thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
122
lượt xem
70
download

thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng trở của đường dây tuy nhỏ nhưng khi dây mang tải thì sẽ luôn tồn tại sụt áp giữa đầu và cuối đường dây . Sụt áp lớn trên đường dây sẽ gây ra những hâu quả như: Các thiết bị điện nói chung sẽ không làm việc không ổn định, tuổi thọ của các thiếât bị giảm ( có khi bị hư hỏng ngay), tăng tổn thất, phát nóng, v.v… Kiểm tra sụt áp là nhằm đảm bảo cho dây dẫn được chọn phải thoã mãn điều kiện về sụt áp cho phép khi dây mang tải lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện cho xí nghiệp, chương 11

  1. Chương 11: Toång quan veà suït aùp vaø kieåm tra suït aùp Toång trôû cuûa ñöôøng daây tuy nhoû nhöng khi daây mang taûi thì seõ luoân toàn taïi suït aùp giöõa ñaàu vaø cuoái ñöôøng daây . Suït aùp lôùn treân ñöôøng daây seõ gaây ra nhöõng haâu quaû nhö: Caùc thieát bò ñieän noùi chung seõ khoâng laøm vieäc khoâng oån ñònh, tuoåi thoï cuûa caùc thieáât bò giaûm ( coù khi bò hö hoûng ngay), taêng toån thaát, phaùt noùng, v.v… Kieåm tra suït aùp laø nhaèm ñaûm baûo cho daây daãn ñöôïc choïn phaûi thoaõ maõn ñieàu kieän veà suït aùp cho pheùp khi daây mang taûi lôùn nhaát. Quy ñònh veà suït aùp lôùn nhaát cho pheùp seõ thay ñoåi tuyø theo quoác gia. Khi kieåm tra suït aùp maø lôùn hôn giaù trò cho pheùp thì ta phaûi taêng tieáp dieän daây daãn cho tôùi khi thoaû ñieàu kieän suït aùp cho pheùp. Thoâng thöôøng khi thieát keá thì neân choïn giaù trò naøy khoâng ñöôïc vöôït quaù 5% Uñm. 4.2.1.1 Kieåm tra suït aùp trong ñieàu kieän laøm vieäc bình thöôøng: n U =  U i i 1 (4.2) Ptti * Ri  Qtti * X i Ui = (Suït aùp treân phaân ñoaïn U dm thöù i) ( Ptti * ro  Qtti * xoù ) * L = U dm (4.3) + R :ñieän trôû cuûa daây ( m ). R = ro  L
  2. + X :caûm khaùng cuûa daây (  / km ) ; X ñöôïc boû qua khi coù tieát dieän nhoû hôn 10mm2. Vôùi ñieän aùp U < 1000V vaø khoâng coù thoâng tin naøo khaùc veà caûm khaùng, ñoái vôùi caùp ta laáy xo= 0,07  0,09  / km . MBA U1 TPPC U2 TPP U3 TÑL U4 Taûi U ñaàu ñd U cuoái ñd H 4.1 Sô ñoà bieåu dieãn suït aùp cho nhaø maùy nhöïa Tieân Taán 4.2.1.2 Tính suït aùp ôû ñieàu kieän thieát bò khôûi ñoäng : Khi ñoäng cô khôûi ñoäng thì khôûi ñoäng taêng töø 5 ñeán 7 laàn doøng laøm vieäc ôû cheá ñoä bình thöôøng, laøm cho U giaûm vaø daãn ñeán suït aùp taêng leân. Neáu suït aùp khi môû maùy quaù lôùn thì seõ daãn tôùi moät soá haäu quaû nhö: - Ñoäng cô ñöùng yeân hoaëc taêng toác raát chaäm vôùiø doøng taûi raát lôùn seõ gaây phaùt noùng ñoäng cô ( coù theå laøm cho ñoäng cô bò chaùy) vaø gaây ra suït aùp cho caùc thieát bò khaùc. Do vaäây maø ta caàn phaûi kieåm tra suït aùp khi môû maùy. Theo quy ñònh thì suït aùp khi môû maùy khoâng ñöôïc vöôït quaù 8% Uñm.
  3. n Umm =  U mmi i 1 Vôùi Ummi laø suït aùp khi môû maùy treân phaân ñoaïn thöù i. Vôùi nhaø maùy nhöïa Tieân Taán thì n = 4 (xem hình 4.1) Ta seõ tính caùc giaù trò Umm1 ÷Umm4 - Tính suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn töø TÑL ñeán taûi: Umm4 = 3 * Imm*( R cos  mm + X sin  mm ) = 3 * Imm*( ro cos  mm + xosin  mm )L (4.4) Vôùi : Imm : doøng môû maùy laáy baèng 5 ÷ 7 laàn doøng ñònh möùc. cosmm= 0,35  sinmm = 0.937. Ñaët  = Imm - Itt (4.5) (Itt laø doøng ñieän tính toaùn khi laøm vieäc bình thöôøng). - Tính suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn töø tuû PP ñeán tuû ÑL: I  I Umm3 = tt 3 * U3 I tt 3 (4.6) (U3 laø suït aùp treân ñoaïn töông öùng khi laøm vieäc bình thöôøng). - Tính suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn töø I  I tuû PPC ñeán tuû PP: Umm2 = tt 2 * U2 I tt 2 (4.7) - Tính suït aùp lôùn nhaát khi môû maùy treân ñoaïn töø tuû TBA ñeán tuû PPC:
  4. I tt1  I Umm1 = * U1 I tt1 (4.8) Suït aùp toång coäng treân toaøn ñöôøng daây töø MBA ñeán thieát bò: n Umm =  U mmi caàn nhoû hôn 8% i 1 4.2.2 Kieån tra suït aùp cho nhaø maùy nhöïa Tieân Taán: 4.2.2.1 Suït aùp khi laøm vieäc bình thöôøng: Kieåm tra suït aùp tuyeán daây daãn töø nhaùnh 1 ( Maùy laøm saïch (12) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA U1 PPC U2 PP1 U3 ÑL1A U4 M Maùy laøm saïch -Tính U4( Suït aùp lôùn nhaát treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû ÑL1A ñeán thieát bò maùy laøm saïch): Ptt =Pñm = 10 kW; Qtt = Qñm = 7 kVAr
  5. Daây caùp 4G10 coù : ro = 1.83 / km; xo=0.08/ km; L= 10m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: (10 * 1.83  7 * 0.08) * 0.01 U4= = 0.5(V)U4% = 0.38 (0.5/380)100% = 0.13% -Tính U3( Suït aùp lôùn nhaát treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû PP1 ñeán tuû ÑL1A): Ptt = 76.95 kW ; Qtt=65.97 kVAr Daây caùp 4G120 coù : ro = 0.153 / km; xo=0.08; L= 73m Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: (76.95 * 0.153  65.97 * 0.08) * 0.73 U3= = 3.27 (V)U3% = 0.38 0.86% -Tính U2 ( Suït aùp lôùn nhaát treân ñoaïn ñöôøng daây töø tuû PPC ñeán tuû PP1): Ptt =302.2 kW ; Qtt=185.9 kVAr Daây caùp 3x(3x300)+300 coù : ro = 0.02 / km; xo=0.03; L= 85m 9302.2 * 0.02  185.9 * 0.03) * 0.085 U2= = 2.62 (V)U2% = 0.38 0.69% -Tính U1 ( Suït aùp lôùn nhaát treân ñoaïn ñöôøng daây töø TBA ñeán tuû PPC): Ptt =692 kW ; Qtt=442.5 kVAr Daây caùp 3x(3x500)+500 coù : ro = 0.012 / km; xo=0.03; L= 75m
  6. (692 * 0.012  442.5 * 0.03) * 0.075 U1= = 4.26VU1% = 1.12% 0.38 U =U1 +U2+U3+U4 =4.26+ 2.62 +3.27+0.5=10.96 V 10.96 U% = *100 = 2.9% < 5% Ñaït yeâu caàu 380 Kieåm tra suït aùp cho tuyeán daây daãn töø nhaùnh 2 ( Maùy thoåi(8)- Motor(6)) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA Ptt =4+7.5=11.5 kW; Qtt = 4.08+7.65= 11.7 kVAr Daây caùp 4G10 coù : ro = 1.83 / km; xo=0.08/ km; L= 28m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: (11.5 * 1.83  11.7 * 0.08) * 0.028 U4= = 1.62(V) 0.38 - Caùc giaù trò U3,U2, U1 gioáng nhö ñoái vôùi nhaùnh soá 1MBA U =U1 +U2+U3+U4 =4.26+ 2.62 +3.27+1.62=11.78 V 11.78 U% = *100 = 3.1% < 5% Ñaït yeâu caàu 380 Kieåm tra suït aùp cho tuyeán daây daãn töø nhaùnh 3 ( Maùy thoåi(8)- Motor(6)) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA Ptt =4+7.5=11.5 kW; Qtt = 4.08+7.65= 11.7 kVAr Daây caùp 4G10 coù : ro = 1.83 / km; xo=0.08/ km; L= 24m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù:
  7. (11.5 * 1.83  11.7 * 0.08) * 0.024 U4= = 1.39(V) 0.38 - Caùc giaù trò U3,U2, U1 gioáng nhö ñoái vôùi nhaùnh soá 1MBA U =U1 +U2+U3+U4 =4.26+ 2.62 +3.27+1.39=11.55 V 11.55 U% = *100 = 3.04% < 5% Ñaït yeâu caàu 380 Kieåm tra suït aùp cho tuyeán daây daãn töø nhaùnh 4 ( Maùy neùn khí(7)- Maùy thoåi(9) ) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA Ptt =4+3 =7 kW;Qtt = 4.08+3.51= 7.59 kVAr Daây caùp 4G2.5coù : ro = 7.41 / km; xo=0/ km; L= 14m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: (7 * 7.41  0)0.014 U4= = 1.91(V) 0.38 - Caùc giaù trò U3,U2, U1 gioáng nhö ñoái vôùi nhaùnh soá 1MBA U =U1 +U2+U3+U4 =4.26+ 2.62 +3.27+1.91=12.08 V 12.08 U% = *100 = 3.18% < 5% Ñaït yeâu caàu 380 Kieåm tra suït aùp cho tuyeán daây daãn töø nhaùnh 5 ( Motor(6)- Motor(6)) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA Ptt =7.5+7.5=15 kW; Qtt = 7.65+7.65=15.3 kVAr Daây caùp 4G15 coù : ro = 1.15 / km; xo=0.08/ km; L= 20m.
  8. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: (15 * 1.25  15.3 * 0.080 * 0.02 U4= = 0.97(V) 0.38 - Caùc giaù trò U3,U2, U1 gioáng nhö ñoái vôùi nhaùnh soá 1MBA U =U1 +U2+U3+U4 =4.26+ 2.62 +3.27+0.97=11.14 V 11.14 U% = *100 = 2.93% < 5% Ñaït yeâu caàu 380 Kieåm tra suït aùp cho tuyeán daây daãn töø nhaùnh 7 ( Maùy thoåi (9)-Maùy thoåi(8)- Motor(6) ) cuûa nhoùm 1A (ÑL1A)) ñeán thanh caùi haï aùp cuûa MBA Ptt =3+4+7.5=14.5 kW; Qtt = 3.51+4.08+7.65= 15.2 kVAr Daây caùp 4G15coù : ro = 1.15/ km; xo=0.08/ km; L= 24m. Thay caùc giaù trò vaøo coâng thöùc (4.3), ta coù: (14.5 * 1.15  15.2 * 0.08)0.024 U4= = 1.13(V) 0.38 - Caùc giaù trò U3,U2, U1 gioáng nhö ñoái vôùi nhaùnh soá 1MBA U =U1 +U2+U3+U4 =4.26+ 2.62 +3.27+1.13=11.29 V 11.29 U% = *100 = 2.97% < 5% Ñaït yeâu caàu 380 Ñoái vôùi caùc nhaùnh khaùc thì ta cuõng tieán haønh kieåm tra töông töï, keát quaûû thu ñöôïc nhö ôû caùc baûng 4.4 ÷4.6
Đồng bộ tài khoản