intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
115
lượt xem
55
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do động cơ kéo đồng thời 2 băng tải , nên tải trọng tác động lên một băng tải là G=20/2=10(kg) (xét trường hợp thùng giấy nằm đều trên 2 băng tải ). - Khoảng cách giữa 2 băng tải phải nhỏ hơn chiều rộng nhỏ nhất của thùng là Cmin=150 (mm). +Giả sử để thùng di chuyển được thì mỗi bên thùng tiếp xúc với từng băng tải lớn hơn 1/6 chiều rộng thùng. +Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai băng tải là: 4/6 C min =4/6.150 =100 (mm) +Khoảng cách lớn nhất giữa hai băng tải là......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 2

  1. Chương 2 : CHOÏN ÑOÄNG CÔ, TÍNH TOAÙN ÑOÄNG HOÏC 2.1- Choïn ñoäng cô : - Do ñoäng cô keùo ñoàng thôøi 2 baêng taûi , neân taûi troïng taùc ñoäng leân moät baêng taûi laø G=20/2=10(kg) (xeùt tröôøng hôïp thuøng giaáy naèm ñeàu treân 2 baêng taûi ). - Khoaûng caùch giöõa 2 baêng taûi phaûi nhoû hôn chieàu roäng nhoû nhaát cuûa thuøng laø Cmin=150 (mm). +Giaû söû ñeå thuøng di chuyeån ñöôïc thì moãi beân thuøng tieáp xuùc vôùi töøng baêng taûi lôùn hôn 1/6 chieàu roäng thuøng. +Khoaûng caùch nhoû nhaát giöõa hai baêng taûi laø: 4/6 C min =4/6.150 =100 (mm) +Khoaûng caùch lôùn nhaát giöõa hai baêng taûi laø: 4/6 Cmax =4/6.500 =333 (mm) Do maùy coù cô caáu daãn höôùng neân xu höôùng thuøng bò xoay xem nhö khoâng ñaùng keå, ta choïn khoaûng caùch giöõa hai baêng taûi laø 110 (mm). - Chieàu roäng nhoû nhaát cuûa baêng : Ñoái vôùi thuøng coù C min : 1/6 C min = 1/6.150 =25 (mm) Trang 11
  2. Ñoái vôùi thuøng coù C max : 1/6 C max = 1/6.500 =83 (mm) Neân ta choïn chieàu roäng baêng taûi laø 100 (mm) - Löïa choïn caùc thoâng soá cô baûn. +Thôøi gian vaän chuyeån moät thuøng: t  3600/ Z  3600/ 2400 1,5 (giaây) (2.82[2]) Trong ñoù Z -laø naêng suaát giôø cuûa ñöôøng daây chuyeàn. - Choïn khoaûng caùch giöõa 2 thuøng lieân tieáp laø a = 400 (mm) - Vaän toác cuûa baêng taûi : a v  0, 4 / 1,5 .1  0, 27 (m/s) (2.81[2]) t .i Trong ñoù : a-böôùc giöõa ñöôøng taâm caùc boä phaän laøm vieäc hay chieàu daøi cuûa moät choå laøm vieäc. i-soá saûn phaåm trong moät boä phaän laøm vieäc. - Naêng suaát khoái löôïng tính toaùn lôùn nhaát: 10.2400 Q  (G.Z ) / 1000   24 (T/giôø) 1000 - Khoaûng caùch giöõa caùc con laên laáy cho nhaùnh coù taûi l ct  0,1(m) , cho nhaùnh khoâng taûi l kt  0,2(m) Trang 12
  3. - Troïng löôïng thuøng coù ích treân 1 meùt daøi cuûa baêng: G qvl   10 / 0,4  25(kg / m) a - Choïn daây baêng loaïi 3 ( baûng 4.3[1]); vaûi baït B-820 (baûng 4.5[1]) - Chieàu daøi daây baêng:    l  i. m   k ( baûng 4.12[1]) Vôùi : +  l  2mm - chieàu daøy lôùp boïc cao su ôû maët laøm vieäc. ( baûng 4.6[1]) +  m  1,5mm - chieàu daøy moät lôùp maøng coát. ( baûng 4.5[1]) +i = 1- soá lôùp maøng coát trong daây baêng. +k  1,5mm - chieàu daøy lôùp boïc cao su ôû maët khoâng laøm vieäc. ( baûng 4.6[1]) Tacoù :  = 2 + 1.1,5 +1,5 =5 (mm) - Khoái löôïng daây baêng vaûi cao su treân moät ñôn vò chieàu daøi: qb  1,1.B.  1,1.0,1.5  0,55 (kg/m) (4.11[1]) +B-chieàu roäng daây baêng. +  -chieàu daøy daây baêng. +Heä soá caûn : = 0,022 (baûng 6.16[1]) Trang 13
  4. - Xaùc ñònh löïc caûn chuyeån ñoäng vaø keùo caêng baêng: - Troïng löôïng con laên treân moät meùt daøi (baûng 6.10[1]) +Nhaùnh coù taûi : qcl  2,1(kg / m) c +Nhaùnh khoâng taûi : qcl  0,63(kg / m) o - Ta chia chu tuyeán baêng thaønh boán ñoaïn rieâng bieät tính töø ñieåm 1 tôùi ñieåm 4, moãi ñoaïn coù caùc daïng löïc caûn khaùc nhau. - Taïi ñieåm 1 coù löïc caêng taïi nhaùnh ra cuûa tang daãn ñoäng: S1=Sra - Löïc caûn treân ñoaïn 1 - 2: (2.33[2]) W12  (qb  qcl ) L1 2 .  (0,55  0,63).1,5.0,022  0,04(kg ) 0 - Löïc keùo caêng taïi ñieåm 2: (2.51[2]) S 2  S1  W12  S1  0,04 Trang 14
  5. - Löïc keùo ôû ñoaïn 2-3 : (2.45[2]) W23  0,07 S 2  0,07 S1  0,003 - Löïc keùo caêng taïi ñieåm 3: S 3  S 2  W23  1,07 S1  0,043 - Löïc caûn treân ñoaïn 3-4 (2.32[2])   W3 4  0,5(qb  qvl )  q cl L3 4 .  0,5(qb  q vl ) L3 4 . f c  0,5(0,55  25)  2,11,5.0,022  0,5(0,55  25)1,5.0,4  8,2(kg ) - Löïc caêng taïi 4: S 4  S 3  W34  1,07 S1  8,243 - Xaùc ñònh S1 : S vao  S 4  S ra .e f  S1 .e f Vôùi :   180 0 , f  0,4  e f  3,51 Ta coù : S1 .1,07  8,243  3,51.S1 Suy ra : S1  3,38(kg ) S 2  S1  0,04  3,42(kg ) S 3  1,07 S1  0,043  3,66(kg ) S 4  1,07 S1  8,243  11,86(kg ) Trang 15
  6. - Kieåm tra ñoä beàn cuûa baêng Soá lôùp vaûi cuûa baêng: S max K 11,86.9 i   0,02 (3.3[2]) Bk d 100.55 +Smax-löïc caêng tính toaùn lôùn nhaát cuûa baêng. +K-heä soá döï tröõ beàn keùo cuûa baêng (baûng 3.6[2]) +Kd-giôùi haïn beàn choáng ñöùt treân cô sôû 1cm cuûa moät lôùp ñeäm. +Kd=55kg/cm-ñoái vôùi vaûi baït maùc B-820. Vaäy i  3  0,02 - Kieåm tra ñoä voõng: +Ñoä voõng cho pheùp:  f   (0,025  0,03).lkt  0,005  0,006 vôùi l kt  0,2m +Ñoä voõng: 2 qb .l kt 0,55.0,2 2 f    0,001  [ f ] 8S min 8.3,38 - Xaùc ñònh löïc keùo : +Löïc caûn ôû tang daãn ñoäng : Wdd  0,03( S vao  S ra ) (2.44[2]) Trang 16
  7.  0,03(3,38  11,86)  0,46(kg ) +Löïc keùo : WT  S 4  S1  Wdd (2.53[2])  11,86  3,38  0,46  8,94(kg ) - Tính boä phaän daãn ñoäng : Choïn ñöôøng kính tang : Dtg  100 (mm) Kieåm tra ñöôøng kính tang truyeàn ñoäng theo aùp löïc daây baêng leân tang: 360W0 Dtg  (6.4[1]) B. pt . . . 360(11,86  3,38)   0,027(m)  27(mm) < 100(mm) (thoûa maõn) 0,1.10000. .180.0,2 +pt-aùp löïc cho pheùp cuûa daây baêng leân tang. Pt=10000  11000 (kg/m2) +  -goùc oâm cuûa daây baêng leân tang. +  -heä soá baùm giöõa daây baêng vaø tang. (baûng 6.6[1]) +W0=Sv-Sr (5.34[1]) +B-beà roäng daây baêng. Trang 17
  8. - Soá voøng quay cuûa tang trong moät phuùt : 60.v 60.0,27 ntg    52,62 (voøng/phuùt) KD 0,98. .0,1 - Coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô : Töø ñoäng cô thoâng qua khôùp noái ñeán hoäp giaûm toác khai trieãn hai caáp vaø boä truyeàn xích ñeå keùo moät truïc, treân truïc ñoù coù gaén hai tang chuû ñoäng cuûa hai baêng taûi, do ñoù: 2Wt .v N (2.54 [2]) 102. Vôùi    kbr ol x3  0,99.0,97 2 .0,99 3.0,99  0,84 2 3 2.8,94.0,27 N  0,05(kW ) 102.0,84 - Choïn tyû soá truyeàn cuûa hoäp giaûm toác laø 12; tyû soá truyeàn cuûa boä truyeàn xích laø 2,1 n sb  ntg .vt  52,62.12.2,1  1326 (voøng/phuùt) - Choïn soá voøng quay ñoàng boä cuûa ñoäng cô n db  1500 (voøng/phuùt) Töø baûng P13 phuï luïc [3] vôùi N =0,05(kW) vaø ndb  1500 (voøng/phuùt), neân ta duøng ñoäng cô : 4A50A4Y3 coù Pdc  0,06 (kW), Tmax / Tmin  2,2 ; Tk / Tdn  2 ; ndc  1378 (voøng/phuùt) Trang 18
  9. 2.2 - Tính toaùn ñoäng hoïc : +Tyû soá truyeàn heä daãn ñoäng: u t  ndc / nlv  1378 / 52,62  26,18 (3.23[3]) +Phaân tyû soá truyeàn cuûa heä daãn ñoäng: u t  u h .u x  12.2,18 +Phaân tyû soá truyeàn cuûa hoäp giaûm toác: u h  12  u1 .u 2  4,32.2,78 +Xaùc ñònh coâng suaát, moâmen, soá voøng quay treân caùc truïc: Plv 0,05 P3    0,054(kw)  ol x 0,99.0,93 P3 0,054 P2    0,056(kw)  ol bl 0,99.0,97 P2 0,056 P1    0,058(kw)  ol br 0,99.0,97 n1  n dc  1378 (vg/ph) n2  n1 / u1  1378 / 4,32  318,98 (vg/ph) n3  n2 / u 2  318,98 / 2,78  114,74 (vg/ph) P1 0,058 T1  9,55.10 6  9,55.10 6  401,96 (Nmm) n1 1378 Trang 19
  10. P2 0,056 T2  9,55.10 6  9,55.10 6  1676,59 (Nmm) n2 318,98 P3 0,054 T3  9,55.10 6  9,55.10 6  4494,51 (Nmm) n3 114,74 Truïc Ñoäng 1 2 3 Thoâng soá cô Coâng suaát P(kw) 0,06 0,058 0,056 0,054 Tyû soá truyeàn u 4,32 2,78 Soá voøng quay 1378 1378 318,98 114,74 n(vg/ph) Moâmen xoaén 415,82 401,82 1676,59 4494,51 T(Nmm) Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản