên của Ban chỉ  đạo phổ  cập tiểu học đúng độ  tuổi của xã  Quảng Điền, trong những năm qua được tham gia kiểm tra công tác phổ  cập  tiểu học đúng độ tuổi của nhiều xã, thị trấn trong Huyện. Là người trực tiếp   tham mưu, xây dựng Kế  hoạch tiến tới đạt chuẩn và duy trì kết quả  đạt   chuẩn phổ  cập tiểu học đúng độ  tuổi của Ban chỉ  đạo phổ  cập xã Quảng  Điền trong những năm qua. Từ  những thực tế  đó, tôi đã đúc rút những kinh  nghiệm viết thành sáng kiến: “Một số  biện pháp để  nâng cao kết quả  Phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi mức độ  2, tiến tới đạt chuẩn phổ  cập   giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3”.     2. Mục tiêu, nhiêm vụ của đề tài: * Mục tiêu: Phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi nhằm duy trì một   cách bền vững phổ cập giáo dục trung học cơ  sở, củng cố  kết quả phổ cập   giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, ngăn chặn tình trạng tái mù chữ  tiến đến  đạt chuẩn phổ  cập giáo dục trung học phổ  thông. Từ  đó giúp nâng cao mặt  bằng dân trí một cách toàn diện, nâng cao nguồn nhân lực, đáp  ứng yêu cầu  của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoà nhập kinh tế toàn  cầu.  3
 4.     * Nhiệm vụ: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi là một  trong những nhiệm vụ  chính trị  quan trọng và cấp bách của toàn Đảng, toàn  dân cả  nước, của tỉnh Đăk Lăk, của huyện nhà nói chung và của Đảng bộ,   của nhân dân xã Quảng Điền nói riêng. Chính vì vậy Ban chỉ đạo phổ cập xã   Quảng Điền và trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phải có trách nhiệm thực   hiện tốt nhiệm vụ này. 3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp để nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tiểu học đúng   độ tuổi mức độ 2, tiến tới đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi  mức độ 3. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Tất cả trẻ em trong độ  tuổi từ 6 đến 14 tuổi đi học tiểu học và số  trẻ  đúng 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học.  Công tác xây dựng đội ngũ, công tác dạy học và xây dựng cơ  sở  vật  chất trường tiểu học của toàn xã hàng năm. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý luận. Phương pháp nghiên cứu thực tế công tác điều tra cập nhật trình độ văn  hóa toàn xã, công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện của Ban chỉ đạo Phổ  cập  giáo dục, công tác xây dựng CSVC, công tác xây dựng đội ngũ, công tác dạy   và học của trường TH Nguyễn Văn Trỗi trong những năm qua. Phương pháp thống kê số liệu. II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận Thực hiện kết luận của Bộ chính trị  trong thông báo 242­TB/TƯ  ngày  15 tháng 4 năm 2009 về  mục tiêu của  Phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi, Thông tư 36/2009/TT­BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009 về công tác  kiểm tra đánh giá các mức độ đạt chuẩn Phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  4
 5.     tuổi  và  Nghị  định số  20/2014/TTg­ CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 về    thực   hiện Phổ  cập giáo dục, xóa mù chữ.  Thực hiện theo Nghị  quyết tỉnh Đảng  bộ, chương trình hành động của Ban Thường vụ  Tỉnh  ủy, Nghị  quyết của   Huyện Đảng bộ và Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quảng Điền  về phổ cập tiểu học đúng độ tuổi hàng năm. 2. Thực trạng  Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện, Ban chỉ đạo phổ cập giáo  dục tất cả  các xã, thị  trấn phát huy thành tích đã đạt được bắt tay vào triển   khai chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các nhà trường phối hợp thực hiện công  tác duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2   tiến đến đạt chuẩn mức độ 3. Trong những năm đầu thực hiện còn gặp nhiều   khó khăn, lúng túng, chưa mạnh dạn thực hiện, tỷ  lệ trẻ  11 tuổi hoàn thành  chương trình tiểu học chưa cao, hiện tượng lưu ban còn nhiều, tỷ lệ còn thấp  không thể tránh khỏi những mặt tồn tại yếu kém do nhiều nguyên nhân khách   quan và chủ  quan cần phải khắc phục. Ban chỉ  đạo đã xây dựng Kế  hoạch   tham mưu cho chính quyền địa phương và chỉ đạo các đoàn thể và trường tiểu  học Nguyễn Văn Trỗi có biện pháp duy trì bền vững phổ  cập giáo dục tiểu  học đúng độ tuổi mức độ 2 và phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học   đúng độ tuổi mức độ 3 Trong Nghị  quyết của  Đảng  ủy, của Hội đồng nhân dân xã Quảng  Điền qua các nhiệm kì vừa qua, về  lĩnh vực văn hóa giáo dục đã nêu quyết  tâm: duy trì bền vững phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi mức độ  2 và  phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3. Muốn  thực hiện thành công những quyết tâm trên là một vấn đề  trăn trở  của toàn  thể nhân dân, của cán bộ  và Đảng viên. Trước tình hình kinh tế  và đời sống   nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, một số  bộ  phận nhân dân chưa nhận thức   được tầm quan trọng của sự  nghiệp giáo dục, còn trông chờ  vào sự  hỗ  trợ  của nhà nước về xây dựng CSVC... 5
 6.         Nhớ lời Bác dạy:  “Không có việc gì khó, chỉ  sợ  lòng không bền. Đào núi và lấp biển,  quyết chí ắt làm nên”.            “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.  Kế  hoạch xây dựng cơ  sở  vật chất, cảnh quan trường tiểu học  đạt  chuẩn, được Chính quyền tham mưu với UBND huyện, với phòng GD­ĐT  huyện xin chủ trương và nhiều lần xin sự hỗ trợ của nhà nước. Được sự chỉ  đạo của UBND huyện và Phòng GD­ĐT việc xây dựng trên là nhà nước và  nhân dân cùng làm. Từ đó vấn đề  xây dựng cơ sở trường lớp, cảnh quan của  trường tiểu học đảm bảo đạt chuẩn được tuyên truyền sâu rộng trong nhân  dân bằng nhiều hình thức: Chính quyền đã phân công những đồng chí có năng   lực, uy tín, trách nhiệm đến từng thôn đưa vấn đề  xây dựng nói trên ra trước   dân, để  nhân dân bàn bạc cách đóng góp, cách xây dựng và chính quyền chỉ  đạo trường tiểu học tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp, Ban  đại diện toàn trường. Những bàn tay và khối óc của nhân dân, của cán bộ,   Đảng viên xã nhà đã đồng tâm hợp lực vượt lên nghèo khó, quyết tâm xây  dựng cơ  sở  vật chất, cảnh quan trường tiểu học đảm bảo đạt chuẩn bằng   cách đóng góp theo 108 và nghị  định 24. Hàng năm được nhân dân đóng góp   trên 100 triệu đồng để  tu sửa trường lớp xuống cấp, cảnh quan trước khi   bước vào năm học mới. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp để đền bù diện tích  đất mới mở rộng và cùng với sự  hỗ trợ của nhà nước trên 4 tỷ  đồng để  xây  dựng cơ  sở  vật chất trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đến nay trường   tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã xây dựng thêm 8 phòng tầng lầu, cải tạo nâng  cấp nhiều phòng đảm bảo đủ  phòng học để  dạy 2 buổi trên ngày, đủ  các  phòng chức năng, có tường rào kiên cố, có khu vệ  sinh sạch đẹp riêng cho  CBGVNV và HS, có sân chơi bãi tập, có bồn hoa cây cảnh và hệ  thống thoát  nước hợp vệ sinh. Đảm bảo trường học xanh – sạch – đẹp góp phần vào việc  duy trì, nâng cao kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 6
 7.     Ðể  góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh một cách toàn  diện, ngăn ngừa tệ nạn xã hội thâm nhập vào trường học, chấn chỉnh kịp thời   các biểu hiện không tốt của học sinh, động viên giúp đỡ  học sinh có hoàn   cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, đồng thời tăng cường xã hội hóa công  tác xây dựng cơ  sở  vật chất, mua sắm thiết bị  phục vụ  dạy học đáp  ứng  yêu cầu phổ cập giáo dục hiện nay. Nhà trường đã tập trung chỉ đạo một số  nội dung sau: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về giáo  dục, phối kết hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học. Tổ  chức thi đua thực hiện caùc cuộc vận động lôùn, các phong trào  của ngành như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi Thầy giáo, cô  giáo là tấm gương tự  học và sáng tạo” và phong trào “xây dựng trường học   thân thiện, học sinh tích cực”. Từ  đó đã tạo được sự  đồng thuận trong mọi   tầng lớp nhân dân, trong PHHS và toàn thể CB­GV­NV, học sinh toàn trường. Nhà trường thường xuyên tổ  chức các hoạt động nhằm nâng cao chất  lượng dạy và học như: Thao giảng, dự giờ, chuyên đề, hội giảng, thi ĐDDH,  thi viết sáng kiến kinh nghiệm ... Từ đó có những phương pháp dạy học phù  hợp. Mỗi năm nhà trường tổ chức nhiều hoạt động thi đua cho học sinh toàn   trường như: Thi vở sạch, chữ đẹp, điểm tốt, báo tường, văn nghệ, thể thao...  nhằm kích thích tính tích cực của học sinh góp phần nâng cao chất lượng, duy  trì sĩ số. Thường xuyên tổ chức dạy 2 buổi trên ngày và ôn tập phụ đạo cho học  sinh yếu kém nhằm hạn chế học sinh lưu ban. Nhà trường phối hợp với công an xaõ tổ chức giáo dục về an toàn giao  thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, nạn ham chơi trò chơi điện tử dẫn đến  kết quả xấu về hạnh kiểm và học lực, tổ  chức giáo dục truyền thống thông  qua các ngày lễ lớn,... 7
 8.     Phối hợp với Cha mẹ học sinh giáo dục lòng biết ơn, lòng nhân ái cho  học sinh qua các hoạt động: Uống nước nhớ nguồn, áo lụa tặng Bà, áo trắng  tặng bạn, quà xuân biên giới, quỹ vì ban nghèo…  Phối hợp chặt chẽ với hội khuyến học, hội chữ thập đỏ, công đoàn nhà  trường nhằm tổ  chức tốt việc giúp đỡ  học sinh nghèo vươn lên đạt kết quả  cao trong học tập. Động viên khen thưởng kịp thời trong GV và học sinh có   nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế địa phương trong việc giáo dục học  sinh tham gia bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khoẻ. Tăng cường hoạt động đoàn đội. Tổ chức các buổi sinh hoạt với nhiều   nội dung phong phú và nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh tạo hứng thú để  thu hút học sinh đến trường. Nhà trường từng bước xây dựng trường chuẩn Quốc gia và phấn đấu  đạt chuẩn trong năm 2010. Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện, của phòng  GD­ĐT, UBND xã Quảng Điền đã thành lập Ban chỉ  đạo phổ  cập giáo dục   tiểu học đúng độ tuổi. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tổ  chức họp, tham mưu với chính quyền xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao  kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Trong những năm đầu công tác đạt chuẩn phổ  cập giáo dục tiểu học  đúng độ tuổi còn gặp nhiều gian khó như: tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương  trình tiểu học còn thấp, công tác tuyển sinh chưa đạt tỷ  lệ  theo mong muốn,   công tác điều tra thực tế hộ gia đình chưa sát dẫn đến công tác cập nhật sai   lệch, không đúng thực tế. Số liệu biểu mẫu không đúng thực tế, không khớp   với hồ sơ nhà trường.  Chuyên trách đã tham mưu xây dựng kế hoạch hàng năm, hàng kì, hàng  tháng của Ban chỉ  đạo. Ban chỉ  đạo đã tổ  chức họp phân công nhiệm vụ  cụ  thể cho từng thành viên ban chỉ đạo, thành lập Ban vận động của 5 thôn, Ban   vận động các trường và tổ nghiệp vụ làm hồ sơ của trường TH Nguyễn Văn  8
 9.     Trỗi. Từ đó các thành viên Ban chỉ đạo phối hợp với các Ban ngành đoàn thể,  các thôn thực hiện công tác điều tra, cập nhật, vận động học sinh bỏ  học đi   học lại, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ huynh và học sinh để  có biện   pháp động viên hỗ  trợ  kịp thời giúp học sinh tích cực đến trường. Để  không   có hiện tượng học sinh trong độ tuổi bỏ học, không có trẻ trong độ tuổi chưa   ra lớp. Cán bộ  chuyên trách có vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu   thường xuyên với Ban chỉ đạo và đặc biệt tham mưu với lãnh đạo trường tiểu  học Nguyễn Văn Trỗi về công tác nâng cao chất lượng dạy học, hạn chế học   sinh lưu ban, phối hợp vận động để  không có hiện tượng học sinh bỏ  học  trước ngày hội nghị CCVC. Hàng tháng, hàng kỳ đến gặp lãnh đạo, hỏi thăm  giáo viên về chất lượng và sĩ số HS các lớp để tham mưu nhà trường có biện  pháp ôn tập phụ  đạo nâng cao chất lượng và phối hợp vận động HS khó  khăn, HS có xu hướng bỏ  học an tâm tích cực học tập. Nhằm duy trì sĩ số,   nâng cao chất lượng hạn chế lưu ban, tăng tỉ lệ hoàn thành chương trình tiểu  học. Ngoài ra cán bộ  chuyên trách còn phối hợp phân công GV các trường  tham gia công tác điều tra thực tế  hộ  gia đình, phối hợp với tổ  nghiệp vụ  kiểm tra học sinh  ở  các khối lớp,  ở  tất cả  các độ  tuổi cho khớp giữa hồ  sơ  nhà trường với phiếu điều tra và sổ  phổ  cập tiểu học ngay đầu năm học.   Cuối  mỗi năm học lấy danh sách HS lên lớp, danh sách HS lưu ban, danh sách  HS HTCTTH cập nhật vào sổ PCGDTH, vào hè trong khi tuyển sinh lấy danh  sách tuyển sinh đối chiếu với danh sách trẻ  6 tuổi của địa phương nếu gia   đình chưa nộp hồ  sơ  cho trẻ  vào học lớp 1, lập tức tham mưu Ban chỉ  đạo  phân công GV và thành viên Ban chỉ  đạo đến hộ  gia đình vận động. Tất cả  các trường hợp HS chưa khớp giữa hồ  sơ  nhà trường, với thực tế  và hồ  sơ  phổ  cập đều được phân công GV, thành viên BCĐ phối hợp Ban vận động  các thôn rà soát chính xác trước khi nhập dữ  liệu. VD: HS Nguyễn Văn A   trong hồ  sơ  nhà trường 11 tuổi HTCTTH con ông Nguyễn B nhưng trong hồ  sơ phổ cập thuộc hộ ông Lê C. Từ đó phân công đến phối hợp Ban vận động   9
 10.     thôn đó tìm ra sai lệch, hoặc em Lê Thị  G  6 tuổi,  ở  thôn 2, đang học lớp 1   trong nhà trường nhưng hồ  sơ  phổ  cập không có tên em thì cử  GV điều tra  thôn đó phối hợp Ban vận động của thôn đó kiểm tra thực tế để có biện pháp   chỉnh sửa...Nhờ  đó hồ  sơ  biểu mẫu đúng, khớp theo quy định thủ  tục, đúng  thời gian trình Ban chỉ đạo đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận. 2.1. Thuận lợi – khó khăn  * Thuận lợi: Hệ thống văn bản chỉ đạo về  Phổ cập Giáo dục tiểu học  đúng độ  tuổi  đến cơ  sở  kịp thời. Có sự  quan tâm của UBND huyện, của   Phòng GD&ĐT huyện, Có sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, nhân dân  trong có truyền thống hiếu học, có đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình, có   phẩm chất, có năng lực và yêu nghề. Đời sống kinh tế  của nhân dân có sự  phát triển nên từng bước quan tâm đến sự  nghiệp giáo dục của xã nhà. Trật  tự xã hội luôn được đảm bảo  ổn định, an toàn. Đời sống nhân dân ngày một   nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần. Nhân dân giàu truyền thống cách mạng và  tinh thần hiếu học; có năm thôn được công nhận thôn văn hoá, xã đạt xã văn   hóa và nông thôn mới đầu tiên của huyện.  Ban chỉ  đạo có nhiều biện pháp  tham mưu tích cực cho Đảng uỷ, HĐND, UBND xã. Do vậy đã có nhiều biện   pháp chỉ  đạo kịp thời để  các Ban ngành, đoàn thể  địa phương phối hợp với   trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thực hiện Phổ  cập Giáo dục tiểu học   đúng độ  tuổi có hiệu quả. Phân công cán bộ  các ban ngành đoàn thể  của xã  trực tiếp chỉ đạo và theo dõi phong trào ở tất cả các đơn vị trường học và các  thôn. Các Nghị quyết chương trình hành động và các kế hoạch Phổ cập Giáo  dục tiểu học đúng độ  tuổi đã được triển khai đến các cấp uỷ  Đảng, chính   quyền, các tổ  chức đoàn thể  của địa phương và đã được nhân dân đồng tình  tham gia hưởng  ứng. Tất cả  cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học  Nguyễn Văn Trỗi và chuyên trách BTVH trên địa bàn xã đều nhận thức rõ tầm  quan trọng của công tác Phổ  cập Giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi. Cán bộ  quản lý trường học và chuyên trách BTVH trên địa  bàn xã có kinh nghiệm và  nhiệt tình với công tác Phổ  cập Giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi. Mạng lưới   10
 11.     trường lớp cơ bản được xây dựng hợp lý, thuận lợi cho việc đến trường của  con em trên địa bàn. Chủ trương xã hội hoá giáo dục được triển khai đầy đủ  và quyết tâm trong cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân nên đã  huy động được nhiều đóng góp của nhân dân trong công tác tu sửa, xây dựng  CSVC, mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Hệ  thống phòng học  từng bước được kiên cố hoá ngày càng đáp ứng được nhu cầu dạy và học hai   buôi trên ngày trên địa bàn xã. * Khó khăn: Thiên tai, hạn hán thường xuyên xảy ra. Sản xuất nông  nghiệp là chủ yếu, thu nhập hàng năm không ổn định nên đời sống một số bộ  phận  nhân   dân  còn   gặp  nhiều  khó   khăn.  Số   hộ   và   số   khẩu   chuyển  đến,  chuyển đi liên tục phát sinh gây khó khăn cho công tác điều tra vận động.  Nhiều loại hình trò chơi trên mạng tăng cường thu hút đối tượng học sinh   tiểu học từ  đó đã gây  ảnh hưởng cho công tác đạt chuẩn Phổ  cập Giáo dục  tiểu học đúng độ tuổi. 2.2. Thành công ­ hạn chế * Thành công: Có sự  quan tâm chỉ  đạo sâu sát của Ban chỉ  đạo phổ  cập giáo dục   huyện, của lãnh đạo Phòng GD­ĐT huyện, Sự lãnh đạo của Đảng  ủy, chính  quyền và các đoàn thể địa phương.  Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng, nhà  nước về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi được toàn xã hội đồng tình  hưởng ứng. Làm tốt công tác tham mưu với các cấp trong công tác tu sửa, xây dựng  cơ  sở  vật chất, mua sắm trang thiết bị và biên chế  giáo viên, nhân viên phục  vụ dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và chuyên trách bổ  túc văn hóa nhiệt tình và  có trách nhiệm cao. Hoàn thành tốt công tác điều tra cập nhật chính xác, khoa học và đúng  tiến độ. 11
 12.     * Hạn chế: Công tác điều tra cập nhật còn gặp khó khăn khi một số  hộ  chuyển   đến, chuyển đi. Một số gia đình chưa quan tâm đến công việc học tập của con em, còn  khoán trắng cho nhà trường.  2.3. Mặt mạnh ­ mặt yếu * Mặt mạnh: Cán bộ  chuyên trách nhiệt tình, nắm được yêu cầu, mục đích ý nghĩa  công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi tham mưu cho Ban chỉ đạo   và lãnh đạo trường tiểu học xây dựng Kế hoạch kịp thời. Ban chỉ đạo có Kế hoạch tham mưu Đảng uỷ, HĐND, UBND xã tuyên  truyền sâu rộng trong toàn thể  nhân dân và chỉ  đạo các đoàn thể  và trường  tiểu học thực hiện tốt công tác phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi của  xã. Nhà trường tiểu học làm tốt công tác tham mưu xây dựng CSVC, biên  chế đội ngũ tuyên truyền cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và  học sinh nắm được ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ của công tác phổ cập giáo dục  tiểu học đúng độ tuổi. * Mặt yếu: Một số học sinh còn ham chơi bỏ bê học hành nên còn hiện tượng lưu   ban nhiều năm.  2.4. Nguyên nhân, các yếu tố tác động Đời sống một số  bộ  phận nhân dân còn khó khăn nên  ảnh hưởng đến  công tác vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp. Sự  quan tâm đến công tác học tập của một số  bộ  phận nhân dân đối   với con em mình còn hạn chế. Số  hộ  và số  khẩu chuyển đến, chuyển đi liên tục phát sinh nên đã gây   khó khăn cho công tác điều tra vận động. 12
 13.     Kinh phí hỗ trợ cho công tác điều tra, vận động hàng năm không có. 2.5. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra Để  khắc phục những khó khăn, hạn chế, yếu kém và phát huy được   những mặt thuận lợi, mặt mạnh về thực tế công tác phổ cập giáo dục của địa   phương trong những năm qua, từ đó phấn đấu đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn  công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ  2 và nâng cao tỷ lệ  đạt chuẩn công tác phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi mức độ  3 như  hiện nay đơn vị đã thực hiện tốt các vấn đề sau đây: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các  tầng lớp nhân dân, cộng đồng, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm tạo điều  kiện cho  công tác phổ  cập giáo dục  tiểu học đúng độ  tuổi  phát triển vững  chắc về  cả số lượng và chất lượng. Đặc biệt là phổ  cập giáo  tiểu học đúng  độ tuổi mức độ 3. Phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể các cấp ở địa phương và tạo   sự  đồng thuận hỗ  trợ  cùng ngành giáo dục thực  công tác phổ  cập giáo dục  tiểu học đúng độ tuổi. Tiếp tục đầu tư  xây dựng cơ  sở  vật chất để  tạo điều kiện cho tất cả  học sinh được học đầy đủ các bộ môn theo quy định và tổ chức dạy 9­10 buổi  trên tuần. Tiếp tục mua sắm cung cấp đủ đồ dùng, thiết bị, đồ  dùng dạy học, để  thực hiện theo chương trình giáo dục mới. Trang bị  đồ  dùng đảm bảo các  điểm trường có đủ theo quy định.  Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án khác nhau. Huy động thêm  nguồn lực từ cộng đồng và các nguồn lực hợp pháp khác đầu tư cho giáo dục,   đảm bảo đủ  điều kiện về  cơ  sở  vật chất, trường lớp đáp ứng yêu cầu  công  tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 13
 14.     Tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng   chuyên môn nghiệp vụ, quản lý và công tác phổ  cập giáo dục tiểu học đúng  độ tuổi. Tích   cực   kiểm   tra,   đôn   đốc   việc   thực   hiện   chỉ   tiêu   kế   hoạch   theo  Chương trình số  15­CTr/TU của Tỉnh  ủy Đăk Lăk ngày 19 tháng 3 năm 2012   về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo   dục tiểu học và THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở  và   xóa   mù   chữ   cho   người   lớn   trên   địa   bàn   tỉnh   và   Chương   trình   số  14/2012/CTr­Hu ngày 18 tháng 6 năm 2012 về phổ cập giáo dục mầm non cho   trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, tăng cường   phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn trên địa  bàn huyện Đối chiếu Thông tư  36/2009/TT­BGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2009  về  công tác kiểm tra đánh giá các mức độ  đạt chuẩn Phổ  cập giáo dục tiểu  học đúng độ tuổi và Nghị định số 20/2014/TTg­ CP ngày 24 tháng 3 năm 2014   về  thực hiện Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thực hiện theo Nghị quyết tỉnh  Đảng bộ, chương trình hành động của Ban Thường vụ  Tỉnh  ủy, Nghị quyết  của Huyện Đảng bộ  và Nghị  quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quảng   Điền về phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Động   viên   đội   ngũ   giáo   viên   thường   xuyên   bồi   dưỡng   chuyên   môn  nghiệp   vụ,   nâng   cao   trình   độ   trên   chuẩn   trên   75%.   Phấn   đấu   trường   TH   Nguyễn Văn Trỗi đạt chuẩn Quốc gia mức độ  2 trong năm tới và duy trì bền  vững kết quả đạt được trong những năm sau. Ban chỉ  đạo phải có cán bộ  nhiệt tình, tâm huyết với sự  nghiệp trồng   người. 3. Giải pháp, biện pháp 3.1. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp 14
 15.     Công tác tuyên truyền các chủ  trương chính sách của đảng, nhà nước  về công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ  dùng dạy học, biên chế đội ngũ giáo viên nhân viên cho trường tiểu học. Công tác dạy học, chăm sóc của nhà trường tiểu học Công tác phối hợp điều tra, vận động, hoàn thiện hồ  sơ  trường tiểu  học.  3.2. Nội dung và cách thực hiện giải pháp, biện pháp Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục huyện, của phòng  GD­ĐT, UBND xã Quảng Điền đã thành lập Ban chỉ  đạo Phổ  cập giáo dục.   Ban chỉ  đạo đạo Phổ  cập giáo dục xây dựng kế  hoạch tham mưu với chính  quyền xây dựng kế  hoạch đạt chuẩn, duy trì và nâng cao kết quả  đạt chuẩn  công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ  2 tiến tới đạt chuẩn   phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3. Từ đó chuyên trách đã tham mưu xây dựng kế hoạch hàng năm, hàng kì,  hàng tháng của Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ  cụ  thể  cho từng thành viên ban chỉ  đạo, thành lập Ban vận động của 5 thôn,  tổ  nghiệp vụ  làm hồ  sơ  của trường tiểu học. Từ  đó các thành viên Ban chỉ  đạo phối hợp với các Ban ngành đoàn thể, các thôn thực hiện công tác điều  tra, cập nhật, vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 100% trong công tác   tuyển sinh hàng năm, nắm bắt tâm tư  nguyện vọng của phụ  huynh và học   sinh để  có biện pháp động viên hỗ  trợ  kịp thời giúp học sinh tích cực đến  trường, để không có hiện tượng học sinh trong độ  tuổi bỏ  học, không có trẻ  trong độ tuổi phổ cập giáo dục chưa ra lớp. Cán bộ  chuyên trách có vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu   thường xuyên với chính quyền, với các Ban ngành và đặc biệt tham mưu với  lãnh đạo trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi về công tác nâng cao chất lượng   dạy học, chăm sóc về mọi mặt và coi học sinh như con em ruột thịt của mình,  tăng tỉ  lệ  hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ  tuổi. Ngoài ra cán bộ  15
 16.     chuyên trách còn phối hợp tổ nghiệp vụ phân công GV có uy tín là người địa   phương của từng thôn để phối hợp trong công tác điều tra thực tế hộ gia đình.   Chỉ đạo và phối hợp với tổ nghiệp vụ nhà trường kiểm tra đối chiếu học sinh   ở  các lớp,  ở  tất cả  các độ  tuổi cho khớp giữa hồ  sơ  nhà trường với phiếu  điều tra và sổ phổ cập, từ đó cập nhật chỉnh sửa trong phần mềm.  Trong Nghị  quyết của  Đảng  ủy, của Hội đồng nhân dân xã Quảng  Điền trong nhiệm kì 2011­2015 về  lĩnh vực văn hóa giáo dục đã nêu quyết  tâm xây dựng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đạt trường chuẩn Quốc gia.   Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2   một cách bền vững và tiến đến đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi mức độ 3.  Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường tiểu học Nguyễn   Văn Trỗi được Chính quyền tham mưu với UBND huyện và phòng GD­ĐT  huyện xin chủ trương và nhiều lần xin sự hỗ trợ của nhà nước. Được sự chỉ  đạo và hỗ  trợ của UBND huyện và Phòng GD­ĐT cùng với sự đóng góp của   nhân dân, trường đã được xây dựng kiên cố, nhiều phòng chức năng, sân chơi   và mua sắm nhiều trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác dạy học. Vấn đề  xây dựng cơ  sở  trường lớp, cảnh quan của trường tiểu học   đảm bảo đạt chuẩn được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều  hình thức: Chính quyền đã phân công những đồng chí có năng lực, uy tín, trách  nhiệm đến từng thôn đưa vấn đề xây dựng nói trên ra trước dân, để nhân dân  bàn bạc cách đóng góp, cách xây dựng và chính quyền chỉ đạo trường tổ chức  họp Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường. Những bàn tay và khối óc của  nhân dân, của cán bộ, Đảng viên xã nhà đã đồng tâm hợp lực vượt lên nghèo  khó, quyết tâm xây dựng cơ  sở  vật chất, cảnh quan trường  đảm bảo đạt   chuẩn bằng cách đóng góp theo Nghị định 24. Hàng năm được nhân dân đóng  góp trên một trăm triệu đồng để  tu sửa trường lớp xuống cấp, cảnh quan  trước khi bước vào năm học mới.  16
 17.     Công tác dạy học của trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi góp phần duy  trì và nâng cao kết quả  đạt chuẩn phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi   mức độ  2 nâng cao tỷ lệ  tiến tới đạt chuẩn phổ  cập giáo dục tiểu học đúng  độ tuổi mức độ 3. Ðể  góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh một cách toàn  diện, đồng thời tăng cường xã hội hóa công tác xây dựng cơ  sở  vật chất,  mua sắm thiết bị phục vụ dạy học đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục hiện  nay. Nhà trường đã tập trung chỉ đạo một số nội dung sau: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về giáo  dục, phối kết hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ  chức thi đua thực hiện caùc cuộc vận động lôùn, các phong trào  của ngành như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi Thầy giáo, cô  giáo là tấm gương tự  học và sáng tạo” và phong trào “xây dựng trường học   thân thiện, học sinh tích cực”. Từ  đó đã tạo được sự  đồng thuận trong mọi   tầng lớp nhân dân, trong PHHS và toàn thể CB­GV­NV, học sinh toàn trường. Nhà trường thường xuyên tổ  chức các hoạt động nhằm nâng cao chất  lượng dạy và học như: Thao giảng, chuyên đề, hội giảng, thi ĐDDH, thi viết  sáng kiến kinh nghiệm ... Từ đó có những phương pháp dạy học phù hợp. Tổ  chức dạy 2 buổi trên ngày ở tất cả các khối lớp.  Phối hợp chặt chẽ với hội khuyến học, hội chữ thập đỏ, công đoàn nhà  trường nhằm tổ  chức tốt việc giúp đỡ  học sinh. Động viên khen thưởng kịp  thời cán bộ  viên chức có thành tích. Phối hợp chặt chẽ  với trạm y tế   địa   phương trong việc giáo dục và chăm sóc sức khoẻ học sinh. Tăng cường  hoạt   động sinh  hoạt với nhiều nội dung phong phú và  nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh tạo hứng thú để  thu hút học sinh đến  trường, Thực hiện tốt công tác tuyển sinh hàng năm, hạn chế  học sinh lưu  ban. 17
 18.     Nhà trường từng bước xây dựng trường chuẩn Quốc gia và duy trì đạt   chuẩn. 3.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp Phải có sự  lãnh đạo sâu sát của Đảng  ủy, HĐND, UBND xã và sự  chỉ  đạo của Ban chỉ đạo Phổ  cập giáo dục và lãnh đạo trường tiểu học Nguyễn   Văn Trỗi. Sự đồng thuận và phối hợp của toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp Giáo  dục. Sự đồng tâm nhất trí cùng nhau chung tay, góp sức cho sự  nghiệp giáo   dục của tập thể cán bộ  giáo viên, nhân viên trường và Ban chỉ  đạo phổ  cập   giáo dục.. 3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Các biện pháp được đề  ra trong đề  tài luôn gắn bó mật thiết với các   biện pháp và nhờ có những biện pháp đó mà các giải pháp được thực hiện và  đã đem lại kết quả mong muốn. 3.5. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu  Chất lượng giáo dục tiểu học của toàn xã ngày càng tăng, tỷ lệ lưu ban   các khối lớp và cả cấp tiểu học dưới 2%. Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu   học đúng 11 tuổi tăng từ 91.4 lên 93.9%. Biên chế  đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học tương   đối đầy đủ, đảm bảo tốt về  phẩm chất và năng lực. Tỷ  lệ  giáo viên trên  chuẩn tăng từ 70 lên 78%. Đủ giáo viên dạy tất cả các môn học theo quy định. Trường lớp ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp đảm bảo cho học   sinh học hai buổi trên ngày. Có tương đối đầy đủ  các phòng chức năng, đồ  dùng dạy học tối thiểu ... 4. Kết quả  thu được qua khảo nghiệm, giá trị  khoa học của vấn   đề nghiên cứu 18
 19.     Qua thực trạng việc tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu   học đúng độ  tuổi của xã Quảng Điền nói chung và trường tiểu học Nguyễn  Văn Trỗi nói riêng trong những năm qua đã góp phần duy trì bền vững phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi mức độ  2 và tiến tới đạt chuẩn phổ  cập  giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 cụ thể như sau:            a/ Tuyển Sinh vào lớp 1                      Năm Tổng số trẻ 6 tuổi Tổng số trẻ 6 tuổi vào  Đạt tỷ lệ lớp 1 2013 123 123 100% 2014 148 148 100% 2015 126 126 100% b/ Số trẻ hoàn thành chương trình tiểu học đúng 11 tuổi:  Năm Tổng số trẻ 11  Tổng số trẻ 11  Số trẻ 11 tuổi còn  Đạt tỷ  tuổi tuổi HTCTTH lại đang học tiểu  lệ học 2013 128 117 11 91.4% 2014 124 114 10 91.9% 2015 132 124 8 93.9%           Các loại hồ  sơ  được sắp xếp khoa học, dễ  kiểm tra, hình thức sạch   đẹp, tất cả hồ sơ đều làm, xử lý và lưu trữ trên máy vi tính và phần mềm. Xã Quảng Điền đã duy trì bền vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi mức độ  2 và là một trong bốn xã đầu tiên của huyện Krông Ana đạt  chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3. III. PHẦN KẾT LUẬN,  KIẾN NGHỊ: 1. Kết luận Nhờ có tinh thần đòan kết, sự phối hợp nhiệt tình và đồng bộ của toàn  dân, của các Ban ngành,  đoàn thể, của tập thể  sư  phạm trường tiểu học  Nguyễn Văn Trỗi do đó công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của   xã nhà từng bước nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi  19
 20.     mức độ  2 trong những năm qua và tiến tới đạt chuẩn phổ  cập giáo dục tiểu  học đúng độ tuổi mức độ 3.  Nhờ  thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để  mọi tầng lớp nhân  dân chăm lo cho sự  nghiệp giáo dục sẽ  tạo được cơ  sở  bền vững cho chất   lượng công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.          Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm tập trung  nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục  ở  đối tượng học sinh yếu kém phải  được thực hiện thường xuyên, đòi hỏi phải có sự đầu tư về kế hoạch, chú ý  về  tâm lý giáo dục, kinh phí hỗ  trợ, động viên kịp thời. Giúp cho đối tượng  này tiến bộ. Những biện pháp này làm được một cách thực chất đồng loạt và  thường xuyên sẽ góp phần  duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu  học đúng độ tuổi một cách bền vững.  Trên đây đề  tài này đã nêu lên một số  biện pháp góp phần  duy trì và   nâng cao kết quả  công tác Phổ  cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi của xã  Quảng Điền trong những năm qua. Trong khi trình bày không thể  tránh khỏi   những thiếu sót. Bản thân tôi rất mong muốn được sự đóng góp chân tình của   quý đồng nghiệp, của quý vị giúp đề tài đóng góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp  chung. 2. Kiến nghị Nhà nước hỗ  trợ  kinh phí cho những người làm công tác điều tra, cập  nhật, kinh phí công nhận đạt chuẩn công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng  độ  tuổi, kinh phí mua văn phòng phẩm làm hồ  sơ  và tiếp đón các đoàn kiểm   tra hàng năm. UBND huyện và phòng GD&ĐT hỗ  trợ  kinh phí xây dựng cơ  sở  vật   chất trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học và phân bổ đủ giáo viên nhân  viên cho nhà trường. UBND xã hỗ  trợ kinh phí công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ  tuổi, có chế  độ  khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp  20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản