SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
250
lượt xem
37
download

SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức:+ Biết tính đơn điệu của hàm số ,biết mối quan hệ giữa sự đồng biến và nghịch biến và dấu đạo hàm cấp 1 của môt hàm số. Biết xét tính đơn điệu của hàm số. 2. Kỹ năng: + Biết cách xét tính đơn diệu của hàm số dựa vào đạo hàm cấp 1 3. Về thái độ và tư duy:+ Chủ động phát hiện kiến thức mới , có tinh thần hợp tác trong học tập, nhận xét và tự ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

  1. Tuaàn:2(l p12C234) ớ Tieátppct: 3 Ngaøysoaïn: BAØI TAÄP I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc: + Bieát tính ñôn ñieäu cuûa haøm soá (BT1,3,4) trang 10 +Bieát moái quan heä giöõa söï ñoàng bieán vaø nghòch bieán vaø daáu ñaïo haøm caáp 1 cuûa moâït haøm soá. 2. Kyõ naêng: Bieát caùch xeùt tính ñôn dieäu cuûa haøm soá döïa vaøo ñaïo haøm caáp 1 3. Veà thaùi ñoä: Chuû ñoäng phaùt hieän kieán thöùc môùi , coù tinh thaàn hôïp taùc trong hoïc taäp, nhaän xeùt vaø töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp II. Chuaån bò: GV: baûng phuï ….. HS: Ñaõ ñoïc tröôùc baøi môùi ôû nhaø. III. Phöông phaùp : Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp. 12C234 + Baøi môùi: tg Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø Noäi dung trình baøy -Cho hsinh nhaéc laïi quy taéc xeùt HS1: BAØI TAÄP tính ñôn ñieäu cuûa haøm soá *Tìm TXÑ *Tính y’ roài y’=0 tìm x *Laäp baûng bieán thieân BT:Xeùt söï ñoàng bieán,nghòch bieán *Keát luaän tính ñôn ñieäu cuûa haøm soá(tính ñôn ñieäu): cuûa haøm soá. 1d ) y = − x 3 + x 2 − 5 -Gv ñöara baøi taäp1d-2b HS2 (1d) +Goïi hai emhsinhleânbaûngtrình Haøm soá xaùc ñònh vôùi baøy ∀x ∈ R . +GV nhaänxeùtvaøñaùnhgiaù Ta coù: y ' = −3 x 2 + 2 x 15 x = 0 ’ * y' = 0 ⇔  x = 2 *TXÑ?   3 *y’=? Baûng bieán thieân: x 2 − 2x -Hsinh trình baøy 2b) y = *Haømsoáñoàngbieánhaynghòch 1− x HS3: (2b) bieán *TXÑ: D = R \ {1} x − 2x 2 − x + 2x − 2 2 * y ' = ( 1 − x )' = − (1 − x) 2 < 0
  2. -Töø baøi toaùnñaëtra tacoùtheå Vaäy haøm soá nghòch bieán BT3 (10) : Chöùng minh raèng haøm soá nhaänbieátñöôïcbaûngbt? treân caùc khoaûng x ( − ∞;1) , (1;+ ∞) y= x +1 2 ñoàngbieántreânkhoaûng(- -Goïi hsinhleânbaûngtrìnhbaøy 1;1)vaønghòchbieántreânkhoaûng HS4: ñöôïc ( − ∞;−1) , (1;+ ∞) -GV nhaänxeùtvaøñaùnhgiaù *TXÑ: D=R hay R Giaûi x 1− x2 * y ' = ( 2 )' = 2 25’ x +1 ( x + 1) 2 y ' = 0 ⇔ x = ±1 *Baûng bieán thieân -Hsinh leân baûng trình baøy BT4(T10) Chöùng minh raèng haøm soá y = 2 x − x 2 ñoàng bieán treân khoaûng -Töø baøi toaùnñaëtra tacoùtheå (0;1) vaø nghòch bieán treân khoaûng nhaänbieátñöôïcbaûngbt? (1;2) HS5: Giaûi -Cho hsinhthaûoluaäntheonhoùm *Haøm soá y = 2 x − x 2 xaùc ñònh treân ñoaïn [0;2] vaø coù NI: trìnhbaøy ñaïo haøm treân khoaûng (0;2) NII: nhaänxeùt 1− x * y' = 2x − x 2 -GV nhaänxeùtvaøñaùnhgiaù y’=0 khi x=1 *Baûng bieán thieân NI: trình baøy 5’ NII: nhaän xeùt Kí duyeät ngaøy: 14/8/10 VII. Cuûng coá : -Naém vöõng caùch xeùt tính ñôn ñieäu cuûa moät haøm soá (caùch tính ñaïo haøm) - Baøi taäp : coøn laïi trong saùch giaùo khoa
  3. -Ñoïc tröôùc baøi cöïc trò cuûa haøm soá Ví duï 4: Tìm caùc khoaûng ñôn ñieäu cuûa haøm soá x −1 y= x +1 Giaûi (sgk) Ví duï 5: thamkhaûo (sgk) -GV ñöa ra quy taéc (sgk) NI: trình baøy *) Quy taéc : trang 8 *) Aùp duïng : Baøi taäp 1:Xeùt tính ñôn ñieäu cuûa caùc haøm soá a)y=-2x3+3x2+2 x +1 b) y = x −1 c) y=x4-2x2+1 Baøi taäp 2: Ví duï 5 trang 9 Baøi taäp 3: a) Baøi taâïp 2a trang10
  4. Ví duï 3:Xeùt söï ñoàng bieán,nghòch bieán cuûa haøm soá: 1 3 1 2 y= x − x − 2x + 2 3 2 -Töø quytaéctreânGv goïi hsinh trìnhbaøylaïi ví duï theotöøngyù cuûaquytaéc -Cho hsinhkhaùcnhaänxeùt x y’ −∞ + - 1 0 - 2 0 +∞ + +∞ 4 -GV nhaänxeùtchung (BT1-töông 19 − töï) −∞ 6 3 Ví duï 4*: Tìm caùc khoaûng ñôn ñieäu cuûa haøm soá
  5. x +1 y= x −1 -Töø VD4 (sgk) –GV cho hsinh thaûo luaän nhoùm NI: trình baøy NII: nhaän xeùt -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù -ÔÛ VD5 cho hsinh veà nhaø thamkhaûo theâm
  6. -Ñöa ra 3 baøi taäp chia lôùp Baøi taäp 2: Ví duï 5 trang 9 thaønh 6 nhoùm Phaùt bieåu suy nghó cuûa 15 mình -Giaùo vieân vaø hoïc sinh Baøi taäp 3: chính xaùc hoaù lôøi giaûi a) Baøi taâïp 2a trang10 cuûa caùc nhoùm b) Baøi taäp 2b Thaûo luaän vaø trình c) Baøi taäp 2c trang 10 -Chia nhoùm thaûo luaän baøy lôøi giaûi vaøo baûng 30 baøi taäp 2 phuï Moãi nhoùm cöû ñaïi dieän Baøi taäp 4: -Giaùo vieân giaûng leân trình baøy a) Baøi taïp 3 trang10 Caùc nhoùm khaùc chuù b) Baøi taäp 4 -Chia nhoùm thaûo luaän yù theo gioûi vaø nhaän c) Baøi taäp 5b trang 10 baøi taäp 3 xeùt Thaûo luaän vaø xung -Giaùo vieân vaø hoïc sinh phong trình baøy chính xaùc hoaù lôøi giaûi cuûa caùc nhoùm 20 Thaûo luaän vaø cöû ñaïi -Chia nhoùm thaûo luaän dieän leân trình baøy baøi taäp 4 -Giaùo vieân vaø hoïc sinh 25 chính xaùc hoaù lôøi giaûi Thaûo luaän vaø trình cuûa caùc nhoùm baøy lôøi giaûi vaøo baûng phuï Moãi nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy Caùc nhoùm khaùc chuù yù theo gioûi vaø nhaän
  7. xeùt VII. Cuûng coá vaø höôùng daãn baøi taäp nhaø: *) Caùch xeùt tính ñôn ñieäu cuûa moät haøm soá *) Baøi taäp : coøn laïi trong saùch giaùo khoa *) Ñoïc tröôùc baøi cöïc trò cuûa haøm soá Kí duyeät ngaøy: …………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản