thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
42
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn vật liệu chế tạo bánh răng : - Vật liệu phải thỏa điều kiện về độ bền tiếp xúc (tránh tróc rỗ, mài mòn, dính…) và độ bền uốn. Do không yêu cầu gì đặc biệt và theo quan điểm thống nhất hoá trong thiết kế, ta chọn vật liệu hai cấp bánh răng như nhau. Theo bảng 6.1[3] ta chọn : +Bánh nhỏ: Thép 45 tôi cải thiện, đạt độ rắn: HB241÷285, có giới hạn bền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 4

  1. Chương 4: Tính toaùn caùc boä truyeàn baùnh raêng 1) Choïn vaät lieäu cheá taïo baùnh raêng : - Vaät lieäu phaûi thoûa ñieàu kieän veà ñoä beàn tieáp xuùc (traùnh troùc roã, maøi moøn, dính…) vaø ñoä beàn uoán. Do khoâng yeâu caàu gì ñaëc bieät vaø theo quan ñieåm thoáng nhaát hoaù trong thieát keá, ta choïn vaät lieäu hai caáp baùnh raêng nhö nhau. Theo baûng 6.1[3] ta choïn : +Baùnh nhoû: Theùp 45 toâi caûi thieän, ñaït ñoä raén: HB241÷285, coù giôùi haïn beàn  b=850(Mpa) vaø  ch=580(Mpa). +Baùnh lôùn: Theùp 45 toâi caûi thieän, ñaït ñoä raén: HB192÷240 coù giôùi haïn beàn  b=750(Mpa) vaø  ch=450(Mpa). 2) Phaân phoái tæ soá truyeàn : uh=12 cho 2 caáp, theo baûng3.1[3] ta coù : u1=4,32 vaø u2=2,78 3) Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp : - ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp : [  H]=  0 Hlim KHL ZRZVKLKxH/SH
  2. - Tra baûng 6.2[3] vôùi theùp 45 toâi caûi thieän coù ñoä raén HB180÷350 ta coù :  0 Hlim=2HB+70 +SH=1,1(heä soá an toaøn phuï thuoäc vaøo phöông phaùp nhieät luyeän) +  0 Flim=1,8HB +SF=1,75 (heä soá an toaøn trung bình). - Choïn ñoä raén cuûa baùnh nhoû: HB1=245; ñoä raén cuûa baùnh lôùn: HB2=230  0 Hlim1=2.245+70=560 (MPa)  0 FLim1=1,8.245=441(MPa)  0 HLim2=2.230+70=530(MPa)  0 Flim2=1,8.230=414(MPa) +Soá chu kyø thay ñoåi öùng suaát cô sôû : NHO=30 H HB 2.4 Ta coù: NHO1=30.(245)2,4=1,6.107 NHO2=30.(230)2,4=1,39. 107 Do boä truyeàn chòu taûi troïng tónh : NHE = NFE = N = 60cn t 
  3. Vôùi c , n , t laàn löôït laø soá laàn aên khôùp trong moät voøng quay , soá voøng quay trong moät phuùt vaø toång thôøi gian laøm vieäc cuûa baùnh raêng ñang xeùt . +c=1 +n1=1378 voøng/phuùt +n2=318,98 voøng/phuùt +Boä truyeàn laøm vieäc 2 ca trong 1 ngaøy, ca 8 giôø vaø söû duïng 300 ngaøy trong 1 naêm, thôøi gian phuïc vuï 5 naêm. t  =2.8.300.5=24000 (giôø) Ta coù : NHE2=NFE2=60.1.1378.24000=1,98.109 NHE3= NFE3=60.1.318,98.24000=0,46.109 Vaäy : NHE1> NHO1, ta coù KHL1=1 NHE2> NHO2, ta coù KHL2=1 - Sô boä ta xaùc ñònh ñöôïc öùng suaát tieáp xuùc cho pheùp (sô boä laáy ZRZVKLKxH=1): [  H ]=  0 Hlim.KHL/SH.. [  H ]1=560.1/1,1=509(Mpa). [  H ]2=530.1/1,1=481,8(Mpa).
  4. - Vôùi caáp nhanh vaø caáp chaäm ta ñeàu söû duïng baùnh raêng thaúng , do ñoù theo coâng thöùc (6.12[3]) , ta coù : [  H ]=min([  H ]1,[  H ]2)=481,8(MPa). - ÖÙng suaát uoán cho pheùp: 0 [  F ]=  FlimKFcKFLYRYx Y  /SF Laáy sô boä: YRYxY  =1; KFc=1: vì boä truyeàn quay 1 chieàu. [  F ]1=441.1.1/1,75=252 (Mpa) [  F ]2=414.1.1/1,75=236,6 (Mpa) - ÖÙng suaát taûi cho pheùp : [  H ]max=2,8  ch [  F ]max=0,8  ch Suy ra : [  H ]1max=2,8  ch1 =2,8.580=1624 Mpa [  H ]2max=2,8  ch 2 =2,8.450=1260 Mpa [  F ]1max=0,8  ch1 =0,8.580=464 Mpa [  F ]2max=0,8  ch 2 =0,8.450=360 Mpa 4) Tính boä truyeàn caáp nhanh baùnh raêng thaúng : a) Tính sô boä khoaûng caùch truïc aw :
  5. T1 K H aw1=Ka(u1+1) 3 [ H ] 2 u1 ba +T1=401,96 (Nmm) - moment xoaén treân truïc I +u1=4,32 : tyû soá truyeàn +KH  : heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân chieàu roäng vaønh raêng khi tính veà tieáp xuùc, KH  =1,12 (baûng 6.7[3]) + ba =0,315: heä soá chieàu roäng baùnh raêng. Ta coù:  bd =0,53 ba ( u1+1)=0,53.0,315(4,32+1)=0,88 +Ka : heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu cuûa caëp baùnh raêng. Vôùi theùp ta coù : Ka=49,5 (raêng thaúng) Ta coù : aw1=49,5(4,32+1) 3 401,96.1,12 =29,64 (mm) 0,315.481,8 2.4,32 Theo tieâu chuaån ta choïn : aw1=40 (mm)
Đồng bộ tài khoản