thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
88
lượt xem
32
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ KH : Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp, tra bảng 6.14[3] ta có: KH =1,13(v 2,25;CCX9) +KH : Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng khi tính về tiếp xúc, tra bảng 6.7[3] : KH =1,12 + KHV: Hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 5

  1. Chương 5: Xaùc ñònh caùc thoâng soá aên khôùp - Moâñun cuûa baùnh raêng ñöôïc xaùc ñònh : m=(0,01÷0,02)aw1=1=mn 2a w1 Z1 = = 2.40 =15, ta choïn Z1=17 (raêng) m(u1  1) 1(4,32  1) - Soá raêng baùnh lôùn: Z2= u1.Z1=4,32.17=73,44, ta choïn Z2=73 (raêng) - Tæ soá truyeàn thöïc : um= 73 =4,3 17 - Tính laïi aw1 : aw1= m(Z1  Z 2 )  1(17  73) =45(mm) 2 2 c) Kieåm nghieäm raêng veà ñoä beàn tieáp xuùc : - ÖÙng suaát tieáp xuùc :  H= Z M Z H Z  2T1 K H (u m1  1)  [  H] 2 bw1u m1d w1 +ZH : heä soá xeùt ñeán hình daïng cuûa beà maët tieáp xuùc.
  2. 2 cos  b ZH= sin 2 w +  b :goùc nghieâng cuûa raêng treân hình truï cô sôû. tg  b =cos  t .tg  +  t ,  tw :goùc aên khôùp trong maët muùt. Vôùi : +Baùnh raêng thaúng ta coù  t =  tw = arctg (tg cos  ) +  =200 : goùc profin goác ; t : goùc profin raêng ;   00 0 Suy ra :  t =  tw =20  b =0, ta coù : ZH= 2 cos 0 0 =1,764 sin(2.20 0 ) +Z  : Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa baùnh raêng. 4   +Baùnh raêng thaúng , duøng coâng thöùc (6.36a[3]) : Z  = 3 0   =[1,88-3,2( 1  1 )]cos0 =1,65 17 73 4  1,65 Z = =0,88 3 - Ñöôøng kính voøng laên baùnh nhoû: dw1=2aw1/(um+1)=2.45/(4,3+1)=17(mm) - Vaän toác voøng:
  3. V=  .d w1.n1   .17.1378  1,23(m/s) 60000 60000 Tra baûng 6.13[3] choïn caáp chính xaùc : caáp 9 - Heä soá taûi troïng: KH=KH  KH  KHV + KH  : Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp, tra baûng 6.14[3] ta coù: KH  =1,13(v  2,25;CCX9) +KH  : Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân chieàu roäng vaønh raêng khi tính veà tieáp xuùc, tra baûng 6.7[3] : KH  =1,12 + KHV: Heä soá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp. KHV=1+  H bw d w1 vôùi  H =  Hg0 V aw 2T1 K H K H u1  H: Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa caùc sai soá aên khôùp, ta coù  H=0,004 g0: Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa sai leäch caùc böôùc raêng baùnh 1 vaø 2, theo baûng 6.16[3] ta coù g0=73 (m  3,55 ; CCX 9)
  4. 45 Ta coù : H =0,004.73.1,23 =1,16 (m/s) 4,3 1,16.0,315.45.17 Suy ra : KHV=1+ =1,27 2.401,96.1,12.1,13 KH=1,13.1,12.1,27=1,6 2.401,96.1,6.(4,3  1)  H= 274.1,764.0,88 =264,6 (MPa)
  5. + KFV: Heä soá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp. KFV=1+  F bw d w1 2T1 K F K F  F =  Fg0V aw u1 +  F tra baûng 6.15[3] ta coù :  F=0,016 +g0 tra baûng 6.16[3] ta coù: g0=73 45 F =0,016.73.1,23 =4,65(m/s) 4,3 4,65.0,315.45.17 Ta coù : KFV=1+ =1,82 2.401,96.1,24.1,37 KF=1,24.1.37.1,82=3,1 +Y  : heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng 1 :Y  = =1/1,65=0,6  + Y  : heä soá keå ñeán ñoä nghieâng cuûa raêng.  0 Y  =1 +YF1 ,YF2 : heä soá daïng raêng cuûa baùnh 1 vaø baùnh 2 , phuï thuoäc soá raêng töông ñöông ZV1 , ZV2. Ta coù: ZV1=Z1=17 ZV2=Z2=73
  6. Tra baûng 6.18[3] ta coù: YF1=4,26, YF2=3,61 Vôùi m=1, ta coù : YS=1,08-0,0695.ln(m)=1,08-0,0695.ln(1)=1,08 +YR=1 (baùnh raêng phay) +KXF=1 (da
  7. Vaäy caùc baùnh raêng ñaûm baûo laøm vieäc trong ñieàu kieän quaù taûi.
Đồng bộ tài khoản