Tập đọc - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA - Tiết 1

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
91
lượt xem
10
download

Tập đọc - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA - Tiết 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Ôn lại các bài thơ đã học trong 3 chủ điểm: Việt Nam- Tổ quốc em, Cánh chim hoà bình, Con người với thiên nhiên. - Biết xác định yêu cầu đọc diễn cảm từng bài thơ (giọng đọc, tốc độ, cách bộc lộ tình cảm); biết đọc diễn cảm. - Học thuộc lòng có diễn cảm từng bài thơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA - Tiết 1

  1. ÔN T P VÀ KI M TRA Ti t 1 I. M c tiêu, nhi m v : - Ôn l i các bài thơ ã h c trong 3 ch i m: Vi t Nam- T qu c em, Cánh chim hoà bình, Con ngư i v i thiên nhiên. - Bi t xác nh yêu c u c di n c m t ng bài thơ (gi ng c, t c , cách b c l tình c m); bi t c di n c m. - H c thu c lòng có di n c m t ng bài thơ. II. dùng d y h c: - Bút d , 5 t gi y kh to k s n b ng c a BT 2. - B ng ph . - Phi u thăm vi t tên bài thơ, câu h i yêu c u HS tr l i. III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài: (1’) 2. Hư ng d n ôn t p. (32-33’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. b) Hư ng d n HS làm BT 2. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - GV phát phi u cho các nhóm. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n nhóm dán phi u lên b ng.
  3. - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c h c thu c lòng, c di n c m các bài thơ ã ôn t p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản