thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 13

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
97
lượt xem
30
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khối lượng : 19 (ib) = 8,6 (kg) 2) Con lăn dán băng keo (9),(12) : - Với bề rộng của con lăn là 48 mm, nên ta chọn chiều dài con lăn dán băng keo là lcl = 56 (mm), để tránh trường hợp băng keo bị dính vào hai đầu mút của con lăn. - Chọn đường kính con lăn là: D cl =38mm() 3) Chiều dài mép dán băng keo trên thùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 13

  1. Chương 13: THIEÁT KEÁ CÔ CAÁU DAÙN BAÊNG KEO 5.1 - Sô ñoà nguyeân lyù : 1.Thuøng giaáy 5.Cuoän baêng keo 9.Con laên daùn baêng keo 2.Loø xo keùo 6.Khaâu 6 10.Dao caét 3.Khaâu 3 7. Loø xo keùo 11.Khaâu 11 4.Con laên 8.Khaâu 8 12. Con laên daùn baêng keo 5.2 Xaùc ñònh kích thöôùc cô caáu daùn baêng keo : 1) Thoâng soá cuoän baêng keo (5) : - Chieàu daøi daây baêng : 1500 (m) Trang 76
  2. - Khoái löôïng : 19 (ib) = 8,6 (kg) 2) Con laên daùn baêng keo (9),(12) : - Vôùi beà roäng cuûa con laên laø 48 mm, neân ta choïn chieàu daøi con laên daùn baêng keo laø lcl = 56 (mm), ñeå traùnh tröôøng hôïp baêng keo bò dính vaøo hai ñaàu muùt cuûa con laên. - Choïn ñöôøng kính con laên laø: D cl =38(mm) 3) Chieàu daøi meùp daùn baêng keo treân thuøng : 4) Xeùt khaâu (3) vaø con laên daùn baêng keo (12) : Trang 77
  3. ˆ 0 Cho l AB =50(mm); l BC =91(mm); l OA =137(mm); l AD =60(mm); O1 AB =16 ; Rcl=Dcl/2= 19(mm). - Ñeå taïo ñöôïc meùp daùn coù chieàu daøi 70 (mm) thì khoaûng caùch töø taâm con laên daùn baêng keo (12) ñeán maët treân cuûa thuøng laø h=70 (mm). - Khi thuøng di chuyeån vaøo, khaâu (3) vaø con laên daùn baêng keo (12) seõ quay moät goùc α 2 quanh taâm A vaø naâng leân moät ñoaïn laø: h+ R CL = 70+19=89 (mm) Ta coù: l AD  Rcl 60  19 Cos  =   0,3 , suy ra :  =72,50 l AO1 137 l AD  h 60  70 Ta coù : Cos  1 =   0,95 , suy ra :  1 =18,40 l AO1 137 Ta coù :  2    1 =72,50-18,40=54,10 Vaäy khaâu (3) vaø con laên daùn baêng keo (12) seõ quay quanh taâm A moät goùc laø  2 =54,10 Luùc ñoù thanh AB cuõng quay 1 goùc laø 54,10 quanh taâm A. ˆ ˆ 0 0 0 0 Ta coù : B AI  =  1 + O1 AB +  2 =18,4 +16 +54,1 =88,5 l AI ' ˆ Cos BAI  = ; suy ra : l AI ' =l AB ' . Cos BAI  =50.cos88,50=1,3 (mm) ˆ l AB ' Ta coù: l AI =l AB .cos BAI =50.cos(18,40+160) = 41,3 (mm) ˆ l II ' =l AI - l AI ' = 41,3-1,3 = 40 (mm) Vaäy thanh AB naâng leân moät ñoaïn laø 40 (mm). Trang 78
  4. Ta thaáy BAI  =88,50< 900 neân thoaû maõn ñieàu kieän quay veà cuûa khaâu (3) vaø con ˆ laên daùn baêng keo (12). 5) Xeùt khaâu (8), con laên daùn baêng keo (9) vaø loø xo (7) : - Cho l ao =109mm ; lbo =144mm ; l ab =42mm ; bai =230 2 2 ˆ - Khi khaâu (3) quay quanh taâm A taùc ñoäng qua khaâu (6) truyeàn ñeán khaâu (8) vaø laøm khaâu (8) quay moät goùc ω 2 quanh taâm a. - Ta xeùt cho tröôøng hôïp khoaûng caùch töø maët treân cuûa thuøng giaáy ñeán con laên (9) vaø con laên (12) phaûi baèng nhau. Neân chieàu cao khaâu (8) vaø con laên (9) phaûi naâng laø : Trang 79
  5. l = h+Rcl =70+19=89 (mm). Ta coù: l ad  h 34  70 cos 1 =   0,95 ; suy ra : 1 =17,40 l ao2 109 l ad  RCL 34  19 Ta coù: cos  =  0,14 ; suy ra :   82 0 l ao2 109 Ta coù: 2    1 =820-17,40= 64,60 Vaäy khaâu (8) vaø con laên (9) quay ñöôïc moät goùc 2 = 64,60 quanh taâm a. Do ñoù thanh ac cuõng quay quanh taâm a 1 goùc 2 = 64,60. Ta coù: bab ' = 64,60 ˆ 0 0 0 Suy ra: b ' ai = bab ' - bai = 64,6 -23 =41,6 ˆ ˆ ˆ Ta coù: l ai =l ab .cos bai =42.cos230 = 38,7 (mm) ˆ l ai ' =l ab ' .cos b' ai ' = 42.cos41,60= 31,4 (mm) ˆ l ii ' - l ai ' = 38,7-31,4=7,3 (mm) Vaäy thanh ab quay quanh taâm a vaø naâng leân moät ñoaïn laø 7,3 (mm). Ta coù: l ib = l ab .sin bai =42.sin230 = 16,4 (mm). ˆ l i 'b ' =l ab ' .sin b' ai ' =42.sin41,60= 27,9 (mm). ˆ Loø xo (7) bò giaõn moät ñoaïn : Trang 80
  6. l max = l ib + l i 'b ' = 16,4 + 27,9 = 44,3 (mm). 6) Xeùt khaâu (6) : - Thanh AB quay quanh taâm A vôùi 1 goùc  2 =54,10, taùc ñoäng vaøo thanh Bb laøm thanh ab quay quanh taâm a vôùi 1 goùc  2 = 64,60. - Chieàu daøi thanh Bb phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch giöõa hai taâm A vaø a. - Khoaûng caùch giöõa 2 taâm A vaø a phuï thuoäc vaøo keát caáu thaân maùy vaø khe hôõ giöõa 2 con laên daùn baêng keo khi 2 con laên daùn baêng keo ôû vò trí cao nhaát. - Ñeå ñaûm baûo cho kích thöôùc chieàu daøi nhoû nhaát cuûa thuøng khoâng ñöôïc nhoû hôn khe hôû giöõa hai con laên daùn baêng keo e. Neân : e < l min = 150 (mm) Choïn e = 62 (mm) Khoaûng caùch giöõa 2 taâm A vaø a laø: lAa=lAC+ lac+Dcl+e = 131+108+38+62=339 (mm). Trang 81
  7. 7) Xeùt khaâu (11) dao caét (10) vaø loø xo (2) : - Choïn goùc xoay cuûa khaâu (11) laø  = 200, l KH =72 (mm), l HN = 117 (mm), l K K =18 (mm) 1 2 - Ñieåm P quay leân tôùi vò trí cao nhaát chính laø ñieåm P’. Khi thuøng giaáy vöøa ñi ra khoûi ñieåm P’ thì khaâu (11) seõ rôi trôû laïi vò trí ban ñaàu vaø ñoàng thôøi dao seõ caét baêng keo (10) seõ caét baêng keo. Ñeå ñaûm baûo ñaït ñöôïc meùp daùn laø 70 mm thì taïi vò trí dao caét laø ñieåm N1 caùch ñieåm P’ moät khoaûng laø l N P ' = 70 (mm). 1 Ta coù: l N 'P ' = l N P ' .cos50= 70.cos50  70 (mm) 1 l NP = l N 'P ' =70 (mm) Trang 82
  8. Khoaûng caùch giöõa ñieåm ñaàu muùt P cuûa khaâu (11) caùch vò trí ñaët dao caét baêng keo laø 70 mm. Ta coù: l P 'P =l HP ' .sin50=(117+70).sin50=16,5 (mm) 2 l PP =l HP .sin250=(117+70).sin250=79 (mm) 1 Suy ra: l PP ' =l PP -l P 'P = 79-16,5=62,5 (mm) 1 2 Vaäy khaâu (11) quay quanh taâm H vôùi goùc quay laø 200 thì seõ naâng leân ñöôïc ñoä cao laø 62,5 (mm). Ta coù: l KK =l HK .sin250=72.sin250=30,4 (mm) 1 l KK 2  l KK1  l K1K 2 =30,4+18=48,4 (mm) 0 0 l KM  l KK 2 / sin 25 =48,4/sin25 =114,5 (mm) Suy ra: l HM  l KM  l KH  114,5-72=42,5 (mm) Vaäy thuøng giaáy chaïm vaøo khaâu (11) taïi ñieåm M caùch taâm quay H moät ñoïan laø 42,5 (mm). Theo quy taéc tam giaùc ñoàng daïng, ta coù : KK ' KH  PP' HP l KH 72 Suy ra: l KK '  l PP ' .  62,5.  24 (mm) l HP 117  70 Vaäy loø xo (2) bò daõn moät ñoaïn laø l KK ' =24 (mm). Trang 83
  9. Trang 84
Đồng bộ tài khoản