SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ (TT)

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
127
lượt xem
20
download

SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ (TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức: + Biết tính đơn điệu của hàm số +Biết mối quan hệ giữa sự đồng biến và nghịch biến và dấu đạo hàm cấp 1 của môt hàm số. 2. Kỹ năng: Biết cách xét tính đơn diệu của hàm số dựa vào đạo hàm cấp 1 3. Về thái độ: Chủ động phát hiện kiến thức mới , có tinh thần hợp tác trong học tập, nhận xét và tự đánh giá kết quả học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ (TT)

  1. Tuaàn:2 (lớp12c234) BAØI 1:SÖÏ ÑOÀNG BIEÁN VAØ NGHÒCH BIEÁN CUÛA Tieátppct: 2 HAØM SOÁ Ngaøysoaïn: (TT) I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc: + Bieát tính ñôn ñieäu cuûa haøm soá +Bieát moái quan heä giöõa söï ñoàng bieán vaø nghòch bieán vaø daáu ñaïo haøm caáp 1 cuûa moâït haøm soá. 2. Kyõ naêng: Bieát caùch xeùt tính ñôn dieäu cuûa haøm soá döïa vaøo ñaïo haøm caáp 1 3. Veà thaùi ñoä: Chuû ñoäng phaùt hieän kieán thöùc môùi , coù tinh thaàn hôïp taùc trong hoïc taäp, nhaän xeùt vaø töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp II. Chuaån bò: GV: baûng phuï ….. HS: Ñaõ ñoïc tröôùc baøi môùi ôû nhaø. III. Phöông phaùp : Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp. 12C234 + Baøi môùi: PHAÀN II: QUY TAÉC XEÙT TÍNH ÑÔN ÑIEÄU CUÛA HAØM SOÁ: tg Hoaït ñoängthaày Hoaïtñoängtroø Noäi dungtrìnhbaøy Caâu hoûi: BAØI 1: SÖÏ ÑOÀNG BIEÁN VAØ -Thoâng qua ñònh lí vöøa hoïc vaø ví HS1: xung phong NGHÒCH duï 1 haõy neâu caùc böôùc tieán haønh xeùt tính ñôn ñieäu cuûa BIEÁN CUÛA HAØM SOÁ (TT) moät haøm soá II.Quy taéc xeùt tính ñôn ñieäu cuûa haøm soá -Goïi hoïc sinh traû lôøi ghi noäi 1.Quy taéc: dung leân baûng -Tìm taäp xaùc ñònh -Tính ñaïo haøm f’(x) hay y’.Tìm caùc ñieåm xi (i=1,2……n) maø taïi ñoù ñaïo haøm baèng 0 hoaëc -Caû lôùp theo doõi khoâng xaùc ñònh -GV ñöa ra quy taéc (sgk) -Laäp baûng bieán thieân saép xeáp caùc ñieåm xi theo thöù töï taêng daàn. 15’ -Döïa vaøo baûng bieán thieân neâu keát luaän veà caùc khoaûng ñoàng bieán ,nghòch bieán cuûa Hsoá Ví duï 3:Xeùt söï ñoàng bieán,nghòch 2.Aùp duïng: bieán cuûa haøm soá: Ví duï 3:Xeùt söï ñoàng bieán,nghòch bieán y= 1 3 1 2 x − x − 2x + 2 cuûa haøm soá: 3 2 1 3 1 2 y= x − x − 2x + 2 3 2 -Töø quy taéc treân Gv goïi hsinh HS2:
  2. trình baøy laïi ví duï theo töøng yù Haøm soá xaùc ñònh vôùi Giaûi : cuûa quy taéc ∀x ∈ R . Ta coù: -Cho hsinh khaùc nhaän xeùt y' = x 2 − x − 2  x = −1 * y' = 0 ⇔  x = 2 Baûng bieán thieân: −∞ 25 +∞ -GV nhaän xeùt chung (BT1-töông ’ töï) x - 2 y’ + 1 0 - 0 + 4 +∞ y Vaäy haøm soá − 19 ñoàng bieán −∞ treân caùc khoaûng ( − ∞;−1) va ( 2;+ treân khoaûng 3 6 ∞) ; nghòch bieán Ví duï 4: Tìm caùc khoaûng ñôn ñieäu cuûa haøm soá x +1 y= (-1;2) x −1 Ví duï 4*: Tìm caùc khoaûng ñôn ñieäu Giaûi (sgk) cuûa haøm soá x +1 y= x −1 NI: trình baøy Ví duï 5: thamkhaûo (sgk) -Töø VD4 (sgk) –GV cho hsinh thaûo *TXÑ: D = R \ {1} luaän nhoùm NI: trình baøy x +1 2 * y' = ( )' = −
  3. giaùo khoa -Ñoïc tröôùc baøi cöïc trò cuûa haøm *) Aùp duïng : soá Baøi taäp 1:Xeùt tính ñôn ñieäu cuûa caùc haøm soá a)y=-2x3+3x2+2 x +1 b) y = x −1 c) y=x4-2x2+1 Baøi taäp 2: Ví duï 5 trang 9 Baøi taäp 3: a) Baøi taâïp 2a trang10
  4. -Ñöa ra 3 baøi taäp chia lôùp Baøi taäp 2: Ví duï 5 trang 9 thaønh 6 nhoùm Phaùt bieåu suy nghó cuûa 15 mình -Giaùo vieân vaø hoïc sinh Baøi taäp 3: chính xaùc hoaù lôøi giaûi a) Baøi taâïp 2a trang10 cuûa caùc nhoùm b) Baøi taäp 2b Thaûo luaän vaø trình baøy c) Baøi taäp 2c trang 10 -Chia nhoùm thaûo luaän baøi lôøi giaûi vaøo baûng phuï 30 taäp 2 Moãi nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy Baøi taäp 4: -Giaùo vieân giaûng Caùc nhoùm khaùc chuù yù a) Baøi taïp 3 trang10 theo gioûi vaø nhaän xeùt b) Baøi taäp 4 -Chia nhoùm thaûo luaän baøi c) Baøi taäp 5b trang 10 taäp 3 Thaûo luaän vaø xung phong trình baøy -Giaùo vieân vaø hoïc sinh chính xaùc hoaù lôøi giaûi Thaûo luaän vaø cöû ñaïi cuûa caùc nhoùm dieän leân trình baøy 20 -Chia nhoùm thaûo luaän baøi taäp 4 Thaûo luaän vaø trình baøy -Giaùo vieân vaø hoïc sinh lôøi giaûi vaøo baûng phuï 25 chính xaùc hoaù lôøi giaûi Moãi nhoùm cöû ñaïi dieän cuûa caùc nhoùm leân trình baøy Caùc nhoùm khaùc chuù yù theo gioûi vaø nhaän xeùt
  5. VII. Cuûng coá vaø höôùng daãn baøi taäp nhaø: *) Caùch xeùt tính ñôn ñieäu cuûa moät haøm soá *) Baøi taäp : coøn laïi trong saùch giaùo khoa *) Ñoïc tröôùc baøi cöïc trò cuûa haøm soá Kí duyeät ngaøy: …………………
Đồng bộ tài khoản