intTypePromotion=3

Tập bài giảng Kinh tế và quản lý khai thác đường - Chương 2.2: Đánh giá chất lượng khai thác đường

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
11
download

Tập bài giảng Kinh tế và quản lý khai thác đường - Chương 2.2: Đánh giá chất lượng khai thác đường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nối nội dung ở bài học trước, chương 2.2 - Đánh giá chất lượng khai thác đường trình bày nội dung đánh giá độ bằng phẳng và phương pháp xác định, hao mòn mặt đường và phương pháp xác định; độ nhám, hệ số bám mặt đường và phương pháp xác định, cường độ mặt đường và phương pháp xác định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập bài giảng Kinh tế và quản lý khai thác đường - Chương 2.2: Đánh giá chất lượng khai thác đường

 1. Tập bài giảng: Kinh tế và Quản lý Khai thác đường CHƯƠNG 2: §. Đánh giá độ bằng phẳng và Đánh giá chất lượng khai thác phương pháp xác định đường TS. Đinh Văn Hiệp Trường Đại học Xây dựng 1 1. ¶nh hëng cña sù kh«ng b»ng ph¼ng ®Õn Nếu trên đoạn đường dài L (m) có n chỗ nhấp nhô ®iÒu kiÖn xe ch¹y : cao hi thì năng lượng của bánh xe sẽ giảm đi một lượng : 2.G V 2 n Khi xe chạy trên đường không bằng phẳng, bánh E  1. . . hi xe va chạm vào chỗ ghồ ghề, vận tốc xe chạy sẽ giảm đi g D i 1 một lượng : Để xe chạy được với vận tốc bình thường như trên đường bằng phẳng thì trên 1 (m) dài đường động cơ phải a 2.R.h  h 2 cần thêm một lực kéo phụ F1 : V  Vmat . sin   V .  V. R R 2.G V 2 n hi Động năng sẽ giảm đi một F1  1. . . g D i 1 L lượng tương ứng : 1 G V 2 .(2.R.h  h 2 ) Lực kéo phụ F1 có thể xem dùng để thắng sức cản E  1. . . 2 g R2 lăn phụ f1 thêm xuất hiện do đường không bằng phẳng Vì h2
 2. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG 2. C¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ®é b»ng ph¼ng : I. CHỈ TIÊU IRI I.1. Định nghĩa IRI:International Roughness Index 2.1 Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam : 22TCN-277-01: Chỉ số mô tả mức độ gồ ghề của mặt đường theo tiêu chuẩn quốc tế (m/km) (0-20) - Phương pháp dùng thước 3m : 22 TCN 16-79 - Phương pháp đánh giá theo chỉ số độ ghồ ghề quốc tế IRI (International Roughess Index) : 22 TCN 277-01 2.2 C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c : - Phương pháp dùng thước đo 1 hay nhiều trục bánh xe. - Phương pháp dùng máy đo gia tốc dao động. - Phương pháp dùng máy đo xóc. 8 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG I. CHỈ TIÊU IRI I. CHỈ TIÊU IRI I.2. Ứng dụng trong phân loại chất lượng mặt đường Lo¹i ®êng X©y dùng míi C¶i t¹o IRI yªu cÇu (m/km) IRI yªu cÇu (m/km) IRI  2,0 IRI  2,5 (1) §êng cao tèc cÊp 120, 100, 80 IRI = International Roughness Index (in mm/m or m/km). L = Chiều dài cho một đoạn đường cần xác định IRI (m). §êng « t« Vtk 80 IRI  2,2 IRI  2,8 x = chiều dài đoạn đường mà xe thí nghiệm đi được khi thực hiện khi tiến hành §êng cao tèc cÊp 60, §êng « t« Vtk IRI  2,5 IRI  3,0 đo IRI (m). 60 V = vận tốc xe chạy (m/s). x/V = thời gian xe đi được đoạn đường x. Z*s: độ nâng của phần chịu xoóc (thân xe - phía trên giảm xóc) Z* u: độ nâng của phần không chịu xoóc (trục xe -phía dưới giảm xóc). 9 10 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG I. CHỈ TIÊU IRI I. CHỈ TIÊU IRI I.2. Ứng dụng trong phân loại chất lượng mặt đường - 22TCN-277-01 I.2. Ứng dụng trong phân loại chất lượng mặt đường Lo¹i T×nh tr¹ng mÆt ®êng CÊp ®êng mÆt ®êng Tèt Kh¸ KÐm RÊt kÐm Đường cao tốc cấp 120, cấp 100 2
 3. Kết quả đo IRI: QL5 Hà Nội - Hải Phòng Kết quả đo IRI: Đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG I. CHỈ TIÊU IRI I. CHỈ TIÊU IRI I.3. Phương tiện đo I.3. Phương pháp phân tích kết quả đo (Phương pháp gián tiếp): Xem 22TCN-277-01 Đo xóc Độ xóc (Tốc độ nhanh) T-¬ng quan thùc nghiÖm gi÷a IRI vµ ®é xãc Công tác đo đạc, tính toán giá trị IRI V=45km/h 8 IRI (m/km) 6 4 2 0 0 20 40 60 80 Phương trình y = 0,1302x - 1,1044 §é xãc (sè/km) tương quan R2 = 0,9625 IRI Đo IRI IRI (Tốc độ chậm) CÔNG TÁC ĐỊNH CHUẨN 15 16 Thiết bị hiệu chỉnh Thiết bị hiệu chỉnh 3
 4. Road Network Improvement Project Dynatest Road Surface Profiler (RSP) -RNIP (2004): 10 Year Strategic Plan for National Road Network in Vietnam Dynatest RSP 5051 Mk II "L3.2cg" in Bulgaria “South Dakota" method (21 Laser) Dynatest RSP 5051 Mk II "L5.2c" in Jiangsu, China. (5 Laser, 2 gia tốc kế) CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG I. CHỈ TIÊU IRI I. CHỈ TIÊU IRI I.3. Phương pháp phân tích kết quả đo (Phương pháp gián tiếp): Xem 22TCN-277-01 I.3. Phương pháp phân tích kết quả đo (Phương pháp gián tiếp): Xem 22TCN-277-01 I.3.1. Lùa chän vËn tèc ®Þnh chuÈn: I.3.2. Lùa chän đoạn đường ®Þnh chuÈn: VËn tèc ®Þnh chuÈn lµ vËn tèc khi ®o xãc trªn c¸c ®o¹n ®Þnh chuÈn. - Gi¸ trÞ ®é gå ghÒ mÆt ®êng cña c¸c ®o¹n ĐC bao phñ ®îc toµn bé thang ®é gå ghÒ cña toµn tuyÕn ®êng cÇn thÝ nghiÖm (ChiÒu dµi ®o¹n ®Þnh chuÈn Ýt nhÊt lµ 200 m, th«ng thêng lµ 300m. VËn tèc ®Þnh chuÈn ®îc lùa chän sÏ lµ vËn tèc dù kiÕn sau nµy khi ®o xãc trªn toµn tuyÕn. §o¹n ®Þnh chuÈn ph¶i n»m trªn ®êng th¼ng, ®é dèc däc kh«ng qu¸ 2%, mÆt ®- êng ®ñ réng ®Ó ®¶m b¶o xe ch¹y víi vËn tèc kh«ng ®æi trªn ®o¹n. -ThÞ s¸t trªn toµn tuyÕn ®Ó lùa chän vËn tèc ®Þnh chuÈn cho phï hîp. -Lùa chän + 2 ®Õn 3 vËn tèc ®Þnh chuÈn dù kiÕn, trong ®ã cã 1 vËn tèc chñ ®¹o lµ vËn T×nh tr¹ng gå ghÒ bÒ mÆt cña ®o¹n cÇn ph¶i ®ång ®Òu trªn däc c¶ chiÒu dµi tèc cña dßng xe trªn c¸c ®o¹n ®êng cã t×nh tr¹ng lu th«ng b×nh thêng ®o¹n, ®¶m b¶o tr¸nh ph©n chia thµnh c¸c ®o¹n nhá côc bé cã t×nh tr¹ng gå + 1 ®Õn 2 vËn tèc dù phßng lµ vËn tèc h¹n chÕ trong t×nh tr¹ng lu th«ng khã ghÒ bÒ mÆt kh¸c nhau. kh¨n ë nh÷ng ®o¹n ®êng qua vïng d©n c. BÒ mÆt cña ®o¹n ®Þnh chuÈn kh«ng bÞ nøt, vì hoÆc æ gµ. + VËn tèc nhá nhÊt lùa chän lµ 25 km/h. Trªn mét ®o¹n ®Þnh chuÈn kh«ng ®îc xen kÏ c¸c lo¹i mÆt ®êng kh¸c nhau cøng, mÒm hoÆc líp phñ kh¸c nhau. 21 22 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG II. CHỈ TIÊU THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐO BẰNG THƯỚC II. CHỈ TIÊU THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐO BẰNG THƯỚC II.1. THƯỚC 3 M II.1. THƯỚC 3 M 3 mm 5mm 7mm 10mm 15mm Con nêm 23 24 4
 5. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG II. CHỈ TIÊU THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐO BẰNG THƯỚC II. CHỈ TIÊU THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐO BẰNG THƯỚC II.1. THƯỚC 3 M II.1. THƯỚC 3 M Møc ®é b»ng ph¼ng ®¹t ®îc Møc ®é b»ng ph¼ng ®¹t ®îc RÊt tèt Tèt ®¹t yªu cÇu RÊt tèt Tèt ®¹t yªu cÇu Líp mãng vµ mÆt ®êng ®¸ dăm (sái ) ®en Líp mÆt vµ mãng ®¸ dĂm cÊp phèi TÊt cả khe hë giữa mÆt 70% sè khe hë kh«ng vît TÊt cả khe hë gi÷a mÆt ®êng vµ thíc kh«ng vît qu¸ 5 mm phÇn cßn l¹i ®êng vµ thíc kh«ng vît TÊt cả khe hë giữa mÆt 70% khe hë ®o ®îc TÊt cả khe hë gi÷a mÆt qu¸ 5 mm kh«ng vît qu¸ 7 mm qu¸ 7 mm ®êng vµ thíc kh«ng vît kh«ng vît qu¸ 10mm, ®êng vµ thíc kh«ng vît qu¸ 10 mm phÇn cßn l¹i kh«ng vît qu¸ 15 mm MÆt ®êng bª t«ng nhùa vµ bª t«ng xi mang qu¸ 15 mm Líp mãng vµ mÆt dïng nhùa ®êng 70% sè khe hë giữa mÆt 50% sè khe hë kh«ng vît TÊt cả khe hë giữa mÆt ®êng vµ thíc kh«ng vît qu¸ 3 mm phÇn cµn l¹i ®êng vµ thíc kh«ng vît TÊt cả khe hë giữa mÆt 70% sè khe hë kh«ng vît TÊt cả khe hë gi÷a mÆt qu¸ 3 mm phÇn cßn l¹i kh«ng qu¸ 5 mm qu¸ 5 mm ®êng vµ thíc kh«ng vît qu¸ 7mm phÇn cßn l¹i ®êng vµ thíc kh«ng vît kh«ng vît qu¸ 5 mm qu¸ 7 mm kh«ng vît qu¸ 10 mm qu¸ 10 mm Chó thÝch: (*) Cho phÐp 5% sè khe hë vît qu¸ trÞ sè qui ®Þnh, nhng khe hë lín nhÊt kh«ng ®îc vît qu¸ 2 lÇn trÞ sè qui ®Þnh. 25 26 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘ BẰNG PHẲNG CỦA MẶT ĐƯỜNG II. CHỈ TIÊU THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐO BẰNG THƯỚC II.2. THƯỚC CÓ BÁNH XE Thiết bị đo độ bằng phẳng một trục bánh xe 27 Sơ đồ cấu tạo một ngăn của “gia tốc kế” Thiết bị đo độ bằng phẳng nhiều trục bánh xe 1. Khối sắt; 2. Lá kim loại; 3. Đinh kim loại; 4. Khung 5
 6. 1. Hao mßn mÆt ®êng : * Nguyên nhân : §. hao mßn mÆt ®êng vµ  Do tác dụng của các lực của bánh xe (lực xung kích thẳng đứng làm vỡ các hạt vật liệu, lực ngang làm ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh bóc các hạt vật liệu,..), do sự trượt của bánh xe.  Do tác dụng của các yếu tố thiên nhiên (nước, gió, nhiệt độ,...) làm cho vật liệu bị phong hóa dễ bị bào mòn Quá trình hao mòn mặt đường có thể đều hoặc không đều. Quan hệ giữa độ hao mòn mặt đường theo thời - Mặt đường mòn đều : ít ảnh hưởng đến chất lượng gian và lưu lượng xe chạy : khai thác nếu mặt đường vẫn còn đủ độ nhám yêu cầu. - Mặt đường hao mòn không đều : Chất lượng khai thác sẽ giảm đáng kể. Nguyên nhân : + Cường độ mặt đường và tính chịu bào mòn của vật liệu không đều. + Lưu lượng xe phân bố không đều trên đường. + Tốc độ xe chạy trên các làn xe khác nhau. + Ảnh hưởng của một số vị trí bị đọng nước, làm giảm cường độ của vật liệu Nếu xem độ hao mòn và thời gian, cường độ vận Nếu gọi Tv là số năm phải làm lại lớp hao mòn chuyển là tuyến tính, thì độ hao mòn trong 1 năm của tương ứng với trị số độ hao mòn cho phép Ho, ta có : mặt đường làm việc trong giai đoạn II : (1  q)Tv  1 H o  a.Tv  b.Q1. (mm) q H = a + b.Q (mm/năm) Trong đó : a – hệ số phụ thuộc điều kiện khí hậu thời Nếu trong khoảng thời gian Tv cường độ hàng tiết (mm) hóa ít thay đổi theo thời gian, hoặc có thể điều tra được b – hệ số phụ thuộc chất lượng vật liệu, mức cường độ vận chuyển hàng hóa trung bình Qtb trong độ ẩm ướt của mặt đường, thành phần xe chạy (mm/triệu tấn) giai đoạn phục vụ thì : H o  a.Tv  b.Qtb .Tv  Tv .(a  b.Qtb ) (mm) Độ hao mòn của mặt đường ở năm khai thác t : Thời gian phải làm lại lớp hao mòn : (1  q)t  1 H t  a.t  b.Q1. (mm) Ho q Tv  (nam) a  b.Qtb 6
 7. Phương pháp dùng các miếng kim loại mềm 2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hao mßn :  Phương pháp đào hố, khoan lỗ : áp dụng với các mặt đường đá dăm, cấp phối,...(khoảng 3 năm đo 1 lần) Hình tam giác Hình thang Hình chữ thập  Phương pháp dùng các miếng kim loại mềm (chì, kẽm,..) có dạng tam giác, hình thang, chữ thập,.. H .n  Phương pháp dùng các mốc kim loại : áp dụng h m cho các đường cấp cao (khoảng 2 năm đo 1 lần, trên 3 mặt cắt ngang cách nhau khoảng 10m, mỗi trắc ngang Sơ đồ tính độ hao mòn mặt đường đặt khoảng 3 ÷ 5 điểm). Phương pháp dùng các mốc kim loại §. ®é nh¸m, hÖ sè b¸m mÆt ®êng vµ ph- ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh Sơ đồ thiết bị đo Mặt bằng bố trí Sơ đồ đặt mốc kim loại 1. Mốc kim loại không gỉ; 2. Nút cao su hoặc matit CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG VIII. Chỉ số độ nhám của mặt đường SN VIII. Chỉ số độ nhám của mặt đường SN F L F Hệ số nhám f = F/L F: Lực bám, L: Lực tác dụng thẳng đứng Quan hệ giữa độ bám và tai nạn SN = 100(f) 41 42 7
 8. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG VIII. Chỉ số độ nhám của mặt đường SN * Các phương pháp đánh giá độ nhám giữa bánh xe & Mặt đường : Yêu cầu về SN (Jayawickrama et al., 1996)  Nhóm 1 : Xác định trực tiếp hệ số bám φ. SN Yêu cầu/nhận xét - Thiết bị : xe đo lực, bản thân ô tô, thiết bị đo < 30 Cần có biện pháp khắc phục giảm tốc, dụng cụ đo kiểu quả lắc, giá đo có bánh rơi, ≥ 30 Phù hợp với đường cấp thấp giá đo có bánh cố định,... 31 - 34 Cần theo dõi và bảo dưỡng Đường cấp cao, có lưu lượng ≥ 35  Nhóm 2 : Xác định gián tiếp hệ số bám φ giao thông lớn thông qua độ nhám của mặt đường. - Phương pháp rắc cát, phương pháp chụp ảnh nổi, phương pháp áp khuôn bằng thạch cao, phương pháp siêu âm,.. 43 1. Ph¬ng ph¸p ®o chiÒu dµi h·m xe : ThiÕt bÞ Dynatest 6850H * Phương pháp đo : - Đoạn đường bằng phẳng, thẳng, rửa sạch và mặt giữa cho thật ẩm. - Dùng xe đo tiêu chuẩn (M21, Volga) có 4 lốp mới, chạy với vận tốc 60km/h và hãm đột ngột. - Xác định chiều dài hãm Sh - Xác định hệ số bám φ thông qua chiều dài hãm. K .V 2 ....  i 254.S h * Yêu cầu : - Hãm đột ngột, tất cả các bánh xe phải được hãm cứng lại, lúc này ô tô chỉ có trượt dọc. ThiÕt bÞ Dynatest 995 T 2. Dông cô ®o kiÓu qu¶ l¾c (con l¾c Anh) : * Nguyªn lý : Mét con l¾c cã träng lîng P =1500  30g, mÆt díi cã g¾n mét tÊm trît b»ng cao su tiªu chuÈn (kÝch thíc 6,35x25,4x76,2mm), r¬i tõ mét ®é cao x¸c ®Þnh H= 411  5mm vµ trît trªn bÒ mÆt ®êng Èm ít víi chiÒu dµi trît kh«ng ®æi L = 125  2mm, sau ®ã con l¾c sÏ v¨ng lªn tíi ®é cao h. Sè ®äc cña kim trªn b¶ng chia ®é ®îc ký hiÖu lµ chØ sè SRT (Skid Resistance Tester). Gi¸ trÞ h cµng nhá th× trÞ sè SRT cµng lín vµ mÆt ®êng cµng nh¸m. ThÝ nghiÖm ®o ®é nh¸m mÆt ®êng b»ng con l¾c Anh nh»m m« pháng ®iÒu kiÖn xe ch¹y trªn ®êng Èm ít víi tèc ®é V = 50km/h vµ ph¶n ¸nh ®é nh¸m vi m« cña mÆt ®êng. 8
 9. 3. Dông cô qu¶ l¾c ®o gia tèc ©m : * Phương pháp đo : - Dựa trên nguyên tắc đo lực quán tính nhờ các khối nặng. - Khi đo, đặt trực tiếp dụng cụ ngay trên sàn xe. Độ lệch của quả lắc khi hãm xe đặc trưng cho hệ số bám dọc φ1 xác định theo công thức : S¬ ®å cÊu t¹o con l¾c Anh 1  sin  * Trình tự đo : 4. Ph¬ng ph¸p rắc c¸t (22 TCN 278 – 01) : - Chọn vị trí cần đo (khô ráo, sạch) - Đổ đầy cát vào ống trụ, dựng úp ống trụ vào vị Chỉ áp dụng cho mặt đường BTXM & BTN. trí cần đo và gõ nhẹ thành ống cho cát ra hết. - Dùng bàn xoa trải đều cát trên mặt đường (Quá * Thiết bị : trình xoa tiến hành từ trong ra ngoài theo hình xoắn ốc, - Ống trụ tròn bằng kim loại có một đầu bịt kín, có tạo thành mảng cát tròn có diện tích lớn nhất). thể tích bên trong 25cm3. - Đo đường kính mảng cát theo hai hướng vuông - Bàn xoa bằng gỗ đường kính 6 ÷ 7,5 cm, một góc nhau (song song và vuông góc trục đường). mặt được phủ bằng đệm cao su dày 2 ÷ 3mm. - Xác định chiều sâu trung bình vệt cát H : - Thước, chổi mềm, thiết bị chắn gió. - Cát có kích cỡ tiêu chuẩn (0,16 ÷ 0,3mm), sạch, H V (mm) khô, tròn cạnh. S CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHÁM MẶT ĐƯỜNG VIII. Chiều sâu rắc cát (22 TCN 65 - 84 ) 53 54 9
 10. * Đánh giá kết quả : Chiều sâu TB Đặc trưng độ nhám Phạm vi áp dụng §. cêng ®é mÆt ®êng vµ ph¬ng Htb (mm) bề mặt Htb < 0,25 Rất nhẵn Không nên dùng ph¸p x¸c ®Þnh 0,25 ≤ Htb < 0,35 Nhẵn TB V < 60 km/h (Xem thêm thí nghiệm đánh giá chất lượng mặt đường) 0,35 ≤ Htb < 0,45 Nhẵn 60 km/h ≤ V < 80 km/h 0,45 ≤ Htb < 0,80 Trung bình 80 km/h ≤ V ≤ 120 km/h 0,80 ≤ Htb ≤ 1,20 Thô V > 120 km/h Htb > 1,2 Rất thô Trường hợp đặc biệt CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG IV. CHỈ TIÊU BB(benkenman beam-22TCN251-98) IV. CHỈ TIÊU BB(benkenman beam-22TCN251-98) BB(độ lún mặt đường tại vị trí đầu đo) TrÞ sè m« ®un ®µn håi ®Æc trng cña tõng ®o¹n ®êng thö nghiÖm (E®h) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: p.D.(1   2 ) Edh  0,693. (daN / cm 2 ) Ldt Trong ®ã : P: ¸p lùc b¸nh xe tiªu chuÈn xuèng mÆt ®êng, p = 6 daN/cm2. D: §êng kÝnh t¬ng ®¬ng cña diÖn tÝch vÖt b¸nh xe tiªu chuÈn, D=33 cm. : HÖ sè poat-x«ng, =0,3. Ldt: §é vâng ®µn håi ®Æc trng. 57 58 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG IV. CHỈ TIÊU FWD (22TCN 335-06) IV. CHỈ TIÊU FWD (22TCN 335-06) IV.1. Thiết bị đo IV.1. Xử lý số liệu 2,4 P M ri  d ri .r Mr lµ m« ®un ®µn håi cña líp ®Êt nÒn ®êng(3)t¹i vÞ trÝ ®o, MPa ; trong ®ã: i P lµ tải träng t¸c dông (xung lùc), KN ; r lµ khoảng c¸ch tõ ®iÓm ®o ®é vâng ®Õn t©m tÊm Ðp truyÒn tải träng (thoả m·n ®iÒu kiÖn r ≥ 0,7ae ), cm; FWD dr lµ ®é vâng cña mÆt ®êng (kh«ng ®iÒu chØnh ®é vÒ nhiÖt ®é (Độ lún mặt đường tại tấm ép) tÝnh to¸n cña mÆt ®êng) t¹i ®iÓm c¸ch t©m tÊm Ðp mét (xung lực 40KN, D=30cm) khỏang lµ r , cm. 59 60 10
 11. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG IV. CHỈ TIÊU FWD (22TCN 335-06) V. CHỈ TIÊU Dynaflect IV.1. Xử lý số liệu V.1. Thiết bị đo Mô đun đàn hồi đặc trưng của tuyến đường n  (M ri ) Mr  1 n Chỉ số kết cấu hữu hiệu (xem thêm 22TCN 274-01) SN eff  0,0093.D.3 EP SNeff lµ chØ sè kÕt cÊu h÷u hiÖu cña mÆt ®êng hiÖn t¹i; D lµ tæng chiÒu dµy cña toµn bé kÕt cÊu mÆt ®êng, cm; EP lµ m« ®un ®µn håi h÷u hiÖu cña kÕt cÊu mÆt ®êng, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (7), Mpa. 61 62 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG V. CHỈ TIÊU Dynaflect (D) VI. CHỈ TIÊU RR (Road Rater) V.1. Thiết bị đo VI.1. Thiết bị đo Bánh xe truyền lực Đầu đo chuyển vị Mặt bằng làm việc của thiết bị Dynaflect 63 64 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG VII. Liên hệ qua lại giữa các chỉ tiêu đánh giá cường độ mặt đường VII. Liên hệ qua lại giữa các chỉ tiêu đánh giá cường độ mặt đường VII.1. BB (Benkenman) và FWD VII.2. BB (Benkenman) và Dynaflect (D) BB = 1.33269 + 0.93748 (FWD) R2 = 0.86 BB = 20.63 (D) R2 = 0.72 (Washington State DOT Materials Laboratory, 1982-1983) (Hoffman and Thompson, 1981) BB = Độ võng của mặt đường tại đầu đo (inches x 10-3) BB = Độ võng của mặt đường tại đầu đo (inches x 10-3) = = FWD Độ võng tại tâm tấm ép (inches. x 10-3) tương ứng với xung D Độ võng mặt đường tại vị trí đầu đo (inches. x 10-3) tương lực 9,000 lb (1lb=0,454kg), đường kính tấm ép 11.8 inch ứng với biên độ lực lớn nhất (1inch=2,54cm) (1inch=2,54cm) 65 66 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản