intTypePromotion=3

SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX huyện Bảo Yên-Lào Cai

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
96
lượt xem
13
download

SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX huyện Bảo Yên-Lào Cai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để hoạt động của một tổ chức có hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu mục đích mong muốn thì một cơ quan hay tổ chức không thể làm việc một cách tùy tiện không có kế hoạch. Mời quý vị tham khảo bài SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX huyện Bảo Yên-Lào Cai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch năm học ở Trung tâm GDTX huyện Bảo Yên-Lào Cai

 1. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tμi Trong mäi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hay tæ chøc ë c¸c cÊp ®Òu ph¶i cã môc tiªu, môc ®Ých nhÊt ®Þnh. §Ó ho¹t ®éng cña mét tæ chøc cã hiÖu qu¶ nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu, môc ®Ých mong muèn th× mét c¬ quan hay tæ chøc nµo ®ã kh«ng thÓ lµm viÖc mét c¸ch tuú tiÖn kh«ng cã kÕ ho¹ch ®−îc mµ ph¶i ho¹t ®éng theo mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh cã kÕ ho¹ch, cã tæ chøc vµ sù chØ ®¹o kiÓm tra mét c¸ch chÆt chÏ. Bèn chøc n¨ng cña ng−êi qu¶n lý th× chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch ®−îc coi lµ quan träng nhÊt ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh trong nghÞ quyÕt Trung −¬ng II: “ T¨ng c−êng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vμ dù b¸o vÒ gi¸o dôc”. MÆt kh¸c kÕ ho¹ch cßn mang tÝnh ph¸p lÖnh… TÝnh kÕ ho¹ch cßn lµ ®Æc ®iÓm cña qu¶n lý. Cã kÕ ho¹ch lµ nguyªn t¾c cña qu¶n lý. Qu¶n lý b»ng kÕ ho¹ch lµ ph−¬ng ph¸p chñ yÕu cña qu¶n lý. Qua nhiÒu n¨m lµm qu¶n lý gi¸o dôc ë c¬ së tr−êng häc, ®èi chiÕu víi lý luËn vµ thùc tÕ b¶n th©n t«i thÊy r»ng viÖc lËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n cho mét c¬ së tr−êng häc lµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. §©y lµ mét viÖc lµm ®−îc −u tiªn, ®Çu t− thêi gian vµ trÝ tuÖ cña ng−êi c¸n bé qu¶n lý nh»m x©y dùng cho nhµ tr−êng mét ch−¬ng tr×nh lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ tèi −u. Thùc tÕ t«i nhËn thÊy mét sè ®¬n vÞ tr−êng häc coi nhÑ c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc, cã kÕ ho¹ch song kh«ng ®−îc kÕ ho¹ch ho¸ hoÆc chØ nãi chung thiÕu cô thÓ, kh«ng cã tÝnh kh¶ thi miÔn sao cho xong, cho ®ñ thñ tôc nªn qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong n¨m bÞ chång chÐo, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng gi¸o dôc kÐm chÊt l−îng. V× vËy ng−êi qu¶n lý gi¸o dôc ph¶i cã nhËn thøc s©u s¾c, cã sù nh×n nhËn ®¸nh gi¸, t×m ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, sao cho mäi kÕ ho¹ch x©y dùng nªn ®−îc thùc thi trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn. NhËn thøc ®−îc vÊn ®Ò nµy t«i m¹nh d¹n nghiªn cøu ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë Trung t©m GDTX huyÖn B¶o Yªn- Lμo Cai”. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu. - Dùa vµo c¬ së khoa häc, ®èi chiÕu víi thùc tiÔn ®Ó lËp ra c¸c c¨n cø cã tÝnh kh¶ thi ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. - X©y dùng kÕ ho¹ch Trung t©m GDTX n¨m sau ph¶i dùa vµo kÕ ho¹ch n¨m tr−íc, bæ sung nh÷ng bÊt cËp cña n¨m häc tr−íc cho hoµn thiÖn n¨m häc sau. - Khi kÕ ho¹ch ®· ®−îc thiÕt lËp ph¶i ®−îc tËp thÓ c«ng nhËn cïng nhau tæ chøc thùc hiÖn. 3. NhiÖm vô nghiªn cøu ®Ò tμi. - X¸c ®Þnh c¬ së lý luËn vµ ph¸p lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë Trung t©m GDTX. - ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë Trung t©m GDTX trong nh÷ng n¨m häc tr−íc ®©y th−êng coi nhÑ. Nh−ng ®Õn nh÷ng n¨m häc gÇn ®©y (2004-2011) viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë c¸c Trung t©m GDTX ®· cã sù chØ ®¹o kiÓm tra s¸t sao cña Së GD&§T 1
 2. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai Lµo Cai nªn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë c¸c Trung t©m ®· cã hiÖu qu¶ dùa trªn c¸c c¨n cø x¸c thùc ë ®Þa ph−¬ng, kÕ ho¹ch ho¸ ®−a ra ph¶i cã tÝnh kh¶ thi ®−îc tËp thÓ c«ng nhËn cïng nhau tæ chøc thùc hiÖn. 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu. - Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn: NghÞ quyÕt TW II kho¸ VIII, trªn c¬ së tiÕp thu qua c¸c bµi gi¶ng cña gi¶ng viªn tr−êng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. Nghiªn cøu tµi liÖu häc tËp bµi: X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong Trung t©m GDTX. - Nhãm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn: Qua héi nghÞ trao ®æi kinh nghiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch tr−êng häc, t¹i Së GD&§T Lµo Cai, kÕt hîp víi c¸c kinh nghiÖm cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch nhiÒu n¨m ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai. - Ph−¬ng ph¸p hç trî: Dïng s¬ ®å, b¶ng biÓu, sè liÖu so s¸nh trong qu¸ t×nh x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. 5. Ph¹m vi nghiªn cøu. X©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 t¹i Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai. 2
 3. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai PhÇn néi dung Ch−¬ng I C¬ së lý luËn vμ ph¸p lý cña viÖc qu¶n lý nh»m x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë trung t©m GDTX 1. C¬ së lý luËn. Chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ lµ chøc n¨ng ®Çu tiªn cña mét qu¸ tr×nh qu¶n lý, nã cã vai trß khëi ®Çu, ®Þnh h−íng cho toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ lµ c¬ së ®Ó huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ lµ c¨n cø cho viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu, nhiÖm vô cña tæ chøc, ®¬n vÞ vµ tõng c¸ nh©n. HiÓu ®−îc vÞ trÝ, vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ t«i xin ghi l¹i mét sè kh¸i niÖm. * KÕ ho¹ch lµ toµn bé nãi chung nh÷ng ®iÒu v¹ch ra mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ nh÷ng c«ng viÖc dù ®Þnh lµm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh víi c¸ch thøc tr×nh tù, thêi gian tiÕn hµnh. * KÕ ho¹ch ho¸ lµ viÖc ®−a toµn bé ho¹t ®éng qu¶n lý vµo c«ng t¸c kÕ ho¹ch, trong ®ã chØ râ c¸c b−íc ®i, biÖn ph¸p thùc hiÖn vµ b¶o ®¶m c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t tíi c¸c môc tiªu cña tæ chøc. * KÕ ho¹ch ho¸ gi¸o dôc lµ ¸p dông sù ph©n tÝch hÖ thèng vµ hîp lý c¸c qu¸ tr×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc víi môc ®Ých lµm cho gi¸o dôc ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ vµ cã hiÖu qu¶ h¬n phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô cña ng−êi häc vµ x· héi ®Æt ra. Lµ ng−êi qu¶n lý muèn x©y dùng kÕ ho¹ch ®¹t hiÖu qu¶ cã tÝnh kh¶ thi cao ta cÇn chó ý nh÷ng nguyªn t¾c, tiÕn tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch. 1.1. Nguyªn t¾c x©y dùng kÕ ho¹ch. 1.1.1. Nguyªn t¾c tÝnh §¶ng. KÕ ho¹ch ph¶i ®−îc phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ Néi dung cña b¶n kÕ ho¹ch lµ sù cô thÓ trong gi¸o dôc. C¸c chñ tr−¬ng ®−êng lèi lín cña §¶ng (tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng). C¸c biÖn ph¸p cña kÕ ho¹ch ®¶m b¶o c¸c chñ tr−¬ng cña §¶ng sÏ ®−îc thùc hiÖn. C¸c chØ tiªu chÝnh, c¸c biÖn ph¸p lín cña kÕ ho¹ch ph¶i ®−îc bµn vµ th«ng qua c¸c tæ chøc cña §¶ng tr−íc khi ®−a ra quÇn chóng. KÕ ho¹ch ph¶i thùc hiÖn sù tranh thñ ý kiÕn cña cÊp uû, cña c¸c §¶ng viªn trong Chi bé tr−êng häc. Nguyªn t¾c nµy nãi lªn lËp tr−êng chÝnh trÞ cña mét b¶n kÕ ho¹ch, nh»m ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong tr−êng häc. 1.1.2. Nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái tÝnh kh¸ch quan cña ng−êi qu¶n lý x· héi chñ nghÜa. Néi dung chñ yÕu cña nguyªn t¾c nµy lµ ®¹t ®−îc sù tèi −u trong quan hÖ gi÷a tËp trung vµ d©n chñ nh»m môc ®Ých d©n chñ ho¸ trong tr−êng häc ngµy cµng cao. 3
 4. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai Trong x©y dùng kÕ ho¹ch ®¶m b¶o quan hÖ hai chiÒu, ph¸t huy d©n chñ vµ s¸ng t¹o cña quÇn chóng th× tÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch míi cao. Trong chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o sù tËp trung, qu¶n lý theo chÕ ®é thñ tr−ëng, më réng c«ng khai vµ c«ng b»ng trong kiÓm tra ®¸nh gi¸. 1.1.3. Nguyªn t¾c-Khoa häc-cô thÓ-võa søc §©y lµ nguyªn t¾c träng yÕu cña kÕ ho¹ch ho¸, søc sèng cña mét b¶n kÕ ho¹ch nhiÒu hay Ýt lµ ë viÖc thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy tèt hay ch−a tèt. Khi x©y dùng kÕ ho¹ch ph¶i g¾n Trung t©m GDTX víi t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi gi¸o dôc ë ®Þa ph−¬ng, lu«n coi c«ng t¸c ®iÒu tra c¬ b¶n, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng c¨n cø cô thÓ, ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc, tæ chøc ®Ó nhiÒu c¬ quan ®−îc tham gia. TÝnh khoa häc lµ ®¶m b¶o tÝnh kÕ thõa c¸c kÕ ho¹ch tr−íc ®ã, kÕ ho¹ch n¨m häc lµ trÝch ®o¹n cña kÕ ho¹ch n¨m n¨m. ChØ tiªu ®−a ra ph¶i võa søc ë møc cè g¾ng cao, ®¶m b¶o tÝnh thùc thi. BiÖn ph¸p ph¶i hÕt søc cô thÓ lµm thÕ nµo? Khi nµo lµm? vµ do ai lµm? Trong tõng thêi gian ph¶i x¸c ®Þnh kh©u nµo lµ chñ yÕu nhÊt cña kÕ ho¹ch. Phæ biÕn kÕ ho¹ch ph¶i réng kh¾p, ph¶i tæ chøc ®Ó quÇn chóng ®−îc th«ng tin th−êng xuyªn vµ kÕ ho¹ch cña nhµ tr−êng. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ph¶i cô thÓ vµ ®−îc x©y dùng ngµy tõ ®Çu, tæ chøc, kiÓm tra nghiªm tóc, cô thÓ, c«ng khai, quÇn chóng ®−îc th«ng tin ®Çy ®ñ. 1.1.4. Nguyªn t¾c ph¸p lÖnh-linh ho¹t B¶n kÕ ho¹ch hµng n¨m ph¶i ®−îc cÊp trªn phª duyÖt (Së GD&§T) chÊp nhËn th× trë thµnh mét ph¸p lÖnh cña Trung t©m GDTX. Buéc mäi ng−êi liªn ®íi ph¶i tu©n thñ, chÊp hµnh. Ai lµm sai hoÆc kh«ng thùc hiÖn th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc héi ®ång gi¸o dôc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cÇn ®iÒu chØnh th× ph¶i tiÕn hµnh cã tæ chøc, cã c¬ së kh«ng tuú tiÖn thiÕu tÝnh to¸n. X· héi cã nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× tÝnh ph¸p lÖnh cña kÕ ho¹ch cµng cao vµ chÆt chÏ. V× vËy lu«n tÝnh nguyªn t¾c khi x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ n¨m häc cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau: Nguyªn t¾c nµy hç trî hoÆc h¹n chÕ nguyªn t¾c kia. C¸c nguyªn t¾c lµ ngän ®Ìn dÉn ®−êng cho toµn bé qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch ho¸. Ng−êi c¸n bé qu¶n lý cÇn n¾m c¸c nguyªn t¾c khi lËp kÕ ho¹ch th× b¶n kÕ ho¹ch cã tÝnh kh¶ thi cao trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn. 1.2. TiÕn tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch. §−îc chia lµm 4 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n tiÒn kÕ ho¹ch lµ ng−êi qu¶n lý ph¶i x¸c ®Þnh thñ tôc kÕ ho¹ch, thu nhËn, khai th¸c vµ xö lý c¸c th«ng tin kÕ ho¹ch. 4
 5. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai - Giai ®o¹n chuÈn ®o¸n: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®¬n vÞ m×nh, t×m ra ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, thuËn lîi, khã kh¨n. Dù ®o¸n c¸c nguån lùc cã thÓ huy ®éng vµ dù ®o¸n chiÒu h−íng ph¸t triÓn. ¦íc l−îng nhu cÇu cho ®Çu vµo vµ ®Çu ra. - Giai ®o¹n x©y dùng kÕ ho¹ch s¬ bé: §−a ra c¸c hÖ thèng môc tiªu, chØ tiªu, x©y dùng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch, lËp c¸c ph−¬ng ¸n thùc thi. - Giai ®o¹n x©y dùng kÕ ho¹ch chÝnh thøc: XÐt duyÖt kÕ ho¹ch(DuyÖt néi bé, duyÖt cÊp trªn). LËp ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng ( s¾p ®Æt c«ng viÖc, thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc, ph©n c«ng ng−êi phô tr¸ch). LËp kÕ ho¹ch hç trî vµ kÕ ho¹ch ®iÒu hµnh. S¬ ®å quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc Gi¸m ®èc Giao kÕ ho¹ch NhËn ý kiÕn ph¶n håi Giao kÕ ho¹ch dù th¶o chÝnh thøc Gi¸o viªn, c¸n bé tõng bé phËn 2. TÝnh ph¸p lý §Ó thùc hiÖn ®−îc tÝnh kh¶ thi trong x©y dùng kÕ ho¹ch th× ng−êi qu¶n lý ph¶i lu«n lu«n b¸m s¸t c¸c chØ thÞ, nhiÖm vô n¨m häc cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.H−¬nga dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. c¸c th«ng t− cã liªn quan ®Õn ngµnh gi¸o dôc - ®µo t¹o, c¸c quyÕt ®Þnh cña ®Þa ph−¬ng cã liªn quan ®Õn t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi mµ ngµnh gi¸o dôc cã liªn quan ph¶i thùc hiÖn. C¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt , th«ng t− h−íng dÉn lµ c¬ së ph¸p lý cho trung t©m x©u dùng kÕ ho¹ch n¨m häc, lµ c¨n cø c¬ b¶n ®Ó trung t©m x¸c lËp c¸c c¬ chÕ , c¸c mèi liªn hÖ trong vµ ngoµi t¹o ra m«i tr−êng gi¸o dôc, ®iÒu kiÖn gi¸o dôc tèt nhÊt. C¸c v¨n b¶n nãi trªn lµ nh÷ng v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p lý võa cã tÝnh ®Þnh h−íng cho nªn cÇn ®ßi hái sù vËn dông s¸ng t¹o cña tËp thÓ s− ph¹m trung t©m ®Æc biÖt lµ kÕt qu¶ cao nhÊt trong ho¹t ®éng gi¸o dôc ë trung t©m GDTX. 5
 6. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai Ch−¬ng II Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 ë trung t©m gdtx b¶o yªn 1. mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2009-2010 ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn. 1.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung * Tæng sè: 9 líp BTVH t¹i Trung t©m GDTX cÊp III: 9 líp. * Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn lµ 23 ®ång chÝ trong ®ã: 05 nh©n viªn, 16 gi¸o viªn, 2 l·nh ®¹o. * Tr×nh ®é gi¸o viªn: §¹i häc :17; Cao ®¼ng: 02; Trung häc: 04. 1.1.1. ThuËn lîi: * TËp thÓ nhµ tr−êng cã tinh thÇn ®oµn kÕt, ®Òu tay xoay viÖc, thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy tr−êng häc, kÕ ho¹ch n¨m häc, ChØ thÞ n¨m häc, c¸c Th«ng t− h−íng dÉn, NghÞ quyÕt… c¸c cÊp ban hµnh. * Qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi Së GD&§T Lµo Cai, UBND huyÖn nªn ®−îc c¸c cÊp ngµnh ë ®Þa ph−¬ng quan t©m ®Õn ngµnh häc kh«ng chÝnh quy. 1.1.2. Khã kh¨n: * ViÖc thùc hiÖn quy chÕ TT GDTX ch−a ®−îc ¸p dông triÖt ®Ó cßn cã tÝnh chung chung víi ®iÒu lÖ tr−êng phæ th«ng nªn cã nhiÒu ®iÓm bÊt cËp vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n, c«ng t¸c tµi chÝnh… * C¬ së vËt chÊt mÆc dï ®· ®−îc quan t©m h¬n so víi n¨m tr−íc ®©y song vÉn cßn thiÕu nhiÒu vÒ thiÕt bÞ d¹y häc, bµn ghÕ häc tËp, n¬i tËp trung cña gi¸o viªn vµ häc viªn. 1.2. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2009-2010 ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn. Cuèi n¨m häc 2009-2010 Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai theo kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña Së GD&§T Lµo Cai ®· ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 víi môc ®Ých: b¸o c¸o l¹i kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc 2009-2010 vµ x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011. Qua qu¸ tr×nh tæ chøc, chØ ®¹o vµ kiÓm tra, t«i cïng tËp thÓ tr−êng häc ®· ®¸nh gi¸ ®−îc kÕt qu¶ thµnh c«ng cña kÕ ho¹ch n¨m häc mµ do chÝnh ng−êi qu¶n lý vµ tËp thÓ sù ph¹m x©y dùng nªn. Lµ mét huyÖn miÒn nói, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, viÖc häc tËp Ýt cã nhu cÇu nªn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc vÒ m¹ng l−íi tr−êng líp ph¶i cã sù tham m−u víi uû ban nh©n d©n HuyÖn vµ Së GD&§T ra c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn chØ tiªu ph©n bæ sè ng−êi ®i häc BTVH theo ®¬n vÞ x·, ®ång thêi gi¸o viªn tiÓu häc vµ gi¸o viªn THCS x· nµo th× d¹y x· ®ã (thùc hiÖn ph−¬ng ¸n mét héi ®ång gi¸o dôc lµm 2 nhiÖm vô: Phæ th«ng vµ bæ tóc) vµ gi¸o viªn ë c¸c x· ph¶i lµm nhiÖm vô ®iÒu tra b¸o c¸o viÖc më líp cßn Trung t©m GDTC cÊp huyÖn 6
 7. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai chØ lµ ng−êi tæng hîp sè ng−êi tham gia häc bæ tóc c¸c cÊp vµ chØ ®¹o ch−¬ng tr×nh d¹y bæ tóc v¨n hãa. Nh÷ng tr−êng hîp häc viªn lµ d©n téc Ýt ng−êi (H.m«ng, Dao, Tµy) con em thuéc diÖn chÝnh s¸ch, c¸n bé chñ chèt b¶n x· ®−a vÒ Trung t©m GDTX häc tËp trung vµ cã chÕ ®é häc bæng. Nh÷ng kÕt qu¶ nªu trªn chØ lµ mét m¶ng trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch, nã ®ßi hái ph¶i cã sù phèi kÕt hîp trong tr−êng vµ ngoµi x· héi. Víi m« h×nh vµ c¸ch thøc x©y dùng kÕ ho¹ch ë ®¬n vÞ miÒn nói chóng t«i ®Ó thµnh c«ng th× ng−êi qu¶n lý gi¸o dôc ph¶i cã t©m huyÕt nghÒ vµ trÝ tuÖ tËp trung nhiÒu nguån lùc nã cã ý nghÜa lín lao trong viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c chÝnh trÞ ë ®Þa ph−¬ng miÒn nói. B¸o c¸o vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2009-2010 vµ kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011. N¨m thùc hiÖn Thùc hiÖn n¨m häc Thùc hiÖn n¨m häc 2009-2010 2010-2011 KÕ ho¹ch CI CII CIII CI CII CIII Sè líp 1 9 9 Sè häc viªn 16 383 303 Sè HV cã häc bæng 15 67 66 §éi ngò gi¸o viªn 01 15 16 KÕt qu¶ chuyÓn líp 100% 95% 97% KÕt qu¶ tèt nghiÖp 100% 58% 2. Mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lμo Cai. KÕ ho¹ch ®· ®−îc th«ng qua héi nghÞ c«ng chøc ®Çu n¨m häc song ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn chØ cã tÝnh chÊt chung chung, chñ yÕu dùa vµo kÕ ho¹ch chÝnh thøc cña Gi¸m ®èc Trung t©m ®Ó ®ång ý. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kh©u tæ chøc cña Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai v« cïng khã: §éi ngò gi¸o viªn ®i chØ ®¹o cßn thiÕu. T×nh tr¹ng gi¸o viªn phæ th«ng kh«ng muèn lµm c«ng t¸c bæ tóc v¨n ho¸ nÕu cã ph¶i d¹y lµ do sù Ðp buéc cña Së GD&§T, cÊp chÝnh quyÒn x· nªn chÊt l−îng gi¶ng d¹y ë hÖ bæ tóc kh«ng cao so víi phæ th«ng nªn chØ tiªu chuyÓn líp ®Ó phæ cËp gÇn nh− lµ cè g−îng. 3. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë c¸c Trung t©m GDTX nãi chung vμ huyÖn B¶o Yªn nãi riªng. LËp kÕ ho¹ch cho ch−¬ng tr×nh ho¹t ®éng lµ mét viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®−îc cña ng−êi qu¶n lý, hÇu hÕt ng−êi qu¶n lý trong Trung t©m ®Òu nhËn thøc ®−îc vai trß, vÞ trÝ, nguyªn t¾c ph−¬ng ph¸p vµ néi dung cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong c¸c Trung t©m GDTX. Ngay tõ cuèi n¨m häc nµy ng−êi c¸n bé qu¶n lý ®· ph¶i ph¸c th¶o nh÷ng dù kiÕn s¬ bé kÕ ho¹ch cña n¨m häc sau. C¸c v¨n b¶n ph¸p quy sÏ ®−îc triÓn khai ®Õn tõng bé phËn c«ng viÖc lËp kÕ ho¹ch cña Thñ tr−ëng vµ c¸c thµnh viªn ®Òu ®−îc lµm nghiªm tóc 7
 8. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai theo ®óng chøc n¨ng cña mçi ng−êi. §a sè b¶n kÕ ho¹ch ®Òu ®−îc thÓ hiÖn râ nÐt nhiÖm vô chÝnh cña m×nh hoÆc cña tæ chøc ®oµn thÓ trong tr−êng. Tõ viÖc tiÕp thu bµi gi¶ng trªn c¬ së lý luËn vµ ph¸p lý, qua qu¸ tr×nh qu¶n lý Trung t©m GDTX cÊp huyÖn t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè vÊn ®Ò trong khi x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc, ng−êi qu¶n lý cÇn ph¶i chó ý mét sè vÊn ®Ò sau: - N¾m v÷ng quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. - LËp kÕ ho¹ch ho¸ ph¶i b¸m s¸t vµo c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vµo môc tiªu ®µo t¹o cña ngµnh. - LËp kÕ ho¹ch ph¶i cã sù phèi hîp trong vµ ngoµi nhµ tr−êng tøc lµ: kÕ ho¹ch ®−îc x©y dùng tõ tËp thÓ sù ph¹m vµ cã sù chØ ®¹o cña cÊp uû ®Þa ph−¬ng vÒ m¹ng l−íi tr−êng líp vµ c¬ së vËt chÊt. - KÕ ho¹ch lËp ra ph¶i cã tÝnh kh¶ thi, tr¸nh vu v¬ s¸o rçng, ph¶i g¾n víi thùc tÕ ®Þa ph−¬ng. - Sau kh©u lËp kÕ ho¹ch ph¶i ®−îc tæ chøc thùc hiÖn cã kiÓm tra, tæng kÕt ®¸nh gi¸ th× hiÖu qu¶ míi cao. VËy lµ ng−êi qu¶n lý gi¸o dôc khi x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ta thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu trªn th× kÕt qu¶ kÕ ho¹ch ®Ò ra lu«n cã tÝnh kh¶ thi cao trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn 8
 9. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai Ch−¬ng III Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë trung t©m GDTX b¶o yªn-lμo cai. 3.1. Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX lµ ng−êi qu¶n lý x©y dùng, tæ chøc chØ ®¹o, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc nªn Gi¸m ®èc ph¶i lµ ng−êi x¸c ®Þnh ®óng nh÷ng môc tiªu cÇn ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p cã tÝnh kh¶ thi phï hîp víi qu¶n ®iÓm, ®−êng lèi trong tõng giai ®o¹n cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX x¸c ®Þnh môc tiªu ®Þnh h−íng cña kÕ ho¹ch ho¸ cô thÓ: Nghiªn cøu v¨n b¶n, ChØ thÞ, NghÞ quyÕt c¸c Th«ng t− h−íng dÉn cã liªn quan ®Õn ngµnh GD&§T. Gi¸m ®èc Trung t©m ph¶i lµ ng−êi lu«n t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, chÝnh trÞ-x· héi ë n¬i trung t©m ®ãng ®Ó dù ®o¸n xem hä cÇn nhu cÇu g× trong häc tËp. Gi¸m ®èc Trung t©m lu«n lu«n cñng cè t− t−ëng, ý thøc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ cho tõng bé phËn trong Trung t©m GDTX. §Ó gi¶i ph¸p trªn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ th× ®ßi hái ng−êi qu¶n lý cÇn ph¶i cã n¨ng lùc, cã ®¹o ®øc th× míi thùc thi ®−îc môc tiªu ph¸p lý m×nh ®Ò ra. Nh− vËy lËp kÕ ho¹ch n¨m häc cã thùc thi hay kh«ng ®ßi hái ng−êi Gi¸m ®èc Trung t©m lµ vai trß quyÕt ®Þnh. 3.2. X¸c ®Þnh nhu cÇu thu thËp th«ng tin, dù b¸o, chÈn ®o¸n b−íc ®Çu x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 t¹i Trung t©m GDTX B¶o Yªn. Thµnh lËp nhãm ®¹i diÖn cho c¸c tæ chøc tham gia th¶o luËn ®Ó t×m ra mÆt m¹nh, yÕu cña Trung t©m trong n¨m häc 2009-2010 vµ cã ph−¬ng h−íng ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 ë tõng bé phËn Trung t©m GDTX. Nh÷ng biÖn ph¸p, chØ tiªu ®Ò ra ph¶i cã tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ, v¨n ho¸, chÝnh trÞ x· héi ë ®Þa ph−¬ng. Gi¶i ph¸p tiÕn hµnh: Gi¸m ®èc Trung t©m mêi c¸c thµnh phÇn tham dù x©y dùng kÕ ho¹ch gåm: Phã Gi¸m ®èc, tæ tr−ëng tæ phæ cËp, tæ tr−ëng chuyªn m«n Bæ tóc THCS, tæ tr−ëng chuyªn m«n BT THPT, tæ tr−ëng tæ phôc vô, chñ tÞch c«ng ®oµn tr−êng häc, bÝ th− ®oµn tr−êng, th− ký héi ®ång. Gi¸m ®èc th«ng b¸o: mêi c¸c thµnh phÇn trªn tham dù cuéc häp x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 t¹i phßng héi ®ång Trung t©m GDTX B¶o Yªn. Gi¸m ®èc lµ ng−êi chñ tr× cuéc häp triÓn khai néi dung, c¸c tæ tr−ëng chÞu tr¸ch nhiÖm lµ ng−êi qu¶n lý cña tæ m×nh. Vµo cuéc häp ®Çu tiªn Gi¸m ®èc Trung t©m phæ biÕn tiÕn tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc, thu thËp ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin phôc vô cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc. Ph©n tÝch mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña Trung t©m GDTX trong n¨m häc 2009-2010 rót ra ®iÓm lµm ®−îc vµ ®iÓm ch−a lµm ®−îc ®Ó tõ ®ã cã h−íng cho c¸c tæ x©y dùng kÕ ho¹ch cña Trung t©m. §Ó viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cã nh÷ng th«ng tin dù b¸o, chuÈn ®o¸n chÝnh x¸c. Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX cÇn ®iÓm l¹i chØ thÞ n¨m häc, c¸c th«ng t−, c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, c¸c tæ chøc kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n hãa x· héi cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc ë ®Þa ph−¬ng. 9
 10. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai Gi¸m ®èc Trung t©m cÇn nhÊn m¹nh chØ tiªu cÊp trªn giao vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh cho Trung t©m, kÕt hîp víi thùc tÕ sè nguån häc sinh häc viªn ®ang hiÖn cã ë c¶ hai hÖ bæ tóc vµ phæ th«ng trõ sè häc sinh theo chØ tiªu ®−îc tuyÓn vµo phæ th«ng cßn l¹i tÝnh theo phÇn tr¨m dùa vµo ®ã lªn kÕ ho¹ch më líp. Tãm l¹i: Giai ®o¹n tiÒn kÕ ho¹ch lµ giai ®o¹n phøc t¹p ®ßi hái ng−êi qu¶n lý gi¸o dôc ph¶i dån trÝ tuÖ, trong gi¸o dôc nµy t×m ra nh÷ng c¨n cø chÝnh x¸c, l−îng thu thËp th«ng tin b»ng nhiÒu phÝa th× kÕ ho¹ch x©y dùng nªn cã tÝnh thùc thi cao. 3.3. Tæ chøc tham luËn, tham kh¶o ý kiÕn quÇn chóng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011. Sau phiªn häp lÇn ®Çu víi c¸c tæ tr−ëng cïng c¸c thµnh viªn, phiªn häp lÇn hai trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ®−îc c¸c thµnh viªn ®¹i diÖn tõng tæ chøc b¸o c¸o ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch cña tæ m×nh. Gi¸m ®èc lµ ng−êi thu thËp th«ng tin, ®iÒu hµnh sè liÖu chØ tiªu vµ c¸c nhu cÇu kh¸c. H×nh thøc trao ®æi ý kiÕn tËp thÓ. Gi¸m ®èc Trung t©m lµ ng−êi thu thËp ý kiÕn ph¶n håi, quyÕt ®Þnh ®−a ra hÖ thèng môc tiªu, chØ tiªu tõng m¶ng trong c«ng viÖc. X©y dùng ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch, lËp ra c¸c ph−¬ng ¸n thi hµnh. KÕt thóc buæi häp lÇn thø hai trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011, th− ký ®· ghi chÐp ®−îc kÕ ho¹ch s¬ bé(thùc chÊt lµ ®Ò ¸n kÕ ho¹ch) chuÈn bÞ cho kÕ ho¹ch chÝnh thøc ®−îc x¸c ®Þnh. ViÖc th¶o luËn, tham kh¶o ý kiÕn tËp thÓ lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt tæng hîp ý kiÕn quÇn chóng mang tÝnh chÊt d©n chñ ho¸ tr−êng häc, cã tÝnh thùc thi cao, nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc. 3.4. Tr×nh b¶n kÕ ho¹ch chÝnh thøc ®èi víi c¸c cÊp l·nh ®¹o, UBND huyÖn, Së GD&§T Lμo Cai. Trªn c¬ së tËp thÓ. Trung t©m GDTX x©y dùng kÕ ho¹ch s¬ bé. Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX lµ ng−êi trùc tiÕp lªn kÕ ho¹ch chÝnh thøc theo ®óng tiÕn tr×nh dùa vµo c¸c chØ tiªu, biÖn ph¸p mµ tËp thÓ s¶n phÇm ®· cïng ban Gi¸m ®èc t¹o dùng. B¶n kÕ ho¹ch n¨m häc 2009-2010 chÝnh thøc ®−îc x©y dùng. Gi¸m ®èc lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi c¸c cÊp l·nh ®¹o. UBND huyÖn, Së GD&§T Lµo Cai phª duyÖt. Cã nh÷ng phÇn nµo cßn bÊt cËp tÝnh kh¶ thi ch−a cao, khã trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch th× Gi¸m ®èc ph¶i lµ ng−êi diÔn gi¶i bæ sung, ®iÒu chØnh l¹i (Nh÷ng ®iÒu kh«ng lín hoÆc ch−a râ). ViÖc duyÖt tr×nh kÕ ho¹ch víi c¸c cÊp l·nh ®¹o lµ ®iÒu theo nguyªn t¾c chung, ®ång thêi nã lµ viÖc ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng, thèng nhÊt chung cho c¸c cÊp huyÖn hoÆc tØnh. 3.5. TiÕn hμnh héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc ®Çu n¨m häc 2010-2011 t¹i Trung t©m GDTX huyÖn B¶o Yªn. Gi¸m ®èc vµ C«ng ®oµn ®øng lªn tæ chøc héi nghÞ. Môc ®Ých th«ng b¸o kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 mµ Ban Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX cïng tËp thÓ s− ph¹m nhµ tr−êng ®· x©y dùng ®−îc sù nhÊt trÝ duyÖt cña c¸c cÊp l·nh ®¹o. 10
 11. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai TËp thÓ c¸n bé c«ng chøc tr−êng häc cïng nhau th¶o luËn t×m ra gi¶i ph¸p thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Qu¸ tr×nh tham gia ý kiÕn th¶o luËn gãp ý vµo b¶n kÕ ho¹ch cho hoµn thiÖn h¬n n÷a. Nõu chØ tiªu nµo vÉn cßn ý kiÕn cña gi¸o viªn, c¸n bé phôc vô ph¶n håi th× gi¸m ®èc ph¶i lÊy biÓu quyÕt tËp thÓ dùa vµo c¨n cø chÝnh x¸c ®iÒu chØnh l¹i biÖn ph¸p thùc hiÖn cho thÝch hîp. Trong héi nghÞ c«ng chøc cho toµn thÓ c¸c thµnh viªn tham gia gãp ý kiÕn th¶o luËn víi tinh thÇn d©n chñ kh«ng ¸p ®Æt. KÕt thóc héi nghÞ th«ng b¸o c¸c chØ tiªu nh÷ng viÖc cÇn lµm trong mét n¨m häc. §¹i diÖn c¸c tæ tr−ëng ký kÕt thi ®ua hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 do tËp thÓ s− ph¹m x©y dùng lªn. Gi¶i ph¸p th«ng qua kÕ ho¹ch t¹i héi nghÞ c«ng chøc lµ mét trong c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kÕ ho¹ch n¨m häc thùc hiÖn mét c¸ch thèng nhÊt v×: TÊt c¶ héi ®ång nhµ tr−êng, ®¹i biÓu cÊp trªn ®Òu l¾ng nghe, th¶o luËn, bµn b¹c, ai còng cã nh÷ng suy nghÜ tù chñ cña m×nh nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cïng x©y dùng b¶n kÕ ho¹ch n¨m häc mµ Ban Gi¸m ®èc thay mÆt tËp thÓ x©y dùng nªn. Khi kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 cña Trung t©m GDTX B¶o Yªn ®· ®−îc tËp thÓ nhÊt trÝ cao th× qu¸ tr×nh tæ chøc cã nhiÒu thuËn lîi. Qu¸ tr×nh chØ ®¹o c¸c tæ nhãm thùc hiÖn Ýt tr¾c trë, kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ thùc hiÖn trong n¨m so víi chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra ®Òu kh¸ s¸t thùc. Trªn ®©y lµ n¨m gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai ®· ®−îc kiÓm nghiÖm qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã nhiÒu ®iÓm thµnh c«ng. 11
 12. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai PhÇn kÕt luËn 1. KÕt luËn chung: Qua nghiªn cøu lý luËn vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng ®Ò tµi ®· ®Ò xuÊt ®−îc n¨m gi¶i ph¸p qu¶n lý nh»m x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011 ë Trung t©m GDTX B¶o Yªn-Lµo Cai. Nh− vËy tiÓu luËn ®· thùc hiÖn ®−îc môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu. Néi dung cña tiÓu luËn ®· ®Ò xuÊt ®−îc n¨m gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc ë Trung t©m GDTX trong giai ®o¹n hiÖn nay, cô thÓ: - Gi¸m ®èc Trung t©m GDTX lµ ng−êi ®øng ®Çu chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch. - X¸c ®Þnh nhu cÇu thu thËp th«ng tin, dù b¸o, chÈn ®o¸n b−íc ®Çu x©y dùng kÕ ho¹ch. - Tæ chøc tham luËn, tham kh¶o ý kiÕn quÇn chóng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc 2010-2011. - Tr×nh b¶n kÕ ho¹ch chÝnh thøc víi c¸c cÊp l·nh ®¹o, uû ban nh©n d©n huyÖn, Së GD&§T Lµo Cai. - TiÕn hµnh héi nghÞ c«ng chøc ®Çu n¨m häc 2010-2011 t¹i Trung t©m GDTX B¶o Yªn. Thùc tiÔn qu¶n lý cho thÊy kÕ ho¹ch ho¸ lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ cÊp b¸ch nh−ng rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p. KÕ ho¹ch ho¸ lµ giai ®o¹n më ®Çu cho mäi chu tr×nh qu¶n lý, lµ chøc n¨ng quan träng nhÊt cña qu¶n lý. ChØ qu¶n lý gi¸o dôc b»ng kÕ ho¹ch vµ th«ng qua kÕ ho¹ch th× míi qu¶n lý tèt ®−îc. Thùc tiÔn còng chØ ra r»ng c«ng t¸c ch−a tèt cña nhiÒu tr−êng lµ do kÕ ho¹ch ho¸ cña hä kh«ng chÝnh x¸c, kh«ng biÕt tæ chøc hîp lý c¸c bé m¸y. Muèn hoµn thµnh tèt c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc ë Trung t©m GDTX ng−êi c¸n bé qu¶n lý nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn tèt chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ gi¸o dôc trong chu tr×nh qu¶n lý cña m×nh, ®Æc biÖt cÇn lµm thËt tèt kh©u x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc lµ kh©u tiÒn ®Ò cho viÖc tæ chøc, chØ ®¹o vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. 2. Mét sè kiÕn nghÞ: §Ó gãp phÇn cho ng−êi c¸n bé qu¶n lý Trung t©m GDTX thùc hiÖn tèt chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ gi¸o dôc cña m×nh. §¶ng, Nhµ n−íc, Bé GD&§T nªn ®Çu t− h¬n n÷a vÒ nguån c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc, c¸n bé gi¸o viªn Trung t©m GDTX ph¶i qua líp båi d−ìng nghiªn cøu gi¸o dôc ng−êi lín ®Ó n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc, ®ång thêi ph¶i cã nh÷ng tµi liÖu nghiªn cøu vÒ gi¸o dôc th−êng xuyªn. Lu«n ®−îc tæ chøc ®i giao l−u häc hái kinh nghiÖm gi÷a c¸c Trung t©m. §èi víi Së GD&§T Lµo Cai coi träng viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc tíi c¸c Trung t©m GDTX song viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c Trung t©m ®Õn ®©u th× ch−a cã theo dâi, ®©y lµ viÖc cÇn thiÕt ph¶i lµm th× míi biÕt ®−îc Trung t©m nµo m¹nh, yÕu cã tuyªn d−¬ng kÞp thêi th× sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c cña ngµnh GDTX. 12
 13. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai Víi UBND huyÖn ®· quan t©m tíi GDTX hiÓu ®−îc ý nghÜa cña Trung t©m trong viÖc ®µo t¹o nghÒ, bæ tóc v¨n hãa ba cÊp nã mang tÝnh chÝnh trÞ lín song viÖc ®Çu t− c¬ së vËt chÊt nhá dät. V× vËy cÇn cã kÕ ho¹ch x©y dùng mét Trung t©m GDTX t¹i mét ®Þa ®iÓm thÝch hîp vµ quy m« víi ho¹t ®éng ®Æc thï cña Trung t©m GDTX B¶o Yªn.; Ng−êi viÕt NguyÔn Gia Ninh 13
 14. SKKN 2010 - 2011 Nguyễn Gia Ninh - Giám đốc TT GDTX Bảo Yên - Lào Cai Tμi liÖu tham kh¶o 1. NghÞ quyÕt TW II kho¸ VIII 2. ChØ thÞ n¨m häc 2010-2011(Bé GD&§T) 3. C¬ së khoa häc cña qu¶n lý gi¸o dôc(Tr−êng c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc) 4. Bµi gi¶ng: “X©y dùng vμ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong Trung t©m GDTX”- Th¹c sü Ph¹m ViÕt Nhô-Tr−êng CBQL. 5. S¸ch qu¶n lý gi¸o dôc: Thµnh tùu vµ xu h−íng-Tr−êng CBQL 6. Quy tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu mét ®Ò tµi khoa häc(TS. Ph¹m ViÕt Nhô) 7. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc vµ ph©n tÝch kinh nghiÖm chØ ®¹o c¸c ngµnh häc bËc häc ( TS. NguyÔn ThÞ HiÒn-Tr−êng CBQL) 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản