Tài chính doanh nghiệp - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Le Van Dai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
663
lượt xem
274
download

Tài chính doanh nghiệp - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch tài chính là hệ thống kế hoạch liên quan đến các quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối của DN. Kế hoạch tài chính bao gồm các bộ phận kế hoạch sau : - Kế hoạch đầu tư dài hạn - Kế hoạch định mức VLĐ - Kế hoạch vay nợ gồm vay nợ ngân hàng, các định chế tài chính trung gian và kế hoạch phát hành trái phiếu - Kế hoạch khấu hao TSCĐ - Kế hoạch doanh thu lợi nhuận - Kế hoạch phân phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ - Kế hoạch tăng vốn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính doanh nghiệp - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

  1. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH I- KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 1. Khái niệm : Kế hoạch tài chính là hệ thống kế hoạch liên quan đến các quy ết đ ịnh đ ầu t ư, quy ết định tài trợ và quyết định phân phối của DN 2. Nội dung kế hoạch tài chính : Kế hoạch tài chính bao gồm các bộ phận kế hoạch sau : - Kế hoạch đầu tư dài hạn - Kế hoạch định mức VLĐ - Kế hoạch vay nợ gồm vay nợ ngân hàng, các đ ịnh ch ế tài chính trung gian và k ế hoạch phát hành trái phiếu - Kế hoạch khấu hao TSCĐ - Kế hoạch doanh thu lợi nhuận - Kế hoạch phân phân phối lợi nhuận và sử dụng các qu ỹ - Kế hoạch tăng vốn do phát hành cổ phiếu mới - Kế hoạch tài chính tổng hợp là một dạng kế hoạch t ổng h ợp từ các k ế ho ạch trên 3. Nguyên tắc lập kế hoạch tài chính : Để kế hoạch tài chính lập ra đảm bảo tính khoa học, linh hoạt và hi ện th ực tài chính DN phải tuân thủ một số nguyên tắc sau : - Sưu tầm và chỉnh lý lại các báo cáo tài chính năm tr ước : khi l ập k ế ho ạch tài chính DN phải sưu tầm các báo cáo tài chính trong nh ững năm đã qua nh ằm giúp cho tài chính DN có cơ sở tiến hành phân tích và lập k ế hoạch tài chính. Đ ồng th ời ph ải ch ỉnh lý lại cho phù hợp nhằm loại bỏ những nhân t ố không h ợp lý. Ví d ụ nh ư đánh giá quá cao TSCĐ và TSLĐ để thế chấp ngân hàng. - Kết hợp với các bộ phận kế hoạch khác hoặc các phòng ban khác đ ể l ập k ế ho ạch tài chính : như kế hoạch doanh thu, kế hoạch SXKD, kế hoạch l ợi nhuận ….. - Phải dựa vào các chỉ tiêu định mức kinh tế k ỹ thuật trung bình tiên ti ến đ ể l ập. M ặc dù nhà nước chủ trương mở rộng quyền tự chủ tài chính c ủa DN, tuy nhiên đ ể các ch ỉ tiêu tài chính phản ánh hợp lý các kết quả d ự kiến thì vi ệc tuân th ủ các ch ỉ tiêu đ ịnh mức kinh tế kỹ thuật do các cơ quan quản lý ban hành là đi ều h ết s ức quan tr ọng. Ví dụ : + Mức chi tiêu quỹ lương không vượt quá mức tăng c ủa t ỷ suất l ợi nhu ận trên v ốn ch ủ sở hữu. + Mức khấu hao TSCĐ phải dựa vào khung khấu hao t ối thi ểu hay t ối đa do nhà n ước quy định.. - Phải dựa trên thị trường để xác định các tiêu chu ẩn giá tr ị thích h ợp Ví dụ : Chỉ tiêu về lãi suất vay vốn, tỷ suất lợi nhuận bq, tỷ su ất l ợi nhu ận trên giá c ổ phiếu, tỷ giá ngoại tệ, tỷ lệ lạm phát ... Các chỉ tiêu này được xem xét, phân tích và thể hiện vào kế hoạch tài chính thích hợp. 4. Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính : Ở từng DN việc tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính bao gồm các công việc sau : - Cần hiểu rõ mối quan hệ giữa tài chính và kế toán. Đây là m ối quan h ệ h ữu c ơ trong sự liên kết và hợp tác qua lại với nhau. Tuy nhiên tài chính và k ế toán là hai ph ạm trù có chức năng và nhiệm vụ khác nhau, tài chính ph ản ánh quan h ệ SX mang tính đ ộc lập tương đối.
  2. - Cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch năm thành k ế ho ạch tài chính hàng quý, hàng tháng. Thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình th ực hi ện k ế ho ạch đ ể k ịp th ời đi ều chỉnh hoặc bổ sung cho phù hợp - Căn cứ vào đặc điểm các chỉ tiêu tài chính và ch ức năng nhi ệm v ụ c ủa t ừng b ộ ph ận để phân công quản lý các chỉ tiêu sao cho có hiệu quả. II- PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. Ý nghĩa của phân tích tài chính Có nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng kết quả phân tích tài chính c ủa DN đ ể ph ục vụ cho những mục đích của mình : - Đối với nhà quản trị DN : phân tích tài chính cung c ấp các thông tin v ề toàn b ộ tình hình tài chính của DN mình từ đó làm c ơ s ở cho các d ự báo tài chính, các quy ết đ ịnh đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận - Đối với các nhà đầu tư : họ quan tâm đến hai m ặt : l ợi t ức c ổ ph ần h ọ nh ận đ ược hàng năm và giá trị thị trường của cổ phi ếu ( hay giá tr ị c ủa DN ) qua phân tích tài chính họ biết được khả năng sinh lợi cũng như tiềm năng phát tri ển c ủa DN. - Đối với các nhà cho vay như ngân hàng, công ty tài chính h ọ quan tâm là DN có kh ả năng trả nợ vay hay không, vì thế họ muốn biết khả năng thanh toán và kh ả năng sinh lợi của DN. - Đối với các cơ quan nhà nước như thuế, tài chính, ch ủ qu ản. qua phân tích tài chính cho thấy thực trạng về tài chính của DN. Trên cơ sở đó c ơ quan thu ế s ẽ tính toán chính xác mức thuế mà DN phải nộp. Cơ quan chủ quản và tài chính sẽ có bi ện pháp quản lý hiệu quả hơn. 2. Giới thiệu các báo cáo tài chính chủ yếu 2.1 : Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán (CĐKT) của DN phản ánh b ức tranh v ề t ất cả các ngu ồn ngân quỹ nội bộ (được gọi là nợ và vốn của chủ sở hữu ). Việc sử dụng các ngu ồn ngân quỹ đó tại một thời điểm nhất định. Phương trình cơ bản xác đ ịnh b ảng CĐKT nh ư sau : Tổng tài sản = Tổng nợ + Vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần) Ví dụ : Bảng CĐKT của một DN A năm báo cáo, năm kế ho ạch nh ư sau : Đơn vị : triệu đồng TÀI SẢN KẾ HOẠCH BÁO CÁO 1- Vốn bằng tiền 10.900 12.500 2- Đầu tư tài chính ngắn hạn 5.877 7.425 3- Các khoản phải thu 32.975 30.950 4- Hàng tồn kho 58.950 56.320 5- Tài sản lưu động khác 7.150 9.345 Tổng tài sản lưu động 115.852 116.540 6- Đầu tư dài hạn dở dang 27.900 29.500 7- Tài sản cố định 509.200 522.200 Tổng tài sản cố định 537.100 551.700 8- Tổng tài sản 652.952 668.240 NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH BÁO CÁO 9- Các khoản phải trả 40.500 44.700 10- Nợ ngắn hạn khác 38.650 39.400 Tổng nợ ngắn hạn 79.150 84.100 11- Nợ dài hạn 271.050 257.900 Tổng nợ 350.200 342.000 12 – Vốn chủ sở hữu ( vốn cổ 302.752 326.240
  3. phần ) 652.952 668.240 13 – Tổng nguồn vốn 2.2 : Báo cáo thu nhập : Trước đây báo cáo thu nhập được gọi là báo cáo k ết quả l ỗ lãi. Báo cáo này ph ản ánh tình hình lãi lỗ của DN trong một thời kỳ nhất định. Doanh thu – Chi phí = Lãi (hoặc lỗ) Ví dụ : Có báo thu nhập của một DN năm kế hoạch và năm báo cáo nh ư sau : Đ ơn v ị : tri ệu đồng CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BÁO CÁO 14 – Doanh thu thuần 1.025.475 1.076.600 15 – Giá vốn hàng bán 690.300 725.700 16 – Chi phí quản lý 195.200 198.600 17 – Chi phí bán hàng 99.875 105.550 18 – Toàn bộ chi phí hoạt động KD 985.375 1.029.850 ( 15 + 16 + 17 ) 19 – Lãi trước thuế và lãi vay ( E bit ) 40.100 46.750 ( 14 – 18 ) 20 – Lãi vay 17.775 23.845 21 – Lãi trước thuế ( 19 – 20 ) 22.325 22.905 22 – Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.800 10.200 23 – Lãi ròng sau thuế ( 21 – 22 ) 12.525 12.705 24 – Lợi nhuận giữ lại 6.275 5.955 25 – Lợi tức cổ phần 6.250 6.750 26 – Số lượng cổ phiếu thường 17.100 17.100 27 – Giá trị thị trường mỗi cổ phiếu 9,1 9,5 28 – Thu nhập mỗi cổ phiếu ( 23: 26) 0,732 0,743 (EPS) 0,365 0,395 29 – Lợi tức cổ phần mỗi cổ phiếu ( 25 : 12,43 12,79 26) 30 – Chỉ số giá / thu nhập ( P / E ) ( 27 : 28) 2.3 : Các tỷ số tài chính : a. Tỷ số thanh toán : Đo lường khả năng thanh toán của DN bao g ồm : Taøi aûn ñoäng s löu toaùnieänaønh o ) = Coâng thöùc Tyû oáhanh : st h h (R Nôï ngaénaïn h a.1/ Tỷ số thanh toán hiện hành : - Tài sản lưu động bao gồm : Các khoản vốn bằng ti ền, đ ầu t ư tài chính ng ắn h ạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản lưu động khác. - Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong năm g ồm : vay ng ắn h ạn, vay dài h ạn đến hạn trả và các khoản phải trả khác. Tỷ số Ro cho thấy DN có bao nhiêu tài sản có thể chuyển đ ổi thành ti ền m ặt đ ể đ ảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ số này đo lường khả năng trả n ợ c ủa DN.
  4. (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 115.852 Naêm aùo : R o = = = 1,464 b caùo (9) + (10) 79.150 116.540 Naêmeá oaïch R o = = 1,386 kh : 84.100 Tỷ số thanh toán của DN trên là : Ro = 1,386 cho thấy năm kế hoạch DN có 1,386 đ ồng TSLĐ đ ảm b ảo cho m ột đ ồng nợ đến hạn trả, nhưng so với năm báo cáo thì t ỷ số thanh toán năm k ế ho ạch gi ảm sút. + Nếu tỷ số thanh toán hiện hành giảm cho thấy khả năng thanh toán gi ảm và cũng là dấu hiệu báo trước những khó khăn về tài chính sẽ xẩy ra. + Nếu tỷ số thanh toán hiện hành cao đi ều đó có nghĩa là DN luôn s ẵn sàng thanh toán các khoản nợ. Tuy nhiên số thanh toán hi ện hành quá cao s ẽ làm gi ảm hi ệu q ủa sử dụng vốn vì DN đã đầu tư quá nhiều vào TSLĐ hay việc quản lý TSLĐ không hi ệu qủa. Ví dụ : có quá nhiều tiền mặt nhàn rỗi, nợ phải đòi, hàng t ồn kho ứ đ ọng ... Taøi aûn ñoäng Haøng kho s löu - toàn thöùc Tyû oáhanh oaùnhanh(R q ) = Coâng : st t n Nôï ngaénaïn h a.2/ Tỷ số thanh toán nhanh : 115.852 58.960 - - Naêm aùo : R q = = 0,719 b caùo 79 150 . 116.540 56.320 - - Naêmeá oaïch R q = = 0,716 kh : 84 100 . Tỷ số này cho thấy khả năng thanh toán thực sự của DN. Tỷ số thanh toán nhanh c ủa DN trên là : Điều này cho thấy năm kế hoạch DN có 0,716 đồng tài sản thanh toán nhanh cho m ỗi đồng nợ đến hạn. Tỷ số này cho biết rằng nếu hàng t ồn kho của DN b ị ứ đ ọng khó chuyển đổi thành tiền thì DN sẽ lâm vào khó khăn tài chính g ọi là "không có kh ả năng chi trả" b. Tỷ số hoạt động : Đo lường mức độ hoạt động liên quan tài sản của DN. Để nâng cao t ỷ s ố này các nhà quản trị phải biết cách sử dụng tài sản có hiệu qu ả đ ối v ới nh ững tài s ản ch ưa dùng hoặc không cần dùng. Tỷ số này còn gọi là tỷ số hi ệu qu ả ho ặc t ỷ s ố luân chuy ển. b.1/ Số vòng quay các khoản phải thu : Các khoản phải thu là những hóa đơn bán hàng chưa thu tiền v ề do DN th ực hi ện chính sách bán chịu và các khoản tạm ứng chưa thanh toán, kho ản trả tr ước cho người bán ... Doanh huthuaàn t Coâng : Soá oønguaycaùchoaûn thu = thöùc v q k phaûi Caùchoaûn thu k phaûi (14) 1.025.475 b caùo = = = 31,1laàn Naêm aùo (3) 32 975 . 1.076.600 = = 34,8 laàn Naêmeá oaïch kh 30 950 . Khi khách hàng thanh toán tất cả các hóa đơn của họ lúc đó các khoản phải thu quay đ ược m ột vòng. Tỷ số trên cho thấy năm kế hoạch các khoản phải thu luân chuyển 34,8 l ần (năm báo cáo là 31,1 lần) tức là bq khoảng 360 : 34,8 = 10 ngày (12 ngày năn báo cáo) DN m ới thu hồi được nợ
  5. Caùchoaûnhaûi k p thu Kyø hutieàn q = t b Doanh bqngaøy thu (3) 32.975 b caùo = = = 12 ngaøy Naêm aùo (14) 1.025.475 360 360 30.950 = = 10 ngaøy Naêmeá oaïch kh 1.076.600 360 Tỷ số trên có thể tính theo kỳ thu tiền bq : Số vòng quay các khoản phải thu hay kỳ thu ti ền bq cao hay th ấp tùy thu ộc vào chính sách bán chịu của DN. Nếu vòng quay thấp thì hiệu qu ả s ử dụng v ốn kém do v ốn b ị chiếm dụng nhiều. Nhưng nếu quá cao thì sẽ gi ảm s ự c ạnh tranh d ẫn đ ến gi ảm doanh thu. b.2/ Số vòng quay hàng tồn kho : Doanh huthuaàn t quayhaøng kho = Coâng : Soá oøng thöùc v toàn Haøng kho toàn (14) 1.025.475 Naêm aùo = = = 17 laàn b caùo (4) 58 950 . 1.076.600 = = 19 laàn Naêmeá oaïch kh 56 320 . Điều này có nghĩa là năm kế hoạch hàng tồn kho của DN luân chuy ển 19 l ần (17 l ần năm báo cáo) có nghĩa là khoảng 19 ngày 1 vòng ( 21 ngày 1 vòng năm báo cáo ) Số vòng quay hàng tồn kho cao hay thấp tùy thu ộc vào đ ặc đi ểm ngành kinh doanh. Nếu kinh doanh rau quả thì vòng quay hàng t ồn kho cao h ơn so v ới kinh doanh ngành cơ khí. b.3/ Hiệu suất sử dụng tài sản cố định : Doanh huthuaàn t Coâng : Hieäu söûuïng SCÑ = thöùc suaát d T ToångSCÑ T (14) 1.025.475 Naêm aùo = = = 2,01 b caùo (7) 509200 . 1.076.600 = = 2,06 Naêmeá oaïch kh 522220 . Tỷ số này nói lên 1 đồng TSCĐ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu Điều này cho thấy hiệu suất sử dụng TSCĐ năm kế hoạch cao h ơn so v ới năm báo cáo b.4/ Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản : Doanh huthuaàn t b taøi = Hieäu söûuïng suaát d toaønoä saûn Toaøn oä saûn b taøi (14) 1.025.475 Naêm aùo = = = 1,6 b caùo (8) 652952 . 1.076.600 = = 1,6 Naêmeá oaïch kh 668240 . Chỉ tiêu này nói lên 1 đồng tài sản tham gia vào quá trình SXKD s ẽ t ạo ra đ ược bao nhiêu đ ồng doanh thu.
  6. Doanh huthuaàn t = Coâng : Hieäu söûuïng oán phaàn thöùc suaát d v coå Voán phaàn coå (14) 1.025.475 Naêm aùo = = = 3,4 laàn b caùo (12) 302752 . 1.076.600 = = 3,3 laàn Naêmeá oaïch kh 326240 . b.5/ Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần (Vốn chủ sở hữu) Điều này có nghĩa doanh thu năm kế hoạch l ớn g ấp 3,3 l ần v ốn c ổ ph ần (v ốn ch ủ s ở hữu) hay 1 đồng vốn cổ phần tạo ra được 3,3 đồng doanh thu và th ấp h ơn so v ới năm báo cáo (3,4 đồng DT) Doanh huthuaàn Doanh huthuaàn Toång saûn t t taøi = = Hieäu söûuïng oán phaàn suaát d v coå x Voán phaàn coå Toång saûn taøi Voán phaàn coå Hay có thể tính bằng cách : c. Tỷ số đòn bẩy : Đánh giá mức độ mà một DN tài trợ cho hoạt đ ộng kinh doanh c ủa mình b ằng v ốn vay. Tỷ số đòn bẩy giúp cho nhà quản trị lựa chọn cấu trúc vốn h ợp lý nhất cho DN mình. c.1/ Tỷ số nợ trên tài sản : Tỷ số này cho thấy bao nhiêu phần trăm tài sản của DN được tài tr ợ bằng v ốn vay. (9) + (10) + (11) oångoá T 350.200 s nôï Naêm aùo = = = 0,536 hay53,6% Tyû oá ôï = b caùo sn (8) s 52.952 6 t saûn Toångoáaøi 342.000 = = 0,512 hay51,2% Naêmeá oaïch kh 668.240 Tổng nợ bao gồm : Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn t ại thời đi ểm báo cáo bao g ồm các kho ản ph ải tr ả, vay ngắn hạn, nợ dài hạn do đi vay hay phát hành trái phi ếu dài h ạn. Điều này cho thấy tài sản của DN năm kế ho ạch đ ược tài tr ợ b ằng v ốn vay th ấp h ơn so với năm báo cáo. Toång nôï = Coâng : Tyû oá ôï treânoán phaàn thöùc s n v coå Voán phaàn coå (9) + (10) + (11) 350.200 Naêm aùo = = = 1,157 hay115,7% b caùo (12) 302.752 342.000 = = 1,048 hay104,8% Naêmeá oaïch kh 326.240 c.2/ Tỷ số nợ trên vốn cổ phần Điều này cho biết năm kế hoạch các nhà cho vay đã tài tr ợ nhi ều h ơn v ốn c ổ ph ần là 4,8% nhưng vẫn giảm sút hơn việc tài trợ của năm báo cáo ( 5,7% ) Nôïdaøi aïn h = Tyû oá ôï reânoán phaàn snt v coå Voán phaàn coå (11) 271.050 Naêm aùo = = = 0,895 hay89,5% b caùo (12) 302.752 257.900 = = 0,79 hay 79% Naêmeá oaïch kh 326.240 Vì các khoản nợ bao gốm nợ ngắn hạn và dài hạn do vậy đ ể thấy đ ược m ức đ ộ r ủi ro v ề m ặt tài chính của DN ta dùng tỷ số nợ dài hạn trên vốn cổ phần. Vậy tỷ số nợ dài hạn trên vốn cổ phần có giá trị nhỏ h ơn tỷ s ố n ợ trên v ốn c ổ ph ần điều này có nghĩa là phần lớn nợ của DN là nợ ngắn hạn.
  7. Toaøn oä saûn b taøi = Coâng : Toång saûn voán phaàn thöùc taøi treân coå Voán phaàn coå (8) 652.952 Naêm aùo = = = 2,157 hay215,7% b caùo (12) 302.752 668.240 = = 2,048 hay204,8% Naêmeá oaïch kh 326240 c.3/ Tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần : Điều này cho thấy năm kế hoạch DN đã có được tổng tài s ản g ấp 2,048 l ần so v ới vốn cổ phần. Nhưng so với năm báo cáo thì gi ảm đi nhi ều, đ ồng nghĩa v ới vi ệc gi ảm khoản nợ của DN. c.4/ Khả năng thanh toán lãi vay : Laõiröôùc vaø vay t thueá laõi thanh oaùn vay = Coâng : Khaû aêng thöùc n t laõi Laõivay Tỷ số này dùng để đo mức độ mà lợi nhuận phát sinh do sử d ụng v ốn đề đ ảm b ảo trả lãi vay hàng năm như thế nào. Phần tử số gồm lợi nhuận trước thuế và lãi vay vì lãi vay đ ược tính vào chi phí tr ước khi tính thuế thu nhập DN. Phần mẫu số lãi vay bao g ồm ti ền lãi tr ả cho các kho ản vay ngắn hạn, dài hạn và lãi do phát hành trái phi ếu. (19) 40.100 Naêm aùo = = = 2,26 laàn b caùo (20) 17.775 46.750 = = 1,96 laàn Naêmeá oaïch kh 23845 d. Tỷ số lợi nhuận : Tỷ số lợi nhuận đo lường thu nhập của DN với các ch ỉ tiêu doanh thu, t ổng tài s ản, vốn cổ phần. d.1/ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Lôïinhuaän roøng thöùc suaát nhuaän doanh hu = Coâng : Tyû lôïi treân t Doanh huthuaàn t (23) 12.525 Naêm aùo = = = 0,0122hay1,22% b caùo (14) 1.025.475 12.705 = = 0,0118hay1,18% Naêmeá oaïch kh 1.076.600 Chỉ tiêu này nói lên 1 đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng l ợi nhuận. Điều này có nghĩa là năm kế hoạch 100 đ doanh thu m ới t ạo ra đ ược 1,18 đ l ợi nhu ận và 100 đ doanh thu năm báo cáo t ạo ra đ ược 1,22 đ l ợi nhu ận.T ỷ su ất l ợi nhu ận năm báo cáo của DN này cao hơn so với năm kế hoạch. d.2/ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản Lôïinhuaänroøng treân taøi = Tyûsuaát nhuaän toång saûn lôïi Toång saûn taøi (23) 12.525 Naêm aùo = = = 0,0192hay1,92% b caùo (8) 652.952 12.705 = = 0,019 hay1,9% Naêmeá oaïch kh 668.240 Chỉ tiêu này đo lường khả năng sinh lợi trên 1 đồng vốn đầu tư vào DN. d.3/ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần
  8. Lôïinhuaän roøng = Tyû suaát nhuaän voán phaàn lôïi treân coå Voán phaàn coå (23) 12.525 Naêm aùo = = = 0,0414hay 4,14% b caùo (12) 302.752 12.705 = = 0,0389hay3,89% Naêmeá oaïch kh 326.240 Chỉ tiêu này nói lên khả năng tạo lợi nhuận của 1 đồng vốn mà họ bỏ vào SXKD c ủa DN . Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của DN năm kế hoạch là 1,9% trong khi đó t ỷ su ất lợi nhuận trên vốn cổ phần là 3,89%. Điều này cho thấy r ằng DN đã s ử d ụng v ốn vay có hiệu quả nên tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần cao hơn tỷ suất lợi nhuận trên t ổng tài sản e. Tỷ số giá thị trường Các nhà đầu tư cổ phiếu đặc biệt quan tâm đ ến vài giá tr ị mà có ảnh h ưởng đ ến giá thị trường cổ phiếu như : e.1/ Thu nhập mỗi cổ phiếu Chỉ tiêu này thể hiện thu nhập mà nhà đầu tư có được do mua cổ phi ếu Thunhaäp cuûaoå oâng roøng c ñ thöôøng = Coâgthöùc Thunhaäp oãi phieáu n : m coå Soáöôïng phieáu l coå thöôøng Thu nhập ròng của cổ đông thường = Lãi ròng – Tiền lãi của cổ phi ếu ưu đãi 12.525 b caùo = = 0,732trieäu Naêm aùo ñoàng 17.100 12.705 = = 0,743trieäu Naêmeá oaïch kh ñoàng 17.100 Vì không có tiền lãi của cổ phiếu ưu đãi nên thu nh ập m ỗi c ổ phi ếu năm k ế ho ạch cao h ơn so v ới năm báo cáo. Lôïitöùc phaàn oãi phieáu coå m coå = Coâng : Tyûeähitraû töùc phaàn thöùc l c lôïi coå Thunhaäp oãi phieáu m coå Toång töùc phaàn lôïi coå = Lôïitöùc phaàn oãi phieáu coå m coå Soáöôïng phieáu l coå thöôøng e.2/ Tỷ lệ chi trả lợi tức cổ phần (29) 0,365 Naêm aùo = = = 0,5 hay50% b caùo (28) 0,732 0,395 = = 0,53 hay53% Naêmeá oaïch kh 0,743 Tỷ lệ chi trả lợi tức cổ phần nói lên DN chi trả phần lớn thu nh ập cho c ổ đông hay gi ữ l ại đ ể tái đ ầu t ư. Đây là một nhân tố quyết định đến giá trị thị trường của cổ phiếu. Vậy tỷ lệ lợi nhuận giữ lại = 100% - Tỷ lệ chi trả lợi tức cổ phần Năm báo cáo lợi nhuận giữ lại 50%, năm kế hoạch giữ lại 47% Giaù thò röôøng oãi phieáu trò t m coå = Tyû oá iaù tröôøng thunhaäp s g thò treân Thunhaäp oãi phieáu m coå (27) 9,1 Naêm aùo = = = 12,43laàn b caùo (28) 0,732 9,5 = = 12,79laàn Naêmeá oaïch kh 0,743 e.3/ Tỷ số giá thị trường trên thu nhập
  9. Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu của DN đ ược bán g ấp 12,79 l ần so v ới thu nh ập hiện hành của nó trong năm kế hoạch. Lôïitöùc phaàn oãi phieáu coå m coå = Tyû suaát töùc phaàn lôïi coå Giaù tröôøng moãicoå thò cuûa phieáu (29) 0,365 Naêm aùo = = x 100%= 4% b caùo (27) 9,1 0,395 = x 100%= 4,2% Naêmeá oaïch kh 9,5 e.4/ Tỷ suất lợi tức cổ phần Điều này có nghĩa là năm kế hoạch l ợi t ức c ổ ph ần c ủa DN chi ếm 4,2% so v ới giá tr ị thị trường của cổ phiếu, năm báo cáo chỉ chiếm 4%. Tất cả các chỉ tiêu trên sau khi tính toán xong đ ưa lên b ảng đ ể phân tích và so sánh để có hướng giải quyết cho phù hợp với tình hình th ực t ế của DN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản