intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
100
lượt xem
31
download

thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thông số và kích thước của bộ truyền cấp nhanh - Khoảng cách trục : - Môđun pháp : - Chiều rộng vành răng : - Tỉ số truyền : - Góc nghiêng của răng : aw=45 (mm) m=1 bw=14 (mm) um=4,3 - Số răng bánh răng : Z1=17 ; Z2=73 - Đường kính vòng chia : d1=m.Z1=1.17=17 (mm) d2=m.Z2 =1.73=73 (mm) - Đường kính đỉnh răng : da1= d1+2m=17+2.1=19 (mm) da2= d2+2m=73+2.1=75 (mm) - Đường kính đáy răng : (mm) df2= d2-2,5m=73-2,5.1=70,5 (mm) 5) Tính bộ truyền cấp chậm bánh răng thẳng : df1= d1-2,5m=17-2,5.1=14,5...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống dán thùng tự động, chương 6

  1. Chương 6: Caùc thoâng soá vaø kích thöôùc cuûa boä truyeàn caáp nhanh - Khoaûng caùch truïc : aw=45 (mm) - Moâñun phaùp : m=1 - Chieàu roäng vaønh raêng : bw=14 (mm) - Tæ soá truyeàn : um=4,3 - Goùc nghieâng cuûa raêng :  =00 - Soá raêng baùnh raêng : Z1=17 ; Z2=73 - Ñöôøng kính voøng chia : d1=m.Z1=1.17=17 (mm) d2=m.Z2 =1.73=73 (mm) - Ñöôøng kính ñænh raêng : da1= d1+2m=17+2.1=19 (mm) da2= d2+2m=73+2.1=75 (mm) - Ñöôøng kính ñaùy raêng : df1= d1-2,5m=17-2,5.1=14,5 (mm) df2= d2-2,5m=73-2,5.1=70,5 (mm) 5) Tính boä truyeàn caáp chaäm baùnh raêng thaúng :
  2. a) Tính sô boä khoaûng caùch truïc aw : T2 K H aw2=Ka(u2+1) 3 [ H ]2 u 2 ba +T2=1676,59 (Nmm) - moâmen xoaén treân truïc II +u2=2,78 : tyû soá truyeàn +KH  : heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân chieàu roäng vaønh raêng khi tính veà tieáp xuùc, KH  =1,03 (baûng 6.7[3]) + ba =0,315: heä soá chieàu roäng baùnh raêng. Ta coù: + bd =0,53 ba ( u2+1)=0,53.0,315(2,78+1)=0,63 +Ka : heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu cuûa caëp baùnh raêng.Vôùi theùp ta coù: Ka=49,5 (raêng thaúng). aw2=49,5(2,78+1) 3 1676,59.1,03 =38,18 (mm) 0,315.481,8 2.2,78 Theo tieâu chuaån ta choïn : aw1=50 (mm) b) Xaùc ñònh caùc thoâng soá aên khôùp : - Moâñun cuûa baùnh raêng ñöôïc xaùc ñònh : m=(0,01÷0,02)aw1=1=mn
  3. 2a w1 Z1 = = 2.50 =26,4, ta choïn Z1=27 (raêng) m(u1  1) 1(2,78  1) - Soá raêng baùnh lôùn: Z2= u2.Z1=2,78.27=75,06, ta choïn Z2=75 (raêng) - Tæ soá truyeàn thöïc : um= 75 =2,77 27 - Tính laïi aw2 : aw2= m(Z1  Z 2 )  1(27  75) =51(mm) 2 2 c) Kieåm nghieäm raêng veà ñoä beàn tieáp xuùc : - ÖÙng suaát tieáp xuùc :  H= Z M Z H Z  2T2 K H (u m 2  1)  [  H] 2 bw 2 um 2 d w 2 +ZH : heä soá xeùt ñeán hình daïng cuûa beà maët tieáp xuùc. 2 cos  b ZH= sin 2 w +  b :goùc nghieâng cuûa raêng treân hình truï cô sôû, tg  b =cos  t .tg  +  t ,  tw :goùc aên khôùp trong maët muùt. Vôùi : +Baùnh raêng thaúng ta coù  t =  tw = arctg (tg cos  )
  4. +  =200 : goùc profin goác ; t : goùc profin raêng ;   00 0 Ta coù :  t =  tw =20 +  b =0, ta coù : ZH= 2 cos 0 0 =1,764 sin(2.20 0 ) +Z  :Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa baùnh raêng. +Vôùi baùnh raêng thaúng , duøng coâng thöùc (6.36a[3]) : 4   Z = 3 0   =[1,88-3,2( 1  1 )]cos0 =1,71 27 75 4  1,71 Z = =0,87 3 - Ñöôøng kính voøng laên baùnh nhoû: dw2=2aw2/(um+1)=2.51/(2,77+1)=27 (mm) - Vaän toác voøng: V=  .d w 2 .n2   .27.318,98  0,45 (m/s) 60000 60000 Tra baûng 6.13[3] choïn caáp chính xaùc : caáp 9 - Heä soá taûi troïng: KH=KH  KH  KHV
  5. + KH  : Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp, tra baûng 6.14[3] ta coù: KH  =1,13(v  2,25;CCX9) +KH  : Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân chieàu roäng vaønh raêng khi tính veà tieáp xuùc, tra baûng 6.7[3] : KH  =1,03 + KHV: Heä soá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp. KHV=1+  H bw d w2 2T2 K H K H Vôùi :  H =  Hg0 V aw u2 +  H: Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa caùc sai soá aên khôùp, ta coù  H=0,004 +g0: Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa sai leäch caùc böôùc raêng baùnh 1 vaø 2, theo baûng 6.16[3] ta coù g0=73 (m  3,55 ; CCX 9) 51 Ta coù: H =0,004.73.0,45 =0,56 (m/s) 2,77 0,56.0,315.51.27 KHV=1+ =1,06 2.1676,59.1,03.1,13 KH=1,13.1,03.1,06=1,23
  6. 2.1676,59.1,23.(2,77  1) Suy ra:  H= 274.1,764.0,87 =291,12 (MPa)
  7. +  F tra baûng 6.15[3] ta coù :  F=0,016 +g0 tra baûng 6.16[3] ta coù : g0=73 51 Ta coù : F =0,016.73.0,45 =2,25(m/s) 2,77 2,25.0,315.51.27 KFV=1+ =1,19 2.1676,59.1,08.1,37 KF=1,08.1,37.1,19=1,76 +Y  :heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng 1 :Y  = =1/1,71=0,58  + Y  : heä soá keå ñeán ñoä nghieâng cuûa raêng.   0, neân Y  =1 +YF1 ,YF2:heä soá daïng raêng cuûa baùnh 1 vaø baùnh 2 , phuï thuoäc soá raêng töông ñöông ZV1 , ZV2. Ta coù : ZV1=Z1=27 ZV2=Z2=75 Tra baûng 6.18[3] ta coù: YF1=3,86 YF2=3,61 Vôùi m=1, ta coù : YS=1,08-0,0695.ln(m)=1,08-0,0695.ln(1)=1,08 +YR=1 (baùnh raêng phay)
  8. +KXF=1 (da

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản