thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
171
lượt xem
82
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán bộ truyền xích : 1) Chọn loại xích: Do vận tốc thấp, nên ta dùng xích con lăn. 2)Xác định các thông số của xích và bộ truyền : - Chọn số răng đĩa xích dẫn: Ta chọn Z1=13 (răng) Với ux=2,1 : tỉ số truyền bộ truyền xích - Số răng đĩa xích lớn: Z2=ux.Z1=13.2,1=27,3 (răng) Ta chọn Z2=27 (răng) - Công suất tính toán: Pt=p.k.kz.kn Trong đó: Z1=13 ; kz=25/Z1=25/13=1,9 Với n01=200vg/ph (5.3[3]) kn=n01/n1=200/114,47=1,74 Theo công thức(5.4[3])và bảng( 5.6[3]): k=k0.ka.kđc.kđ.dc.kbt=1.1.1.1.1,25.1=1,25 +k0=1- hệ số kể đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền. +ka=1- hệ số kể đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 3

  1. Chương 3 : TÍNH BEÀN HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG 3.1 - Tính toaùn boä truyeàn xích : 1) Choïn loaïi xích: Do vaän toác thaáp, neân ta duøng xích con laên. 2)Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa xích vaø boä truyeàn : - Choïn soá raêng ñóa xích daãn: Ta choïn Z1=13 (raêng) Vôùi ux=2,1 : tæ soá truyeàn boä truyeàn xích - Soá raêng ñóa xích lôùn: Z2=ux.Z1=13.2,1=27,3 (raêng) Ta choïn Z2=27 (raêng) - Coâng suaát tính toaùn: Pt=p.k.kz.kn (5.3[3]) Trong ñoù: Z1=13 ; kz=25/Z1=25/13=1,9 Vôùi n01=200vg/ph
  2. kn=n01/n1=200/114,47=1,74 Theo coâng thöùc(5.4[3])vaø baûng( 5.6[3]): k=k0.ka.kñc.kñ.dc.kbt=1.1.1.1.1,25.1=1,25 +k0=1- heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa vò trí boä truyeàn. +ka=1- heä soá keå ñeán khoaûng caùch truïc vaø chieàu daøi xích. +kñc=1- heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa vieäc ñieàu chænh löïc caêng xích. +kñ=1- heä soá taûi troïng ñoäng, keå ñeán tính chaát cuûa taûi troïng. +kc=1,25- heä soá keå ñeán cheá ñoä laøm vieäc cuûa boä truyeàn. +kbt=1- heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa boâi trôn. Nhö vaäy: Pt=0,054.1,25.1,9.1,74=0,22 (kW) Theo baûng 5.5[3], vôùi n01=200vg/ph, choïn boä truyeàn xích 1 daõy coù böôùc xích p =8(mm) thoûa maõn ñieàu kieän beàn moøn: pt
  3. x=2a/p + 0,5(Z1+Z2)+(Z2- Z1 )2 .p/(4  2 a ) =2.320/8 + 0,5(13+27) + (27-13)2 .8/4.  2 .320=100,12 (mm) Laáy soá maét xích chaún, choïn x=100 - Tính laïi khoaûng caùch truïc a: a= 0,25 p{xc  0,5( Z1  Z 2 )  [ xc  0,5( Z1  Z 2 )]2  2[( Z 2  Z1 ) /  ]2 } = 0,25.8{100  0,5(13  27)  [100  0,5(13  27)]2  2[(27  13) /  ]2 }  319,5(mm) - Ñeå xích khoâng chòu löïc quaù lôùn, giaûm a moät löôïng baèng: a =0,003.a  0,003.319,5=0,95 (mm) Do ñoù : a=319,5-0,95=318,5 (mm) - Soá laàn va ñaäp cuûa xích, theo coâng thöùc (5.14[3]): i=Z1.n1/15.x=13.114,47/15.100=0,99
  4. - Theo baûng 5.2[3]: +Taûi troïng phaù hoûng : Q=4600N +Khoái löôïng moät meùt xích : q=0,2 kg +kñ=1,2 (taûi troïng môû maùy baèng 1,5 laàn taûi troïng danh nghóa) v=Z1.t.n1/60000=13.8.114,47/60000=0,2 (m/s) Ft=1000.p/v=1000.0,054/0,2=270 N Fv=q.v2 =0,2.0,2 2 =0,008 N F0=9,81.kf.q.a=9,81.6.0,2.0,318=3,74 N Trong ñoù : kf=6 Do ñoù : S=4600/(1,2.270+3,74+0,008)=14 Theo baûng 5.10[3] vôùi n0=200vg/ph , ta coù [S]=7,8 Vaäy S>[S] boä truyeàn xích ñaûm baûo ñoä beàn. 4) Ñöôøng kính ñóa xích : - Theo coâng thöùc (5.17[3]) vaø baûng 13.4[3]: d1=p/sin(  / Z 1 )=8/(sin  / 13 )=33,4 (mm)
  5. d2=p/sin(  / Z 2 )=8/sin(  / 27) =68,9 (mm) da1=p[0,5+cotg(  / Z 1 )]=8[0,5+cotg(  / 13 )]=36,46 (mm) da2=p[0,5+cotg(  / Z 2 )]=8[0,5+cotg(  / 27 )=72,4 (mm) r=0,5025dl+0,05=0,5025.5+0,05=2,56 (mm) Vôùi dl=5(baûng 5.2[3]) df1=d1-2r=33,4-2.2,56=28,28 (mm) df2=d2-2r=68,9-2.2,56=63,78 (mm) - Kieåm nghieäm ñoä beàn tieáp xuùc theo coâng thöùc:  H  0,47 K r ( Ft .K d  Fvd ) E / A.K d  [ H ] +k r =0,62 vì Z1=13 +E=2,1.10 5 (Mpa) +k d =1(xích 1 daõy) +A=11 (mm2) (baûng 5.12[3]) +Fvñ=13.10-7.n1.p3.m=13.10 7 .114,47.83.1=0,076 (N)  H 1  0,47 0,62(270.1,2  0,076)2,1.10 5 / 11.1 =920,5 (Mpa)
  6. Vaäy duøng theùp 40X toâi caûi thieän ñaït ñoä raén HB260, öùng xuaát cho pheùp [  H ]=950Mpa(baûng 5.11[3]), ñaûm baûo ñöôïc ñieàu kieän tieáp xuùc cho raêng ñóa 1 vaø 2. Töông töï :  H  [ H ] 2 ( vôùi cuøng vaät lieäu vaø nhieät luyeän ). 5) Xaùc ñònh löïc taùc duïng leân truïc : Theo coâng thöùc (5.20[3]): Fr=kx.Ft=1,05.270=283,5 (N) Kx=1,05 ñoái vôùi boä truyeàn nghieâng moät goùc nhoû hôn 400.
Đồng bộ tài khoản