Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ truyền động cho cân bằng định lượng, chương 9

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

239
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu đặt ra cho mạch đo dòng áp một chiều đối với hệ truyền động băng tải là phải đảm bảo độ chính xác, cũng như đảm bảo sự cách ly giữa mạch lực và mạch điều khiển. Do vậy ta sẽ dùng bộ đo có cách ly bằng phần tử quang. Nó gồm mạch dao động xung tam giác đối xứng (khâu biến điệu), mạch so sánh, mạch truyền xung và mạch tích phân. Hàm truyền của mạch đo như sau: Ki FI =1  fI p - hằng số thời gian của khâu tích phân a =RC và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ truyền động cho cân bằng định lượng, chương 9

  1. Chương 9: M¹ch ®o dßng ®iÖn mét chiÒu cã c¸ch ly Yªu cÇu ®Æt ra cho m¹ch ®o dßng ¸p mét chiÒu ®èi víi hÖ truyÒn ®éng b¨ng t¶i lµ ph¶i ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c, còng nh- ®¶m b¶o sù c¸ch ly gi÷a m¹ch lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. Do vËy ta sÏ dïng bé ®o cã c¸ch ly b»ng phÇn tö quang. Nã gåm m¹ch dao ®éng xung tam gi¸c ®èi xøng (kh©u biÕn ®iÖu), m¹ch so s¸nh, m¹ch truyÒn xung vµ m¹ch tÝch ph©n. Hµm truyÒn cña m¹ch ®o nh- sau: Ki FI = 1   fI p  - h»ng sè thêi gian cña kh©u tÝch ph©n  =RC vµ cã gi¸ trÞ cì 1ms 3.2 . M¸y ph¸t tèc mét chiÒu Tèc ®é truyÒn ®éng lµ ®¹i l-îng ®iÒu khiÓn chÝnh, v× vËy thiÕt bÞ ®o tèc ®é cã vai trß quan träng quyÕt ®Þnh tíi chÊt l-îng ®éng vµ
  2. tÜnh cña truyÒn ®éng. HiÖn nay ®o tèc ®é trong hÖ truyÒn ®éng mét chiÒu, ng-êi ta th-êng dïng ph¸t tèc mét chiÒu. Yªu cÇu ®èi víi m¸y ph¸t tèc mét chiÒu lµ ®iÖn ¸p mét chiÒu cã chøa Ýt thµnh phÇn xoay chiÒu tÇn sè cao vµ tû lÖ víi tèc ®é ®éng c¬, kh«ng bÞ trÔ nhiÒu vÒ gi¸ trÞ vµ dÊu so víi biÕn ®æi ®¹i l-îng ®o. Ngoµi ra cßn cã yªu cÇu lµ ®iÖn ¸p mét chiÒu ph¸t ra kh«ng phô thuéc vµo t¶i, vµo nhiÖt ®é. S¬ ®å m¸y ph¸t tèc mét chiÒu: R C Rt  Uw §iÖn ¸p ®Çu ra cña m¸y ph¸t tèc: U= k- R-pI-Uct  U  k Khi cã bé läc ®Çu ra th× hµm truyÒn cña m¸y ph¸t tèc lµ: Ff(p)= U ( p) = k  ( p) 1   f p f - h»ng sè thêi gian cña bé läc f =RC 3.3. M¹ch h¹n chÕ m« men HCm M¹ch h¹n chÕ ®èi víi truyÒn ®éng b¨ng t¶i ®-îc bè trÝ ®Ó h¹n chÕ l-îng ®Æt hoÆc m« men vµ h¹n chÕ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. M¹ch h¹n chÕ ®¬n gi¶n cã cÊu tróc nh- sau:
  3. Khi U1> 0, nÕu U1> U  th× D  më, U2  U  Khi U1< 0, U1>U   th× D  më, U2  U  Ta cã ®Æc tÝnh cña m¹ch h¹n chÕ: Gi¸ trÞ h¹n chÕ ®-îc chØnh ®Þnh bëi chiÕt ¸p P1 vµ P2 3.4 . Kh©u gia tèc vµ gi¶m tèc
  4. Trong c¸c hÖ truyÒn ®éng sö dông bé biÕn ®æi ®iÖn tö c«ng suÊt, do t¸c ®éng nhanh cña bé biÕn ®æi nªn cÇn ph¶i h¹n chÕ tèc ®é l-îng ®Æt. CÊu tróc cña mét kh©u gia tèc vµ gi¶m tèc gåm mét kh©u so s¸nh, mét kh©u h¹n chÕ vµ kh©u tÝch ph©n. T1 Uw * U1 U2 Uw * Uw T2 -UHCmax +UHCmax UHCmax 3.5 . Kh©u bï nhiÔu lo¹n Trong tæng hîp m¹ch vßng n¨ng suÊt, cã sù t¸c ®éng cña c¸c nhiÔu lo¹n kh¸c nhau lªn hÖ thèng nh- nhiÔu lo¹n chu kú cña phÇn nèi b¨ng khi ®i qua sensor ®o ¸p lùc, nhiÔu lo¹n do sù tr-ît cña b¨ng trªn c¸c con l¨n... Víi c¸c nhiÔu lo¹n chu kú, cÇn x¸c ®Þnh ®iÓm chu kú cña nã vµ biªn ®é tÝn hiÖu g©y sai lÖch th× ta cã thÓ bï hoµn toµn ®-îc. Trong hÖ truyÒn ®éng T- § ta sö dông mét sensor ®Ó nhËn biÕt nhiÔu lo¹n nµy, khi cã nhiÔu lo¹n nã sÏ tù ®éng bï mét l-îng b»ng l-îng nhiÔu lo¹n. S¬ ®å m¹ch nguyªn lý cña kh©u bï:
  5. U bï R R UQ U0 UQ R Khi cã tÝn hiÖu nhiÔu lo¹n U0 = 0, T1 ®ãng, l-îng bï ®Æt vµo hÖ thèng. khi kh«ng cã tÝn hiÖu nhiÔu lo¹n U0  0 dÉn ®Õn T1 th«ng vµ kh«ng cã tÝn hiÖu bï. Víi tÝn hiÖu nhiÔu lo¹n do sù tr-ît b¨ng t¶i trªn c¸c con l¨n, ta thÊy khi khèi vËt liÖu trªn b¨ng t¶i kh«ng ®æi th× sai lÖch n¨ng suÊt do sù tr-ît chØ phô thuéc vµo hÖ sè tr-ît. §o hÖ sè tr-ît ta cã thÓ bï ®-îc sai lÖch nµy. §Ó ®o hÖ sè tr-ît, ta ®o tèc ®é cña b¨ng t¶i vµ tèc ®é cña Culy, sai lÖch cña hai tèc ®é nµy sÏ chØ ra thêi ®iÓm sai lÖch vµ cã t¸c ®éng bï phï hîp. S¬ ®å bï cã d¹ng nh- h×nh vÏ R R R Ubï R UQ UQ R R w Culy 3.6. Sensor ®o ¸p lùc Trong hÖ truyÒn ®éng b¨ng t¶i, ®Ó cã thÓ ®Þnh l-îng ®-îc vËt liÖu, ta sö dông hÖ thèng sensor ®o ¸p lùc l¾p trªn b¨ng.
  6. CÊu tróc cña m¹ch sensor cã d¹ng nh- sau: Do cÊu t¹o cña cÇu ®iÖn trë nªn ¸p lùc vËt liÖu khi ®i qua sensor sÏ tû lÖ víi ®é chªnh cña ®iÖn trë . P  R R+R R-R R-R R+R suy ra UR = U 0 R = U0 P 2R 2R NÕu U0 = U = K1.v (®iÖn ¸p ra cña m¸y ph¸t tèc) th× UR = K1.v.P = Q :n¨ng suÊt cña b¨ng t¶i Nh- vËy ta cã thÓ ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ ®Ó thay ®æi n¨ng suÊt b¨ng t¶i, tøc lµ cã thÓ c©n ®Þnh l-îng tù ®éng th«ng qua qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn ®éng c¬. C¬ cÊu ®o cña sensor nh- sau: R+R R-R  C R-R R+R R ur Hµm truyÒn cã d¹ng:
  7. P  K K Q 1+pT  P
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2