intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 14

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
183
lượt xem
67
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu của mạch điện điều khiển : - Hệ thống dán thùng hoạt động thì hai băng tải phải chuyển động đồng thời để đưa thùng giấy vào cơ cấu dán băng keo và tiến hành dán băng keo. Lúc đó hai động cơ điều khiển hai băng tải phải được khởi động một cách đồng bộ. - Khi hệ thống dán thùng gặp sự cố thì phải ngừng khẩn cấp. - Hiển thị rõ ràng các trạng thái hoạt động của hệ thống. - Đơn giản và dễ sử dụng. - Đảm bảo an toàn cho các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 14

  1. Chương 14: THIEÁT MAÏCH ÑIEÄN ÑIEÀU KHIEÅN 6.1 - Yeâu caàu cuûa maïch ñieän ñieàu khieån : - Heä thoáng daùn thuøng hoaït ñoäng thì hai baêng taûi phaûi chuyeån ñoäng ñoàng thôøi ñeå ñöa thuøng giaáy vaøo cô caáu daùn baêng keo vaø tieán haønh daùn baêng keo. Luùc ñoù hai ñoäng cô ñieàu khieån hai baêng taûi phaûi ñöôïc khôûi ñoäng moät caùch ñoàng boä. - Khi heä thoáng daùn thuøng gaëp söï coá thì phaûi ngöøng khaån caáp. - Hieån thò roõ raøng caùc traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. - Ñôn giaûn vaø deã söû duïng. - Ñaûm baûo an toaøn cho caùc thieát bò ñieän. 6.2 - Choïn caùc thieát bò ñieän : - Caàu dao : ñoùng hoaëc môû ñieän cung caáp cho toaøn boä heä thoáng. - Caàu chì : duøng ñeå baûo veä cho caùc thieát bò ñieän traùnh khoûi söï coá ngaén maïch. - Coâng taéc tô : cung caáp ñieän cho maïch ñoäng löïc vaø duy trì doøng ñieän trong maïch ñieàu khieån. - Nuùt nhaán coù ñeøn : khôûi ñoäng heä thoáng ñieàu khieån. Trang 84
  2. - Nuùt nhaán khoâng coù ñeøn : taét heä thoáng ñieàu khieån. - Nuùt Reset : taét khaån caáp heä thoáng ñieàu khieån. - Ñeøn : hieån thò traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa maïch ñieän ñieàu khieån. - Rôle nhieät : baûo veä caùc ñoäng cô khoûi bò quaù taûi. 6.3 - Maïch ñieän ñieàu khieån : - Ñoái vôùi vieäc ñieàu khieån ñoäng cô thì ñieàu quan troïng laø vaán ñeà khôûi ñoäng ñoäng cô, ñaûo chieàu, haõm hoaëc thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô. Yeâu caàu chuyeån ñoäng cuûa heä thoáng chæ thöïc hieän chuyeån ñoäng lieân tuïc, khoâng yeâu caàu ñaûo chieàu, haõm hoaëc thay ñoåi toác ñoä ñoäng cô neân maïch ñieän ñieàu khieån töông ñoái ñôn giaûn. - Coù hai caùch ñeå khôûi ñoäng ñoäng cô : khôûi ñoäng tröïc tieáp vaø khôûi ñoäng giaùn tieáp. Luùc baét ñaàu ñoùng ñieän cho ñoäng cô, toác ñoä coøn baèng 0, suaát ñieän ñoäng E  k ..  0 neân doøng ñieän phaàn öùng ñoäng cô luùc môû maùy Imm raát lôùn. U E U I mm  I nm   (4.16[7]) Ru Ru Trang 85
  3. Ñoäng cô coù coâng suaát caøng lôùn thì Ru caøng nhoû (daây to) neân Imm caøng lôùn, ñieàu naøy laøm xaáu cheá ñoä chuyeån maïch trong ñoäng cô, ñoát noùng maïnh ñoäng cô vaø gaây suït aùp cho löôùi ñieän, laøm hö hoûng caùc thieát bò ñieän. Ñeå traùnh tình traïng suït aùp cho löôùi ñieän do ñoäng cô coù coâng suaát lôùn gaây ra, ta söû duïng caùch khôûi ñoäng giaùn tieáp. Ñoäng cô cuûa ta coù coâng suaát nhoû neân daây quaán coù tieát dieän nhoû, ñieän trôû Ru lôùn, doøng Imm nhoû, khoâng gaây suït aùp cho löôùi ñieän neân ta choïn phöông phaùp khôûi ñoäng tröïc tieáp. - Moâmen cuûa ñoäng cô tæ leä thuaän vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo ñoäng cô : M  k ..I u (4.8[7]) Khi ñoäng cô quaù taûi trong thôøi gian laâu seõ aûnh höôûng xaáu ñeán ñoäng cô neân ta caàn phaûi duøng thieát bò baûo veä quaù taûi laâu cho ñoäng cô. Ta duøng caùc rôle nhieät ñeå baûo veä caùc ñoäng cô khoûi bò quaù taûi. Rôle nhieät coù quaùn tính nhieät raát lôùn vì khi doøng taûi qua phaàn töû ñoát noùng taêng leân thì caàn moät thôøi gian ñeå nhieät truyeàn ñeán baêng keùp laøm baêng keùp cong leân. Vì vaäy rôle nhieät khoâng coù taùc duïng caét maïch töùc Trang 86
  4. thôøi khi doøng taêng leân maïnh, nghóa laø khoâng theå baûo veä ñoäng cô khi bò söï coá ngaén maïch. - Sô ñoà maïch ñieän : +CD : caàu dao. +CC1, CC2 : caàu chì. +K1, K2 : laø caùc cuoän daây vaø caùc tieáp ñieåm cuûa coâng taéc tô töông öùng. +RN1, RN2 : rôle nhieät. +DC1, DC2 : ñoäng cô +R : nuùt Reset. Trang 87
  5. +M : nuùt môû heä thoáng. +D : nuùt döøng heä thoáng. +DP1, DP2, DP3, DK : ñeøn tín hieäu. - Nguyeân lyù hoaït ñoäng : Sau khi ñoùng caàu dao CD, ñoäng cô DC1, DC2 vaãn chöa hoaït ñoäng, khi nhaán nuùt khôûi ñoäng M, hai cuoän daây K1, K2 coù ñieän ñoàng thôøi, laøm cho caùc tieáp ñieåm K1, K2 töông öùng ñoùng laïi, maïch ñoäng löïc ñöôïc ñoùng laïi laøm hai ñoäng cô DC1, DC2 hoaït ñoäng. khi buoâng nuùt nhaán M ra thì doøng ñieän vaãn ñöôïc duy trì nhôø caùc tieáp ñieåm K1, K2 maéc song song vôùi nuùt khôûi ñoäng M. Maïch ñoäng löïc vaø maïch ñieàu khieån ñöôïc baûo veä ngaén maïch nhôø caùc caàu chì CC1, CC2. Khi nhaán nuùt döøng D, caùc cuoän daây K1, K2 khoâng ñöôïc cung caáp ñieän laøm caùc tieáp ñieåm K1, K2 töông öùng ñöôïc môû ra laøm hôû maïch, khi ñoù caû hai ñoäng cô DC1, DC2 ñeàu ngöøng. Khi heä thoáng ñang hoaït ñoäng gaëp söï coá baát ngôø, aán nuùt R ñeå caét ñieän toaøn boä maïch ñieàu khieån vaø maïch ñoäng löïc laøm cho heä thoáng khoâng hoaït ñoäng nöõa. Trang 88
  6. Ñoäng cô DC1 vaø DC2 ñöôïc baûo veä baèng caùc rôle nhieät RN1 vaø RN2. Khi quaù taûi vöôït möùc cho pheùp, rôle nhieät taùc ñoäng, môû tieáp ñieåm thöôøng ñoùng RN1 vaø RN2 ñeå ngaét ñieän toaøn boä maïch ñieàu khieån, ngöøng cung caáp ñieän cho maïch ñoäng löïc laøm hai ñoäng cô DC1, DC2 ngöøng hoaït ñoäng. Sau khi xöû lyù söï coá, aán laïi nuùt phuïc hoài thì môùi môû ñöôïc cho heä thoáng hoaït ñoäng. Ta duøng caùc ñeøn baùo DP1, DP2 vaø DP3 ñeå nhaän bieát traïng thaùi caùc pha cuûa maïng ñieän vaø ñeøn baùo DK ñeå nhaän bieát traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô DC1 vaø DC2. Trang 89

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản